Kogo reprezentuje osoba

Kamiński Łukasz Bartłomiej

w KRS

Łukasz Bartłomiej Kamiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łukasz
Drugie imię:Bartłomiej
Nazwisko:Kamiński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żebrowska Dorota Kaja, Żebrowski Jan Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żebrowska Dorota Kaja

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żebrowska Dorota Kaja, Żebrowski Jan Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Tommex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000191057
 2. Tommex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000835647

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Tommex Żebrowscy Sp. J., Warszawa − KRS 0000088147

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. KZB Gniezno: Dostawę systemu nagłośnienia na potrzeby budowy budynku nr 31 w Bydgoszczy (zad. 11693)
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z rozładunkiem systemu nagłośnienia na potrzeby budowy budynku nr 31 w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 52a – branża elektryczna (zad. 11693). Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być użyte tylko wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz.883 - z późn. zm.). Nazwy handlowe (marka i producent) wyrobów budowlanych występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako referencyjne. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia może użyć innych wyrobów pod warunkiem, że pod względem parametrów technicznych będą one równoważne. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że ofertowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia i materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca spełnia ten obowiązek przez przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, zaoferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Do oferty równoważnej należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej oraz wraz z ofertą złożyć oświadczenie dot. zastosowanych materiałów / urządzeń zgodnych z dokumentacją lub zastosowania materiałów / urządzeń zamiennych (równoważnych) – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 2.Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 32 34 24 00-6. 4.Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 1 i 36b ust. 1 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców: 1)Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3)Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4)Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
 2. Częściowa dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Podniesienie jakości oferty kulturalnej poprzez wyposażenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury
  Zamawiający: Miasto Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
  . Częściowa dostawa wyposażenia, zgodna z załącznikiem Nr 2 Opis sprzętu do umowy, w ramach projektu pn. Podniesienie jakości oferty kulturalnej poprzez wyposażenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury. 2. Dostarczony sprzęt winien być zgodny z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik Nr 1
 3. Rozbudowa istniejącego systemu nagłośnieniowego oraz dostawa nowych urządzeń na potrzeby ROK MG
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate", Olecko
  1) Dostawa i montaż kompletnego sprzętu nagłośnieniowego, w skład którego wchodzą:
  a) kolumna szerokopasmowa typu (line array), szt. 2,
  b) kolumna niskotonowa subwoower, szt. 2,
  c) wzmacniacz audio, szt. 2,
  d) monitor odsłuchowy, szt. 4,
  e) okablowanie kolumnowe, 1 kpl.
  2) Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń;
  3) Serwis i gwarancja.
 4. Rozbudowa systemu nagłaśniającego o system wielokanałowy dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
  Zamawiający: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Rozbudowa systemu nagłaśniającego o system wielokanałowy dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
 5. Dostawa sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby ROK MG
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate", Olecko
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Dostawa i montaż kompletnego sprzętu nagłośnieniowego, w skład którego wchodzą:
  a) kolumna szerokopasmowa typu line array, szt. 2,
  b) kolumna niskotonowa subwoower, szt. 2,
  c) procesor sygnałowy, szt.1,
  d) wzmacniacz audio, szt. 2,
  e) okablowanie kolumnowe, 1kpl,
  f) panel zasilający do racka, szt. 1,
  g) panel głośnikowy do racka, szt. 1,
  h) skrzynia typu rack, szt. 1;
  2) Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń;
  3) Serwis i gwarancja;
  4) Oprogramowanie umożliwiające zdalny monitoring poprzez sieć wi-fi procesora zarządzającego systemem nagłośnieniowym z pozycji stanowiska realizatora.
 6. Zakup sprzętu oświetleniowego, nagłaśniającego. multimedialnego i akcesoriów wystawowych dla potrzeb Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
  Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury, Płońsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu oświetleniowego, nagłaśniającego, multimedialnego i akcesoriów wystawowych wymienionego poniżej:

  Część nr 1 Sprzęt oświetleniowy
  1. Estradowa konsoleta oświetleniowa, szt.1
  2. Listwa LED wash, szt. 14
  3. Reflektor par 64 w krótkiej obudowie, szt. 12
  4. Uchwyt montażowy, szt. 26

  Część nr 2 Sprzęt nagłaśniający

  1. Zestaw głośnikowy szerokopasmowy, szt. 4
  2. Kolumna głośnikowa niskotonowa, szt. 6
  3. Procesor sygnałowy, szt.1

  4. Wzmacniacz audio, typ 1, szt. 4
  5. Wzmacniacz audio, typ 2, szt. 3
  6. Kolumna niskotonowa, aktywna, szt. 2
  7. Zestaw głośnikowy dwudrożny, aktywny, szt. 6
  8. Skrzynia typu rack, szt. 2
  9. Mikrofon wokalowy, szt. 10
  10. Mikrofon instrumentalny, szt.8
  11. Mikrofon instrumentalny, szt. 4
  12. Statyw mikrofonowy, typ 1, szt. 16
  13. Statyw mikrofonowy, typ 2, szt. 6
  14. Statyw kolumnowy, szt. 4

  15. Zestaw czterech mikrofonów nagłownych, bezprzewodowych, 1kpl. (Odbiornik 1szt. Nadajnik 4szt., Mikrofon nagłowny 4szt.)
  16. System bezprzewodowy z mikrofonem do ręki, 4szt.
  17. Okablowanie kolumnowe, 1kpl
  18. Okablowanie mikrofonowe: 1 kpl
  19. Okablowanie instrumentalne: 1 kpl
  20. Kabel wieloparowy typ 1, szt. 1
  21. Kabel wieloparowy typ 2, szt. 1
  22. Aktywny podwójny symetryzator, 6szt
  23. Panel zasilający do racka, szt. 2
  24. Opakowania transportowe: 1 kpl

  Część nr 3 Sprzęt multimedialny

  1. Projektor multimedialny szt. 1
  2. Ekran projekcyjny szt. 1
  3. Kabel HDMI szt. 1
  4. Kabel VGA szt. 1
  5. Uchwyt montażowy do projektora (typ 1) szt. 1
  6. Uchwyt montażowy do projektora (typ 2) szt. 1
  7. Odtwarzacz szt. 1


  Część nr 4 Akcesoria wystawowe
  1. Sztaluga szt. 15
  2. Antyrama Plexi (typ 1) szt. 15
  3. Antyrama Plexi (typ 2) szt. 15

  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt o parametrach technicznych co najmniej takich, jak określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Wszystkie elementy dostawy powinny być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanych urządzeń i osprzętu. Opisany przedmiot dostawy powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń.
  4. Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub dystrybutora na terenie Polski, że oferowane urządzenia będą fabrycznie nowe i pochodzić będą z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  5. Sprzęt i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu poprzez model, nr seryjny (nr nie dotyczy niektórych akcesoriów), jak i producenta.
  6. Sprzęt musi zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
  7. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczną urządzeń w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.
  8. Najpóźniej w dniu dostawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty wymagane przez prawo potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do używania na terenie Polski. Dokumenty powinny potwierdzać opisane w SIWZ parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia. Wszystkie urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, powinny posiadać świadectwa bezpieczeństwa CE.
  9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć schemat połączeń do proponowanej przez siebie aparatury nagłośnieniowej.
  10. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń. Szkolenie powinno zapewnić bezproblemową obsługę urządzeń przez wskazane przez Zamawiającego osoby, wymaga się przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia w wymiarze 8 godzin z zakresu obsługi systemu
  11. Szkolenie musi obejmować następujące zagadnienia: architektura systemu; konfiguracja sprzętu i oprogramowania; zasady tworzenia konfiguracji; praca z systemem. Szkolenie zorganizowane zostanie w siedzibie Zamawiającego z użyciem infrastruktury Wykonawcy udostępnionej lokalnie lub zdalnie. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić trenera oraz materiały szkoleniowe.
  12. Szkolenie i instruktaż użytkownika / zamawiającego muszą zostać wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta (lub jego polskiego dystrybutora) posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub jego dystrybutora na terenie Polski, że dany podmiot posiada stosowne uprawnienia lub dołączenie innego stosownego dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego posiadanie stosownych kwalifikacji i uprawnień.
  13. Urządzenia wchodzące w skład dostawy muszą być objęte serwisem gwarancyjnym producenta (lub jego polskiego dystrybutora) przez okres 60 miesięcy - kolumny głośnikowe, 36 miesięcy - pozostała elektronika, realizowanym przez autoryzowany serwis producenta (lub jego polskiego dystrybutora) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku, gdy producent (lub jego polski dystrybutor) nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi rozszerzonego serwisu gwarancyjnego dla dostarczanego rozwiązania w zakresie zapewnienia wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania obejmujące:
  a) pomoc zdalną (telefonicznie i poprzez e-mail) przez okres 60 miesięcy.
  b) Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie nie dłuższego niż 12 godzin od chwili zgłoszenia.
  15. Zestaw wyposażony w certyfikowane ramy/uchwyty do zawieszania elementów (wymagany jest certyfikat badania wytrzymałościowego ramy/uchwytu, który ma być sporządzony w zgodzie z normami UE i przetłumaczony na język polski).
  16. Wymagane jest oprogramowanie umożliwiające zdalny monitoring poprzez sieć wi-fi procesora zarządzającego systemem nagłośnieniowym z pozycji stanowiska realizatora.
 7. zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Dowództwa Garnizonu Warszawa
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2063, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Dowództwa Garnizonu Warszawa (kod CPV: 32232000-8 wymienionego w Formularzu cenowym - Oferta wykonawcy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
  2. Oferent w Formularzu cenowym - Ofercie wykonawcy, w kolumnie Nr 3 (Zał. 2 do SIWZ) powinien wykazać poprzez wymienienie jego paramentów, iż oferowany sprzęt jest nie gorszy niż podany przez Zamawiającego w kolumnie Nr 2.
  3. Przedmiot niniejszego zamówienia musi być dostarczony do Zamawiającego fabrycznie nowy, nie używany, na gwarancji producenta, w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania muszą na częściach zewnętrznych posiadać logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy.
  4. W cenie ofertowej uwzględnić należy następujące koszty: koszt ubezpieczenia, koszt opakowań, koszt transportu oraz dostawy z wniesieniem bezpośrednio do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, tj. Plac Piłsudskiego 4, Warszawa.
  5. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w więcej niż jednej dostawie.
  6. Dostarczone wyroby (nowe, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji zgodny z rokiem realizacji dostawy) muszą spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów.
  7. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz instrukcje w języku polskim - instalacji, użytkowania i obsługi. (zwanej dalej - dokumentacją użytkownika).
 8. Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla budynku w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38.
  Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego - centrala oraz instalacja w piwnicy, na parterze i czterech piętrach budynku w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38.
 9. Wykonanie konsolidacji systemów DSO w budynkach sejmowych oraz wykonanie DSO w budynku H Kancelarii Sejmu
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
  Wykonanie konsolidacji systemów DSO w budynkach sejmowych oraz wykonanie DSO w budynku H Kancelarii Sejmu
 10. Projekt i realizacja instalacji DSO
  Zamawiający: Kieleckie Centrum Kultury, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla budynku Kieleckiego Centrum Kultury.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia objęte są następujące prace i usługi:
  1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) dla całego obiektu Kieleckiego Centrum Kultury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz posiadanym przez Zamawiającego dokumentem: Zakład Doradztwa i Usług Technicznych TECH-POŻ Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Podział na strefy pożarowe oraz wyznaczenie kierunków ewakuacji z budynku Miejskiego Centrum Kultury w Kielcach przy Placu Moniuszki 2b. W przypadku widowni dużej sceny oraz widowni małej sceny Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
  a) przeprowadził pomiary akustyki wnętrza,
  b) wykonał trójwymiarowe akustyczne modele komputerowe,
  c) przeprowadził symulacje elektroakustyczne działania DSO.
  DSO należy zintegrować z funkcjonującym w obiekcie systemem inspicjenta, tak aby zaprojektowane w ramach systemu inspicjenta strefy rozgłoszeniowe były realizowane fizycznie przez strefy rozgłoszeniowe DSO. Wewnątrz pomieszczeń takich jak np. garderoby należy zastosować lokalne regulatory głośności zapewniające pełną funkcjonalność systemu inspicjenta a zarazem spełniające wymagania stawiane DSO. System inspicjenta został wykonany na podstawie dokumentacji: PRACOWNIA AKUSTYCZNA System inspicjenta, system rozgłoszeniowy . Ewentualne modyfikacje systemu inspicjenta należy zaprojektować i wykonać w sposób nienaruszający praw autorskich projektantów systemu inspicjenta.
  2. Częściowe wykonanie DSO. Z uwagi na ciągłe funkcjonowanie obiektu Zamawiający oczekuje, że prace będą prowadzone w porze nocnej oraz w dni, kiedy w obiekcie nie odbywają się imprezy lub próby. Należy wykonać DSO w następującym zakresie:
  a. Obsługiwanie widowni dużej sceny oraz ciągów ewakuacyjnych dla tej widowni.
  b. Obsługiwanie widowni małej sceny oraz ciągów ewakuacyjnych dla tej widowni.
  c. Zintegrowanie DSO z istniejącym systemem inspicjenta tak, aby strefy rozgłoszeniowe systemu inspicjenta wymienione w ust Obsługiwanie widowni dużej sceny oraz ciągów ewakuacyjnych dla tej widowni oraz Obsługiwanie widowni małej sceny oraz ciągów ewakuacyjnych dla tej widowni były fizycznie realizowane przy pomocy urządzeń DSO. Integracja musi zapewniać normalną pełną obsługę stref rozgłoszeniowych z poziomu pulpitów systemu inspicjenta, przy zastrzeżeniu nadrzędności sterowania z centrali DSO w sytuacji zagrożenia pożarowego.
  3. Rozbudowa systemu inspicjenta polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu pulpitu interkomowego RWDS wraz z mikrofonem MI04 na stawisku reżysera znajdującym się na parterze widowni dużej sceny zgodnie dokumentacją projektową przywołaną w ust. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) dla całego obiektu Kieleckiego Centrum Kultury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz posiadanym przez Zamawiającego dokumentem: Zakład Doradztwa i Usług Technicznych TECH-POŻ Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Podział na strefy pożarowe oraz wyznaczenie kierunków ewakuacji z budynku Miejskiego Centrum Kultury w Kielcach przy Placu Moniuszki 2b.
 11. Dostawa kolumn głośnikowych i monitorów odsłuchowych
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolumn głośnikowych i monitorów odsłuchowych
 12. Przeniesienie stanowiska reżyserki dźwięku wraz z poprawą jakości akustyki w sali konferencyjnej Kotłownia budynek 10-6 Politechniki Krakowskiej ul.Warszawskiej 24 w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Remont w zakresie zmiany lokalizacji stanowiska realizatora dźwięku i wszystkie związane z tym instalacje, dobór zestawów głośnikowych oraz pozostałych urządzeń elektroakustycznych dla sali konferencyjnej oraz części wystawienniczej w Centrum wystawienniczo-Konferencyjnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (przedmiar robót, STWiOR, projekt, schemat blokowy, rzuty)
 13. Opracowanie dokumentacji technicznej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów oraz algorytmów współpracy z istniejącymi systemami sygnalizacji pożaru dla DS. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Limba zlokalizowanych na terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie. spr.nr DIiNT/52/2011
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Warszawa
  Opracowanie dokumentacji technicznej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów oraz algorytmów współpracy z istniejącymi systemami sygnalizacji pożaru dla DS. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Limba zlokalizowanych na terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy i wytyczne projektowe oraz preliminarz kosztów załącznik nr 2 SIWZ.
  2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a) Zamawiający na etapie podpisania umowy udostępni dokumentację projektową branży architektonicznej , elektrycznej, p.poż. , oddymiania dla każdego Domu Studenta.
  b) Do obowiązków projektanta należy uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż w ramach zaoferowanej ceny.
  c) W ramach umowy, zakłada się pełnienie nadzoru autorskiego projektanta, min. 2 pobyty projektanta na 1 obiekcie.
  d) Zleca się wizję lokalną w każdym obiekcie , każdego dnia przed terminem otwarcia ofert w godzinach od 9-tej do 14 -tej.
  Wizję lokalną należy zapowiedzieć faksem nr 022 593 14 81 z 1 - dniowym wyprzedzeniem ( należy liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku)

Inne osoby dla Kamiński Łukasz Bartłomiej (68 osób):