Kogo reprezentuje osoba

Kochanek Mirosław Jan

w KRS

Mirosław Jan Kochanek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Kochanek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Łasin (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:25 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barański Adam, Cybulski Janusz Stanisław, Drożdża Wiesław Zbigniew, Kamiński Ryszard Władysław, Kamrowski Bogdan Jan, Klein Marzena Jadwiga, Knozowski Marek Andrzej, Konecki Romuald Marian, Kostrzewski Edmund, Kowalewski Krzysztof Andrzej, Kowalkowski Kazimierz, Kowalski Jerzy, Kula Stanisław, Lesiński Albin, Lewiński Michał Zbigniew, Makulec Stanisław Marcin, Makuracka Maria, Marciniak Aldona Barbara, Morczyński Dariusz Marian, Ostrowski Marek Przemysław, Przystawski Kazimierz, Puczkowski Tadeusz, Sadowska Zofia Marta, Simson Mirosława Elżbieta, Sitnik Waldemar Wojciech, Sułek Leszek Kazimierz, Tański Zdzisław, Tesmer Jan Bolesław, Urbanowska Barbara, Wolnikowska Staszczyk Małgorzata, Zawacki Stefan Bronisław, Łukaszewska Mirosława, Łuszaj Karolina Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rejewska Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łasinie, Łasin − KRS 0000038565
 2. Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, Grudziądz − KRS 0000166661
 3. Grudziądzkie Stowarzyszenie Pracodawców, Grudziądz − KRS 0000045026
 4. Krajowa Spółdzielnia Producentów Bydła Rzeźnego, Linowo − KRS 0000355349
 5. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Warszawa − KRS 0000185803
 6. Kujawsko-pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Toruń − KRS 0000469870
 7. Kujawsko-pomorskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu, Mełno − KRS 0000138947
 8. Międzygminne Porozumienie Samorządowe - Mps, Okonin − KRS 0000261323
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Świeciu Nad Osą, Świecie Nad Osą − KRS 0000054317
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Zawdzie, Zawda − KRS 0000080150
 11. Ogólnopolski Związek Plantatorów Tytoniu, Grudziądz − KRS 0000626396
 12. Projekt 1 Sp. Z O.O., Suwałki − KRS 0000188937
 13. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom, Linowo − KRS 0000198825
 14. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Rogóźnie, Rogóźno − KRS 0000061633
 15. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych, Linowo − KRS 0000286741
 16. Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowanków i Sympatyków i Liceum Ogólnokształcącego Im. Bolesława Chrobrego W Grudziądzu, Grudziądz − KRS 0000538238
 17. Stowarzyszenie Charytatywne Dobro i Przyjaźń Na Rzecz Pomocy Polakom Na Kresach W Łasinie, Łasin − KRS 0000071246
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo, Linowo − KRS 0000255156
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Jankowice Jedność, Jankowice − KRS 0000306208
 20. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Odnowa W Świeciu Nad Osą, Świecie Nad Osą − KRS 0000231224
 21. Stowarzyszenie Wspomagania Wsi Szonowo, Szonowo − KRS 0000306223

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Katrol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039074
 2. Międzywojewódzka Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej W Liwkidacji, Linowo − KRS 0000299346
 3. Pzz W Kwidzynie Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000064352
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Łasinie, Łasin − KRS 0000051054
 5. Stal-bud Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Grudziądz − KRS 0000115109
 6. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Warszawa − KRS 0000214624

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.050.000,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.050.000,00 PLN na: -sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 226.250,00 zł, -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 823.750,00 zł.
 2. WYBÓR BANKU WYKONUJĄCEGO BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W OKRESIE 3 LAT
  Zamawiający: Powiat Grudziądzki, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r., i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. organu administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) (wykaz jednostek zawiera załącznik nr 5 do siwz). W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą planu dochodów i wydatków budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2016 w zł. ROK DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM 2016 28.479.956,00 30.974.038,00 Zamówienie obejmuje: 1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Grudziądzkiego (obsługi podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych). 2. Prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego dla którego Zamawiający wyznacza pomieszczenie o powierzchni 14,25 m2 usytuowane na parterze w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1. 3. Elektroniczne przyjmowanie i realizację zleceń. 4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej. 5. Zainstalowanie usługi bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu grudziądzkiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie, Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tj. organu administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej czyli łącznie na siedmiu stanowiskach komputerowych. 6. Zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji złożonych w tym samym dniu. 7. Na wniosek Zamawiającego - uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy (limit zadłużenia w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym do kwoty 1.000.000 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, od uruchamianego kredytu nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty, wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, kredyt oprocentowany będzie wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, która będzie stała w okresie obowiązywania zamówienia, odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego. 8. Lokowanie wolnych środków na rachunku Powiatu na lokacie typu Overnight (1 - dniowej lub weekendowych). Oprocentowanie lokat Overnight oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Lokata O/N będzie zakładana jeśli saldo na rachunku będzie wynosiło co najmniej 50.000 zł. Lokata powinna być tworzona wg stanu (salda) środków, nie wcześniej jak po terminie ostatniej sesji przychodzącej, obowiązującej w banku. Likwidacja lokaty nastąpi w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku lokaty i przeksięgowaniem środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 9. Oprocentowanie środków na rachunkach budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w stosunku rocznym będzie oparte na zmiennej stawce WIBID 1M minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 10. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 11. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 12. Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych dla Powiatu Grudziądzkiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 13. Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej. 14. Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych przez punkt kasowy z tytułu należności przypadających Zamawiającemu (np. opłaty komunikacyjne, opłaty za czynności geodezyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, najem lokali mieszkalnych i inne) wynosi 1.520.400 zł w ciągu jednego roku, tj. 4.561.200 zł w ciągu trzech lat trwania umowy, a szacunkowa liczba operacji kasowych (wpłat gotówkowych) wyniesie 14.200 w ciągu roku, tj. 42.600 w ciągu trzech lat. 15. Punkt obsługi kasowej musi być otwarty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, tj. od godziny 7:30 do 15:30 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i we wtorek od 7:30 do 17:00. 16. Prowizje z tytułu prowadzenia czynności obsługi kasowej będzie płacił Zamawiający. Rozliczenie prowizji będzie dokonywane za każdy miesiąc prowadzenia obsługi kasowej w terminie 14 dni od wystawienia faktury określającej wysokość należnej prowizji za dany miesiąc. 17. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat i prowizji poza wymienionymi w siwz. 18. Przechowywanie depozytu w postaci dysków zawierających dane gromadzone przez Zamawiającego (między innymi kopie danych geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz finansowych), składowane poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przez Wykonawcę. Depozyt dostarczany do punktu kasowego będzie znajdował się w zamkniętej i opieczętowanej bezpiecznej kopercie. Wymiana depozytu tj. odbiór depozytu znajdującego się w banku i złożenie następnego będzie odbywało się w każdy piątek w godzinach 12:00- 14:00. 19. Bank wybrany przez Zamawiającego do wykonywania bankowej obsługi budżetu wykona na własny koszt niezbędne prace związane z dostosowaniem w/w pomieszczenia do wymogów związanych z prowadzeniem punktu obsługi kasowej oraz wyposaży je w niezbędny sprzęt. Miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczenia wyznaczonego do prowadzenia obsługi kasowej wynosić będzie 10 zł/m2 + podatek VAT. Stawka czynszu może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku, w przypadku zmiany uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ustalającej stawki czynszu najmu. Ponadto wynajmujący ponosić będzie: a) koszty związane z eksploatacją pomieszczenia tj: koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości według zużycia w przeliczeniu na m2 oraz wody i odprowadzenia ścieków w przeliczeniu na ilość osób na podstawie faktur dostawców. Wysokość stawek za opłaty eksploatacyjne mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez dostawców i obowiązywać będą z chwilą ich wprowadzenia, b) samodzielnie podatki i opłaty lokalne wynikające z innych przepisów, w szczególności podatek od nieruchomości oraz opłaty za telefony. 20. Inne usługi świadczone przez punkt obsługi kasowej: bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez ten bank usług. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. żąda, aby Wykonawca w składanej ofercie przetargowej (w formularzu ofertowym) wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Świecie nad Osą i jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Świecie nad Osą i jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Grudziądz, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2015 roku w wysokości 3 000 000,00 PLN Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy: 3 000 000,00 PLN 2. Okres kredytowania: 7 lat 3. Karencja w spłacie kredytu: pierwsza rata płatna do 31.12.2018 roku 4. Spłata kapitału w poszczególnych latach: 31/12/2018 - 200 000,00 PLN 31/12/2019 - 400 000,00 PLN 31/12/2020 - 400 000,00 PLN 31/12/2021 - 400 000,00 PLN 31/12/2022 - 400 000,00 PLN 31/12/2023 - 600 000,00 PLN 31/12/2024 - 600 000,00 PLN 5. Zabezpieczenie: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe. 6. Zamawiający nie posiada żadnych tytułów dłużnych w postaci udzielonych gwarancji i poręczeń. 7. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting). 8. Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji. 9. Zamawiający nie jest i nie był dotychczas w restrukturyzacji w innych bankach. 10. Zamawiający nie korzysta z leasingu, emisji papierów dłużnych, nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym. 11. Zamawiający nie posiada w BGK rachunków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych dla operacji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. 12. Wcześniejsza spłata kredytu nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów finansowych dla Zamawiającego. 13. Zamawiający nie płaci prowizji za gotowość kredytową banku. 14. Na koszt kredytu składać się ma wyłącznie stawka referencyjna WIBOR 1M z 15.09.2015 r. oraz marża banku, bez prowizji za uruchomienie kredytu. 15. Sposób ustalenia stawki WIBOR 1M w okresie obowiązywania umowy należeć będzie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 16. Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania. 17. Odsetki będą naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu. 18. Odsetki będą płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od dnia, w którym kredyt lub transza zostaną postawione do dyspozycji zamawiającego przyjmując faktyczną ilość dni w miesiącu. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 19. Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach lub jednorazowej wypłaty. 20. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji e-mail w ciągu maksymalnie 5 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. 21. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego określone zostanie w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy. 22. Zamawiający przed udzieleniem kredytu przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana aktualne zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości. 23. Zamawiający posiada udziały w wysokości 490 000,00 zł w Geotermii Grudziądz Sp. z o. o. 24. Sprawozdania finansowe zamawiającego będą dostępne na stronach BIP Gmina Grudziądz w zakładce sprawozdania kwartalne. 25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. 2) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 433.050,00 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.866.950,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 433.050,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  w kwocie 1.866.950,00 zł.
 6. Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno
  Zamawiający: Gmina Rogóźno, Rogóźno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rogóźno obejmującej w szczególności: 1. Otwieranie rachunków bankowych. Aktualnie otwartych jest 18 rachunków bankowych: Urząd Gminy Rogóźno - 8 rachunków; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie - 2 rachunki; Szkoła Podstawowa w Rogóźnie - 1 rachunek; Szkoła Podstawowa w Białochowie - 2 rachunki; Szkoła Podstawowa w Szembruczku - 2 rachunki; Publiczne Gimnazjum w Rogóźnie - 2 rachunki; Przedszkole Publiczne w Rogóźnie - 1 rachunek. 2. Prowadzenie rachunków bankowych obejmujące wydanie wyciągu bankowego wraz z załącznikami w formie papierowej po każdej zmianie salda. 3. Realizacja elektronicznych i tradycyjnych poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym. 4. Realizacja elektronicznych i tradycyjnych poleceń przelewu na rachunki w innych bankach. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek w banku obsługującym. 6. Dokonywanie wypłat czeków gotówkowych . 7. Wydawanie książeczek czekowych. 8. Instalacja usługi banku internetowego w Urzędzie Gminy Rogóźno na dwóch stanowiskach wraz ze szkoleniem. 9. Wydawanie zaświadczeń i opinii dotyczących posiadanych rachunków. 10. Potwierdzenie wykonania przelewu. 11. Zakładanie lokat terminowych. Zamawiający zakłada, że do dnia 31.12.2015 r. realizowane będą tylko tradycyjne polecenia przelewu, natomist od dnia 01.01.2016 r. realizowane będą wyłącznie elektroniczne polecenia przelewu (bank internetowy). Bankową obsługę budżetu Gminy Rogóźno będzie mógł prowadzić bank posiadający punkt kasowy na terenie Rogóźna lub bank, który punktu kasowego na terenie Rogóźna nie posiada, ale zobowiąże się do jego utworzenia w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Bank zobowiązany będzie do bezpłatnego: wydawania papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami po każdej zmianie salda; otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków lokat; otwierania i likwidacji rachunków bankowych; dokonywania przelewów elektronicznych i tradycyjnych na rachunek w banku obsługującym; przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunek w banku obsługującym i wydania po jednym tokenie do każdego stanowiska banku internetowego
 7. Prowadzenie obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, Grudziądz
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres trzech lat (od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku) bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
  2.Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu - jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego w ramach dwóch rachunków bankowych (subkonto WYDATKI i subkonto DOCHODY).
  3.Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy w ramach dwóch rachunków, tj. rachunku bieżącego i rachunku pomocniczego.
  4.Prowadzenie na zasadach obowiązujących w zawartej umowie innych rachunków bankowych.
  5.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja systemu i niezbędnych urządzeń dla jednego stanowiska - dopuszcza się rozwiązanie on-line poprzez przeglądarkę www bądź dedykowaną aplikację; przeszkolenie wskazanych pracowników, nadanie użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia
  i pracy w systemie bankowości elektronicznej), przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej kompatybilnego z formatem eksportu przelewów z systemu Syriusz STD w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania (bez opłat i prowizji). Wdrożenie systemu nastąpi w czasie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2015 roku
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2014 roku w wysokości 3 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Grudziądz, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2014 roku w wysokości 3 000 000,00 PLN Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy: 3 000 000,00 PLN 2. Okres kredytowania: 7 lat 3. Karencja w spłacie kredytu: pierwsza rata płatna do 31.12.2017 roku 4. Spłata kapitału w poszczególnych latach : 31/12/2017 - 400 000,00 PLN 31/12/2018 - 200 000,00 PLN 31/12/2019 - 500 000,00 PLN 31/12/2020 - 500 000,00 PLN 31/12/2021 - 500 000,00 PLN 31/12/2022 - 500 000,00 PLN 31/12/2023 - 400 000,00 PLN 5. Zabezpieczenie: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe. 6. Zamawiający nie posiada żadnych tytułów dłużnych w postaci udzielonych gwarancji i poręczeń. 7. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting). 8. Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji. 9. Zamawiający nie jest i nie był dotychczas w restrukturyzacji w innych bankach. 10.Wcześniejsza spłata kredytu nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów finansowych dla Zamawiającego. 11. Zamawiający nie płaci prowizji za gotowość kredytową banku. 12. Na koszt kredytu składać się ma wyłącznie stawka referencyjna WIBOR 3M z 01.10.2014 r. oraz marża banku, bez prowizji za uruchomienie kredytu. 13. Sposób ustalenia stawki WIBOR 3M w okresie obowiązywania umowy należeć będzie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 14. Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania. 15. Odsetki będą naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu. 16. Odsetki będą płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od dnia, w którym kredyt lub transza zostaną postawione do dyspozycji zamawiającego przyjmując faktyczną ilość dni w miesiącu. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 17. Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach lub jednorazowej wypłaty. 18. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji e-mail w ciągu 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. 19. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego określone zostanie w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy. 20. Zamawiający przed udzieleniem kredytu przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana aktualne zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości. 21. Zamawiający posiada udziały w wysokości 465 000,00 zł w Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. 22. Sprawozdania finansowe zamawiającego będą dostępne na stronach BIP Gmina Grudziądz w zakładce sprawozdania kwartalne. 23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. 2) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat
 9. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
  Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Radzyń Chełmiński
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014. Zadanie, o którym mowa wyżej jest zapisane w budżecie Gminy na 2014r, a Rada Miejska w uchwale nr XXXI/259/13 z dnia 17 grudnia 2013 r., uchwale nr XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014 r. i uchwale nr XXXVII/307/14 z dnia 22.09.2014 r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu. Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.529.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Kredytobiorcy /Zamawiającemu/ przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych równych ratach. Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2026 r. Termin uruchomienia kredytu: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014r. Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego. 1) Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu 2 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. 2) Spłata kredytu będzie następować w 119 /równych/ ratach miesięcznych po 12.750,00 zł każda, ostatnia tj. 120 rata w wysokości 11.750,00 zł, począwszy od 31 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku. 3) Na koszt kredytu składa się suma oprocentowania /odsetki/, zawierająca stałą marżę /stała marża banku przez cały okres trwania umowy/. 4) Jedynym kosztem kredytu poza stałą marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 1M. 5) Marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu. 6) Marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. 7) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku. 8) Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci oświadczenia wekslowego - weksel in blanco w treści zaproponowanej przez wybrany bank. Weksel in blanco zostanie podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, prolongaty w spłacie kredytu i innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie Banku bez dodatkowych prowizji i opłat. 10) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. 11) Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji, opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 12) Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński są dostępne na stronie internetowej zamawiającego podanej w pkt. 1: - budżet Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - wieloletnia prognoza finansowa - uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2014 rok oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. - sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2011 r. - sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2012 r. - sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2013 r. Inne dokumenty potrzebne do oceny wiarygodności Zamawiającego mogą zostać udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, drogą poczty elektronicznej lub faxem w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienia do SIWZ) na wniosek Wykonawcy. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy określonych w niniejszej SIWZ.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 11. Udzielenie kredytu inwestycyjnego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku w wysokości 2 344 000, 00 zł
  Zamawiający: Gmina Gruta, Mełno
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest udzielenie kredytu inwestycyjnego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku w wysokości 2 344 000, 00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące zł zero groszy ) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Uruchomienie kredytu - w dniu następnym po dniu podpisania umowy na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Waluta kredytu - złoty polski (PLN). Okres spłaty -207 miesięcy do 30 listopada 2030 roku. w tym okres karencji w spłacie kapitału 18 miesięcy do 28 lutego 2015r, 64 - raty kapitału - zgodnie z załącznikiem do oferty - harmonogram spłat. Raty odsetkowe będą płacone miesięcznie, raty kapitału w kwotach podanych w harmonogramie zamawiającego, Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego trzy miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR M3 dla depozytów trzymiesięcznych powiększony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania. Prowizja bankowa- jednorazowa za uruchomienie kredytu.
 12. Bankowa obsługa budżetu Gminy Guta oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1.04.2013r. do 31.03.2016r
  Zamawiający: Gmina Gruta, Mełno
  1.) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy: Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie Szkoła Podstawowa w Grucie Szkoła Podstawowa w Boguszewie Szkoła Podstawowa w Słupie Szkoła Podstawowa w Plemiętach Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej Gimnazjum w Grucie Przedszkole Samorządowe w Mełnie Gminne Centrum Kultury w Grucie przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia .2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej. 2.) Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gruta w okresie 3 lat w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Warunkiem formalnym uczestnictwa w przetargu jest posiadanie na terenie Gminy Gruta oddziału banku lub punktu kasowego lub zobowiązanie się do jego utworzenia do dnia rozpoczęcia realizacji umowy. W oddziale tym (lub w punkcie kasowym) będą dokonywane wpłaty z tytułu należności przypadających Zamawiającemu oraz wpłaty i wypłaty własne Zamawiającego. 3.) 1. Wybrany bank dokona instalacji usługi bankowości elektronicznej (home - banking) w Urzędzie Gminy w Grucie na 5 /pięciu/ stanowiskach komputerowych, z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości stanowisk komputerowych w czasie trwania umowy. 4.) Wybrany bank przyjmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność obsługi elektronicznej. 5.) Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej. 6.) Wybrany bank zapewni realizację złożonych przelewów/dyspozycji w tym samym dniu. 7.) Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych z tytułu należności przypadających Zamawiającemu (opłaty za zużytą wodę, opłaty za odprowadzane ścieki, opłaty z tytułu podatku rolnego, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, czynsze, opłaty z tytułu wydania dowodów osobistych itp.) oraz wpłat własnych wynosi 1.100.000 zł w ciągu jednego roku, tj. 3.300.000 zł w ciągu trzech lat trwania umowy. Od lipca 2013r., mieszkańcy gminy będą dokonywać wpłat wynikających z przejęcia przez gminę gospodarki odpadami - szacowana kwota wpływów z tego tytułu to 400.000 zł 8.) Szacunkowa liczba operacji kasowych (wpłat gotówkowych) wynosi 9.840 w ciągu roku, tj. 29.520 w ciągu trzech lat. 9.) Punkt obsługi kasowej powinien być otwarty w godzinach 800 do 1500. 10.) Z tytułu prowadzenia czynności obsługi kasowej Zamawiający będzie płacił ryczałt. Rozliczenie ryczałtu będzie dokonywane za każdy miesiąc prowadzenia obsługi kasowej w terminie określonym w umowie. 11.) W przypadku kiedy wybrany do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Gruta Wykonawca nie posiada w dniu składania ofert oddziału lub punktu kasowego na terenie Gminy Gruta będzie zobowiązany do utworzenia takiego oddziału lub punktu kasowego w miejscowości w której Zamawiający ma siedzibę (Gruta) do dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Koszty związane z utworzeniem punktu kasowego lub oddziału poniesie wybrany Wykonawca. 12.) Bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez ten bank usług. 13.) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy (limit zadłużenia w rachunku Gminy, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej). Jedynym kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jego oprocentowanie. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za przyznanie kredytu ani innych opłat związanych z jego obsługą. Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych. 14.) Wybrany bank z tytułu wykonywania czynności bankowej obsługi budżetu opisanych w przedmiocie zamówienia nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji poza wymienionymi w ofercie. 15.) Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego, innych czynności poza opisanymi w przedmiocie zamówienia, wybrany bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w banku oficjalną tabelą opłat i prowizji, stanowiącą załącznik do umowy
 13. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Powiat Grudziądzki, Grudziądz
  : Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 PLN, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012 i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wysokość kredytu 800.000,00 PLN. Walutą kredytu będzie złoty polski (PLN). Okres spłaty - 36 miesięcy w tym okres karencji w spłacie kapitału do 30.01.2013 r. Spłata kapitału - od upływu okresu karencji tj. od 31 stycznia 2013 r. , w okresach co 3 miesiące, na koniec miesiąca (stycznia, kwietnia, lipca, października, ostatnia rata listopad 2015 r.). Spłata odsetek - w ciągu 36 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Bank. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu lub odsetek w dniu poprzedzającym dzień wolny. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR - 1M - stała dla całego okresu kredytowania marża banku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. Kredyt będzie dostępny najpóźniej w dniu 20.11.2012 r. Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Prowizja od kredytu - płatna będzie od kwoty uruchomionego kredytu. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M (wg stawki na 25 września 2012 r.) Wykonawca jest zobowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu spełniający wyżej wymienione warunki udzielenia zamówienia. Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US przed podpisaniem umowy. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. UWAGA: Dokumenty zawierające informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.
 14. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
  Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Radzyń Chełmiński
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2012. Zadanie, o którym mowa wyżej jest zapisane w budżecie Gminy na 2012r, a Rada Miejska w uchwale nr XIII/101/11 z dnia 20 grudnia 2011r i uchwale nr XVI/136/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu. Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.475.000,00 zł (słownie:jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Kredytobiorcy /Zamawiającemu/ przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych równych ratach. Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2023 r. Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy. Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego. 1) Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. 2) Spłata kredytu będzie następować w 95 /równych/ ratach miesięcznych po 15.300,00 zł każda, ostatnia tj. 96 rata w wysokości 21.500,00 zł, począwszy od 30 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku. 3) Na koszt kredytu składa się suma oprocentowania /odsetki/, zawierających stałą marżę /stała marża banku przez cały okres trwania umowy/ i ewentualnie prowizja (jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy). 4) Jedynym kosztem kredytu poza prowizją /jednorazową/ i stałą marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 1M. 5) Marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu. 6) Koszt prowizji przygotowawczej bank określi w ofercie w wartościach złotowych. 7) Marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. 8) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku. 9) Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci oświadczenia wekslowego - weksel in blanco w treści zaproponowanej przez wybrany bank. Weksel in blanco zostanie podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, prolongaty w spłacie kredytu i innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie Banku bez dodatkowych prowizji i opłat. 11) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczą. Dopuszcza się możliwość płacenia odsetek na ostatni dzień danego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. 12) Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji, opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 13) Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński są dostępne na stronie internetowej zamawiającego podanej w pkt. 1: - budżet Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - wieloletnia prognoza finansowa - uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. - sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2009 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2010 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2011 r. Inne dokumenty potrzebne do oceny wiarygodności Zamawiającego mogą zostać udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, drogą poczty elektronicznej lub faxem w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienia do SIWZ) na wniosek Wykonawcy. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy określonych w niniejszej SIWZ
 15. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gruta na 2012 rok
  Zamawiający: Gmina Gruta, Mełno
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gruta na 2012 rok. Uruchomienie kredytu - w dniu następnym po dniu podpisania umowy. Waluta kredytu - złoty polski (PLN). Okres spłaty -66 miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału 30 miesięcy do 31.12.2014 r. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania. Prowizja bankowa- jednorazowa za uruchomienie kredytu. Podstawowe informacje o budżecie Gminy Gruta niezbędne do przygotowania oferty zawiera dodatek nr 1 do siwz
 16. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudziądz i budżetów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2012-2014. Bankowa obsługa na ustalonych w postępowaniu warunkach obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy.
  Zamawiający: Gmina Grudziądz, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu gminy Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2012-2014
  Bankowa obsługa na ustalonych w postępowaniu warunkach obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy.

  Obsługa bankowa polegać będzie na:
  1.otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych( bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej powyżej 50
  2. bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku
  3. realizacji poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków (możliwość realizacji papierowej w przypadku awarii systemu elektronicznego)
  - ok. 1000
  4. przyjmowanie wpłat gotówkowych ( nie można przewidzieć ile)
  5. dokonywanie wypłat gotówkowych
  6. udostępnianie bezpłatnego systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników
  - ok. 7 stanowisk
  - ok. 8 osób
  7. wydawanie codziennie wyciągów bankowych papierowych, które muszą być odzwierciedleniem wyciągów elektronicznych
  8. pobieranie prowizji bankowych z jednego rachunku raz w miesiącu
  9. automatyczne przenoszenie przez bank na rachunek podstawowy budżetu Gminy odsetek dopisanych do poszczególnych subkont wydatków wskazanych przez Zamawiającego.
  10.wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego
  11.automatycznym lokowaniu wolnych środków na lokatach overnight i weekendowych
  12. przyjmowanie innych negocjowanych każdorazowo lokat
  13. uruchomienie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy obowiązywania umowy postawiony w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku
  14.obsługa kasowa świadczeniobiorców na terenie Gminy Grudziądz - wypłata świadczeń rodzinnych
 17. przetarg z wolnej ręki na udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 400.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Udostępnienie kredytu do dnia 29.12.2011 r. (na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego). Spłata kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu będzie realizowana w okresie od 31 marca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
 18. WYBÓR BANKU WYKONUJĄCEGO BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W OKRESIE 5 LAT
  Zamawiający: Powiat Grudziądzki, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 5 lat tj. od 01.10.2011 r. do 30.09.2016 r., w tym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i powiatowych jednostek organizacyjnych w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. - wykaz jednostek zawiera załącznik nr 4 do siwz. W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą planu dochodów i wydatków budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2011 w zł. ROK DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM 2011 23.644.911,00 25.824.752,00 Zamówienie obejmuje: 1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Grudziądzkiego -obsługi podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych. 2. Prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego dla którego Zamawiający wyznacza pomieszczenie o powierzchni 14,25 m2 usytuowane na parterze w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1. 3. Elektronicznego przyjmowania i realizacji zleceń. 4. Posiadanie systemu bankowego dysponującego usługą - home banking. 5. Zainstalowanie usługi typu home-banking w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu grudziądzkiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie, Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na łącznie siedmiu stanowiskach komputerowych. 6. Zapewnienie realizacji przelewów-dyspozycji złożonych w tym samym dniu. 7. Na wniosek Zamawiającego - uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy -limit zadłużenia w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym do kwoty 1. 000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, która będzie stała w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego. 8. Lokowanie wolnych środków na rachunku Powiatu na lokacie 1 - dniowej - overnight. Oprocentowanie lokaty 1 - dniowej -overnight według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. 9. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 10. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 11. Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych dla Powiatu Grudziądzkiego oraz jego jednostek organizacyjnych. 12. Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27. 08. 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej. 13. Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych przez punkt kasowy z tytułu należności przypadających Zamawiającemu np. opłaty komunikacyjne, opłaty za czynności geodezyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i najem lokali mieszkalnych i inne wynosi 1 500 000 zł w ciągu jednego roku, tj. 7 500 000 zł w ciągu pięciu lat trwania umowy. 14. Szacunkowa liczba operacji kasowych -wpłat gotówkowych wyniesie 10300 w ciągu roku, tj. 51.500 w ciągu pięciu lat. 15. Punkt obsługi kasowej musi być otwarty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, tj. od godziny 730 do 1530 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i we wtorek od 7.30 do 17.00. 16. Prowizje z tytułu prowadzenia czynności obsługi kasowej będzie płacił Zamawiający. Rozliczenie prowizji będzie dokonywane za każdy miesiąc prowadzenia obsługi kasowej w terminie 14 dni od wystawienia faktury określającej wysokość należnej prowizji za dany miesiąc. 17. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat i prowizji poza wymienionymi w siwz. 18. Bank wybrany przez Zamawiającego do wykonywania bankowej obsługi budżetu wykona na własny koszt niezbędne prace związane z dostosowaniem w/w pomieszczenia do wymogów związanych z prowadzeniem punktu obsługi kasowej oraz wyposaży je w niezbędny sprzęt. Miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczenia wyznaczonego do prowadzenia obsługi kasowej wynosić będzie 10 zł/m2 + podatek VAT. Stawka czynszu może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku, w przypadku zmiany uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ustalającej stawki czynszu najmu. Ponadto wynajmujący ponosić będzie: a) koszty związane z eksploatacją pomieszczenia tj: koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości według zużycia w przeliczeniu na m2 oraz wody i odprowadzenia ścieków w przeliczeniu na ilość osób na podstawie faktur dostawców. Wysokość stawek za opłaty eksploatacyjne mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez dostawców i obowiązywać będą z chwilą ich wprowadzenia, b) samodzielnie podatki i opłaty lokalne wynikające z innych przepisów, w szczególności podatek od nieruchomości oraz opłaty za telefony. 19. Inne usługi świadczone przez punkt obsługi kasowej: - bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez ten bank usług
 19. Bankowa obsługa budżetu Gminy Świecie nad Osą i jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z jej wszystkimi (jak poniżej) jednostkami organizacyjnymi:
  a) Urząd Gminy w Świeciu nad Osą,
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą,
  c) Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą,
  d) Gminna Biblioteka Publiczna,
  e) Szkoła Podstawowa w Bursztynowie,
  f) Szkoła Podstawowa w Linowie,
  g) Szkoła Podstawowa w Lisnowie,
  h) Zespół Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą,
  i) Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

  Obsługa budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (także w trakcie wykonywania bankowej obsługi) budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 1,
  b) zamknięcia rachunków na wniosek gminy lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 1,
  c) realizacja poleceń przelewu,
  d) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych (obsługa kasowa),
  e) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym do obsługi budżetu Gminy do wysokości określonej upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej,
  f) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
  g) lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie (weekendowej) - bez odrębnego zlecenia (dotyczy rachunku do obsługi budżetu Gminy),
  h) wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej),
  i) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego lub kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 1,
  j) wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych lub przesłanie elektronicznie.
 20. Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, Grudziądz
  1)Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu - jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego w ramach jednego rachunku bankowego. 2)Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy w ramach dwóch rachunków, tj. rachunku bieżącego i rachunku pomocniczego. 3)Prowadzenie na zasadach obowiązujących w zawartej umowie innych rachunków bankowych pod nazwą: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Powiat Ziemski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Powiat Grodzki Projekt Ja wam pokażę - idę do pracy - poddziałanie 6.1.3 PO KL Projekt Najlepsze dopiero przed nami - poddziałanie 7.2.1 PO KL Projekt Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - kontynuacja - poddziałanie 6.1.2 PO KL Projekt Szansa na lepsze jutro - poddziałanie 6.1.1 PO KL Projekt Dynamiczne roboty publiczne - Angaż na staż - poddziałanie 7.2.1 PO KL Projekt Grudziądzka Firmolandia - poddziałanie 8.1.2 Projekt Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - 2010-2011 - poddziałanie 6.1.2 PO KL Sumy depozytowe 4)Otwarcie i prowadzenie na zasadach obowiązujących w zawartej umowie 10 innych rachunków bankowych, oprócz wymienionych w ppkt 3, które w ramach zawartej umowy mogą być założone w trakcie realizacji usługi. 5)Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz obsługi finansowej pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy. 6)Dostarczenie i instalacja w siedzibie Zamawiającego usługi typu HOME-BANKING na jednym stanowisku komputerowym i przeszkolenie jednego pracownika zamawiającego w zakresie jego stosowania
 21. Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno
  Zamawiający: Gmina Rogóźno, Rogóźno
 22. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.550.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy, Świecie nad Osą
 23. Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Gruta w latach 2010 - 2012
  Zamawiający: Gmina Gruta, Mełno
 24. Udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego, Grudziądz
 25. USŁUGA BANKOWA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ BANK DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.
  Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Radzyń Chełmiński