Kogo reprezentuje osoba

Knitter Jadwiga

w KRS

Jadwiga Knitter

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Nazwisko:Knitter
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1942 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
  1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Dończyk Anna, Głuszczyńska Anna Helena, Hinz Brylew Natalia, Leśna Lucyna Małgorzata, Mejran Wetoszka Iwona Bożena

    Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
    Brylew Tomasz Daniel

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
  1. Klub Wysokogórski W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000067439
  2. Przychodnia Romet Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000177345
  3. Sitab Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000549669

Powiązane przetargi (3 szt.):
  1. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY
    Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączeniu nr 1 i 3 do SIWZ.

    Przeprowadzanie badań lekarskich ma na celu stwierdzenie możliwości wykonywania określonych czynności zawodowych wymaganych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.) między innymi stwierdzenie zdolności osoby aktywizowanej do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych.
    Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość faktycznie wykonanych badań.
  2. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY
    Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
    Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o nazwie Świadczenie usług medycznych dla osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 i 3 do SIWZ, które są dostępne na stronie www.bip.pup.bydgoszcz.pl.
  3. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY
    Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. Przeprowadzanie badań lekarskich ma na celu stwierdzenie możliwości wykonywania określonych czynności zawodowych wymaganych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
    rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) między innymi stwierdzenie zdolności osoby aktywizowanej do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych. Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość faktycznie wykonanych badań. I. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze
    tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz w święta, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Każdy lekarz specjalista musi przyjmować osoby na badania co najmniej 3 razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć zamawiającemu stały harmonogram (dni i godziny) przyjmowania lekarzy specjalistów. W przypadku zmiany harmonogramu wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia zmiany. 2. Wykonawca musi rozpocząć procedurę przeprowadzania badań lekarskich w tym samym dniu, w którym zgłosiła się do niego osoba skierowana na badania. Wykonawca nie może odesłać osoby i nie rozpocząć procedury (nie przeprowadzić badań). 3. Maksymalny okres wykonania badań od dnia zgłoszenia się osoby ze skierowaniem do Wykonawcy do dnia otrzymania zaświadczenia nie może być dłuższy niż 4 dni robocze, chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku, gdy będzie wymagane wykonanie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych okres ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że przepisy
    stanowią inaczej. 4. W przypadku braku możliwości zachowania terminów określonych w punkcie I z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów o czas niezbędny do prawidłowej realizacji badań lekarskich wraz z wydaniem stosownego zaświadczenia końcowego. Do takich przypadków należą: 1) Zgłoszenie się osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie uniemożliwiającym badanie, niezgłoszenie się osoby na wyznaczony przez zamawiającego lub wykonawcę termin badań, 2) Sytuacje w których przeprowadzenie badań lekarskich oraz wydanie stosownego zaświadczenia jest uzależnione od konieczności dodatkowych badań, których nie można było przewidzieć. O wystąpieniu jednej z powyższych okoliczności wykonawca musi niezwłocznie poinformować zamawiającego. 5. W przypadku wystawienia zaświadczenia o niewłaściwej treści wykonawca ma obowiązek ponownie przeprowadzić badanie na własny koszt lub wystawić prawidłowe zaświadczenie. II. SKIEROWANIE I ORZECZENIE LEKARSKIE 1. Wykonawca przeprowadzi badania na podstawie skierowania wydawanego przez
    zamawiającego. Osoby będą kierowane na badania sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego. 2. Rejestracja osób oraz organizacja udzielania świadczeń odbywać się będzie na zasadach ogólnych przewidzianych dla pacjentów przez wykonawcę. 3. Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia. Orzeczenie lekarskie otrzymuje bezpośrednio osoba badana w 2 egzemplarzach (oryginał i kopię). Osoba skierowana na badania oryginał zaświadczenia zatrzymuje, a Zamawiającemu dostarcza kopię. 4. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone badania w ramach prawa opcji przewidzianego przez Zamawiającego w formularzu cenowym. Ilości wskazane w
    formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. W przypadku, gdy osoba skierowana na badania przedstawi dokumenty świadczące o ważnych badaniach lekarskich Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to(e) badanie(a), nie obciążając Zamawiającego kosztami. 6. Zamawiający będzie kierował osoby na badania określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Wykonawca jest zobowiązany adekwatnie do wskazanej na skierowaniu
    grupy zawodowej, szkolenia dobrać rodzaj badań jakie trzeba przeprowadzić zgodnych z obowiązującymi w stosunku do danego zawodu, szkolenia przepisami, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych na podstawie wywiadu z osobą skierowaną na badania.

Inne osoby dla Knitter (43 osoby):