Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. New Value Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000593159
 4. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 5. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. "Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do myjni- dezynfektorów przez okres 24 miesięcy" DZP/14/2017
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia była: Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do myjni- dezynfektorów
  przez okres 24 miesięcy. 2. Zamówienie zostało podzielone na 8 pakietów. Dokładny
  opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu
  cenowym. Wykonawca obowiązany jest do podania nazwy producenta/nazwy
  handlowej dla każdego oferowanego produktu. Niepodanie przez Wykonawcę
  oznaczenia handlowego dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez
  ww. informacje produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez
  Zamawiającego nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3
  ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty i
  spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
  PZP. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Testy chemiczne nie mogą
  stwarzać problemów Zamawiającemu w interpretacji wyniku. Wynik musi być
  jednoznaczny tzn. zmiana barwy testu wyraźna, kontrastowa i natychmiastowa. 2)
  Każdy test musi posiadać informacją do kontroli, jakich procesów sterylizacji
  przeznaczony jest dany test (zastosowanie testu). 3) W opakowaniu każdego testu
  dostarczonego do Zamawiającego, musi być ulotka w języku polskim, zawierająca,
  co najmniej: numer serii, nazwę producenta (wytwórcy), klasę testu, zastosowanie i
  zasadę działania, opis interpretacji wyniku (lub wzornik koloru), warunki
  przechowywania, datę ważności. 4) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia
  kosztów zmiany ustawień myjni – dezynfektorów do pracy z zaoferowanym towarem
  (dotyczy pakietu nr 8). 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
  zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
  SIWZ.
 2. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU – aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu).
  4. Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób ilości części (pakietów) na jakie ten sam Wykonawca może złożyć ofertę – każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość i rodzaj części (pakietów).
  5. Zamawiający nie przewiduje żadnego ograniczenia odnośnie maksymalnej liczby części (pakietów), na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
  6. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania przedmiotową umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie.
  7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
 3. Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych czynników sterylizacyjnych, testów oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych czynników sterylizacyjnych, testów oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii
  3.1.1. Zamawiający podzielił zamówienie na poszczególne części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych /art.2 pkt.6, art.36 ust.2 pkt.1 Pzp/:
  Pakiet Nr 1: Dostawa rękawów papierowo-foliowych bez fałdy
  Pakiet Nr 2: Dostawa rękawów papierowo- foliowych z fałdą
  Pakiet Nr 3: Dostawa rękawów typu TYVEK
  Pakiet Nr 4: Dostawa torebek papierowo-foliowych samozamykalnych
  Pakiet Nr 5: Dostawa torebek posterylizacyjnych
  Pakiet Nr 6: Dostawa papieru sterylizacyjnego
  Pakiet Nr 7: Dostawa metkownic i etykiet dwukrotnie przylepnych
  Pakiet Nr 8: Dostawa materiałów pomocniczych
  Pakiet Nr 9: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorów i myjni
  Pakiet Nr 10: Dostawa kaset do sterylizacji plazmowej
  Pakiet Nr 11: Dostawa naboi do tlenku etylenu
  Pakiet Nr 12: Dostawa wskaźników biologicznych
  Pakiet Nr 13: Dostawa preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji
  Pakiet Nr 14: Dostawa materiałów zużywalnych - możliwość składania na pozycje
  Pakiet Nr 15: Dostawa wskaźników chemicznych
  Pakiet Nr 16: Dostawa dokumentacji medycznej
  Pakiet Nr 17: Dostawa testów mycia i dezynfekcji
  3.2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo- ilościowo – cenowy - Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 4. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
 5. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, fartuchów chirurgicznych i sprzętu wielorazowego użytku - ZP12/PN/2017
  Zamawiający: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o., Miastko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku, fartuchów chirurgicznych i sprzętu wielorazowego użytku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem
 6. Dostawa odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiot zamówienia obejmuje 28 zadań kod CPV 33.69.65.00-0, 33.12.41.30-5, PA02-0
  zad 1 – odczynniki chemiczne
  zad 2 – akcesoria do hodowli bakterii
  zad 3 – wymazowi do badań mikrobiologicznych
  zad 4 – odczynniki do barwienia preparatów mikrobiologicznych
  zad 5a – podłoża bakteriologiczne na płytkach
  zad 5b – dzierżawa mikroskopu
  zad 6a – krążki diagnostyczne
  zad 6b – dzierżawa densytometru
  zad 7 – akcesoria mikrobiologiczne
  zad 8a – podłoża bakteriologiczne
  zad 8b – dzierżawa chłodziarki laboratoryjnej
  zad 9 – podłoże Lowenstein-Jenssen z zielenią malachitową
  zad 10 – saszetki Biohazard
  zad 11 – szczepy wzorcowe
  zad 12 – szybki test kasetkowy do diagnostyki kiły
  zad 13 – szybkie testy diagnostyczne
  zad 14 – sterylne fiolki do przechowywania szczepów wzorcowych w stanie zamrożenia
  zad 15a – system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopochodnych
  zad 15b – dzierżawa wytrząsarki (worteksu)
  zad 16 – systemy do manualnej identyfikacji biochemicznej
  zad 17 - akcesoria do sterylizacji
  zad 18 – immunoenzymatyczne szybkie testy kasetkowe do wykrywania Clostridium difficile
  zad 19 – szybki test lateksowy
  zad 20 – odczynniki do histopatologii
  zad 21 – odczynniki do barwienia hematologicznego
  zad 22 – testy ureazowe
  zad 23 – paski testowe do moczu
  zad 24 – szybkie testy diagnostyczne
  zad 25 – odczynniki cytologiczne
  zad 26 – odczynniki do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich
  zad 27 – odczynniki do histopatologii
  zad 28 – E-testy

 7. Dostawy odczynników laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych oraz dzierżawy aparatów potrzebnych do wykonywania badań (system do automatycznego odczytu testów i system do monitorowania posiewów krwi).
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gniezno
  Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych oraz dzierżawy aparatów potrzebnych do wykonywania badań (system do automatycznego odczytu testów i system do monitorowania posiewów krwi) z podziałem na XI części, zwanej dalej PAKIETAMI, których ilości i opisy znajdują się w załącznikach nr 1-11 do SIWZ, tj. Pakiet I - Testy biologiczne typ 1262, sporale S (Załącznik nr 1); Pakiet II - Wymazówki (Załącznik n 2); Pakiet III - Podłoża zestawy diagnostyczne, materiały pomocnicze oraz aparaty potrzebne do wykonania wyżej wymienionych badań (Załącznik nr 3); Pakiet IV - Krążki z antybiotykami (Załącznik nr 4); Pakiet V - Surowice (Załącznik nr 5); Pakiet VI - Lateksy (Załącznik nr 6); Pakiet VII - Testy lateksowe (Załącznik nr 7); Pakiet VIII - Podłoża specjalistyczne (Załącznik nr 8); Pakiet IX - Odczynniki chemiczne (Załącznik nr 9); Pakiet X - Wzorce pehametryczne (Załącznik nr 10); Pakiet XI - Szczepy wzorcowe (Załącznik nr 11). Ilość odczynników podana w złącznikach dotyczy zużycia w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w ilościach i asortymencie, zgonie z zamówieniami częściowymi zamawiającego, zgłaszanymi pisemnie lub drogą elektroniczną.W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na dostawy odczynników zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.
 8. Dostawa materiałów do centralnej sterylizatornii dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
  Dostawa materiałów do centralnej sterylizatornii dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 9. Dostawa testów diagnostycznych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. Przedmiot zamówienia obejmował 23 części szczegółowo opisane w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienia udzielono w 20 częściach.
 10. DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W PODZIALE NA ZADANIA DLA SP ZOZ W GARWOLINIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Garwolin
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku w podziale na zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 w okresie 12 miesięcy.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach wymienionych części. Każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza to, że dotyczy wszystkich części.
  3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań (pakietów):

   Zadanie nr 1 – Akcesoria do wlewów dożylnych;
   Zadanie nr 2 – Strzykawki i igły iniekcyjne;
   Zadanie nr 3 – Rękawice niesterylne;
   Zadanie nr 4 – Rękawice sterylne;
   Zadanie nr 5 – Obwody oddechowe, filtry, maski;
   Zadanie nr 6 – Intubacja, tracheostomia;
   Zadanie nr 7 – Specjalistyczny sprzęt anestezjologiczny;
   Zadanie nr 8 – Kaseta do systemu sterylizacji plazmowej;
   Zadanie nr 9 – Akcesoria do systemu sterylizacji plazmowej;
   Zadanie nr 10 – Pojemniki medyczne jednorazowego użytku (histopatologiczne);
   Zadanie nr 11 – Pojemniki na odpady medyczne;
   Zadanie nr 12 – Sprzęt z zakresu ginekologii;
   Zadanie nr 13 – Drobny sprzęt jednorazowego użytku;
   Zadanie nr 14 – Taśmy ginekologiczne;
   Zadanie nr 15 – Staplery operacyjne jednorazowe;
   Zadanie nr 16 – Ładunki do staplerów liniowych wielorazowych;
   Zadanie nr 17 – Klipsy operacyjne oraz inny sprzęt operacyjny;
   Zadanie nr 18 – Staplery skórne;
   Zadanie nr 19– Jednorazowe obłożenia operacyjne, zabiegowe;
   Zadanie nr 20 – Jednorazowe obłożenia dla noworodka;
   Zadanie nr 21 – Jednorazowe obłożenia anestezjologiczne;
   Zadanie nr 22 – Elektromedycyna;
   Zadanie nr 23 – Papiery medyczne;
   Zadanie nr 24 – System do pielęgnacji pacjenta z nietrzymaniem stolca;
   Zadanie nr 25 – System do odsysania;
   Zadanie nr 26 – Ostrza do strzygarki;
   Zadanie nr 27 – Bielizna i pościel niesterylna;
   Zadanie nr 28 – Wskaźnik do monitorowania procesów;
   Zadanie nr 29 – Opakowania;
   Zadanie nr 30 – Wskaźnik biologiczny;
   Zadanie nr 31 – Jednorazowe okularki do fototerapii dla noworodków;
   Zadanie nr 32 – Jednorazowy sprzęt laboratoryjny;
   Zadanie nr 33 – Sprzęt urologiczny, cewniki;
   Zadanie nr 34 – Paski do glukometrów.

  4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

  33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne);
  33.14.10.00-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne).

  Zadanie nr 1 – 33.14.12.20-8 (Kaniula), 33.19.41.20-3 (Artykuły do infuzji);
  Zadanie nr 2 – 33.14.13.10-6 (Strzykawki), 33.14.13.20-9 (Igły medyczne);
  Zadanie nr 3 – 18.42.43.00-0 (Rękawice jednorazowe);
  Zadanie nr 4 – 18.42.43.00-0 (Rękawice jednorazowe);
  Zadanie nr 5 – 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne);
  Zadanie nr 6 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne),
  Zadanie nr 7 –33.14.13.20-9 (Igły medyczne), 33.14.16.20-2 (Zestawy medyczne), 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 8 – 33.19.10.00-5 (Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne);
  Zadanie nr 9 – 33.19.10.00-5 (Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne);
  Zadanie nr 10 – 34.92.84.80-6 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci);
  Zadanie nr 11 – 34.92.84.80-6 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci);
  Zadanie nr 12 – 33.14.10.00-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne);
  Zadanie nr 13 – 33.14.10.00-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne), 33.14.14.11-4 (Skalpele i noże chirurgiczne);
  Zadanie nr 14 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 15 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 16 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 17 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 18 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 19 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 20 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 21 – 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne);
  Zadanie nr 22 – 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne);
  Zadanie nr 23 – 33.19.80.00-4 (Szpitalne wyroby papierowe);
  Zadanie nr 24 – 33.14.16.20-2 (Zestawy medyczne);
  Zadanie nr 25 – 33.14.16.20-2 (Zestawy medyczne), 33.14.16.40-8 (Dreny);
  Zadanie nr 26 – 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne);
  Zadanie nr 27 – 33.19.90.00-1 (Odzież medyczna);
  Zadanie nr 28 –33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne);
  Zadanie nr 29 – 33.19.80.00-4 (Szpitalne wyroby papierowe);
  Zadanie nr 30– 33.19.10.00-5 (Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne);
  Zadanie nr 31 – 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne);
  Zadanie nr 32 – 33.19.25.00-7 (Probówki);
  Zadanie nr 33– 33.14.12.00-2 (Cewniki), 33.14.16.00-6 (Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny, zestawy), 33.14.12.20-8 (Kaniula);
  Zadanie nr 34 – 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne).

  5. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję oferta dla swojej ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje.
  6. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.
  7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
  8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach:
   Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ;
   Arkusz oceny technicznej i użytkowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

  9. Wykonawca wraz ze złożoną ofertą dla pakietu nr 1-4, 10, 13, 19, 21-22, 26-29, 31 winien dostarczyć bezpłatne i bezzwrotne próbki oferowanego sprzętu jednorazowego użytku w ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym w celu dokonania oceny technicznej i użytkowej owych produktów, jak również weryfikacji oferowanych towarów z opisem przedmiotu zamówienia (w odpowiednim zakresie).
  10. Zamawiający wymaga właściwe opakowanie i oznakowanie na opakowaniu w języku polskim.
  11. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów, ich nazw handlowych i numerów katalogowych.
  W przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dot. formularza asortymentowo – cenowego).
  12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
  13. Oferowany asortyment musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy.
  14. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, partiami. Realizacja dostaw odbywać się będzie w ciągu min. 24h do max. 72h w dni robocze od momentu otrzymania Zamówienia (parametr oceniany). Zamawiający będzie składał zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego – Magazyn Szpitala ul. Lubelska 50. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamówienie obejmuje rozładunek i dostawę do pomieszczeń Magazynu.
  15. Wykonawca załączy do oferty odnośnie oferowanego przedmiotu zamówienia instrukcje użytkowania w języku polskim (w oferowanym zakresie) z uwzględnieniem sposobu przechowywania.
  16. Oferowany sprzęt jednorazowego użytku powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania w placówkach publicznej służby zdrowia.
  17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych o maksymalnie 20 % bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
  18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej części zamówienia, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy.
  19. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie produkcji, strony dopuszczają możliwość zmiany asortymentu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametry oraz zakresu działania w cenie nie wyższej niż w ofercie.
 11. Dostawa środków myjących i dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków myjących i dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji o łącznej wartości poniżej 209 000 euro. Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do umowy
 12. Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 m-cy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 miesięcy. Wspólny Słownik Zamówień: 33190000-8 Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.
 13. 12 miesięczna sukcesywna dostawa niejałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niejałowych materiałów medycznych
  jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 niezależne części/ zadania/pakiety. Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2, tj. pakietach 1-23 do SIWZ. 1. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: -Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. -Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w
  poszczególnych załącznikach do SIWZ. -Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały medyczne w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 6 miesięczny termin ważności, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była podana data ważności. -Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20.maja, 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), -Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był
  zgodny z wymogami opisanymi przez Zamawiającego odpowiednio w pakietach
  (zadaniach), -Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia we
  wszystkich pakietach spełniał właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania (nadruki w języku polskim, znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do obrotu. Informacja dodatkowa – dotyczy Pakietu nr 16: -Zamawiający aktualnie posiada uchwyty (holdery) do umieszczania testów na tacach
  narzędziowych firmy STERITEC. W przypadku zaoferowania testów kontroli mycia w myjniach narzędziowych w postaci metalowej-aluminiowej blaszki z naniesionym wskaźnikiem, należy dołączyć odpowiednie uchwyty w liczbie 4 sztuk. Informacja -pakiet nr 16, poz. 19. Warunki realizacji zamówienia -Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne 12 miesięczne dostawy -Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy. -Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400. -Miejscem dostawy jest:
  Magazyn ogólny, mieszczący się przy ul. Wschowskiej 3 Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia.
 14. Dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji,testów monitorowania mycia i dezynfekcji,opakowań sterylizacyjnych.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
  Dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji,testów monitorowania mycia i dezynfekcji,opakowań sterylizacyjnych.zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia -Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 15. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach, poniżej 20900 euro.
 16. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
  Zamówienie obejmuje dostawę środków dezynfekcyjnych. Składa się z 6 zadań. Termin realizacji: 12 miesięcy. Dostawy realizowane cząstkowo, w maksymalnym terminie 5 dni roboczych. Minimalny poziom realizacji zamówienia: 60%.
 17. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz obłożeń operacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji oraz obłożeń operacyjnych wyspecyfikowanych w niżej wymienionych 17 zadaniach:
  Zadanie nr 1 - Dostawa rękawów papierowo-foliowych.
  Zadanie nr 2 - Dostawa papierów krepowanych, rękawów włókninowo-foliowych, taśmy do pary wodnej.
  Zadanie nr 3 - Dostawa torebek foliowych.
  Zadanie nr 4 - Dostawa torebek włókninowo-foliowych.
  Zadanie nr 5 - Dostawa etykiet do metkownicy.
  Zadanie nr 6 - Dostawa testów.
  Zadanie nr 7 - Dostawa nabojów do sterylizacji.
  Zadanie nr 8 - Dostawa papieru do drukarki do sterylizatora.
  Zadanie nr 9 - Dostawa integratora chemicznego, zestawu testowego o szybkim odczycie, wskaźnika biologicznego fiolkowego.
  Zadanie nr 10 - Dostawa testów kontroli.
  Zadanie nr 11 - Dostawa plomb, szczotek, tabletek do uzdatniania wody, czyścików, etykiet i ochraniaczy.
  Zadanie nr 12 - Dostawa testów chemicznych i biologicznych.
  Zadanie nr 13 - Dostawa włókniny, podkładów i osłonek.
  Zadanie nr 14 - Dostawa torby sterylnej do zabezpieczenia pola operacyjnego.
  Zadanie nr 15 - Dostawa osłonek na sprzęt medyczny.
  Zadanie nr 16 - Dostawa serwety jałowej.
  Zadanie nr 17 - Dostawa testów do walidacji zgrzewu.
  Zadanie nr 18 - Dostawa serwety chirurgicznej jednorazowej.
  3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  33 14 10 00-0 – jednorazowe , niemechaniczne artykuły medyczne i hematologiczne
  39 51 80 00-6- bielizna szpitalna
  3.3.Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i jego zakres zawierają Załączniki nr 1-18 do SIWZ.
  3.4. Zamawiający wymaga aby obłożenia posiadały minimum 2 naklejki do kompetencji medycznej oraz nazwę i skład zestawu w języku polskim umieszczony wewnątrz każdego pojedynczego opakowania – dot. zad. 14, 16, 18.
  3.5. Zamawiający nie dopuszcza aby elementy danego zestawu pakowane były oddzielnie – dot. zad. 14, 16, 18.
  3.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
  3.7. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę.
  3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych z wyłączeniem zad.1-13.
 18. ZP/10/2017 - dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”.
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
  Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
 19. Dostawy testów do sterylizacji.
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
  Przedmiotem zamówienia są dostawy testów do sterylizacji. Szczegółowy opis asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 20. Dostawa akcesoriów do sterylizacji.
  Zamawiający: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A., Puszczykowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do sterylizacji. Przedmiot zamówienia podzielono na 40 części. Oferowany asortyment powinien być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone przez: ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.).
 21. Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, Prudnik
 22. Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ w Puławach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 23. Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do sterylizacji parowej i plazmowej oraz preparatów do pielęgnacji rąk, dezynfekcji i konserwacji narzędzi medycznych oraz dezynfekcji powierzchni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 24. dostawa jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Otwock
 25. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
 26. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Słupca
 27. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Kraków
 28. Dostawa materiałów do procesów sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 29. Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 30. Dostawa opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 31. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach – dezynfektorach w 15 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 32. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 33. Dostawa artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
 34. „Sukcesywne dostawy opakowań i wskaźników procesu sterylizacji z podziałem na 22 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź

 35. Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 36. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku postępowanie uzupełniające.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Godziesze Małe
 37. Dostawa włókniny do sterylizacji plazmowej oraz wskaźników paskowych do kontroli procesu dezynfekcji termicznej
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 38. Dostawy środków do sterylizacji
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 39. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 40. Dostawa testów, akcesoriów do sterylizacji, rękawów papierowo-foliowych, szczotek, tac narzędziowych, wkładów do tac, wózka transportowego oraz zgrzewarki rotacyjnej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 41. Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Biobanku Świętokrzyskiego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny
 42. Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 43. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 44. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Pińczów
 45. MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - POWTÓRZENIE II
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 46. dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i dezynfekcji oraz preparatów do mycia mechanicznego
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 47. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 48. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
 49. DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO– DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 50. BZP.3810.61.2016.JU.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
 51. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 52. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 53. Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych dla potrzeb SPWSzS w Chełmie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 54. Dostawa opakowań i testów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 55. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: PS ZOZ WCM Opole, Opole
 56. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 57. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
 58. Zakup i dostawa rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego, ochraniaczy, etykiet, oznaczników
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 59. zakup i dostawa materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 60. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 61. DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 62. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 63. Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Warszawa
 64. Dostawa wyrobów medycznych - 12 Części
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 65. zakup i dostawy materiałów i opakowań do sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą dla Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Zakładu Mikrobiologii, kuchenek oddziałowych szpitala.
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 66. Zakup i dostawa asortymentu dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 67. Dostawa opakowań do sterylizacji (parowej, tlenkiem etylenu) oraz wskaźników i testów do ww. sterylizacji
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 68. SUKCESYWNE DOSTAWY OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ ORAZ TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI I ETYKIET DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 69. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 70. DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa
 71. Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 72. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji, ksylenu, parafiny, kasetek histopatologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 73. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 74. Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 75. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Jarocin
 76. Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 77. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków, wstrzykiwaczy i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 78. Dostawa preparatów i materiałów do Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych
 79. przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
 80. dostawy materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 81. 26/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 82. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
 83. Dostawa środków dezynfekcyjnych, urządzeń do dezynfekcji, materiałów medycznych, błon ogólnodiagnostycznych i środków kontrastowych.
  Zamawiający: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żary
 84. dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 85. ZP/144/2015 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz opakowań do sterylizacji dla Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 86. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYKUŁÓW EKG
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 87. Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni - III
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 88. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
 89. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wyjaławiania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 90. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 91. Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 92. Dostawa materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 93. DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA I ANALIZATORÓW.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Lipsko
 94. Opakowania sterylizacyjne.PN 37/2016
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 95. Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
 96. dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
 97. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 98. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kazimierza Wielka
 99. Dostawy nabojów gazowych do sterylizacji tlenkiem etylenu, testów chemicznych i biologicznych do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu oraz etykietek do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 100. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 28 pakietach
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
 101. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 5/PN/16.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość

Inne osoby dla Kochanowski (129 osób):