Kogo reprezentuje osoba

Kochanek Bożena

w KRS

Bożena Kochanek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Nazwisko:Kochanek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Zgierz (Łódzkie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewska Dagmara Franciszka, Andrzejewska Elżbieta Monika, Kowalczyk Krystyna Genowefa, Maciak Grażyna Elżbieta, Marszałek Grażyna, Wojtkowiak Łukasz Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olczak Mariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Medor, Zgierz − KRS 0000226639

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin
  Zamawiający: Gmina Dmosin, Dmosin
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin. Zakresem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: a) odłapywaniu, oraz przewóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt odłapanych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dmosin i umieszczanie ich w schronisku, b) zapewnienie wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia : 1. wyłapanie, w czasie nie dłuższym niż 10 godzin (w czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy) od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia, zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Dmosin wraz z jego transportem do schroniska i zaczipowaniem. Szacuje się, że w okresie do 31.12.2016r do odłapania będzie maksymalnie 14 zwierząt, 2. prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt, wyłapanych na terenie gminy Dmosin, w sposób umożliwiający ich identyfikację polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, płeć, maść, wielkość i nr czip) wraz z podaniem daty jego przyjęcia oraz sporządzenie, w dniu przyjęcia do Schroniska a także dokumentacji fotograficznej zwierzęcia. 3. po odłapaniu zwierzęcia i umieszczeniu w schronisku przesyłanie w wersji papierowej lub drogą elektroniczną co najmniej dwóch fotografii przedstawiających całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała), wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość i nr czipa, 4. Prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu gminy Dmosin poprzez poszukiwania chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie do adopcji zwierząt, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oddania do adopcji zwierząt odłapanych z terenu gminy Dmosin w ilości wskazanej w złożonej ofercie, 5. bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie, 6. sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, schronienie, opieka weterynaryjna, 7. zapewnienie pomieszczeń boksów do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca, zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cechy; 8. sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: a) 15 dniowej kwarantannie, b) odpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu i leczeniu, d) badaniach profilaktycznych e) leczeniu zwierząt w przypadku ich zachorowania, oraz w uzasadnionych przypadkach poddanie zwierząt eutanazji. 9. powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ppkt 1. 10. Szczegółowy szacunkowy zakres zlecenia obejmuje następujące zadania jednostkowe: 1) odłapanie i dostarczenie do schroniska zwierzęcia oraz oznaczenie chipem - 5 szt., 2) wykonanie czynności opisanych w punkcie 1) w stosunku do kolejnego zwierzęcia odłapanego w tym samym miejscu - 4 szt., 3) odbiór (usługa nie zawiera odłapania zwierzęcia) jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie ich transport do schroniska i oznaczenie chipem - 5 szt., 4) utrzymanie zwierzęcia (tj. psów i kotów) odłapanego w okresie realizacji zamówienia 14 -szt., 5) dojazdy w przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie i odłapanie będzie niemożliwe - 2 szt. 11. Zadania jednostkowe, za wyjątkiem przejęcia i utrzymania zwierząt odłapanych w latach poprzednich, będą realizowane na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 12. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych rodzajów zadań jednostkowych, szacunkowo określonych w pkt. 10, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przestrzegania przepisów prawa zawartych w: a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 zpóźniejszymi zmianami), b) ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539 z późniejszymi zmianami), c) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), d) we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw, 2) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy, 3) powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 4) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy, 5) Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową i koniecznym do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższego zezwolenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy zezwolenie traci moc obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień. 6) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. Analogiczny obowiązek ciąży na Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7) Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 8) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne. 5. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca zapewnia adopcję co najmniej ( ilości podanej w ofercie) zwierzęcia,zwierząt w każdym miesiącu obowiązywania umowy, począwszy od miesiąca, w którym odłapano pierwsze zwierzę z terenu gminy Dmosin. Obowiązek powyższy jest wyłączony w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odłapano żadnego zwierzęcia z terenu gminy Dmosin, a w schronisku, do którego Wykonawca przewozi zwierzęta, nie są hotelowane żadne zwierzęta odłapane z terenu gminy Dmosin na podstawie niniejszej umowy. Termin oddania do adopcji zwierzęcia, zwierząt w ilości wskazanej w zdaniu pierwszym upływa z ostatnim dniem każdego miesiąca kalendarzowego, w którym w schronisku znajdują się zwierzęta odłapane z terenu gminy Dmosin..
 2. Przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych dotychczas na terenie Gminy Brzeziny oraz zapewnienie im właściwych warunków pobytu oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im pobytu w schronisku
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  CZĘŚĆ I Przejęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzeziny. Szacunkowa liczba zwierząt do przejęcia wynosi 107 sztuk. Zamawiający zastrzega jednak, że wskazana ilość może ulec zmianie na dzień odbioru zwierząt oraz: a) zapewnienie w schronisku: wyżywienia, nadzoru weterynaryjnego (odrobaczenie, szczepienie, leczenie, eutanazja i utylizacja zwłok), profilaktykę; b) zapewnienie pomieszczeń (boksów) do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach: - zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr; - odpowiednie oświetlenie; - oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy; c) ewentualny transport na koszt własny zwierząt z Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Adopcyjne w Wojtyszkach do miejsca docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do transportu psów); d) zapewnienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji umowy w każdym czasie w schronisku w szczególności dotyczącej warunków pobytu zwierząt, e) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań i zestawień zawierających wykaz zwierząt przebywających w schronisku z terenu gminy Brzeziny; f) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (np. poprzez zamieszczanie zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji na własnej stronie internetowej); 3. Zamawiający uiszcza jednorazową ryczałtową opłatę za przejęcie i pobyt zwierzęcia w schronisku. CZĘŚĆ II 1.Zapewnienie pobytu w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu gminy Brzeziny: a) przyjmuje się, że liczba odławianych bezdomnych zwierząt w całym okresie trwania umowy wynosić będzie nie więcej niż 25 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość bezdomnych zwierząt może być mniejsza, a wynikać to będzie z ich faktycznej ilości. b) odławianie na bieżąco bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brzeziny; c) transport na koszt własny do schroniska odłowionych zwierząt (przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt); d) odłowienie zwierząt wraz z ich transportem oraz przyjęcie do schroniska powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; e) zapewnienie w schronisku: wyżywienie, nadzór weterynaryjny (odrobaczenie, szczepienie, leczenie, eutanazja i utylizacja zwłok), profilaktykę; f) zapewnienie pomieszczeń do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach: - zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr; - odpowiednie oświetlenie; - oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy; g) prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt z dokumentacją fotograficzną; h) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji umowy; i) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań i zestawień zawierających wykaz zwierząt przebywających w schronisku z terenu gminy Brzeziny; j) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (np. poprzez zamieszczanie zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji na własnej stronie internetowej); k) Zamawiający uiszcza jednorazową ryczałtową opłatę za przejęcie i pobyt zwierzęcia w schronisku..
 3. Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny
  Zamawiający: Miasto Brzeziny, Brzeziny
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny: a) przyjmuje się, że liczba odławianych i przekazanych pod opiekę zwierząt w całym okresie trwania umowy wynosiła będzie nie więcej niż 20 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt przekazanych pod opiekę może być mniejsza, a wynikać to będzie z faktycznej ilości zwierząt odłowionych z terenu miasta Brzeziny; b) odławianie na bieżąco zwierząt z terenu miasta Brzeziny; c) transport na koszt własny do miejsca docelowego odłowionych zwierząt (przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt); d) odłowienie zwierząt wraz z ich transportem oraz przyjęcie do miejsca docelowego powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, e) zapewnienie właściwej opieki w miejscu docelowym poprzez: wyżywienie, nadzór weterynaryjny (odrobaczenie, szczepienie, leczenie, eutanazja i utylizacja zwłok), profilaktykę; f) zapewnienie pomieszczeń do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach: - zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr; - odpowiednie oświetlenie; - oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy; g) prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt z dokumentacją fotograficzną; h) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zamówienia; i) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań i zestawień zwierząt przekazanych pod opiekę z terenu miasta Brzeziny; j) prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu miasta Brzeziny (np. poprzez zamieszczanie zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji na własnej stronie internetowej); k) Zamawiający uiszcza jednorazową opłatę za przyjęcie i dożywotnie zapewnienie opieki dla bezdomnego zwierzęcia w schronisku; l) Wykonawca zobowiązany jest do opieki nad przejętymi zwierzętami do czasu zaadoptowania lub upadku ostatniego z przekazanych zwierząt; m) w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Zamawiający nie zrealizuje zamówienia w całości, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%
 4. Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny
  Zamawiający: Miasto Brzeziny, Brzeziny
  Przedmiotem zamówienia jest: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny: a) przyjmuje się, że liczba odławianych i przekazanych pod opiekę zwierząt w całym okresie trwania umowy wynosiła będzie nie więcej niż 10 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt przekazanych pod opiekę może być mniejsza, a wynikać to będzie z faktycznej ilości zwierząt odłowionych z terenu miasta Brzeziny;
  b) odławianie na bieżąco zwierząt z terenu miasta Brzeziny;
  c) transport na koszt własny do miejsca docelowego odłowionych zwierząt (przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt); d) odłowienie zwierząt wraz z ich transportem oraz przyjęcie do miejsca docelowego powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
  e) zapewnienie właściwej opieki w miejscu docelowym poprzez: wyżywienie, nadzór weterynaryjny (odrobaczenie, szczepienie, leczenie, eutanazja i utylizacja zwłok), profilaktykę;
  f) zapewnienie pomieszczeń do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach:
  - zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr;
  - odpowiednie oświetlenie;
  - oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy;
  g) prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt z dokumentacją fotograficzną;
  h) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zamówienia;
  i) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań i zestawień zwierząt przekazanych pod opiekę z terenu miasta Brzeziny;
  j) prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu miasta Brzeziny (np. poprzez zamieszczanie zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji na własnej stronie internetowej);
  k) Zamawiający uiszcza jednorazową opłatę za przyjęcie i dożywotnie zapewnienie opieki dla bezdomnego zwierzęcia w schronisku;
  l) Wykonawca zobowiązany jest do opieki nad przejętymi zwierzętami do czasu zaadoptowania lub upadku ostatniego z przekazanych zwierząt;
  m) w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Zamawiający nie zrealizuje zamówienia w całości, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%.
 5. Odławianie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki, Aleksandrów Łódzki
  Usługi objęte przedmiotem zamówienia polegają na:
  1) odławianiu bezdomnych zwierząt niezwłocznie na żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz ich transport do schroniska , przy czym zarówno odławianie jak i transport winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przy pomocy urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia, ani zadających cierpienia odławianym zwierzętom,
  2) opiece nad odłowionymi zwierzętami w schronisku z zachowaniem następujących zasad :
  a) zwierzęta winny być przetrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, w pomieszczeniach , zabezpieczonych przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych posiadających odpowiednią temperaturę i oświetlenie,
  b) zwierzęta powinny mieć zapewnioną możliwość wybiegu /spaceru
  c) zwierzęta odłowione w ramach niniejszej umowy powinny być przetrzymywane oddzielnie od innych zwierząt przebywających w schronisku,
  d) zwierzęta agresywne winny być oddzielone od zwierząt nie przejawiających takich cech,
  e) w jednym pomieszczeniu może być przetrzymywane nie więcej niż 4 szt. zwierząt ,
  f) zwierzęta winny być żywione poprzez dostarczanie im pokarmu i wody w ilości
  odpowiedniej do potrzeb i zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  g) zwierzęta winny mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną , w zakres której wchodzi w
  szczególności :
  - przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia,
  - podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów (odrobaczenie zwierząt)
  wewnętrznych i zewnętrznych,
  - podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza
  weterynarii dla danego zwierzęcia,
  - zapewnienie opieki lekarza weterynarii w sposób polegający na podejmowaniu w każdym
  czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia zwierzęcia przed zagrożeniem
  dla jego życia, zdrowia oraz zastosowaniu leczenia w celu jego powrotu do zdrowia,
  - uśpienie zwierzęcia w sytuacji , gdy lekarz weterynarii uzna to za konieczne,
  - dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych - zgodnie z gminnym
  programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  uchwalonym przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim,
  - prowadzenie dokumentacji medycznej zwierząt
  h) zwierzęta odłowione i przetrzymywane w schronisku winny być ewidencjonowane w szczególności poprzez:
  -trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia i umieszczenie informacji w centralnej bazie danych Wykonawcy,
  - prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt obejmującej przede wszystkim :
  - opis danego zwierzęcia,
  - dokumentację fotograficzną,
  - numer wszczepionego mikroprocesora,
  - datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska,
  - historię jego pobytu oraz dalszych jego losów ( datę odbioru przez właściciela , datę adopcji),
  i) Wykonawca niezwłocznie będzie zawiadamiał Zamawiającego ( telefonicznie oraz w formie pisemnej) o każdym przypadku odbioru zwierzęcia ze schroniska przez jego właściciela lub znalezieniu właściciela dla zwierzęcia bezdomnego,
  j) Poszukiwaniu i pozyskiwaniu osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu oraz do weryfikowania tych osób, pod kątem posiadania przez nie predyspozycji i warunków do zaopiekowania się danym zwierzęciem.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do stałego przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji ( w tym dokumentacji fotograficznej ):
  - o zwierzętach odłowionych - w celu poszukiwania właściciela,
  - o przetrzymywanych zwierzętach bezdomnych kwalifikujących się do adopcji - w celu poszukiwania osób chętnych do zaopiekowania się nimi.
  5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przetransportowania ( w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ) zwierząt odłowionych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki umieszczonych w dotychczasowych schroniskach do schroniska Wykonawcy - bez dodatkowego wynagrodzenia.
  6. Przewidywana szacunkowa ilość zwierząt objęta przedmiotem umowy w okresie realizacji zamówienia - do 370 sztuk.

Inne osoby dla Kochanek (78 osób):