Kogo reprezentuje osoba

Kaniecki Lech

w KRS

Lech Kaniecki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lech
Nazwisko:Kaniecki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Sierpc (Mazowieckie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecki Ireneusz, Kajkowska Emilia, Kowalski Krzysztof, Nowakowski Andrzej, Stasiak Elżbieta, Stasiak Lech Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomaszewski Grzegorz Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dim Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000680685
 2. Ids - Bud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304700
 3. Ids Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000589545
 4. Ids Energetyka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000467139
 5. Ids Foton Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000469553
 6. Ids Service Sp. Z O.O., Sierpc − KRS 0000129127
 7. Ids-bud S.A., Warszawa − KRS 0000447186
 8. Platinum Hospitals S.A., Warszawa − KRS 0000251128
 9. Spp Wytwarzanie 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000487327
 10. Spp Wytwarzanie 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000488832
 11. Spp Wytwarzanie 3 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000485882
 12. Spp Wytwarzanie 31 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000575910
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000192535

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bs-wpbk-opole Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000186806
 2. Dim Hotel Łódź Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000007526
 3. Finao Górka Sp. J., Warszawa − KRS 0000454567
 4. Fundacja Sierpc 2000, Sierpc − KRS 0000032939
 5. Kampol Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000280824
 6. Pa Energobudowa Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000054580
 7. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924
 8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Proi 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376244
 9. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Metro Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000342939
 10. Tim-nord Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000356213

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Melioracje szczegółowe użytków rolnych - Boleszkowice
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Miejsce realizacji:
  Obręby: Boleszkowice i Wysoka, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie.

  1.3. Stan istniejący
  Aktualny stan nie pozwala na odpływ wód gromadzonych w czasie obfitych opadów atmosferycznych oraz po roztopach wiosennych. Woda stagnuje na polach w miejscach obniżonych oraz tam gdzie przepuszczalność gleb jest mała. Grunty, na których woda stagnuje dłuższy czas tracą swoje właściwości produkcyjne. Postępujące zabagnienie na tych gruntach powoduje ich wyłączenie z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie polega na odbudowie istniejących rowów melioracji szczegółowej oraz wykonaniu drenowania gruntów ornych, polegającego na ułożeniu w gruncie sieci sączków oraz zbieraczy drenarskich w celu uregulowania stosunków wodnych w glebie na potrzeby rolnictwa.

  1.4. Zakres przedmiotu zamówienia:
  - budowa systemu zbieraczy i sączków
  - budowa zbieraczy głównych wraz z wylotami do istniejących odbiorników
  - wykonanie nowego rowu R1 oraz wykonanie umocnienia na istniejącym rowie R2

  Zakres prac :
  1. Wykonanie sieci drenarskiej na gruntach rolnych o powierzchni 112,69 ha w tym:
  wykonanie sączków w rozstawach od 14 do 18 m i głębokościach ułożenia od 0,9 do 1,1 m oraz wykonanie zbieraczy,
  wykonanie studzienek drenarskich,
  wykonanie zbieraczy głównych z wlotami i wylotami,
  wykonanie przepustów i przecisków w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą,
  Wykonanie umocnień rowu R2 kiszką faszynową
  2. Wykonanie nowego rowu melioracyjnego szczegółowej R1

  Zamówienie obejmuje ponadto:
  geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą,
  opłaty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego i tymczasowym zajęciem gruntów na czas robót
  wykonanie robót tymczasowych,
  wybudowanie, utrzymanie i likwidację dojazdów-przejazdów i organizacji ruchu na czas trwania budowy,
  uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego,
  naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonym
  osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego.
  W rejonie urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń i pod ich nadzorem. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ), kosztorysie nakładczym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Likwidacja szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu bieżącego roku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych z obszaru działania Biura Terenowego Brodnica - etap III
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z likwidacją szkód powodziowych na ciekach (rzeki i kanały) z terenu działania Biura Terenowego Brodnica - KPZMIUW we Włocławku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe - stanowiące odpowiednio załączniki nr 7,8,9,10 do SIWZ
 3. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawska, powiat Włocławek
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawsk, powiat Włocławek o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie gruntów na powierzchni 83,17 ha wykonanie rurociągów betonowych ø 20 cm - 350 m ø 30 cm - 890 m 3.1. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawska, powiat Włocławek, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. 3.2. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt 3 wzoru umowy), ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska, wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum oraz przeprowadzić ją najpóźniej do 30 marca 2011 r., wycięta drzewa należy protokolarnie przekazać właścicielom gruntów. Ponadto w ramach zadania należy wykonać operat obszarów konkurencyjnych przedmiotowej inwestycji. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien złożyć przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 4. Melioracje użytków rolnych wsi Monety - gm. Kowale Oleckie oraz wsi Judziki - gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie melioracji użytków rolnych wsi Monety - gm. Kowale Oleckie oraz wsi Judziki - gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie. Na zakres zadania składa się wykonanie: 1. Melioracje gruntów ornych - 238,58 ha, 2. melioracje użytków zielonych - 25,72 ha, 3. Wykopy rowów - 8862 mb. Kubatura wykopów - 21557 m3, 4. Średnia rozstawa sączków - 13 m, 5. Budowa studni drenarskich 50 szt. (średnica 1,0 m, głębokość 2-3 m), 6. Budowa przepustów - 11 szt., 7. Budowa wylotów drenarskich - 83 szt., 8. Przewierty pod drogą - 4 szt., 9. Przeciski pod drogą - 2 szt., 10. Umocnienie stopy skarpy rowów kiszką faszynową Ø 10 cm - 10808 m
 5. Sikórz - Kamionki II - etap VIII - melioracje użytków rolnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Sikórz - Kamionki II - etap VIII - melioracje użytków rolnych.
  Lokalizacja robót: Kamionki, gm. Stara Biała, Suchodół, Sikórz gm. Brudzeń Duży pow. płocki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w n/w zakresie:
  - melioracja użytków rolnych na pow. 130,45 ha
  - odpływy drenarskie (rowy) o dł. 3,98 km wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
  Zakres robót Wykonawcy obejmuje również inne czynności wymienione w pkt. XVI ust. 6 niniejszej SIWZ oraz w § 6 projektu umowy w tym:
  - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 6 lat od daty zakończenia inwestycji.
  Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  - dokumentacja projektowa + przedmiar robót - zał. nr 1
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2
  - siwz
 6. Pszczele III A - etap 2 - melioracje użytków rolnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Pszczele III A - etap 2 - melioracje użytków rolnych.
  Lokalizacja robót: Lipniki, Polik, Rościszewo gm. Rościszewo, pow. sierpecki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w n/w zakresie:
  - melioracja użytków rolnych na pow. 77,18 ha
  - odpływy drenarskie (rowy) o dł. 2,258 km wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
  Zakres robót Wykonawcy obejmuje również inne czynności wymienione w pkt. XVI ust. 6 niniejszej SIWZ oraz w § 6 projektu umowy w tym:
  - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 6 lat od daty zakończenia inwestycji.
  Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  - dokumentacja projektowa + przedmiar robót - zał. nr 1
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2
  - siwz
 7. Myszki Żuki III - melioracja gruntów gm. Mochowo
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Myszki Żuki III - melioracja gruntów gm. Mochowo
  Lokalizacja robót: Załszyn, Myszki, Żabiki, Romatowo, Żuki, gm. Mochowo, pow. sierpecki
  Zakres robót budowlanych obejmuje:
  - meliorację użytków rolnych na pow. 297 ha
  - odpływy drenarskie (rowy) o dł. 5,9 km wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
  Zakres robót Wykonawcy obejmuje również inne czynności wymienione w pkt. XVI ust. 6 niniejszej SIWZ oraz w § 6 projektu umowy w tym:
  - wykonanie i umieszczenie tablicy reklamowej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 6 lat od daty zakończenia inwestycji.
  Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  - dokumentacja projektowa + przedmiar robót - zał. nr 1
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2
  - siwz
 8. Kuchary Jeżewo - melioracja gruntów gm. Bielsk
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Kuchary Jeżewo - melioracja gruntów gm. Bielsk.
  Lokalizacja robót: teren wsi Kuchary Jeżewo, Ciachcin, Józinek gm. Bielsk, pow. płocki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w n/w zakresie:
  - melioracja użytków rolnych na pow. 379,96 ha
  - odpływy drenarskie (rowy) o dł. 5270 mb wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
  Zakres robót Wykonawcy obejmuje również inne czynności wymienione w pkt. XVI ust. 6 niniejszej SIWZ oraz w § 6 projektu umowy w tym:
  - wycinka drzew rosnących w pasie robót zgodnie z zezwoleniem. Wycięte drzewa należy ogłowić z gałęzi i przekazać właścicielom poszczególnych działek.
  - wykonanie i umieszczenie tablicy reklamowej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 6 lat od daty zakończenia inwestycji.

  Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  - dokumentacja projektowa + przedmiar robót - zał. nr 1
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2
  - siwz
 9. Wólka Czepowa - melioracje szczegółowe gmina Kłodawa, powiat Koło
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
  Przedsięwzięcie : Wólka Czepowa - melioracje szczegółowe zlokalizowane jest na terenie miejscowości Straszków w gminie Kłodawa, powiat Koło, woj. wielkopolskie. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie częściowo odbudowy drenowania gruntów ornych na obszarze Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. w Straszkowie k. Kutna
  Zakres inwestycji obejmuje wykonanie :
  Drenowanie systematyczne gruntów ornych na działkach nr 33 i 30 o powierzchni łącznej F = 125,81 ha
  Odbudowy rowów z umocnieniem kiszką faszynową f15cm
  Rów A na długości 1900 m
  Rów B na długości 1147 m
  Odmulenia rowów łącznie :
  Rów A na długości 7314 m
  Rów B na długości 5347 m
  Budowę nowych przepustów O 60 cm:
  na rowie A w hm 1+606
  na rowie A w hm 1+641
  Teren objęty inwestycją zajmują grunty rolne we wsi Straszków w gminie Kłodawa o powierzchni ca. 125,81 ha, na których gospodaruje Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. zajmująca się hodowlą i nasiennictwem buraków cukrowych. Cały teren objęty melioracja szczegółową to grunty rolne zaliczane do III i IV klasy. Na obszarze tym występują dwa rowy melioracyjne (rów A i rów B) oraz przebiegają lokalne drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej stabilizowanej. Teren objęty projektem nie porastają drzewa oraz krzewy poza pasami przydrożnymi. Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa buraków cukrowych na cele hodowlane i nasiennictwa wraz z innymi gatunkami roślin.
  Przewiduje się wykonanie systematycznej sieci drenarskiej sączkami PCV na obszarze 125,81 ha oraz odbudowę rowów A i B co nie wpłynie na zmianę zagospodarowania terenu.
  Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję
  Lp. Wyszczególnienie robót Jedn. Ilość
  1 Ogólna powierzchnia objęta projektem ha 125,81
  2 Głębokość drenowania m 0,90-1,10
  3 Średnia rozstawa sączków m 17,0
  4 Rurociągi drenarskie od Ø 5 cm do Ø 20cm na długości łącznej m 77949
  5 Działy drenarskie szt. 15
  Budowle
  6 Studzienki drenarskie typu S-1 szt. 18
  7 Wyloty drenarskie typu W-1 szt. 15
  8 Przepusty betonowe szt. 2
  9 Rowy melioracyjne do odbudowy i odmulenia km 12,661

  Lokalizacja robót gm. Kłodawa pow. Koło
  Obręb : Wólka Czepowa - dz. Nr 30, 31, 32, 33, 34, 35.
 10. Juchowo-Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu modernizacji (remont) istniejącego rurociągu betonowego śr. 40 na długości 1422 m i śr. 30 na długości 568 m, przy zachowaniu istniejącej trasy rurociągu - rurociąg zaopatrzony w studnie typu S-1 i S-2 o średnicy 80 - 100 cm, oraz na wykonaniu odwodnienia gruntów ornych siecią drenarską systematyczną i półsystematyczną o rozstawie sączków od 9 - 18 m po trasach istniejących rurociągów drenarskich. Średnica przewidzianych do zastosowania sączków wynosi od ø 5 - 7,5 cm. Głębokość ułożenia sączków od 0,9 do 1,0 m. Sączki zabezpieczone słomą. Powierzchnia odwadniana - 109 ha. Odpływ z sieci stanowią zbieracze o średnicach ø 7,5 - 20 cm. Głębokość ułożenia zbieraczy od 1,0 do 1,3 m. Zbieracze zabezpieczone słomą. Sączki i zbieracze wykonane z rurek ceramicznych. Sieć rurociągów drenarskich wyposażona w szereg studni drenarskich typu S-1 i S-2 o średnicy 80 - 100 cm.

Inne osoby dla Kaniecki (38 osób):