Kogo reprezentuje osoba

Kochanek Jan Stanisław

w KRS

Jan Stanisław Kochanek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Kochanek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białas Janusz, Bończak Bogusław, Brzózka Wiktor Adam, Cipiński Zbigniew Paweł, Czerbniak Zbigniew, Dąbrowski Wiesław Andrzej, Dębski Marian, Górski Kamil, Haczykowski Jacek Piotr, Haczykowski Krzysztof, Igielski Jerzy, Kaźmierczak Waldemar Bernard, Koper Marek Henryk, Kordialik Władysław Ryszard, Miziołek Andrzej, Oniszk Mariusz Adam, Papuga Jolanta Teresa, Piorun Andrzej, Piorun Wojciech Andrzej, Plichta Leszek Stanisław, Skomiał Jan, Szalecki Antoni Leonard, Więcek Józef Krzysztof, Wojciechowski Grzegorz Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia Gladiator Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000742460
 2. Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości, Łowicz − KRS 0000114063
 3. Fundacja Czyń Dobro Im. Jana Pawła Ii, Łowicz − KRS 0000235804
 4. Kancelaria Audix Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000452386
 5. Klub Sportowy Księżak, Łowicz − KRS 0000311907
 6. Klub Sportowy Pelikan, Łowicz − KRS 0000235108
 7. Koper Sp. J., Pilaszków − KRS 0000072092
 8. Łódzki Związek Piłki Nożnej, Łódź − KRS 0000176966
 9. Mapt Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000804163
 10. Meattrade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000506414
 11. Minkfood Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000663301
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Granex Beata Błaszczyk, Wiesław Dąbrowski Sp. J., Boczki − KRS 0000028247
 13. Stacje Paliw Haczykowscy Sp. J., Łowicz − KRS 0000054483
 14. Stowarzyszenie Ogrodowe Relaks Łowicz, Łowicz − KRS 0000540899
 15. Stowarzyszenie Sportowe Księżacy, Łowicz − KRS 0000436508
 16. Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy Sp. J., Łowicz − KRS 0000112326

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ancient Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000567808

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Łowiczu
  Zamawiający: Gmina Miasta Łowicza - Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  OPIS PRZEDMIOTU
  ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa określona w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
  kodem i nazwą SŁOWNIK GŁÓWNY: 70332100-8 Usługi zarządzania gruntami, polegająca na
  wykonywaniu powierzonego zadania z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z
  dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), polegającego na
  prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu usytuowanego przy zbiegu ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul.
  Starzyńskiego jako urządzenia komunalnego przeznaczonego do bieżącego i nieprzerwanego
  zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Łowicza. 2) W celu wykonania
  powierzonego zadania, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do: a) współdziałania z
  Inkasentem wyznaczonym przez Radę Miejską w Łowiczu do poboru opłaty targowej, b) współdziałania z
  dzierżawcą terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu, c) przestrzegania wymogów sanitarnych,
  weterynaryjnych, porządkowych i przeciwpożarowych wynikających ze stosownych przepisów prawa, d)
  utrzymywania terenu Targowiska Miejskiego Łowiczu oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa w należytym
  porządku i czystości zgodnie z przepisami prawa, e) zimowego utrzymania terenu Targowiska Miejskiego w
  Łowiczu w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną organizację sprzedaży zgodnie z przepisami prawa
  oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Nr LII.328.2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23
  lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łowicza oraz
  innymi przepisami prawa w przypadku ich ustalenia przez Radę Miejską w Łowiczu, f) całodobowego
  dozorowania terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu, g) zbierania znajdujących się na terenie
  Targowiska Miejskiego w Łowiczu odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale
  Nr LII.328.2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
  czystości i porządku na terenie miasta Łowicza oraz innymi przepisami prawa w przypadku ich ustalenia
  przez Radę Miejską w Łowiczu, h) zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie
  na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz okazywania na żądanie
  Zamawiającego ww umowy i dowodów płacenia za takie usługi,. i) pokrywania wszelkich wydatków
  związanych z bieżącym i nieprzerwanym funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w Łowiczu, a w
  szczególności: opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, opłat za dostarczoną energię
  elektryczną, opłat za odbiór odpadów komunalnych, j) utrzymania w należytym stanie technicznym i
  konserwacji urządzeń elektroenergetycznych: - przyłącza elektroenergetycznego kablowego wraz z
  zewnętrznymi liniami zasilającymi kablowymi dla zespołu 26 tymczasowych pawilonów handlowych typu
  Atlantis zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu, zgodnie z branżowymi przepisami prawa, -
  wewnętrznych linii zasilających tymczasowych kiosków handlowych typu Gąbin zlokalizowanych na
  Targowisku Miejskim w Łowiczu, zgodnie branżowymi przepisami prawa, - przebudowanego i
  wybudowanego oświetlenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz z kablem oświetleniowym zgodnie
  branżowymi przepisami prawa, - złączy kablowych oraz wewnętrznych linii zasilających, zgodnie
  branżowymi przepisami prawa, - w przypadku uszkodzenia lub awarii w/w urządzeń elektroenergetycznych
  Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz usunięcia powstałych awarii,
  własnym kosztem i staraniem, k) prowadzenia, utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji
  Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego), - wszelkie dochody z tytułu funkcjonowania Ustępu Publicznego
  (Szaletu Miejskiego) wpływają na rzecz Wykonawcy, - Wykonawca ponosi jednocześnie wszelkie koszty
  (włącznie z opłatami za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, za dostarczoną energię elektryczną)
  związane z jego funkcjonowaniem, - dbanie o utrzymanie Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) w
  należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym należy do obowiązków Wykonawcy, - wszelkie
  remonty, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz urządzeń sanitarnych Wykonawca wykona własnym
  kosztem i staraniem, - Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wydzielonych kabin ustępowych
  zarówno w części męskiej, jak i damskiej wszystkim właścicielom oraz ich pracownikom pawilonów i
  kiosków handlowych, zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu z zgodnie z zaleceniami
  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, l) utrzymania w należytym stanie
  technicznym i konserwacji urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Targowisku Miejskim w
  Łowiczu, - w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
  Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz usunięcia powstałych awarii,
  własnym kosztem i staraniem, - w przypadku kradzieży urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji
  sanitarnej lub ich części, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastąpienia elementami o takich samych lub
  równoważnych parametrach technicznych, - konserwację urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji
  sanitarnej, Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem, m) utrzymania w należytym stanie
  technicznym i konserwacji urządzeń sieci kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim w Łowiczu, - w
  przypadku uszkodzenia lub awarii urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, Wykonawca zobowiązany jest do
  naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz usunięcia powstałych awarii, własnym kosztem i staraniem, - w
  przypadku kradzieży urządzeń sieci kanalizacji deszczowej lub ich części, Wykonawca zobowiązany jest
  do ich zastąpienia elementami o takich samych lub równoważnych parametrach technicznych, -
  konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie drożności wpustów deszczowych i
  przyłączy kanalizacji deszczowej od wpustów do kolektora, Wykonawca wykona własnym kosztem i
  staraniem, n) utrzymania w należytym stanie technicznym nawierzchni wokół urządzeń sieci wodociągowej,
  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim w Łowiczu, - w przypadku
  uszkodzeń nawierzchni, takich jak: usuwiska, zapadliska i wypiętrzenia, Wykonawca zobowiązany jest do
  naprawy zaistniałych uszkodzeń, własnym kosztem i staraniem, o) utrzymania w należytym stanie
  technicznym i konserwacji ogrodzenia okalającego Targowisko Miejskie w Łowiczu, - w przypadku
  uszkodzenia elementów ogrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń,
  własnym kosztem i staraniem, - w przypadku zniszczenia elementów ogrodzenia, Wykonawca
  zobowiązany jest do ich wymienienia (zastąpienia) elementami ogrodzenia o takich samych lub
  równoważnych parametrach technicznych, - konserwację (czyszczenie, malowanie) elementów
  ogrodzenia, Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem, p) poddawania się kontroli podjętej i
  przeprowadzanej na podstawie upoważnienia-dyspozycji-polecenia udzielonego przez Zamawiającego -
  pracownikom Urzędu Miejskiego w Łowiczu, q) niezwłocznego udzielania ustnych i pisemnych informacji
  na temat realizacji powierzonego zadania polegającego na prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu
  na wezwanie Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionychwyznaczonych
  przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli, r) niezwłocznego wykonywania zaleceń
  lub zaleceń pokontrolnych Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionychwyznaczonych
  przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
  dnia ich przekazania, s) wywiązywania się z pozostałych obowiązków wynikających z umowy w sprawie
  zamówienia publicznego.
 2. Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Łowiczu
  Zamawiający: Gmina Miasta Łowicza - Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa określona w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem i nazwą: SŁOWNIK GŁÓWNY 70332100-8 Usługi zarządzania gruntami, polegająca na wykonywaniu powierzonego zadania z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z poźn. zm.), polegającego na prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu usytuowanego przy zbiegu ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. Starzyńskiego jako urządzenia komunalnego przeznaczonego do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Łowicza.
  2) W celu wykonania powierzonego zadania, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) współdziałania z Inkasentem wyznaczonym przez Radę Miejską w Łowiczu do poboru opłaty targowej,
  b) przyjęcia w dzierżawę terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu z możliwością poddzierżawiania w formie pisemnej osobom trzecim części nieruchomości gruntowych Targowiska Miejskiego w Łowiczu w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  c) przestrzegania wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych i przeciwpożarowych wynikających ze stosownych przepisów prawa,
  d) utrzymywania przyjętego w dzierżawę terenu Targowiska Miejskiego Łowiczu oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa w należytym porządku i czystości zgodnie z przepisami prawa,
  e) zimowego utrzymania terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną organizację sprzedaży zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Nr LII/328/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łowicza oraz innymi przepisami prawa w przypadku ich ustalenia przez Radę Miejską w Łowiczu,
  f) całodobowego dozorowania terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
  g) zbierania znajdujących się na terenie przyjętego w dzierżawę Targowiska Miejskiego w Łowiczu odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Nr LII.328.2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łowicza oraz innymi przepisami prawa w przypadku ich ustalenia przez Radę Miejską w Łowiczu,
  h) zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz okazywania na żądanie Zamawiającego ww. umowy i dowodów płacenia za takie usługi,
  i) pokrywania wszelkich wydatków związanych z bieżącym i nieprzerwanym funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w Łowiczu, a w szczególności: podatku od nieruchomości, czynszu dzierżawnego, opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, opłat za dostarczoną energię elektryczną, opłat za odbiór odpadów komunalnych,
  j) utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych:
  - przyłącza elektroenergetycznego kablowego wraz z zewnętrznymi liniami zasilającymi kablowymi dla zespołu 26 tymczasowych pawilonów handlowych typu Atlantis zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu, zgodnie z branżowymi przepisami prawa,
  - wewnętrznych linii zasilających tymczasowych kiosków handlowych typu Gąbin zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu, zgodnie branżowymi przepisami prawa,
  - przebudowanego i wybudowanego oświetlenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz z kablem oświetleniowym zgodnie branżowymi przepisami prawa,
  - złączy kablowych oraz wewnętrznych linii zasilających, zgodnie branżowymi przepisami prawa,
  - w przypadku uszkodzenia lub awarii ww. urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistiałych uszkodzeń oraz usunięcia powstałych awarii, własnym kosztem i staraniem,
  k) prowadzenia, utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego),
  - wszelkie dochody z tytułu funkcjonowania Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) wpływają na rzecz Wykonawcy,
  - Wykonawca ponosi jednocześnie wszelkie koszty (włącznie z opłatami za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, za dostarczoną energię elektryczną) związane z jego funkcjonowaniem,
  - dbanie o utrzymanie Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym należy do obowiązków Wykonawcy,
  - wszelkie remonty, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz urządzeń sanitarnych Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem,
  - Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wydzielonych kabin ustępowych zarówno w części męskiej, jak i damskiej wszystkim właścicielom oraz ich pracownikom pawilonów i kiosków handlowych, zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu z zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu,
  l) utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Targowisku Miejskim w Łowiczu,
  - w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz usunięcia powstałych awarii, własnym kosztem i staraniem,
  - w przypadku kradzieży urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub ich części, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastąpienia elementami o takich samych lub równoważnych parametrach technicznych,
  - konserwację urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem,
  m) utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji urządzeń sieci kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim w Łowiczu,
  - w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz usunięcia powstałych awarii, własnym kosztem i staraniem,
  - w przypadku kradzieży urządzeń sieci kanalizacji deszczowej lub ich części, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastąpienia elementami o takich samych lub równoważnych parametrach technicznych,
  - konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie drożności wpustów deszczowych i przyłączy kanalizacji deszczowej od wpustów do kolektora, Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem,
  n) utrzymania w należytym stanie technicznym nawierzchni wokół urządzeń sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim w Łowiczu,
  - w przypadku uszkodzeń nawierzchni, takich jak: usuwiska, zapadliska i wypiętrzenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń, własnym kosztem i staraniem,
  o) utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji ogrodzenia okalającego Targowisko Miejskie w Łowiczu,
  - w przypadku uszkodzenia elementów ogrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zaistniałych uszkodzeń, własnym kosztem i staraniem,
  - w przypadku zniszczenia elementów ogrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymienienia (zastąpienia) elementami ogrodzenia o takich samych lub równoważnych parametrach technicznych,
  - konserwację (czyszczenie, malowanie) elementów ogrodzenia, Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem,
  p) bieżącego prowadzenia ewidencji poddzierżawionych w formie pisemnej oraz bezumownie wykorzystywanych części nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych na terenie Targowiska Miejskiego w Łowiczu o powierzchni:
  - do 50,00 m2 w zakresie nieruchomości gruntowych pod istniejącymi (umieszczonymi) tymczasowymi kioskami i pawilonami handlowymi związanymi i nie związanymi trwale z gruntem (ruchomościami), a także miejscami parkingowymi usytuowanymi (zlokalizowanymi) bezpośrednio za pawilonami handlowymi, w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej,
  - do 50,00 m2 w zakresie nieruchomości gruntowych w celu posadowienia (umieszczenia) tymczasowych kiosków-pawilonów handlowych nie związanych trwale z gruntem (ruchomości), a także organizacji miejsc parkingowych bezpośrednio z pawilonami handlowymi, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
  - do 100,00 m2 w zakresie nieruchomości gruntowych w celu organizacji sprzedaży dokonywanych z nieruchomości gruntowych wyznaczonych na stanowiska handlowe,
  - do 100,00 m2 w zakresie nieruchomości gruntowych w celu organizacji sprzedaży dokonywanych z samochodów,
  - do 100,00 m2 w zakresie nieruchomości gruntowych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w tir. 1-4,
  - powyżej 100,00 m2 w zakresie nieruchomości gruntowych w celach innych niż wymienione w tir. 1-4,
  q) bieżącego przekazywania Zamawiającemu pisemnych informacji dotyczących:
  - każdej zmiany poddzierżawcy w zakresie części nieruchomości gruntowych, o których mowa w lit. p tir. 1, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zmiany w/w poddzierżawcy, w celu ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości,
  - każdego nowego poddzierżawcy w zakresie części nieruchomości gruntowych, o których mowa w lit. p tir. 2, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ustanowienia ww. poddzierżawcy, w celu ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości,
  - zbiorczego zestawienia poddzierżawców w zakresie nieruchomości gruntowych, o których mowa w lit. p tir. 1 i 2, raz na kwartał, nieprzekraczalnym terminie 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu danego kwartału, z wyszczególnieniem (wyodrębnieniem) wszystkich zmienionych i nowych poddzierżawców, o których mowa w tir. 1 i 2, w celu ich aktualizowania i weryfikowania,
  - poddzierżawców oraz bezumownie korzystających w zakresie części nieruchomości gruntowych, o których mowa w lit. p tir. 1-6, na każde wezwanie Zamawiającego,
  r) bieżącego prowadzenia egzekucji:
  - zapłaty należności pieniężnych tyłu poddzierżawiania lub bezumownego wykorzystywania części nieruchomości gruntowych, o których mowa w lit. p tir. 1-6, przypadających Wykonawcy, własnym kosztem i staraniem,
  - opróżniania części nieruchomości gruntowych bezumownie wykorzystywanych,
  - opróżniania części nieruchomości gruntowych poddzierżawionych w przypadku braku zapłaty należności pieniężnych z tytułu poddzierżawiania tych części nieruchomości gruntowych, po uprzednim rozwiązaniu umowy poddzierżawy,
  s) poddawania się kontroli podjętej i przeprowadzanej na podstawie upoważnienia-dyspozycji-polecenia udzielonego przez Zamawiającego - pracownikom Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
  t) niezwłocznego udzielania ustnych i pisemnych informacji na temat realizacji powierzonego zadania polegającego na prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu na wezwanie Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionych-wyznaczonych przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli,
  u) niezwłocznego wykonywania zaleceń lub zaleceń pokontrolnych Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionych-wyznaczonych przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich przekazania,
  v) wywiązywania się z pozostałych obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego