Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. New Value Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000593159
 4. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 5. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów jednorazowego użytku. Szczegółowa wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw została określona w załącznikach do SIWZ od nr 7 do nr 22.
 2. Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ w Puławach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji z podziałem na trzy zadania.
 3. Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do sterylizacji parowej i plazmowej oraz preparatów do pielęgnacji rąk, dezynfekcji i konserwacji narzędzi medycznych oraz dezynfekcji powierzchni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu używanego przez Dział Centralnej Sterylizacji Zamawiającego, szczegółowo opisanego w Załączniku 2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym)
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 28 części pogrupowane w Pakietach od 1 do 10. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
  Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał:
  1) oznakowanie CE – na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego. Wybrany Wykonawca złoży oświadczenie, iż wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio wg. ich klasy - aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności oraz, że Wykonawca złoży je Zamawiającemu na jego wezwanie (dotyczy wyrobów medycznych),
  2) aktualne karty charakterystyki zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (dotyczy preparatów dezynfekcyjnych).

  3) dopuszczenie do obrotu na terytorium RP i znajdują się w wykazie wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i posiadać świadectwo rejestracji lub inne dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie RP (dotyczy preparatów biobójczych).
  4) zgodność z normami krajowymi i europejskimi. z normami PN oraz ISO potwierdzoną uzyskanymi certyfikatami.
 4. dostawa jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Otwock
  dostawa jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych- 18 pakietów ,tj.17 pakietów kompleksowych i 1 pakiet - oferty częściowe na 15 pozycji
 5. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikami), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 6. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Słupca
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgrupowanego w 9 pakietach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
  Każda ze wskazanych w załączniku nr 2 części zamówienia określana będzie dalej mianem „PAKIETU”. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów zawiera załącznik nr 2 Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Do pakietu numer 1, 5, 6 oferta może obejmować dowolną ilość pozycji asortymentowych - możliwość składania ofert częściowych.
  Ilości asortymentu podane w załączniku nr 2 są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega,iż w uzasadnionych przypadkach ilość rzeczywiście zakupionego sprzętu może różnić się od ilości wskazanych w załączniku nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku bez konieczności wprowadzania zmian do umowy.
  Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z transportem.
  Oferowane produkty muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia oraz okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem dotyczącym niektórych pakietów określonym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wyroby medyczne spełniające wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 2010 r.). W przypadku produktów, które nie podlegają wymogom w/w ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dane produkty nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne.
  Wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą spełniać wymogi niezbędne do ich używania bez konieczności zakupienia dodatkowych elementów z wyłączeniem maszyn i urządzeń, dla których prawidłowego wykorzystania wyroby te zostają zamówione.
  Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 33140000-3.
 7. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie w podziale na 7 pakietów: 1) Papier i rękawy stosowane w sterylizacji, 2) Inne materiały stosowane w sterylizacji, 3) Preparaty do mycia i dezynfekcji w sterylizatornii oraz testy skuteczności mycia i dezynfekcji,
  4) Testy kontroli skuteczności procesu sterylizacji, 5) Akcesoria do sterylizacji plazmowej, 6) Akcesoria do systemu komputerowego, 7) Inne akcesoria do sterylizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do siwz.
 8. Dostawa materiałów do procesów sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
  Dostawa wraz z transportem materiałów do procesów sterylizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ z podziałem na pakiety.
 9. Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 10. Dostawa opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
  1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej.
  2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6, Nr 7 do SIWZ.
  3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte nazwy producentów, firm, materiałów, urządzeń, typu itp. Oferty równoważne to takie, które spełniają wymagania pod kątem funkcji i przeznaczenia pod warunkiem, że zaoferowane przedmioty będą posiadać parametry takie same lub lepsze od wymaganych.
  4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, których można udzielić jednemu Wykonawcy.
  5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
  7.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  8.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  9.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie prowadził dialogu technicznego.

 11. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach – dezynfektorach w 15 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach – dezynfektorach w 15 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
 12. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.
 13. Dostawa artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych, artykułów opatrunkowych, nici chirurgicznych niezbędnych do pracy w poradniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku – 8 pakietów, przez okres 12 miesięcy tj. od 01.03.2017r. do 28.02.2018r., w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy. Pakiet nr 1 – rękawice – 10 pozycji; Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji – 17 pozycji; Pakiet nr 3 – nici chirurgiczne – 15 pozycji; Pakiet nr 4 – materiały opatrunkowe – 43 pozycje; Pakiet nr 5 – zestaw do iniekcji – 26 pozycje; Pakiet nr 6 – drobny sprzęt medyczny – 40 pozycji; Pakiet nr 7 – bielizna i odzież medyczna – 19 pozycji; Pakiet nr 8 – system próżniowy do pobierania krwi – 15 pozycji; Oferent powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt.
 14. „Sukcesywne dostawy opakowań i wskaźników procesu sterylizacji z podziałem na 22 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  3.2. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy opakowań i wskaźników procesu sterylizacji z podziałem na 22 pakiety w poniższej tabeli:

  Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia
  I Etykiety do pakietów poddawanych procesowi sterylizacji
  II Tace sterylizacyjne do zestawów narzędziowych
  III Papier krepowy
  IV Torebki posterylizacyjne
  V Rękawy foliowo - papierowe
  VI Torebki foliowo-papierowe
  VII Środki myjące
  VIII Testy kontroli
  IX Chemiczne testy kontroli sterylizacji
  X Pakiet testowy Bowie&Dick
  XI Biologiczny test paskowy - Sporal
  XII Wskaźniki biologiczne
  XIII Test kontroli pracy zgrzewarki
  XIV Rękawy foliowo - papierowe
  XV Papier krepowy
  XVI Wkład do maty antybakteryjnej
  XVII Wieloparametrowy test kontroli sterylizacji
  XVIII Sporal A - wskaźnik kontroli
  XIX Pakiet testowy Bowie&Dick
  XX Testy biologiczne fiolkowe
  XXI Integratory chemiczne
  XXII Cewniki do zabiegów mini PCNL
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 - 23 do SIWZ zwane również - w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.

 15. Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
  4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.11.41.31-2
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  a) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 9 zadaniach częściowych,
  b) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SIWZ mianem - „ Zadanie „ , który został oznaczony w dokumentacji jako Zadanie od nr 1 do 9,
  c) Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia,
  d) Zakres i wielkość każdego zadania została przedstawiona szczegółowo w formularzach asortymentowo – cenowych , oznaczonych i opisanych w SIWZ jako Załącznik nr 2 , w których to szczegółowo podano wymagany asortyment, ilości oraz pozostałe wymagania Zamawiającego,
  e) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego zadania, kilku zadań lub dla całości zamówienia,
  f) oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia,
  g) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
  h) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku,gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.
 16. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku postępowanie uzupełniające.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Godziesze Małe
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do siedziby szpitala opisana jest szczegółowo w formularzu cenowym, który zawiera opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania zamawiającego
 17. Dostawa włókniny do sterylizacji plazmowej oraz wskaźników paskowych do kontroli procesu dezynfekcji termicznej
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
  Dostawa włókniny do sterylizacji plazmowej oraz wskaźników paskowych do kontroli procesu dezynfekcji termicznej- 2 pakiety, w ilościach określonych w formularzach cenowych, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy
 18. Dostawy środków do sterylizacji
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne środków do sterylizacji, w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ
 19. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 Pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-8 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 20. Dostawa testów, akcesoriów do sterylizacji, rękawów papierowo-foliowych, szczotek, tac narzędziowych, wkładów do tac, wózka transportowego oraz zgrzewarki rotacyjnej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Dostawa testów, akcesoriów do sterylizacji, rękawów papierowo-foliowych, szczotek, tac narzędziowych, wkładów do tac, wózka transportowego oraz zgrzewarki rotacyjnej z podziałem na pakiety
 21. Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Biobanku Świętokrzyskiego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny
 22. Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 23. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 24. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Pińczów
 25. MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - POWTÓRZENIE II
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 26. dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i dezynfekcji oraz preparatów do mycia mechanicznego
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 27. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 28. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
 29. DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO– DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 30. BZP.3810.61.2016.JU.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
 31. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 32. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 33. Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych dla potrzeb SPWSzS w Chełmie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 34. Dostawa opakowań i testów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 35. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: PS ZOZ WCM Opole, Opole
 36. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 37. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
 38. Zakup i dostawa rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego, ochraniaczy, etykiet, oznaczników
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 39. zakup i dostawa materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 40. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 41. DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 42. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 43. Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Warszawa
 44. Dostawa wyrobów medycznych - 12 Części
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 45. zakup i dostawy materiałów i opakowań do sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą dla Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Zakładu Mikrobiologii, kuchenek oddziałowych szpitala.
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 46. Zakup i dostawa asortymentu dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 47. Dostawa opakowań do sterylizacji (parowej, tlenkiem etylenu) oraz wskaźników i testów do ww. sterylizacji
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 48. SUKCESYWNE DOSTAWY OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ ORAZ TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI I ETYKIET DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 49. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 50. DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa
 51. Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 52. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji, ksylenu, parafiny, kasetek histopatologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 53. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 54. Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 55. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Jarocin
 56. Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 57. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków, wstrzykiwaczy i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 58. Dostawa preparatów i materiałów do Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych
 59. przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
 60. dostawy materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 61. 26/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 62. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
 63. Dostawa środków dezynfekcyjnych, urządzeń do dezynfekcji, materiałów medycznych, błon ogólnodiagnostycznych i środków kontrastowych.
  Zamawiający: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żary
 64. dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 65. ZP/144/2015 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz opakowań do sterylizacji dla Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 66. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYKUŁÓW EKG
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 67. Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni - III
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 68. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
 69. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wyjaławiania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 70. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 71. Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 72. Dostawa materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 73. DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA I ANALIZATORÓW.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Lipsko
 74. Opakowania sterylizacyjne.PN 37/2016
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 75. Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
 76. dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
 77. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 78. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kazimierza Wielka
 79. Dostawy nabojów gazowych do sterylizacji tlenkiem etylenu, testów chemicznych i biologicznych do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu oraz etykietek do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 80. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 28 pakietach
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
 81. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 5/PN/16.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 82. ZP/PN/2016/22- sterylizacja
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 83. Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 84. Dostawa materiałów sterylizacyjnych, sprzętu używanego przy sterylizacji oraz środków czystościowo- dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 85. Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 86. ZAKUP SZCZEPIONEK, DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW ORAZ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 87. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii II. ZPZ-14/02/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 88. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, sprzętu do stomii, rękawiczek medycznych oraz innego drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-17)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 89. Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie; USK/DZP/PN-25/2016
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 90. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 91. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 92. Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni, w tym do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 93. Dostawa materiałów medycznych do SPZOZ w Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
 94. SPZZOZ.NT.III.382-5/16 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego Nowej Dębie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 95. dostawa materiałów do sterylizacji, rękawic jednorazowego użytku, systemu do pobierania krwi do apteki i magazynu w Olmedica w Olecku Sp z o o
  Zamawiający: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olecko
 96. Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Prudnik
 97. D10.251.15.T.2016 Dostawa materiałow opatrunkowych i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 98. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 99. Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji oraz innych akcesoriów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 100. dostawa środków dezynfekcyjnych, rękawów do sterylizacji, taśm kontrolnych procesu sterylizacji, testów kontroli sterylizacji, znak zp/5/2016
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 101. Dostawy wyrobów do sterylizacji
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław

Inne osoby dla Kochanowski (127 osób):