Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Equelo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000689585
 2. Fkl Food Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000698418
 3. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 4. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 5. New Value Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000593159
 6. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 7. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
  Materiały i sprzęt medyczny zgrupowany w 56 pakietach
 2. Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
  Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ujętych w Pakietach ( 17 Pakietów) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania o parametrach opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ. z opisem wymagań minimalnych i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy. Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w ciągu od min. 2 do max. 5 dni roboczych na podstawie zamówień oraz potrzeb na telefon/fax , transportem Wykonawcy( lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70 . Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 3. Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Materiały do sterylizacji w podziale na 4 zadania
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji na potrzeby Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis Sp. z o. o. w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery oddzielne zadania, jednocześnie jest to podział zamówienia na części: zadanie nr 1 - materiały eksploatacyjne do sterylizacji I- poz. 1-34; zadanie nr 2 - materiały eksploatacyjne do sterylizacji II - poz. 1-6; zadanie nr 3 - materiały eksploatacyjne do sterylizacji III - poz. 1-6; zadanie nr 4 - materiały eksploatacyjne do sterylizacji IV - poz. 1-2; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 5. Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji
  Zamawiający: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, w asortymencie oraz ilościach wykazanych szczegółowo na załączonych do SIWZ Formularzach Cenowych w podziale na 15 grup zadaniowych.
  2. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
  3. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  6. Oferowany do przetargu asortyment (wymieniony w Formularzu Cenowym) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, spełniać parametry opisane w poszczególnych pozycjach oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
  8. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia:
  Zadanie 2 – po 1 rolce
  Zadanie 3 – po 1 rolce
  Zadanie 5 – po 2 sztuki każdej pozycji asortymentowej
  Zadanie 5A – po 2 sztuki każdej pozycji asortymentowej
  Zadanie 6 – poz. 1, 3, 4 – po 2 sztuki
  poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – po 1 sztuce
  Zadanie 7 – po 2 sztuki
  Zadanie 7A – po 2 sztuki
  Zadanie 8 – po 2 sztuki
  Zadanie 9 – po 1 rolce każdej pozycji asortymentowej
  Zadanie 9A – 1 rolka
  Zadanie 10 – po 2 sztuki każdej pozycji asortymentowej
  Zadanie 11 – po 2 sztuki każdej pozycji asortymentowe
  Wymagany do oceny asortyment należy dostarczyć oryginalnym opakowaniu handlowym lub należy dostarczyć etykietę lub kopię etykiety z opakowania handlowego danego produktu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Każdy produkt należy opisać nieścieralnym pisakiem – którego Zadania i pozycji dotyczy oraz nazwą przedstawiającego go Wykonawcy. Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym danymi Wykonawcy oraz zapisem „Próbki do przetargu na dostawę materiałów zużywalnych
  w procesie sterylizacji” - Znak sprawy D-20/N/17
  9. Wymagane oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 (dotyczy Zadania 2).
  10. Wymagane oświadczenie producenta o zgodności z normą ISO 15883-1 (dotyczy Zadania 6 poz. 3).
  10. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
  11. Oferowany termin płatności wynosi 60 dni.
  12. Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia do 5 dni
  13. Jeżeli termin dostawy wypada w dzień wolny od pracy, dostawa winna nastąpić pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
  14. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego.
  15. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
  16. Podwykonawstwo
  1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
  2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
  3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
  5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 6. Dostawa testów i podłoży mikrobiologicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa testów i podłoży mikrobiologicznych. Zamówienie składa się z 14 części.
 7. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., Gorzów Wielkopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna materiałów do sterylizacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w dodatku nr 2 do siwz, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 8. Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, Myszków
  Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu jednorazowego użytku podzieloną na 36 zadań (pakietów) przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy.
  Zamawiający wymaga, aby dostawa cząstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, następowała w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia częściowego.
  Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania (pakiety).
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia w/g załączonych zestawień pakietowych (zadań) od 1 do 36.
  Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ zestawienia pakietowe, stanowiący jednocześnie formularz asortymentowo - cenowy.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Dostawa:
  Dostarczenie przedmiotu zamówienia – do Zamawiającego:
  Apteka Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  ul. Aleja Wolności 29; 42-300 Myszków
  Termin i warunki dostawy:
  Przedmiot umowy zostanie wykonany sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy .
 9. SPZZOZ.NT.III.382-3/17 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
  I. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych , środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji. Rodzaj zamówienia - dostawa.
  II. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy:
  Pakiet 1 Artykuły gospodarcze, higieniczne, środki czystości
  Pakiet 2 Środki do dezynfekcji i mycia naczyń stołowych w zmywarkach mechanicznych
  Pakiet 3 Środki do mycia i dezynfekcji do kuchni szpitalnej
  Pakiet 4 Środki mające zastosowanie w myjni do basenów
  Pakiet 5 Środki myjąco- czyszczące do powierzchni
  Pakiet6 Artykuły do mycia powierzchni
  Pakiet7 Akcesoria do dezynfekcji
  Pakiet 8 Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji
  Pakiet 9 Akcesoria do sterylizacji
  Pakiet 10 Metkownica i etykiety
  Pakiet 11 Preparaty myjąco – dezynfekujące do rąk, powierzchni i sprzętu
  Pakiet 12 Preparaty myjąco – dezynfekujące do rąk, powierzchni i sprzętu
  Pakiet 13 Preparaty myjąco – dezynfekujące do rąk, powierzchni i sprzętu
  Pakiet 14 Preparaty myjąco – dezynfekujące do powierzchni i sprzętu
  Pakiet 15 Preparaty myjąco – dezynfekujące do powierzchni i sprzętu
  Pakiet 16 Preparaty myjąco – dezynfekujące do powierzchni i sprzętu
  Pakiet 17 Preparaty myjąco – dezynfekujące do rąk, powierzchni i sprzętu
  Pakiet 18 Testy do myjni na Bloku Operacyjnym
  III. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ oraz w pozostałych załącznikach do SIWZ
 10. zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
 11. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 12. Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ i umowy - Formularz cenowy.
 13. Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania procesu sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania procesu sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części: Część 1: Metkownica, etykietki, testy kontroli - zawiera 4 pozycje asortymentowe, Część 2: Rolka papierowa offsetowa, kaseta z taśmą barwiącą do autoklawu - zawiera 2 pozycje asortymentowe, Część 3: Papier do drukarki do autoklawu - zawiera 1 pozycję asortymentową, Część 4: Uszczelki drzwiowe do autoklawu, smar do uszczelek drzwiowych - zawiera 2 pozycje asortymentowe, Część 5: Wkład filtra węglowego, wkład filtra sznurkowego - zawiera 2 pozycje asortymentowe, Część 6: Środek czyszczący do autoklawu - zawiera 2 pozycje asortymentowe, Część 7: Czyściki do autoklawu, zestaw szczotek do czyszczenia komory sterylizatora - zawiera 2 pozycje asortymentowe, Część 8: Rękawice ochronne do wysokiej temperatury, sól warzona tabletkowa do uzdatniania wody - zawiera 2 pozycje asortymentowe. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami: 33.19.80.00-4, 34.31.25.00-2, 30.19.23.00-4, 14.43.00.00-4, 09.21.00.00-4. Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy zawiera Formularz cenowy- załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 14. Dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących i stołu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych w procesie sterylizacji oraz środków czystościowo-dezynfekujących i stołu rehabilitacyjnego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”.Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 pakietów: Numer pakietu i nazwa:1 Testy do steryliacji i myjni dezynfektora, 2 Opakowania do sterylizaji, 3 Etykiety,rolka tuszująca, 4 Dokumentacja kontroli sterylizacji, 5 Sczotki/Czyściki do czyszczenia narzędzi i sprzętu medycznego/Segregator, 6 Testy i opakowania do sterylizacji plazmowej, 7 Środki czystościowo dezynfekujące, 8 Stół rehabilitacyjny
 15. Materiały do sterylizacji - przetarg dwuletni
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Materiały do sterylizacji - przetarg dwuletni - 13 zadań
 16. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 5 pakietach
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 5 pakietach oznaczonych jako:1.Pakiet 4-instrumenty kanałowe 2.Pakiet 16-sterylizacja 3.Pakiet 18-leki 4. Pakiet 3-1-Kleje ortodontyczne 5. Pakiet 3-2-aparaty wspomagające
 17. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNII
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
 18. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji do Magazynu Centralnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w tym:.

  Lp. Nazwa pakietu
  1 Etykiety, koperty
  2 Testy do kontroli sterylizacji
  3 Osłonki i wkładki
  4 Czyściki
  5 Etykiety, testy Bowie - Dick
  6 Taśmy i markery
  7 Papier krepowany do sterylizacji
  8 Torebki posterylizacyjne, osłonowe do transportu i przechowywania, pyłochronne, samoprzylepne.
  9 Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu
  10 Testy skuteczności mycie, dezynfekcji i zgrzewu
  11 Włóknina do sterylizacji
  12 Włóknina wzmocniona do sterylizacji
  13 Wskaźniki biologiczne
  14 Plomby do kontenerów
  15 Materiały do plazmy
  16 Etykiety do systemu dokumentacji TDOC
  17 Środki pielęgnacyjne
  18 Szczoteczki czyszczące
  19 Filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I.

  2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.19 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
  3. Cena oferty obejmuje koszt dostawy materiałów określonych w ust.1 do magazynu Centralnego Zamawiającego.
 19. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do apteki szpitalnej / magazynu SPZOZ w Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do apteki szpitalnej / magazynu SPZOZ w Lublińcu.
 20. ZP/PN/2017/34 – sterylizacja
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa asortymentu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Specjalistycznego Centrum Medycznego SA w Polanicy-Zdroju

 21. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 22. Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Cieszyn
 23. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-25/2017.
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 24. "Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do myjni- dezynfektorów przez okres 24 miesięcy" DZP/14/2017
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 25. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 26. Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych czynników sterylizacyjnych, testów oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 27. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 28. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, fartuchów chirurgicznych i sprzętu wielorazowego użytku - ZP12/PN/2017
  Zamawiający: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o., Miastko
 29. Dostawa odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 30. Dostawy odczynników laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych oraz dzierżawy aparatów potrzebnych do wykonywania badań (system do automatycznego odczytu testów i system do monitorowania posiewów krwi).
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gniezno
 31. Dostawa materiałów do centralnej sterylizatornii dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 32. Dostawa testów diagnostycznych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 33. DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W PODZIALE NA ZADANIA DLA SP ZOZ W GARWOLINIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Garwolin
 34. Dostawa środków myjących i dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 35. Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 m-cy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 36. 12 miesięczna sukcesywna dostawa niejałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
 37. Dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji,testów monitorowania mycia i dezynfekcji,opakowań sterylizacyjnych.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 38. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 39. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 40. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz obłożeń operacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 41. ZP/10/2017 - dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”.
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 42. Dostawy testów do sterylizacji.
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
 43. Dostawa akcesoriów do sterylizacji.
  Zamawiający: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A., Puszczykowo
 44. Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, Prudnik
 45. Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ w Puławach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 46. Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do sterylizacji parowej i plazmowej oraz preparatów do pielęgnacji rąk, dezynfekcji i konserwacji narzędzi medycznych oraz dezynfekcji powierzchni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 47. dostawa jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Otwock
 48. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
 49. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Słupca
 50. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Kraków
 51. Dostawa materiałów do procesów sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 52. Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 53. Dostawa opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 54. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach – dezynfektorach w 15 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 55. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 56. Dostawa artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
 57. „Sukcesywne dostawy opakowań i wskaźników procesu sterylizacji z podziałem na 22 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź

 58. Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 59. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku postępowanie uzupełniające.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Godziesze Małe
 60. Dostawa włókniny do sterylizacji plazmowej oraz wskaźników paskowych do kontroli procesu dezynfekcji termicznej
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 61. Dostawy środków do sterylizacji
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 62. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 63. Dostawa testów, akcesoriów do sterylizacji, rękawów papierowo-foliowych, szczotek, tac narzędziowych, wkładów do tac, wózka transportowego oraz zgrzewarki rotacyjnej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 64. Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Biobanku Świętokrzyskiego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny
 65. Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 66. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 67. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Pińczów
 68. MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - POWTÓRZENIE II
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 69. dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i dezynfekcji oraz preparatów do mycia mechanicznego
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 70. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 71. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
 72. DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO– DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 73. BZP.3810.61.2016.JU.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
 74. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 75. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 76. Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych dla potrzeb SPWSzS w Chełmie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 77. Dostawa opakowań i testów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 78. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: PS ZOZ WCM Opole, Opole
 79. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 80. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
 81. Zakup i dostawa rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego, ochraniaczy, etykiet, oznaczników
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 82. zakup i dostawa materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 83. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 84. DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 85. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 86. Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Warszawa
 87. Dostawa wyrobów medycznych - 12 Części
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 88. zakup i dostawy materiałów i opakowań do sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą dla Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Zakładu Mikrobiologii, kuchenek oddziałowych szpitala.
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 89. Zakup i dostawa asortymentu dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 90. Dostawa opakowań do sterylizacji (parowej, tlenkiem etylenu) oraz wskaźników i testów do ww. sterylizacji
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 91. SUKCESYWNE DOSTAWY OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ ORAZ TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI I ETYKIET DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 92. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 93. DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa
 94. Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 95. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji, ksylenu, parafiny, kasetek histopatologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 96. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 97. Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 98. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Jarocin
 99. Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 100. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków, wstrzykiwaczy i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 101. Dostawa preparatów i materiałów do Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych

Inne osoby dla Kochanowski (131 osób):