Kogo reprezentuje osoba

Karwowski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Karwowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Karwowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Szczytno (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bałdyga Mieczysław, Bebak Bożenna Sabina, Bednarczyk Elżbieta Teresa, Bębenkowska Elżbieta, Białobrzewska Agata, Białobrzewski Wojciech, Błaszczak Tomasz, Błaszczak Wiesława, Bogucka Danuta, Borym Danuta, Budna Alina, Budna Ewa Waltraud, Ceberek Stanisław, Choroszewski Jerzy, Cicha Dorota Bożena, Ciebień Agnieszka, Dąbkowska Teresa Danuta, Deptuła Anna, Drężek Bożena Wiesława, Gejda Milena, Gocejn Irena, Goebel Agata Joanna, Góralska Urszula, Górczyński Andrzej Tadeusz, Hodkowska Anna Celina, Jaworski Arkadiusz Tomasz, Jendraszek Urszula, Kabała Andrzej Adam, Kalinowska Halina, Kamińska Urszula, Konwerska Anna, Kowalczyk Marianna Zofia, Kowalewska Alicja, Kozłowska Ewelina Katarzyna, Król Bożena, Kubat Agnieszka, Kulas Władysław, Kulis Alina, Larenta Bożena, Lipowska Michalska Małgorzata Renata, Mahler Elżbieta, Majchrzak Karolina, Malik Kazimierz, Michalecki Grzegorz, Mierzejewska Katarzyna, Milewska Iwona, Mroczek Małgorzata Janina, Okoń Bogusława, Ossowski Bernard Ewald, Pawłowski Jerzy Wojciech, Perzanowski Tadeusz, Pękala Józef, Rolka Małgorzata Marzena, Roman Irena, Rosińska Danuta, Róziecka Anna, Runo Aldona, Rząp Napiórkowska Iwona, Sikora Krystyna, Sobczak Paweł, Sobczak Urszula, Stodulska Marianna, Struniawska Joanna Beata, Szepczyńska Dorota Elżbieta, Szymkiewicz Tomasz Józef, Śniechowska Teresa Ewa, Świetlikowska Katarzyna, Tubis Halina, Urbański Marcin Tomasz, Wawrzyniak Ada, Wójcik Chłopek Anna, Zaremba Norbert, Zimny Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wierzuk Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000147464
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawrzyjałkach, Gawrzyjałki − KRS 0000077374
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Olszynach, Olszyny − KRS 0000070620
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Pasymiu, Pasym − KRS 0000106318
 5. Stowarzyszenie Rafał i Przyjaciele, Bagienice Małe − KRS 0000352141

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Astra-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000172404
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec − KRS 0000064059
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000133336
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Świętajnie, Świętajno − KRS 0000176523
 6. Podlasie Leasing Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000159332
 7. Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa, Olsztyn − KRS 0000168348
 8. Warmińsko-mazurski Bank Regionalny S.A., Olsztyn − KRS 0000084038

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu gminy Purda i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2014 - 2019
  Zamawiający: Gmina Purda, Purda
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Purda oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres obejmuje:
  1/ Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych przez okres pięciu lat od dnia podpisania umowy a w szczególności:
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych ( ok. 25 szt.),
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej, jak i papierowej w systemie ELIXIR,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych,
  - obsługa kasowa wpłat od wpłacających z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych należności dokonywanych na rachunek bieżący budżetu gminy,
  - potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy,
  - wydawanie blankietów czekowych,
  2/Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy,
  3/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy,
  4/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,
  5/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników).
 2. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na spłatę przypadających na 2013 rok rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę Pasym kredytów.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Pasym, Pasym
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na:
  - spłatę przypadających na 2013 rok rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę Pasym kredytów w: Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Millennium S.A. w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Szczytnie Oddział w Pasymiu.
  2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące funkcje:
  - postawić do dyspozycji Gminy Pasym kwotę 747 577,84 zł poprzez przelanie ww. kwoty na rachunek bieżący budżetu Gminy Pasym. Dopuszcza się rozliczanie części kredytu, z której finansowane będą zadania inwestycyjne Gminy Pasym, na zasadach kredytu inwestycyjnego.
  3. Warunki dotyczące zamówienia:
  - uruchomienie kredytu na podstawie pisemnych dyspozycji (jednej lub więcej niż jednej) składanych przez Zamawiającego w okresie od podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2013 r. Ewentualne uruchomienie kredytu w części dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych Gminy Pasym na zasadach obowiązujących u Wykonawcy kredyty inwestycyjne (opcjonalnie),
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
  - jedyne koszty Zamawiającego, związane z uzyskaniem i spłatą kredytu, stanowiące przychód Wykonawcy, to odsetki (brak opłat za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą, częściową lub całkowitą spłatę kredytu, za wykorzystanie kredytu w kwocie mniejszej niż wynikającej z umowy kredytowej i innych),
  - odsetki naliczane będą za okres faktycznego korzystania z kredytu od kwot sald na rachunku kredytowym, prowadzonym przez Wykonawcę, uwzględniających wszystkie dokonane spłaty,
  - oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M,
  - spłata odsetek od kredytu począwszy od miesiąca stycznia 2014 r.
  - spłata kredytu w miesięcznych ratach malejących, począwszy od stycznia 2014, do grudnia 2023 r., z tym, że wysokość rat kapitałowych wyniesie:
  - w styczniu 2014 r. - 6 207,84 zł,
  - od lutego do grudnia 2014 r. - 6 230 zł,
  - od stycznia 2015 r. do grudnia 2023 r. - 6 230 zł,
  - data wymagalności rat kapitałowych - zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku, nie wcześniej niż 31.01.2014 r. Jeżeli jest to niesprzeczne z tymi procedurami, to w ostatnim dniu poszczególnych miesięcy (począwszy od stycznia 2014 r.).
  - data wymagalności rat odsetkowych - zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku, nie wcześniej niż 31.01.2014 r. Jeżeli jest to niesprzeczne z tymi procedurami, to w ostatnim dniu poszczególnych miesięcy (począwszy od stycznia 2014 r.). Data wymagalności ostatniej raty odsetkowej - nie później niż 31.12.2023 r.
  - oprocentowanie kredytu w danym miesiącu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M lub średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M, ustaloną zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku.
  - oprocentowanie kredytu w danym miesiącu stanowi sumę:
  stawki WIBOR 1M lub jej średniej arytmetycznej z pewnego okresu (ustalonej zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku), o której wyżej mowa, oraz
  marży banku (dodatniej lub ujemnej), niezmiennej w całym czasie trwania umowy kredytowej,
  - sposób obliczania (lub ustalania) stawki referencyjnej powinien umożliwiać obliczenie oprocentowania kredytu w danym miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca,
  - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco Gminy Pasym wraz z deklaracją wekslową,
  - ze względu na niespełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (przy zachowanym wskaźniku zadłużenia i wskaźniku spłaty długu) Gmina Pasym nie będzie w stanie uzyskać opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości spłaty kredytu.
 3. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Dźwierzuty, Dźwierzuty
  1. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2013r. Wykonawca usługi uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
  3. Terminy spłaty kredytu; spłata kredytu z karencją od dnia uruchomienia kredytu do dnia 19 czerwca 2014r., pierwsza rata płatna dnia 20.06.2014r., ostatnia rata płatna w dniu 20 grudnia 2022 r. Spłaty rat kredytu dokonywane są dwa razy w roku, w następujących terminach i kwotach:
  Rok 20 czerwiec 20 grudzień razem
  2014 5.000,00 5.000,00 10.000,00
  2015 65.000,00 65.000,00 130.000,00
  2016 70.000,00 70.000,00 140.000,00
  2017 75.000,00 75.000,00 150.000,00
  2018 90.000,00 90.000,00 180.000,00
  2019 120.000,00 120.000,00 240.000,00
  2020 185.340,50 185.340,50 370.681,00
  2021 185.340,50 185.340,50 370.681,00
  2022 185.341,42 185.341,42 370.682,84
  Razem - - 1.962.044,84

  4. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej według średniej stopy WIBOR 1M, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M, obowiązującej w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, poprzedzającego dany okres odsetkowy. Odsetki od wykorzystanego kredytu (pobranej transzy kredytu) będą naliczane codziennie i podlegać będą spłacie w okresach kwartalnych do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.
  5.Wykonawca przekaże informację Kredytobiorcy o wysokości odsetek w terminie 7 dni przed terminem płatności odsetek (np. pismem, faxem, lub na adres e-mail: finanse@ug-dzwierzuty.pl), przy czym:
  a/ odsetki naliczane są od faktycznej kwoty pobranego kredytu,
  b/ pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty I transzy kredytu,
  c/ kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  d/ ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu,
  e/ ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu,
  f/ liczbą bazową do obliczania odsetek jest rzeczywista liczba dni w danym roku.
  6. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  7. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z dalszego wykorzystania transzy bądź transz kredytu bez dodatkowych opłat.
  8. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że, Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.
  9. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  10. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron.
  11. Jedyne koszty Zamawiającego, związane z uzyskaniem i spłatą kredytu, stanowiące przychód Wykonawcy to odsetki ( brak opłat za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu, za wykorzystanie kredytu w kwocie mniejszej niż wynikającej z umowy kredytowej, za zmianę terminu spłaty kredytu, za wydanie zaświadczeń i opinii dotyczących kredytu i innych).
  12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  13. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  14. Zamawiający uprzejmie informuje, że:
  dopuszcza przedstawienie w przetargu własnych projektów umów;
  informacje o osobach, które reprezentują Gminę Dźwierzuty są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
  15. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
 4. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek
  organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres
  trzech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych / około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych 2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i
  szkolenie pracowników.
  Budżet Gminy w latach 2011-2013
  1. W roku 2011 dochody 26 466 685,00 PLN - wykonane wydatki 24 414 318,00 PLN
  2. W roku 2012 dochody 20 434 056,00 PLN - wykonane wydatki 20 966 176,00 PLN
  W roku 2013 planowane dochody 20 334 910,02 PLN - planowane wydatki 21 473 823,57 PLN
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  1. Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł, którego spłata nastąpi do 31.12.2023r. na następujących warunkach:
  kredyt w PLN,
  środki pieniężne udostępnione będą przez bank w 2 transzach:
  pierwsza transza: 03.06.2013 r. - kwota: 900 000,00 PLN,
  druga transza : 30.09.2013 r. - kwota: 300 000,00 PLN,
  okres kredytowania od 03.06.2013 r. do 31.12.2023 r.,
  oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M,
  karencja w spłacie kredytu do 27.06.2014r.
  spłata kredytu w ratach kwartalnych, pierwsza rata 28.06.2014 r., ostatnia rata 31.12.2023 r.
  spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu w okresach miesięcznych, pierwsza płatność 28.06.2013 r., ostatnia 31.12.2023 r.,
  terminy spłat rat kredytu (rat kapitałowych) upływać będą 28 dnia miesiąca kończącego kwartał, a spłata odsetek 28 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie w dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu,
  uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy,
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 6. Obsługa bankowa budżetu gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie , Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2017.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zakres obejmuje: 1/ Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie , jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności: - otwarcie , prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych ( ok. 30 szt.) - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej w systemie ELIXIR, - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych , - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań i budynków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu czynszów mieszkaniowych - obsługa kasowa GOPS w Świętajnie w zakresie świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych - potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy - wydawanie blankietów czekowych 2/Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 3/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy 4/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych , 5/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej ( instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników).
 7. Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
  Zamawiający: Gmina Kolno, Kolno
  Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
 8. Usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Szczytno, Szczytno
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
  - Wysokość kredytu: 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych).
  - Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
  - Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego w następujących transzach:
  I transza 900.000,00 zł. - 01.06.2012 r.
  II transza 1.400.000,00 zł. - 01.07.2012 r.
  III transza 700.000,00 zł. - 01.08.2012 r.
  - Wymagana karencja spłaty kredytu: do stycznia 2013 r.
  (odsetki spłacane będą na bieżąco od dnia przekazania środków pieniężnych)
  - Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu na ostatni
  dzień miesiąca.
  - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę
  WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu tj.30.04.2012r
  powiększony o stałą marżę Banku.
  -Spłata kapitału nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych na ostatni dzień
  miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2013 r.
  Pozostałe warunki:
  - w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na
  dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym
  terminie,
  - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,
  - bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu,
  - zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 500. 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667/Jerominy/, drogi krajowej Nr 53 od km 0+000 do km 3+048 Świętajno/CPN/- Jerominy 1.Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat. 2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 3.Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 listopada 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w późniejszym terminie z zależności od stopnia realizacji inwestycji Uruchomienie kredytów lub kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 4.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Listopad 2011 r. - 500.000,00 zł.
 10. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
  Zamawiający: Powiat Szczycieński, Szczytno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości do 2000000,00 zł przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych, tj.- przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark - Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi, - generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii.
 11. Usługa bankowa polegajaca na udzieleniu kredytu na sfinansowanie 30 % wartości pożyczki restrukturyzacyjnej zaciągniętej przez ZOZ w Szczytnie w 2005 r.
  Zamawiający: ZOZ Szczytno, Szczytno
  Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na sfinansowanie 30 % wartości pożyczki restrukturyzacyjnej zaciągniętej przez ZOZ w Szczytnie w 2005 r.
 12. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 - 2013
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych /około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych
  2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników.