Kogo reprezentuje osoba

Kamola Dariusz

w KRS

Dariusz Kamola

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dariusz
Nazwisko:Kamola
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Dorohusk (Lubelskie), Kol. Okopy (Lubelskie)
Przetargi:40 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Krzysztof, Filipek Mariusz, Grabek Tomasz Przemysław, Sinkowski Tadeusz, Sochan Edward

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wołoszyn Barbara

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kotowski Ryszard Krzysztof, Kozaczuk Jerzy, Malinowski Henryk, Oleszczuk Zbigniew, Ruszkiewicz Waldemar, Sajecki Waldemar, Świderski Grzegorz, Słomka Arkadiusz Janusz, Tworek Józef, Wieliczko Waldemar, Łabędzki Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bioenergia Jeziorzany Sp. Z O.O., Jeziorzany − KRS 0000430150
 2. Energogaz Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Chełm − KRS 0000090143
 3. Fundacja Nowoczesny Rolnik Polski, Warszawa − KRS 0000589804
 4. Gminny Klub Sportowy Granica Dorohusk, Dorohusk − KRS 0000007998
 5. Gminny Zakład Obsługi Sp. Z O.O. W Dorohusku, Kol. Okopy − KRS 0000119155
 6. Kancelaria Empe Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000435243
 7. Kancelaria Prawna Filipek Kamiński Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000298423
 8. Międzynarodowe Centrum Odszkodowań Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000504025
 9. Nasza Rodzina, Chełm − KRS 0000231980
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie, Ostrów − KRS 0000039606
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Wólce Okopskiej, Wólka Okopska − KRS 0000026233
 12. Ogólnopolska Spartakiada Prawników Lublin 2017, Lublin − KRS 0000648354
 13. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Lublin − KRS 0000098995
 14. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. Z O.O., Nadarzyn − KRS 0000434750
 15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Żel-pol Sp. Z O.O., Sielec − KRS 0000112648
 16. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Chełm − KRS 0000295227
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Eskulap W Chełmie, Chełm − KRS 0000138551
 18. Stacja Ratownictwa Medycznego W Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chełm − KRS 0000023184
 19. Stowarzyszenie Aktywna Europa, Lublin − KRS 0000580951
 20. Stowarzyszenie Miłośników Dorohuska i Okolic, Kolonia Okopy − KRS 0000128075
 21. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dorohusk, Dorohusk − KRS 0000589037
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Zalewu Husynne W Dorohusku, Dorohusk − KRS 0000009402
 23. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Sołtysów Województwa Chełmskiego Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000011152
 24. Stowarzyszenie Spożywców W Świerżach, Świerże − KRS 0000044313
 25. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kompleks - Stępień, Panasiuk - Sp. J., Leśniczówka − KRS 0000072099

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Carpet-trading Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000080893
 2. Drevbud Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000712224
 3. Dwm Spółka Z Ograniczoną Odpowiedialnością, Chełm − KRS 0000170106
 4. Inwest-fs Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością, Lublin − KRS 0000118399
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000047164
 6. Ngj Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000403694
 7. Obst S.A., Chełm − KRS 0000053028
 8. Pasmo Stowarzyszenie Wspierania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Chełmie i Regionu, Chełm − KRS 0000148536
 9. Pol-bug Sp. Z O.O., Okopy − KRS 0000128530
 10. Power - Light Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000355038
 11. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Opole Lubelskie − KRS 0000487468
 12. Przedsiębiorstwo Rolno-usługowo-handlowe Agro-wierzbica Sp. Z O.O., Wierzbica − KRS 0000279382
 13. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dorohusku, Kolonia Okopy − KRS 0000293056
 14. Spółdzielnia Mleczarska Bieluch W Chełmie, Chełm − KRS 0000077990
 15. Targi Lublin S.A., Lublin − KRS 0000061116
 16. Wigotech Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000065456
 17. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Sadełko Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Jedlińsk − KRS 0000402150

Powiązane przetargi (40 szt.):
 1. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku. Część I. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku- branża budowlana. Część II. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku- monitoring
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Przedszkola Samorządowe w Dorohusku. Prace obejmują: Część I. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku- branża budowlana: wymiana płytek podłogowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, rozbiórka kuchni kaflowej, przetarcie i uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, wymiana kratek wentylacyjnych na wentylatory, rozbiórka ścianek z cegieł rozdzielających sanitariaty w celu montażu systemowych kabin sanitarnych, wymiana armatury łazienkowej, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej i C.O., wymiana parapetów, malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana opaski odwadniającej wokół budynku, położenie gresu na schodach zewnętrznych, wykonanie izolacji fundamentów, ułożenie wełny mineralnej na stropie, wymiana ogrodzenia. Szczegółowy zakres prac opisują przedmiary robót (branża ogólnobudowlana, sanitarna i elektryczna), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz rysunki stanowiące załączniki do SIWZ. Część II. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku- monitoring: montaż urządzeń i oprzewodowania CCTV. Szczegółowy zakres prac opisuje przedmiar robót (branża elektryczna- monitoring) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz rysunek stanowiące załączniki do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ oraz gwarantują realizację robót budowlanych w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi normami a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentacji. 4. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Umowa (w tym projekt tej umowy) na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: a) elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy, b) zakres robót powierzony Podwykonawcy, c) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, d) termin wykonania robót objętych umową, e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, f) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). Niespełnienie tych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do (projektu) umowy o podwykonawstwo. 4) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 5) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 7a). Wymagany okres gwarancji na roboty wynosi ilość miesięcy podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik Nr 7a) w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej przez okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac fizycznych objętych zakresem zamówienia wskazanym w dziale III pkt. 1 SIWZ dla części I zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. 5.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 2. Usługi pracy sprzętu i środków transportu wraz z ich obsługą przy wykonaniu prac remontowych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem usługi jest: 1. Transport materiałów samochodem skrzyniowym o ładowności 5-20 Mg, (cena w zł/km) przy wykorzystaniu pełnej ładowności wagowej lub objętościowej z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 800 km. 2. Transport drobnicy i osób samochodem dostawczym z załadunkiem i rozładunkiem wraz z obsługą, (cena w zł/km), ilość maksymalna zamawianych usług 200 km. 3. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 1 przyczepą o tonażu do 8 Mg z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyni wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług – 50 godzin. 4. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 2 przyczepami o tonażu do 8Mg każda z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyń wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług – 200 godzin. 5. Praca ładowarki wraz z obsługą – ilość maksymalna zamawianych usług – 40 godzin. 6. Praca koparko-spycharki wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 50 godzin. 7. Praca równiarki z obsługą (w zakresie profilowania i wyrównywania), ilość maksymalna zamawianych usług - 280 godzin. 8. Praca kosiarki rotacyjnej wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług – 240 godzin 9. Wykonanie robót ręcznych związanych z zamówieniem ilość maksymalna zamawianych usług – 100 godzin
 3. Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego znajdującego się w Placówkach SG w: Kodniu, Sławatyczach, Dołhobrodach, Dorohusku, Horodle i Dołhobyczowie.
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Dorohusk w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  a)Utrzymanie w stanie przejezdności dróg gminnych, parkingów, chodników i placów będących w zarządzie gminy Dorohusk i dróg w obrębie gminy ( w tym drogi pierwszej kolejności odśnieżania oraz drogi dodatkowe) przez : b)ustawienie płotków dla zabezpieczenia przed tworzeniem się zasp w miejscach narażonych na takie skutki zawiei śnieżnych; c)mechaniczne zgarnianie nadmiaru śniegu z miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych; d)wywożenie nadmiaru zgarniętego na pobocza śniegu z miejsc, w których takie nagromadzenie utrudnia korzystanie z dróg, placów i parkingów i powoduje zalewanie wodą z roztopów; e)likwidacja śliskości nawierzchni jezdni i chodników przez posypywanie materiałami szorstkimi dopuszczonymi obowiązującymi normami – nie powodujących zagrożenia dla środowiska naturalnego (miejsca posypywania tj. usuwania śliskości solą to: skrzyżowania dróg, ostre niewidoczne łuki, przystanki autobusowe, odcinki dróg przed obiektami oświatowymi i ośrodkami zdrowia). f)umożliwienie dojazdu pomocy społecznej i lekarskiej do zabudowań, w których mieszkają osoby starsze – samotne wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku g)utrzymanie w dobrym stanie znaków drogowych i ich widoczności; 3.Drogi zawarte w załączniku nr 1 do projektu umowy mają być utrzymane w stanie przejezdności bieżącej dla zapewnienia komunikacji publicznej i lokalnej dla przewozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dla pozostałych dróg (pozostałe z zał. nr 2 do projektu umowy) w przypadku szczególnie bardzo dużych opadów śniegu i tworzeniu się zasp, dopuszcza się nieprzejezdność niektórych odcinków przez okres do 2 dni. 4.Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże listę osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących odśnieżania w okresie zimy. 5.Fakturowanie po 1/4 należności za okresy:od podpisania umowy do końca miesiąca grudnia 2016r.,za miesiąc styczeń 2017,za miesiąc luty 2017, za miesiąc marzec – do 15 kwietnia 2017r. 6. Dodatkowe informacje obejmujące zamówienie. 1) Zimowe utrzymanie dróg obejmuje tzw. akcję czynną czyli bezpośrednią pracę sprzętu na terenie i prowadzone będzie w systemie dyżuru czynnego tj. w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (opady śniegu, mróz, mżawka, gołoledź) oraz w systemie interwencyjnym tzn. na polecenie osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za zimowe utrzymanie dróg. 2) W przypadku podjęcia działania w trybie dyżuru czynnego Wykonawca podejmując decyzję o rozpoczęciu akcji jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Informacja winna zawierać dokładne określenia ilości i rodzaju użytego sprzętu . 3) Akcję czynną w systemie interwencyjnym należy podjąć nie później niż deklarowany czas reakcji w formularzu ofertowym, po powiadomieniu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do powiadomienia Zamawiającego o rodzaju użytego sprzętu z podaniem marki i numeru rejestracyjnego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg zawierającej dobowe oraz tygodniowe zestawienie faktycznych ilości: kilometrów dróg objętych zimowym utrzymaniem, godzin pracy przy zimowym utrzymaniu dróg z miejscem na wpis pracownika Urzędu Gminy lub Sołtysa danego sołectwa, który będzie potwierdzał rzeczywiste zrealizowane usługi wykonane zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiającego standardem. 5) Zamawiający wymaga aby akcja zimowego utrzymania dróg odbywała się równocześnie we wszystkich rejonach gminy Dorohusk. 6)Materiał cierny oraz sól drogowa do posypywania dróg powinien być zakupiony przez Wykonawcę, a cena jego powinna być ujęta w koszcie usługi.
 5. Przebudowa i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy CYTRYNKA w Dorohusku Osadzie- II Etap.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290.) polegające na wykonaniu inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy CYTRYNKA w Dorohusku Osadzie- II Etap w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Projekcie budowlanym (branża ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna) 2) Przedmiarach 3) projekcie umowy. Realizacja robót budowlanych zgodna z ww. dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i poniesienia kosztów oznakowania budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dokumenty w/w stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ugdorohusk.e-bip.eu w zakładce Przetargi w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Wszystkie materiały i urządzenia opisane w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 6. Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego znajdującego się w Placówkach SG w: Kodniu, Sławatyczach, Dołhobrodach, Dorohusku, Horodle i Dołhobyczowie
 7. Usługi pracy sprzętu i środków transportu wraz z ich obsługą przy wykonaniu prac remontowych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem usługi jest: 1. Transport materiałów samochodem skrzyniowym o ładowności 5-20 Mg, (cena w zł/km) przy wykorzystaniu pełnej ładowności wagowej lub objętościowej z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 1000 km. 2. Transport drobnicy i osób samochodem dostawczym z załadunkiem i rozładunkiem wraz z obsługą, (cena w zł/km), ilość maksymalna zamawianych usług 200 km. 3. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 1 przyczepą o tonażu do 8 Mg z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyni wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług - 200 godzin. 4. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 2 przyczepami o tonażu do 8Mg każda z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyń wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług - 400 godzin. 5. Praca ładowarki wraz z obsługą - ilość maksymalna zamawianych usług - 200 godzin. 6. Praca koparko-spycharki wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 120 godzin. 7. Praca równiarki z obsługą (w zakresie profilowania i wyrównywania), ilość maksymalna zamawianych usług - 600 godzin. 8. Praca ciągnika z włóką (do wyrównywania- wygładzania nawierzchni dróg gruntowych po wyrównaniu równiarką), ilość maksymalna zamawianych usług - 50 godzin. 9. Praca ciągnika z broną talerzową (cięcie darni, mieszanie gruntu i kruszywa o różnych frakcjach), ilość maksymalna zamawianych usług - 30 godzin. 10. Praca kosiarki rotacyjnej wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin 11. Wykonanie robót ręcznych związanych z zamówieniem ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin.
 8. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk w latach 2016-2017
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na występujące warunki atmosferyczne. Zbiórka, wywóz odpadów powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. poz 391 z póżn. zm. ) oraz innymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów w okresie trwania zamówienia ok. 2100 Mg, w tym odpady zmieszane i gromadzonych w sposób selektywny 3.2 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej, także o trudnej lokalizacji-dojeździe do posesji). 3.3 Wykonawca zapewni na swój koszt urządzenia do gromadzenia odpadów w tym; - worki 120 litrowe- komplety dla każdej nieruchomości zamieszkałej ( materiał- folia polietylenowa, grubość co najmniej 60 mikronów, kolor worka: żółty- frakcja sucha, zielony- szkło, szary bądź czarny- frakcja mokra, nadruk na workach jednostronny, odpowiadający danej frakcji, treść zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy), worki pierwszy komplet w terminie 7 dni od podpisania umowy, każdy kolejny po każdej zbiórce. - Wykonawca zapewni 1000 kpl. worków przez okres realizacji zamówienia do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do dyspozycji Zamawiającego, a w przypadku zapotrzebowania, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia niezbędnej ilości worków, - pojemniki o pojemności min. 110 L na frakcje mokrą i odpady zmieszane (oznaczonych kolorem szarym lub czarnym), frakcję suchą (oznaczonych kolorem żółtym) oraz na szkło (oznaczonych kolorem zielonym) w ilości 2000 szt. dla nieruchomości zamieszkałych, - pojemniki o pojemności 2200 L na odpady zmieszane w ilości 50 szt. - kontenery KP-7 w ilości 50 szt. 3.4 Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia do gromadzenia odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz osoby obsługujące w/w punkt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. 3.5. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę poszczególnych odpadów komunalnych: 3.6. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie od nieruchomości zamieszkałych: - pojemniki/kontenery/worki na odpady tzw. frakcja sucha - raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). - pojemniki/kontenery/worki na odpady ze szkła- raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). - pojemniki/kontenery/worki na odpady tzw. frakcja mokra - raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). 3.7. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych: - pojemniki /kontenery/worki na odpady zmieszane - raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). 3.8. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów innych (nieujętych powyżej) z nieruchomości zamieszkałych: - odpady zielone w okresie od 01 maja do 30 października- raz w miesiącu - popiół w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia- raz w miesiącu - odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe- raz na 6-mc. - śmietniczki uliczne oraz znajdujące się na przystankach autobusowych i stacjach PKP wraz z ich uprzątnięciem- raz w tygodniu 3.9. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych: a) Drogowe Przejście Graniczne w Dorohusku- dwa razy w tygodniu oraz na każde zgłoszenie zarządcy tj. Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w ciągu ilości deklarowanej w ofercie godzin od zgłoszenia, b) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe (m.in. szkoły, cmentarze, hotele, agencje i spedycje celne, bary, parkingi oraz inni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Dorohusk)- raz w miesiącu, a w przypadku konieczności wcześniejszego odebrania odpadów w uzasadnionych przypadkach na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu ilości deklarowanej w ofercie godzin od zgłoszenia. 3.10. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą : 1. Zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2. Baterie i akumulatory. 3. Przeterminowane i zbędne leki. 4. Farby, lakiery, rozpuszczalniki itp., środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich. 5. Świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne. 6. Opony. 7. Złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 8. Oleje i smary. 9. Odpady gabarytowe, bez względu na ilość materiałów, z których są zbudowane, a których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w pojemnikach lub workach przeznaczonych do odbioru frakcji zmieszanej lub frakcji z selektywnej zbiórki. 10. Selektywnie zebrane odpady komunalne. 11. Odpady ulegające biodegradacji. 12. Popioły i żużel. Wykonawca zapewni niezbędne pojemniki do gromadzenia zbieranych odpadów komunalnych oraz osobę do obsługi w/w punktu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Wykonawca odbierał będzie z w/w punktu selektywnie zebrane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji z punktu selektywnego jeden raz w miesiącu kalendarzowym a pozostałe zbierane odpady co najmniej dwa razy do roku lub w przeciągu 7 dni po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 3.11. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram wywozu odpadów z wyszczególnieniem miejscowości oraz dat odbioru odpadów obejmujący cały okres obowiązywania umowy. 3.12 .Sprzęt techniczny Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału ,w tym minimalne wymagania: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Szczegółowe wymagania dla pojazdów: -pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich transportu, magazynowania oraz przeładunku, - konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy powinny być wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, -pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. - na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, - pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu), Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej: - baza magazynowo - transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, - teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. - teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013r. poz. 21). 4. Obowiązki Wykonawcy: 1) Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów i miejsc dostarczenia pojemników. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. 2) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i przekazania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań zawierających informację o masie odebranych odpadów i sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, liczby właścicieli nieruchomości zbierających odpady zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do końca miesiąca po kwartale, którego dotyczą. W sprawozdaniu Wykonawca wskaże również poszczególne rodzaje odpadów zbieranych w sposób selektywny, które zawierała frakcja sucha. Podstawą do sporządzenia sprawozdań jest prowadzona przez wykonawcę ewidencja w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami - zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku poz. 630. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz. 676). 4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden raz w miesiącu dowód potwierdzający wykonania przedmiotu zamówienia- np. karty przekazania odpadów. 5) Według Zamawiającego ilość właścicieli nieruchomości nie jest tożsama z ilością gospodarstw domowych. 6) Obowiązek podawania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwartalnych sprawozdaniach liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynika wprost z art. 9n ust. 3 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest pozostawić informację z napisem Niewłaściwa segregacja na terenie nieruchomości oraz w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną umożliwiającą identyfikację nieruchomości. 8) Wykonawca nie może mieszać odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, ani dokonywać we własnym zakresie korekty odebranych frakcji odpadów komunalnych. Wykonawca może dokonywać odbioru od Właścicieli nieruchomości więcej niż jednej frakcji odpadów komunalnych selektywnie zebranych jednym pojazdem w czasie jednego przejazdu ustaloną w harmonogramie odbioru odpadów trasą, tylko w przypadku jeśli posiada pojazd do tego przygotowany. 9) Wykonawca ponosi koszty przekwalifikowania odpadów zebranych selektywnie w instalacji przetwarzania odpadów 10) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 12) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów zamieszczając informację w miejscach zwyczajowo przyjętych w każdej miejscowości (np. tablice ogłoszeń). W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptować oraz publikował na stronie internetowej i BIP Zamawiającego. oraz ogłaszać w miejscach zwyczajowo przyjętych. 13) Wykonawca wraz z fakturą za wykonania usługi dostarczać będzie kserokopię dokumentu (kwitu wagowego, karty przekazania odpadów) z pomiaru ilości odpadów odebranych w okresie, którego faktura dotyczy, z podziałem na ilości zebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w celu weryfikacji złożonych deklaracji. 14) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ilości odbieranych kontenerów KP-7 oraz 2200 L z nieruchomości niezamieszkałych oraz przedstawianie zamawiającemu miesięcznego wykazu odebranej ilości sztuk w celu możliwości weryfikacji przez zamawiającego ilości zadeklarowanych kontenerów.
 9. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dorohusk w sezonie 2015 - 2016
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Dorohusk w sezonie 2015/2016 2. Zakres przewidywanych prac w ramach usługi określonej w punkcie 1. a) Utrzymanie w stanie przejezdności dróg gminnych, parkingów, chodników i placów będących w zarządzie gminy Dorohusk i dróg w obrębie gminy ( w tym drogi pierwszej kolejności odśnieżania oraz drogi dodatkowe) przez : b) ustawienie płotków dla zabezpieczenia przed tworzeniem się zasp w miejscach narażonych na takie skutki zawiei śnieżnych; c) mechaniczne zgarnianie nadmiaru śniegu z miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych; d) wywożenie nadmiaru zgarniętego na pobocza śniegu z miejsc, w których takie nagromadzenie utrudnia korzystanie z dróg, placów i parkingów i powoduje zalewanie wodą z roztopów; e) likwidacja śliskości nawierzchni jezdni i chodników przez posypywanie materiałami szorstkimi dopuszczonymi obowiązującymi normami - nie powodujących zagrożenia dla środowiska naturalnego (miejsca posypywania tj. usuwania śliskości solą to: skrzyżowania dróg, ostre niewidoczne łuki, przystanki autobusowe, odcinki dróg przed obiektami oświatowymi i ośrodkami zdrowia). f) umożliwienie dojazdu pomocy społecznej i lekarskiej do zabudowań, w których mieszkają osoby starsze - samotne wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku utrzymanie w dobrym stanie znaków drogowych i ich widoczności; 4. Drogi zawarte w załączniku nr 1 do projektu umowy mają być utrzymane w stanie przejezdności bieżącej dla zapewnienia komunikacji publicznej i lokalnej dla przewozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dla pozostałych dróg (pozostałe z zał. nr 2 do projektu umowy) w przypadku szczególnie bardzo dużych opadów śniegu i tworzeniu się zasp, dopuszcza się nieprzejezdność niektórych odcinków przez okres do 2 dni. 5. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże listę osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących odśnieżania w okresie zimy. 6. Fakturowanie po 1/4 należności za okresy: - od podpisania umowy do końca miesiąca grudnia 2015r., - za miesiąc styczeń 2016, - za miesiąc luty 2016 - za miesiąc marzec - do 15 kwietnia 2016r. 6. Dodatkowe informacje obejmujące zamówienie. 1) Zimowe utrzymanie dróg obejmuje tzw. akcję czynną czyli bezpośrednią pracę sprzętu na terenie i prowadzone będzie w systemie dyżuru czynnego tj. w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (opady śniegu, mróz, mżawka, gołoledź) oraz w systemie interwencyjnym tzn. na polecenie osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za zimowe utrzymanie dróg. 2) W przypadku podjęcia działania w trybie dyżuru czynnego Wykonawca podejmując decyzję o rozpoczęciu akcji jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Informacja winna zawierać dokładne określenia ilości i rodzaju użytego sprzętu . 3) Akcję czynną w systemie interwencyjnym należy podjąć nie później niż deklarowany czas reakcji w formularzu ofertowym, po powiadomieniu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do powiadomienia Zamawiającego o rodzaju użytego sprzętu z podaniem marki i numeru rejestracyjnego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg zawierającej dobowe oraz tygodniowe zestawienie faktycznych ilości: kilometrów dróg objętych zimowym utrzymaniem, godzin pracy przy zimowym utrzymaniu dróg z miejscem na wpis pracownika Urzędu Gminy lub Sołtysa danego sołectwa, który będzie potwierdzał rzeczywiste zrealizowane usługi wykonane zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiającego standardem. 5) Zamawiający wymaga aby akcja zimowego utrzymania dróg odbywała się równocześnie we wszystkich rejonach gminy Dorohusk. 6)Materiał cierny oraz sól drogowa do posypywania dróg powinien być zakupiony przez Wykonawcę, a cena jego powinna być ujęta w koszcie usługi.
 10. Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego znajdującego się w Placówkach SG w: Kodniu, Sławatyczach, Dołhobrodach, Dorohusku, Horodle i Dołhobyczowie
 11. Usługi pracy sprzętu i środków transportu wraz z ich obsługą przy wykonaniu prac remontowych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem usługi jest: 1. Transport materiałów samochodem skrzyniowym o ładowności 5-20 Mg, (cena w zł/km) przy wykorzystaniu pełnej ładowności wagowej lub objętościowej z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 800 km. 2. Transport drobnicy i osób samochodem dostawczym z załadunkiem i rozładunkiem wraz z obsługą, (cena w zł/km), ilość maksymalna zamawianych usług 300 km. 3. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 1 przyczepą o tonażu do 8 Mg z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyni wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług - 200 godzin. 4. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 2 przyczepami o tonażu do 8Mg każda z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyń wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług - 400 godzin. 5. Praca ładowarki wraz z obsługą - ilość maksymalna zamawianych usług - 100 godzin. 6. Praca koparko-spycharki wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 120 godzin. 7. Praca równiarki z obsługą (w zakresie profilowania i wyrównywania), ilość maksymalna zamawianych usług - 600 godzin. 8. Praca ciągnika z włóką (do wyrównywania- wygładzania nawierzchni dróg gruntowych po wyrównaniu równiarką), ilość maksymalna zamawianych usług - 50 godzin. 9. Praca ciągnika z broną talerzową (cięcie darni, mieszanie gruntu i kruszywa o różnych frakcjach), ilość maksymalna zamawianych usług - 30 godzin. 10. Praca kosiarki rotacyjnej wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin 11. Wykonanie robót ręcznych związanych z zamówieniem ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin.
 12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kamień.
  Zamawiający: Gmina Kamień, Kamień
  1. Informacje ogólne Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanej w opisie zamówienia masy odpadów komunalnych: zmieszanych (w tym frakcji mokrej) oraz segregowanych (frakcji suchej, szkła i popiołu) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamień, bez względu na występujące warunki atmosferyczne 2) odbiór odpadów problemowych, wielkogabarytowych, budowlano - remontowych oraz rozbiórkowych z 5 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamień, 3) zaopatrywanie nieruchomości w worki: czarne na frakcję mokrą, żółte na frakcję suchą i zielone na szkło 2. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją w pojemnikach o pojemności 240 l oraz workach, nieruchomości wielorodzinne, prowadzący działalność gospodarczą oraz obiekty użyteczności publicznej w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 2200 l, 7000 l oraz workach. Częstotliwość odbierania z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych tj. prowadzących działalność gospodarczą, obiektów użyteczności publicznej powinna być następująca: a) odpady zmieszane oraz frakcja mokra - raz w miesiącu, b) frakcja sucha (papier, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia) - raz w miesiącu, c) szkło - raz w miesiącu, d) popiół - 6 razy w roku: w okresie 1 listopada a 30 kwietnia - 4 razy, w okresie 1 maja - 30 października - 2 razy, e) odpady wielkogabarytowe, budowlano - remontowe, rozbiórkowe, odpady problemowe - dwa razy w roku, f) odpady zielone - dwa razy w roku. Odpady wymienione pod lit. a - d odbierane będą z nieruchomości, zaś odpady wymienione pod lit. e - f odbierane będą z punktów selektywnej zbiórki. Odbiór odpadów z pojemników o pojemności 7 000 l ustawionych przy obiektach użyteczności publicznej, cmentarzu oraz w zabudowie wielorodzinnej - na zgłoszenie właściciela nieruchomości. 3. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1) Miejsca odbioru odpadów: - liczba nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych około 1100, - liczba nieruchomości wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) - 1, - liczba budynków użyteczności publicznej (UG, szkoły, świetlice, ośrodki zdrowia) - 9, - liczba budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - ponad 40, - liczba cmentarzy - 1, - długość dróg na terenie gminy do przejechania w trakcie zbiórki odpadów - około 80 km, - liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów problemowych, wielkogabarytowych, budowlano - remontowych, popiołu - 5 - liczba zameldowanych mieszkańców Gminy - 4174 (stan na dzień 31.10.2014 r.) 2) Masa odpadów przewidzianych do odbioru z terenu Gminy Kamień Łączna szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie trwania umowy wynosi łącznie około 1200 Mg w tym: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym frakcja mokra - 440 Mg - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - frakcja sucha - 300 Mg - szkło, opakowania ze szkła - 160 Mg - popiół - 100 Mg - pozostałe odpady: odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, olejach mineralnych i syntetycznych, tonery i tusze do drukarek, baterie, świetlówki, środki ochrony roślin itp. - 200 Mg Ilość wytworzonych na terenie Gminy Kamień odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości osób objętych systemem zbiórki odpadów, punktów zbiórki są ilościami szacunkowymi, pomocniczymi przy przygotowaniu postępowania przetargowego i SIWZ oraz wyceny realizacji zamówienia przez wykonawców. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień w okresach kwartalnych fakturą wystawioną do 10-go dnia miesiąca za poprzedni kwartał. 3) Rodzaje worków do odbioru odpadów. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Parametry: - worki czarne - do gromadzenia frakcji mokrej - grubość min. 0,05 mm - worki żółte - do gromadzenia frakcji suchej - grubość min. 0,05 mm - worki zielone - do gromadzenia szkła - grubość min. 0,05 mm. Worki wykonane z folii polietylenowej, nadruk jednostronny na workach, jednoznacznie wskazujący, na jaką frakcję jest przeznaczony. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarcza właścicielom nieruchomości pierwszy komplet worków, kolejne worki zobowiązany jest do pozostawienia w dniu odbioru odpadów z danej nieruchomości, w ilości uzgodnionej z właścicielem nieruchomości, co najmniej równej ilości odebranych worków z odpadami danego rodzaju. 4. Obowiązki wykonawcy: 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kamień. 6) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów (minimum: ulotki dla wszystkich właścicieli nieruchomości danej miejscowości oraz plakaty do umieszczenia na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości przekazywane sołtysom przez Wykonawcę, informacja do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamień oraz przekazanie wersji elektronicznej plakatu do zamieszczenia na stronie Gminy Kamień). Ulotki dla właścicieli nieruchomości oprócz harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z wyszczególnieniem miejscowości i dat odbioru powinny zawierać telefon kontaktowy do przedstawiciela Wykonawcy, w celu dokonywania ewentualnych uzgodnień. 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w harmonogramie odpadów zmieszanych, frakcji mokrej, frakcji suchej i szkła wystawionych przy drodze w bezpiecznej odległości od drogi publicznej: powiatowej, gminnej, wojewódzkiej. 8) Odbiór popiołu z nieruchomości odbywać się będzie całorocznie: w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - 4 razy, w okresie od 1 marca do 30 października - 2 razy. Terminy odbioru popiołu nie mogą pokrywać się z odbiorem pozostałych frakcji odpadów. 9) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wywozu i zagospodarowania zebranych w punkcie odpadów 2 razy w roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Do punktów właściciele nieruchomości będą mogli dostarczać: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe, zielone, baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony i popiół pochodzące z gospodarstw domowych. 10) Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o trudnej lokalizacji (np. dróg gruntowych). 11) W sezonie zimowym, gdy ze względu na nieprzejezdność dróg niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w niezwłocznym terminie, w którym droga stała się przejezdna. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości (poprzez informację umieszczoną na tablicach ogłoszeń) o zaistniałej sytuacji. 12) Wykonawca na wniosek właściciela nieruchomości umożliwi dzierżawę / wynajem pojemników do gromadzenia odpadów. 13) Wykonawca w dni zbiórki odpadów z danej miejscowości zobowiązany jest również do odbierania odpadów z pojemników ustawionych przy obiektach użyteczności publicznej oraz do uporządkowania terenu w miejscach gromadzenia odpadów i posadowienia worków (w przypadku zanieczyszczenia terenu przy załadunku odpadów). 14) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z deklarowanego obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane i w terminie 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji jest zobowiązany do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Wraz z informacją Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości (adres) i zdjęcie fotograficzne dokumentujące ww. nieprawidłowości w celu weryfikacji złożonych deklaracji. 15) Załadunek i transport odpadów odbywać się będzie za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w stałej dyspozycji Wykonawcy, tj co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów KP-7 z odpadami. Pojazdy winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 16) Wykonawca wraz z fakturą za wykonane usługi dostarczać będzie kopię dokumentu potwierdzającego ilości odpadów odebranych w okresie, którego dotyczy faktura, a także karty przekazania odpadów i potwierdzenia odbioru z nieruchomości niezamieszkałych. 17) Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy przekazywać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - wskazanej w uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, tj. Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu gm. Chełm. Pozostałe odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamień Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach. 18) Wykonawca ma obowiązek utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień. 19) Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu do końca miesiąca następnego po kwartale, kwartalne sprawozdania zawierające informacje o : - masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, - sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, - liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady, wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. Wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). Podstawą do sporządzenia sprawozdań jest dokumentacja sporządzana przy przekazywaniu odpadów do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami. 20) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r., poz. 676). 21) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm), - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 z późn. zm.), - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm), - zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, Nr XXIV/396/12 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, - uchwały Nr XXV/129/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 769), - uchwały Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Kamień z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2083). - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) - ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.
 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Białopole.
  Zamawiający: Gmina Białopole, Białopole
  Informacje ogólne: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Białopole. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi Kodami CPV: 90.51.31.00 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 90.50.00.002 Usługi związane z odpadami; 90.53.30.002 Usługi gospodarki odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie, odbieranych bez względu na występujące warunki atmosferyczne z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białopole z 15 miejscowości.2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. 3. Zaopatrywanie nieruchomości w worki foliowe na frakcję suchą, szkło oraz odpady zmieszane. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 1) Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna: Na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej obowiązywał będzie system workowy zbiórki odpadów komunalnych, a częstotliwość odbioru będzie następująca: a. Odpady zmieszane ( w tym frakcja mokra) raz w miesiącu; b. Frakcja sucha raz w miesiącu; c. Szkło raz w miesiącu. 2) Zabudowa wielorodzinna: Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system kontenerowy oraz system workowy z następującą częstotliwością: a) Odpady zmieszane ( w tym frakcja mokra) system kontenerowy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; b) Frakcja sucha system workowy raz w miesiącu; c) Szkło system workowy raz w miesiącu. 3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów: Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się w m. Buśno 89, 22135 Białopole odbywał się będzie wg. następującej częstotliwości: odpady wielkogabarytowe dwa razy w ciągu roku w terminie ustalonym z Zamawiającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w ciągu roku w terminie ustalonym z Zamawiającym zużyte opony dwa razy w ciągu roku w terminie ustalonym z Zamawiającym; odpady budowlano remontowe i rozbiórkowe dwa razy w ciągu roku w terminie ustalonym z Zamawiającym; Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: 1. Charakterystyka worków do zbiórki odpadów: worki foliowe na frakcję suchą (oznaczonych kolorem żółtym), szkło ( oznaczonych kolorem zielonym), odpady mokre ( oznaczone kolorem szarym). Worki wykonane będą z foli polietylenowej LDPE o pojemności 120 l grubości worek żółty min. 0,035 mm, worek zielony min. 0,06 mm, worek szary min. 0,045 mm. Nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny treść zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Na 14 dni przed terminem pierwszej zbiórki odpadów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do zamawiającego worki przeznaczone do zbiórki odpadów w miesiącu styczniu 2015 r. Szacunkowa ilość worków przeznaczonych do zbiórki odpadów przez okres 24 miesięcy: Żółte 32.000 szt. Zielone 15.000 szt. Szare 15.000 szt. Zamawiający zastrzega że podane wyżej ilości worków są ilościami szacunkowymi, pomocniczymi przy przygotowaniu postępowania przetargowego i SIWZ oraz wyceny realizacji zamówienia przez Wykonawców. Ilość worków dostarczanych do poszczególnych nieruchomości ustalana będzie na podstawie zapotrzebowania właścicieli nieruchomości. Ustalone ilości worków Wykonawca dostarczy na zgłoszenie Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w harmonogramie odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właścicieli nieruchomości. 3. Sprzęt do odbioru odpadów: Wykonawca powinien dysponować sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów tj.: co najmniej: 1. Dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ( w tym frakcji mokrej); 2. Dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; 3. Jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, z dźwignikiem hakowym lub bramowym do opróżniania kontenerów Kp7 z odpadami. Pojazdy powinny spełniać wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122). Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: a) liczba złożonych deklaracji na dzień 21.11.2014 r. 832 szt. b) Szacuje się że na terenie Gminy Białopole przebywa około 3000 osób c) liczba nieruchomości wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) 1 d) długość dróg na terenie gminy do przejechania w trakcie zbiórki odpadów około 70 km e) Łączna szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki w ciągu 24 miesięcy ( w okresie trwania umowy) wynosi łącznie około 440 Mg w tym odpadów zebranych selektywnie w ilości około 405 Mg ( frakcja mokra 157 Mg, frakcja sucha 147 Mg, szkło 101 Mg) oraz 35 Mg odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. f) liczba Punktów selektywnej zbiórki odpadów 1 Ilość wytworzonych na terenie gminy Białopole odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Białopole w okresach kwartalnych fakturą wystawioną do 10go każdego miesiąca za poprzedni kwartał. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Białopole Zamawiającemu do uzgodnienia. 4. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w harmonogramie odpadów komunalnych z pojemników będących własnością właścicieli nieruchomości. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów położonego w m. Buśno 89 , 22135 Białopole. 7. Usługa obejmuje zapewnienie przed przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwiają odbiór odpadów z punktów adresowych o trudnej lokalizacji (np. dróg gruntowych). 8. W sezonie zimowym, gdy ze względu na nieprzejezdność dróg niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wykonawca jest zobowiązany do ich odbioru w niezwłocznym terminie, w którym droga stała się przejezdna. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 9. Worki do zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Ilość worków dostarczanych do poszczególnych nieruchomości ustalana będzie na podstawie zapotrzebowania właścicieli nieruchomości. Ustalone ilości worków Wykonawca dostarczy na zgłoszenie Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z deklarowanego obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane i w terminie 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji jest zobowiązany do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Wraz z informacją Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości (adres) i zdjęcie fotograficzne dokumentujące ww. nieprawidłowości w celu weryfikacji złożonych deklaracji. 11.Wykonawca ma obowiązek odbioru sprzed posesji w terminach ustalonych w harmonogramie odpadów zmieszanych, frakcji suchej i szkła. W przypadku każdorazowego nieodebrania od mieszkańców odpadów w terminach wynikających z Harmonogramu, Wykonawca ma maksymalnie 48 h od zgłoszenia reklamacji na odbiór tych odpadów. 12. Załadunek i transport odpadów odbywać się będzie za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w stałej dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 13. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane usługi dostarczać będzie kopię dokumentu potwierdzającego ilości odpadów odebranych w okresie, którego dotyczy faktura, a także karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczać informację o ilości odebranych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli zawrze stosowne umowy. 14. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białopole Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować ( poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białopole należy przekazać do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Uchwale Nr XXIV 397 2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 jako instalacja główna lub zastępcza. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowód potwierdzający wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 15. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.122), Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r Nr 104, poz.868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole. 16. Wykonawca będzie prowadził ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. 17. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu do końca miesiąca następnego po kwartale, kwartalne sprawozdania z : ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych, sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady, wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem, ilości poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). Podstawą do sporządzenia sprawozdań jest dokumentacja sporządzana przy przekazywaniu odpadów do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami. 18. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r., poz. 676). 19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności : ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz.21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.1155 z późn.zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, Nr XXIV 396 12 z dnia 30 lipca 2012 r w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego , uchwały Nr XX 87 12 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole uchwały Nr XXVI 122 13 Rady Gminy Białopole z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole uchwały Nr XXI 96 12 Rady gminy Białopole z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz. U. z 2006 r. Nr 75 poz.527 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121) 20. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom : Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym zakresu prac , którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
 14. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dorohusk w sezonie 2014 - 2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Dorohusk w sezonie 2014/2015 2. Zakres przewidywanych prac w ramach usługi określonej w punkcie 1. a) Utrzymanie w stanie przejezdności dróg gminnych, parkingów, chodników i placów w zarządzie gminy Dorohusk i dróg w obrębie gminy o łącznej długości 71,08 km ( w tym drogi pierwszej kolejności odśnieżania oraz drogi dodatkowe) przez : b) ustawienie płotków dla zabezpieczenia przed tworzeniem się zasp w miejscach narażonych na takie skutki zawiei śnieżnych; c) mechaniczne zgarnianie nadmiaru śniegu z miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych; d) wywożenie nadmiaru zgarniętego na pobocza śniegu z miejsc, w których takie nagromadzenie utrudnia korzystanie z dróg, placów i parkingów i powoduje zalewanie wodą z roztopów; e) likwidacja śliskości nawierzchni jezdni i chodników przez posypywanie materiałami szorstkimi dopuszczonymi obowiązującymi normami - nie powodujących zagrożenia dla środowiska naturalnego (miejsca posypywania tj. usuwania śliskości solą to: skrzyżowania dróg, ostre niewidoczne łuki, przystanki autobusowe, odcinki dróg przed obiektami oświatowymi i ośrodkami zdrowia). f) umożliwienie dojazdu pomocy społecznej i lekarskiej do zabudowań, w których mieszkają osoby starsze - samotne wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku utrzymanie w dobrym stanie znaków drogowych i ich widoczności; 4. Drogi zawarte w załączniku nr 1 do projektu umowy mają być utrzymane w stanie przejezdności bieżącej dla zapewnienia komunikacji publicznej i lokalnej dla przewozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dla pozostałych dróg (pozostałe z zał. nr 2 do projektu umowy) w przypadku szczególnie bardzo dużych opadów śniegu i tworzeniu się zasp, dopuszcza się nieprzejezdność niektórych odcinków przez okres do 2 dni. 5. Fakturowanie po 1/4 należności za okresy: - od podpisania umowy do końca miesiąca grudnia 2014r., - za miesiąc styczeń 2015, - za miesiąc luty 2015 - za miesiąc marzec - do 15 kwietnia 2015r. 6. Dodatkowe informacje obejmujące zamówienie. 1) Zimowe utrzymanie dróg obejmuje tzw. akcję czynną czyli bezpośrednią pracę sprzętu na terenie i prowadzone będzie w systemie dyżuru czynnego tj. w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (opady śniegu, mróz, mżawka, gołoledź) oraz w systemie interwencyjnym tzn. na polecenie osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za zimowe utrzymanie dróg. 2) W przypadku podjęcia działania w trybie dyżuru czynnego Wykonawca podejmując decyzję o rozpoczęciu akcji jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Informacja winna zawierać dokładne określenia ilości i rodzaju użytego sprzętu . 3) Akcję czynną w systemie interwencyjnym należy podjąć nie później niż 1 godzinę po powiadomieniu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do powiadomienia Zamawiającego o rodzaju użytego sprzętu z podaniem marki i numeru rejestracyjnego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg zawierającej dobowe oraz tygodniowe zestawienie faktycznych ilości: kilometrów dróg objętych zimowym utrzymaniem, godzin pracy przy zimowym utrzymaniu dróg z miejscem na wpis pracownika Urzędu Gminy lub Sołtysa danego sołectwa, który będzie potwierdzał rzeczywiste zrealizowane usługi wykonane zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiającego standardem. 5) Zamawiający wymaga aby akcja zimowego utrzymania dróg odbywała się równocześnie we wszystkich rejonach gminy Dorohusk. 6)Materiał cierny oraz sól drogowa do posypywania dróg powinien być zakupiony przez Wykonawcę, a cena jego powinna być ujęta w koszcie usługi
 15. Dostawa mieszanki kruszywa drogowego oraz usługa wyrównania nawierzchni dróg równiarką drogową
  Zamawiający: Gmina Dubienka, Dubienka
  Część I: Dostawa mieszanki kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0 31,5 mm grubości, odpowiadającej normie PN-EN 13242, w ilości do 2.000 ton, wraz z rozładunkiem na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg w miejscowościach:
  1) Dubienka - nr działki 317, 327 i 351,
  2) Janostrów - nr działki 28 i 113,
  3) Jasienica - nr działki 95 i 126,
  4) Józefów - nr działki 21 i 54,
  5) Kajetanówka - nr działki 143,
  6) Krynica - nr działki 40 i 58,
  7) Nowokajetanówka - nr działki 78,
  8) Radziejów - nr działki 30, 71, 72, 106, 147, 150/1,
  9) Siedliszcze - nr działki 1, 42, 316 i 326,
  10) Skryhiczyn - nr działki 106, 193, 203, 213, 218,
  11) Stanisławówka - nr działki 27 i 67,
  12) Starosiele - nr działki 62,
  13) Tuchanie - nr działki 104,
  14) Uchańka - nr działki 154 i 289,
  15) Zagórnik - nr działki 48.
  Dostawa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa. Dostawy będą realizowane w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ), w ilości do 100 ton dziennie, zgodnie z bieżącymi potrzebami określanymi przez Zamawiającego i przekazywanymi Wykonawcy drogą telefoniczną lub faksem. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami ciężarowymi samowyładowczymi.
  Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska ( np. azbest, popioły, metale ).
  Wyrównanie kruszywa Zamawiający wykona we własnym zakresie.
  Część II: Usługa wyrównania równiarką drogową nawierzchni dróg na terenie gminy. Usługa będzie realizowana w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ), zgodnie z bieżącymi potrzebami określanymi przez Zamawiającego i przekazywanymi Wykonawcy drogą telefoniczną lub faksem.
  Łączny czas pracy równiarki: do 200 godzin.
 16. Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG (sprawa nr 06/14)
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego znajdującego się w Placówkach SG w: Kodniu, Sławatyczach, Dołhobrodach, Dorohusku, Horodle i Dołhobyczowie
 17. Usługi pracy sprzętu i środków transportu wraz z ich obsługą przy wykonaniu prac remontowych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem dostawy jest: 1. Transport materiałów samochodem skrzyniowym o ładowności 5-20 Mg, (cena w zł/km) przy wykorzystaniu pełnej ładowności wagowej lub objętościowej z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 700 km. 2. Transport drobnicy i osób samochodem dostawczym z załadunkiem i rozładunkiem wraz z obsługą, (cena w zł/km), ilość maksymalna zamawianych usług 300 km. 3. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 1 przyczepą o tonażu do 8 Mg z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyni wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług - 200 godzin. 4. Transport materiałów ciągnikiem kołowym z 2 przyczepami o tonażu do 8Mg każda z wykorzystaniem pełnej ładowności skrzyń wraz z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia, ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin. 5. Praca ładowarki wraz z obsługą - ilość maksymalna zamawianych usług - 100 godzin. 6. Praca koparko-spycharki wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług 120 godzin. 7. Praca równiarki z obsługą (w zakresie profilowania i wyrównywania), ilość maksymalna zamawianych usług - 700 godzin. 8. Praca ciągnika z włóką (do wyrównywania- wygładzania nawierzchni dróg gruntowych po wyrównaniu równiarką), ilość maksymalna zamawianych usług - 100 godzin. 9. Praca ciągnika z broną talerzową (cięcie darni, mieszanie gruntu i kruszywa o różnych frakcjach), ilość maksymalna zamawianych usług - 50 godzin. 10. Praca kosiarki rotacyjnej wraz z obsługą, ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin 11. Wykonanie robót ręcznych związanych z zamówieniem ilość maksymalna zamawianych usług - 300 godzin.
 18. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk w latach 2014-2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na występujące warunki atmosferyczne. Zbiórka, wywóz odpadów powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. poz 391 z póżn. zm. ) oraz innymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów w okresie trwania zamówienia ok. 2000 Mg, w tym odpady zmieszane i gromadzonych w sposób selektywny 3.2 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej, także o trudnej lokalizacji-dojeździe do posesji). 3.3 Wykonawca zapewni na swój koszt urządzenia do gromadzenia odpadów w tym; - worki 120 l komplety dla każdej nieruchomości zamieszkałej ( materiał- folia polietylenowa, grubość co najmniej 60 mikronów, kolor worka: żółty- frakcja sucha, zielony- szkło, szary bądź czarny- frakcja mokra, nadruk na workach jednostronny, odpowiadający danej frakcji, treść zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy), worki pierwszy komplet w terminie 7 dni od podpisania umowy, każdy kolejny po każdej zbiórce. - Wykonawca zapewni 1000 kpl. worków przez okres realizacji zamówienia do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do dyspozycji Zamawiającego , a w przypadku zapotrzebowania, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia niezbędnej ilości worków, - pojemniki o pojemności min. 110 L na frakcje mokrą i odpady zmieszane (oznaczonych kolorem szarym lub czarnym), frakcję suchą (oznaczonych kolorem żółtym) oraz na szkło (oznaczonych kolorem zielonym) w ilości 2000 szt. dla nieruchomości zamieszkałych, - pojemniki o pojemności 2200 L na odpady zmieszane w ilości 50 szt. - kontenery KP-7 w ilości 50 szt. 3.4 Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia do gromadzenia odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz osoby obsługujące w/w punkt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. 4. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę poszczególnych odpadów komunalnych: 4.1. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie od nieruchomości zamieszkałych: - pojemniki/kontenery/worki na odpady tzw. frakcja sucha - raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). - pojemniki/kontenery/worki na odpady ze szkła- raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). - pojemniki/kontenery/worki na odpady tzw. frakcja mokra - raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). 4.2. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych: - pojemniki /kontenery/worki na odpady zmieszane - raz w miesiącu kalendarzowym w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). 4.3. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów innych (nieujętych powyżej) z nieruchomości zamieszkałych: - odpady zielone w okresie od 01 maja do 30 października- raz w miesiącu - popiół w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia- raz w miesiącu - odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe- raz na 6-mc. - śmietniczki uliczne oraz znajdujące się na przystankach autobusowych i stacjach PKP wraz z ich uprzątnięciem- raz w tygodniu 4.4. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych: a) Drogowe Przejście Graniczne w Dorohusku- dwa razy w tygodniu oraz na każde zgłoszenie zarządcy tj. Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, b) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe (m.in. szkoły, cmentarze, hotele, agencje i spedycje celne, bary, parkingi oraz inni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Dorohusk)- raz w miesiącu, a w przypadku konieczności wcześniejszego odebrania odpadów w uzasadnionych przypadkach na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. 5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą : 1. Zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2. Baterie i akumulatory. 3. Przeterminowane i zbędne leki. 4. Farby, lakiery, rozpuszczalniki itp., środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich. 5. Świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne. 6. Opony. 7. Złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 8. Oleje i smary. 9. Odpady gabarytowe, bez względu na ilość materiałów, z których są zbudowane, a których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w pojemnikach lub workach przeznaczonych do odbioru frakcji zmieszanej lub frakcji z selektywnej zbiórki. 10. Selektywnie zebrane odpady komunalne. 11. Odpady ulegające biodegradacji. 12. Popioły i żużel. Wykonawca zapewni niezbędne pojemniki do gromadzenia zbieranych odpadów komunalnych oraz osobę do obsługi w/w punktu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Wykonawca odbierał będzie z w/w punktu selektywnie zebrane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji z punktu selektywnego jeden raz w miesiącu kalendarzowym a pozostałe zbierane odpady co najmniej dwa razy do roku lub w przeciągu 7 dni po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 6. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram wywozu odpadów z wyszczególnieniem miejscowości oraz dat odbioru odpadów obejmujący cały okres obowiązywania umowy. 7 .Sprzęt techniczny Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału ,w tym minimalne wymagania: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Szczegółowe wymagania dla pojazdów: -pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich transportu, magazynowania oraz przeładunku, - konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy powinny być wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, -pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. - na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, - pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu), Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej: - baza magazynowo - transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, - teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. - teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013r. poz. 21). 8. Obowiązki Wykonawcy: 1) Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów i miejsc dostarczenia pojemników. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. 2) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i przekazania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań zawierających informację o masie odebranych odpadów i sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, liczby właścicieli nieruchomości zbierających odpady zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do końca miesiąca po kwartale, którego dotyczą. W sprawozdaniu Wykonawca wskaże również poszczególne rodzaje odpadów zbieranych w sposób selektywny, które zawierała frakcja sucha. Podstawą do sporządzenia sprawozdań jest prowadzona przez wykonawcę ewidencja w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami - zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku poz. 630. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz. 676). 4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden raz w miesiącu dowód potwierdzający wykonania przedmiotu zamówienia- np. karty przekazania odpadów. 5) Według Zamawiającego ilość właścicieli nieruchomości nie jest tożsama z ilością gospodarstw domowych. 6) Obowiązek podawania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwartalnych sprawozdaniach liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynika wprost z art. 9n ust. 3 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest pozostawić informację z napisem Niewłaściwa segregacja na terenie nieruchomości oraz w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną umożliwiającą identyfikację nieruchomości. 8) Wykonawca nie może mieszać odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, ani dokonywać we własnym zakresie korekty odebranych frakcji odpadów komunalnych. Wykonawca może dokonywać odbioru od Właścicieli nieruchomości więcej niż jednej frakcji odpadów komunalnych selektywnie zebranych jednym pojazdem w czasie jednego przejazdu ustaloną w harmonogramie odbioru odpadów trasą, tylko w przypadku jeśli posiada pojazd do tego przygotowany. 9) Wykonawca ponosi koszty przekwalifikowania odpadów zebranych selektywnie w instalacji przetwarzania odpadów 10) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 12) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów zamieszczając informację w miejscach zwyczajowo przyjętych w każdej miejscowości (np. tablice ogłoszeń). W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptować oraz publikował na stronie internetowej i BIP Zamawiającego. oraz ogłaszać w miejscach zwyczajowo przyjętych. 13) Wykonawca wraz z fakturą za wykonania usługi dostarczać będzie kserokopię dokumentu (kwitu wagowego, karty przekazania odpadów) z pomiaru ilości odpadów odebranych w okresie, którego faktura dotyczy, z podziałem na ilości zebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w celu weryfikacji złożonych deklaracji. 14) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ilości odbieranych kontenerów KP-7 oraz 2200 L z nieruchomości niezamieszkałych oraz przedstawianie zamawiającemu miesięcznego wykazu odebranej ilości sztuk w celu możliwości weryfikacji przez zamawiającego ilości zadeklarowanych kontenerów
 19. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dorohusk w sezonie 2013 - 2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Dorohusk w sezonie 2013/2014 2. Zakres przewidywanych prac w ramach usługi określonej w punkcie 1. a) Utrzymanie w stanie przejezdności dróg gminnych, parkingów, chodników i placów w zarządzie gminy Dorohusk i dróg w obrębie gminy o łącznej długości 71,08 km ( w tym drogi pierwszej kolejności odśnieżania oraz drogi dodatkowe) przez : b) ustawienie płotków dla zabezpieczenia przed tworzeniem się zasp w miejscach narażonych na takie skutki zawiei śnieżnych; c) mechaniczne zgarnianie nadmiaru śniegu z miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych; d) wywożenie nadmiaru zgarniętego na pobocza śniegu z miejsc, w których takie nagromadzenie utrudnia korzystanie z dróg, placów i parkingów i powoduje zalewanie wodą z roztopów; e) likwidacja śliskości nawierzchni jezdni i chodników przez posypywanie materiałami szorstkimi dopuszczonymi obowiązującymi normami - nie powodujących zagrożenia dla środowiska naturalnego (miejsca posypywania tj. usuwania śliskości solą to: skrzyżowania dróg, ostre niewidoczne łuki, przystanki autobusowe, odcinki dróg przed obiektami oświatowymi i ośrodkami zdrowia). f) umożliwienie dojazdu pomocy społecznej i lekarskiej do zabudowań, w których mieszkają osoby starsze - samotne wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku utrzymanie w dobrym stanie znaków drogowych i ich widoczności; 4. Drogi zawarte w załączniku nr 1 do projektu umowy mają być utrzymane w stanie przejezdności bieżącej dla zapewnienia komunikacji publicznej i lokalnej dla przewozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dla pozostałych dróg (pozostałe z zał. nr 2 do projektu umowy) w przypadku szczególnie bardzo dużych opadów śniegu i tworzeniu się zasp, dopuszcza się nieprzejezdność niektórych odcinków przez okres do 2 dni. 5. Fakturowanie po 1/4 należności za okresy: - od podpisania umowy do końca miesiąca grudnia 2013r., - za miesiąc styczeń 2014, - za miesiąc luty 2014 - za miesiąc marzec - do 15 kwietnia 2014r. 6. Dodatkowe informacje obejmujące zamówienie. 1) Zimowe utrzymanie dróg obejmuje tzw. akcję czynną czyli bezpośrednią pracę sprzętu na terenie i prowadzone będzie w systemie dyżuru czynnego tj. w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (opady śniegu, mróz, mżawka, gołoledź) oraz w systemie interwencyjnym tzn. na polecenie osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za zimowe utrzymanie dróg. 2) W przypadku podjęcia działania w trybie dyżuru czynnego Wykonawca podejmując decyzję o rozpoczęciu akcji jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. Informacja winna zawierać dokładne określenia ilości i rodzaju użytego sprzętu . 3) Akcję czynną w systemie interwencyjnym należy podjąć nie później niż 1 godzinę po powiadomieniu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do powiadomienia Zamawiającego o rodzaju użytego sprzętu z podaniem marki i numeru rejestracyjnego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg zawierającej dobowe oraz tygodniowe zestawienie faktycznych ilości: kilometrów dróg objętych zimowym utrzymaniem, godzin pracy przy zimowym utrzymaniu dróg z miejscem na wpis pracownika Urzędu Gminy lub Sołtysa danego sołectwa, który będzie potwierdzał rzeczywiste zrealizowane usługi wykonane zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiającego standardem. 5) Zamawiający wymaga aby akcja zimowego utrzymania dróg odbywała się równocześnie we wszystkich rejonach gminy Dorohusk. 6)Materiał cierny oraz sól drogowa do posypywania dróg powinien być zakupiony przez Wykonawcę, a cena jego powinna być ujęta w koszcie usługi.
 20. BUDOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 10 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOROHUSK
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) polegające na: Budowie wraz z przyłączami 10 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dorohusk. Prace obejmują: a) Wykonanie 10 oczyszczalni wraz z przyłączami i podłączeniem do budynku mieszkalnego, b) Wykonanie dla każdej oczyszczalni inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej c) Przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników końcowych Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.dorohusk.bip.lublin.pl w zakładce Przetargi w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
 21. Dostawa mieszanki kruszywa drogowego oraz usługa wyrównania nawierzchni dróg równiarką drogową.
  Zamawiający: Gmina Dubienka, Dubienka
 22. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 23. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kamień.
  Zamawiający: Gmina Kamień, Kamień
 24. Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG w Dorohusku i Dołhobyczowie
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
 25. Usługi pracy sprzętu i środków transportu wraz z ich obsługą przy wykonaniu prac remontowych na terenie Gminy Dorohusk.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 26. Ogólne usługi komunalne na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 27. Dostawa paliw płynnych oraz węgla i paliw na bazie węgla dla Urzędu Gminy Żmudź na 2013 rok
  Zamawiający: Gmina Żmudź, Żmudź
 28. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dorohusk w sezonie 2012 - 2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 29. Dostosowanie jednopłaszczowych zbiorników paliwowych do aktualnie obowiązujących przepisów
  Zamawiający: Gminny Zakład Obsługi Sp. z o. o. w Dorohusku z/s Kol. Okopy, Dorohusk
 30. Ogólne usługi komunalne na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 31. Dostawa mieszanki kruszywa drogowego i piasku drogowego oraz usługa wyrównania nawierzchni dróg równiarką drogową
  Zamawiający: Gmina Dubienka, Dubienka
 32. Remont drogi gminnej na działce nr 115 w miejscowości Rozkosz Gmina Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 33. Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
 34. Ogólne usługi komunalne na terenie Gminy Dorohusk.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 35. Ogólne usługi gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 36. pracy sprzętu i środków transportu wraz z ich obsługą przy wykonaniu prac remontowych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 37. Dostawa materiałów do naprawy dróg będących w zarządzie gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 38. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dorohusk w sezonie 2011 - 2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 39. Ogólne usługi gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 40. DOSTAWA PALIW (TANKOWANIE) DO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PLACÓWEK STRAŻY GRANICZNEJ
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm

Inne osoby dla Kamola (78 osób):