Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 4. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w ilościach i asortymencie szczegółowo określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 33.14.00.00-3; 18.14.10.00-9; 33.72.11.00-1; 44.61.90.00-2; 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679. z późn. zm.). W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 4. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub też - w przypadku ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art.30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów określonych stosownymi przepisami. 6. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego (dotyczy Pakietów nr 1, 5, 11-13, 21, 23-34, 37-44, 46-49) lub pracownika Apteki Szpitalnej (dotyczy Pakietu nr 2-4, 6-10, 14-20, 22, 35-36, 45), za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 7. Wykonawca zamówiony przedmiot umowy dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych (pon.-pt.) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu. 8. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do: a) Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego - poziom minus 1 w budynku G w godz. 8:00 - 15:00 (dotyczy Pakietów nr 1, 5, 11-13, 21, 23-34, 37-44, 46-49) oraz b) Apteki Szpitalnej w godz. 7:25-10:00 i 13:00-15:00 (dotyczy Pakietu nr 2-4, 6-10, 14-20, 22, 35-36, 45), do siedziby Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 16 w Poddębicach. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego lub Apteki Szpitalnej (w zależności od pakietu). Przy większych dostawach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wózek paletowy na miękkich kołach. 9. Jeżeli w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zlecał czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia innym podmiotom tj. podwykonawcom, zobowiązany jest wpisać zakres tych czynności w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ. 10. Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu zamówienia zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości asortymentu są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 11. Zamawiający wymaga załączenia katalogów, opisów, folderów potwierdzających zgodność oferowanych materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego z wymaganiami określonymi w Pakietach nr 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 47, 48, 49 w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pakietów i pozycji dotyczą. 12. Celem oceny zgodności parametrów oferowanych materiałów jednorazowego użytku z wymaganymi przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu bezpłatne próbki w ilościach podanych w w/w załączniku - dotyczy asortymentu określonego w Pakiecie nr 33. Zamawiający sprawdzi czy załączone do oferty próbki spełniają wymagania opisane w poszczególnych pakietach w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia każdej próbki numerem pakietu oraz pozycji pakietu której dotyczy. Jeżeli Wykonawca wymaga zwrotu próbek, bez względu na ich stan -dołączy do oferty odpowiednie zastrzeżenie, że są one zwrotne po zakończeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą - próbki dotyczące wygranych pakietów zostają, u Zamawiającego zgodnie z art.97 ust 1 ustawy Pzp. Zwrot próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy podczas oceny próbek osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności parametrów oferowanych materiałów stwierdzą, że parametry zaoferowanych materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, to oferta Wykonawcy w tym pakiecie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 13. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować preparaty równoważne
 2. Dostawa opakowań i testów do kontroli procesu sterylizacji, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-39/15.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań i testów do kontroli procesu sterylizacji - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony został w Załączniku nr 1 do siwz.
 3. Dostawy testów chemicznych do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu oraz etykietki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, Ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 2 pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Dostawy testów chemicznych do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu oraz etykietki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, Ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 2 pakiety Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 33.12.41.30-5, z czego: Pakiet 1 zawiera 6 pozycji asortymentowych, Pakiet 2 zawiera 1 pozycję asortymentową. Szczegółowy rodzaj i szacunkowe ilości dostaw na czas obowiązywania umowy określone zostały w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzależnione będą od bieżących zamówień.Zamówienie poniżej 207 tysięcy euro
 4. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji, których szczegółowy wykaz wraz z opisem został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 5. Dostawa materiałów i środków BHP na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  Dostawa materiałów i środków BHP na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o. 50-D-Pn/2015
 6. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie
  Zamawiający: Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno
  1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilości i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ:
  Pakiet Nr 1 - Sprzęt do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi.
  Pakiet Nr 2 - Igły.
  Pakiet Nr 3 - Strzykawki.
  Pakiet Nr 4 - Strzykawki trzyczęściowe i akcesoria do leków.
  Pakiet Nr 5 - Kaniule dla noworodków oraz bezpieczne, bezigłowy łącznik i kranik odcinający.
  Pakiet Nr 6 - Kaniule.
  Pakiet Nr 7 - Igły, zestawy do zabiegów.
  Pakiet Nr 8 - Ostrza chirurgiczne.
  Pakiet Nr 9 - Cewniki, worki, dreny, zgłębniki.
  Pakiet Nr 10 - Sprzęt anestezjologiczny.
  Pakiet Nr 11 - Sprzęt do tracheostomii.
  Pakiet Nr 12 - Sprzęt do aparatu Drager Fabius Plus.
  Pakiet Nr 13 - Dreny i zestawy do drenażu.
  Pakiet Nr 14 - Asortyment różny.
  Pakiet Nr 15 - Akcesoria do zabezpieczania.
  Pakiet Nr 16 - Elektrody, żel i papier do sprzętu diagnostycznego.
  Pakiet Nr 17 - Ustniki.
  Pakiet Nr 18 - Testy do sterylizacji.
  Pakiet Nr 19 - Sól pastylkowa do uzdatniania wody.
  Pakiet Nr 20 - Sprzęt ginekologiczny.
  Pakiet Nr 21 - Sprzęt urazowo-ortopedyczny.
  Pakiet Nr 22 - Narzędzia jednorazowego użytku.
  Pakiet Nr 23 - Sprzęt ochronny.
  Pakiet Nr 24 - Rękawy papierowo-foliowe.
  Pakiet Nr 25 - Serwety niejałowe oraz zestawy do porodu i cewnikowania.
  Pakiet Nr 26 - Serwety jałowe, zestawy jednorazowego użytku, odzież medyczna.
  Pakiet Nr 27 - Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci.

  Pakiet Nr 28 - Narzędzia do preparowania tkanek.
  Pakiet Nr 29 - Nóż harmoniczny.
  Pakiet Nr 30 - Osłony i folie medyczne.
  Pakiet Nr 31 - Implanty i materiały do zabiegów kostnych.
  Pakiet Nr 32 - Sprzęt do artroskopii.
  Pakiet Nr 33 - Narzędzia do leczenia otyłości.
  Pakiet Nr 34 - Naklejki na strzykawki.
  Pakiet Nr 35 - Podkłady chłonące wilgoć i serweta ochronna.
  Pakiet Nr 36 - Elektrochirurgia.
  Pakiet Nr 37 - Zestawy do żywienia.
  Pakiet Nr 38 - Cewniki i worki długoterminowe.
  2) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) zażądania pojedynczych próbek asortymentowych, instrukcji użytkowania wyrobu oraz kart danych technicznych wyrobów do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.
  3) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.
  4) Okres ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 2/3 całego okresu jego ważności.
  5) Dostawy przedmiotu zamówienia odbędą się na koszt i ryzyko sprzedającego do Magazynu Zamawiającego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69.
 7. Przetarg nieograniczony nr 27/PN/15 na dostawę rękawów foliowo-papierowych, testów do sterylizacji, papieru krepowanego oraz filtrów papierowych do kontenera o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawów foliowo-papierowych, testów do sterylizacji, papieru krepowanego oraz filtrów papierowych do kontenera dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252), - Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami. 3. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 4. Zamówiony towar winien być dostarczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 do wskazanego pomieszczenia Magazynu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w terminie do 5 dni (do 120 godzin) od daty złożenia zamówienia, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia partii dostarczonego przedmiotu zamówienia i w razie stwierdzenia zastrzeżeń, do zgłoszenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego towaru albo skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym. 7. Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia przesłania zgłoszenia reklamacji. Termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 8. Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 9. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 10. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej - w tym poprzez przesłanie faksem
 8. Dostawa materiałów do sterylizacji przez okres 24 miesięcy. DZP/32/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia było: Dostawa materiałów do sterylizacji przez okres 24 miesięcy 2. Zamówienie zostało podzielone na 12 pakietów i obejmuje: Pakiet nr 1 - Papier do sterylizacji Pakiet nr 2 - Torebki do sterylizacji Pakiet nr 3 - Rękawy papierowo foliowe do sterylizacji Pakiet nr 4 - Testy do sterylizacji Pakiet nr 5 - Wskaźniki do sterylizacji Pakiet nr 6 - Testy do mycia i dezynfekcji Pakiet nr 7 - Test kontroli wsadu Pakiet nr 8 - Taśmy do sterylizacji Pakiet nr 9 - Etykiety do sterylizacji Pakiet nr 10 - Naboje do gazu Pakiet nr 11 - Pisaki Pakiet nr 12 - Konserwacja narzędzi
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz - formularzu cenowym.
  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Testy chemiczne nie mogą stwarzać problemów Zamawiającemu w interpretacji wyniku. Wynik musi być jednoznaczny tzn. zmiana barwy testu wyraźna, kontrastowa i natychmiastowa 2. Każdy test musi posiadać informacją do kontroli, jakich procesów sterylizacji przeznaczony jest dany test (zastosowanie testu) 3. W opakowaniu każdego testu dostarczonego do Zamawiającego, musi być ulotka w języku polskim, zawierająca, co najmniej: numer serii, nazwę producenta (wytwórcy), klasę testu, zastosowanie i zasadę działania, opis interpretacji wyniku (lub wzornik koloru), warunki przechowywania, datę ważności. Prawo opcji: a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowy b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu ofertowym poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.
 9. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji. Zamówienie poniżej 30000,00 euro.
 10. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI USK/DZP/PN-37/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI USK/DZP/PN-37/2015
 11. Dostawa opakowań, testów oraz innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż opakowań, testów oraz innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji w zakresie poniższych grup: Grupa 1 - Rękawy papierowo-foliowe, Grupa 2 - Woreczki foliowe, Grupa 3 - Torebki papierowo-foliowe, Grupa 4 - Papier krepowany, Grupa 5 - Taśma kontrolna do sterylizacji, Grupa 6 - Testy i wskaźniki, Grupa 7 - Testy, Grupa 8 - Filtr papierowy, Grupa 9 - Papier do rejestracji pracy autoklawu, Grupa 10 -Test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze , Grupa 11 -Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze, Grupa 12 -Testy kontroli szczelności zgrzewu.
 12. IHiT/P/21/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, strzykawek oraz innego drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-13)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, strzykawek oraz innego drobnego sprzętu medycznego ujętych w 13 zadaniach na okres 12 miesięcy
 13. Dostawa materiałów do sterylizacji,środków do uzdatniania wody,jednorazowej pościeli medycznej i jednorazowych koszuli operacyjnych.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
  Dostawa materiałów do sterylizacji,środków do uzdatniania wody,jednorazowej pościeli medycznej i jednorazowych koszuli operacyjnych.Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 14. dostawa środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres 24 miesięcy środków dezynfekcyjnych w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1,2,5 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga aby preparaty dezynfekcyjne posiadały badania zgodnie z normą PN - EN 14885:2008 dla obszaru medycznego, bądź też metodologię zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Bójczych lub uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: DGHM, DVV, RKI.
 15. Dostawy materiałów pomocniczych do sterylizacji
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
  Przedmiot zamówienia podzielono na 11 pakietów, w tym: papier do sterylizacji, torebki po sterylizacyjne, etykiety, testy do sterylizacji, wskaźniki, rejestratory, szczotki do ręcznego mycia narzędzi, wanny do dezynfekcji itp.
 16. DOSTAWA AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ - ZNAK SPRAWY 2/ZP/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej o właściwościach, w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
  2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2 paski odczynnikowe,
  33.19.80.00-4 szpitalne wyroby papierowe 33.12.41.30-5 wyroby diagnostyczne
  3. CECHY TOWARÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
  Opakowania sterylizacyjne powinny spełniać wymogi wytycznych.
  1. Opakowania sterylizacyjne powinny spełniać następujące kryteria:
  a) eliminacja możliwości przeniknięcia niepożądanych substancji (np. z nadruku, kleju, testu chemicznego) do strefy sterylnej opakowania,
  b) umożliwienie bezpiecznego manipulowania po sterylizacji i wyjęcia zawartości bez zakażania sprzętu,
  c) opakowanie musi pozostawać szczelne - nieprzenikalne dla drobnoustrojów,
  d) indykator chemiczny powinien być tak umieszczony, aby podlegał takim samym warunkom w procesie sterylizacji jak przedmiot sterylizowany,
  e) napisy na opakowaniach powinny być nadrukowane w języku polskim,
  f) na opakowaniu powinien być umieszczony nr LOT, rozmiar i kierunek otwierania w postaci piktogramu, a także znak CE na opakowaniu jak i na wyrobie,
  g) cechy laminatu foliowego stosowanego w opakowaniach: bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów,
  h) opakowania zgodne z normą PN EN 868, a także PN ISO 11607-1.
  2. Papier krepowy sterylizacyjny (Pakiet 1) powinien być bez zapachu. Ponadto:
  a) Gramatura papieru nominalna 60 g/m2 grubość min. 0,16 mm
  b) Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%,
  c) Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,04%.
  d) Wymaga się karty charakterystyki produktu wydanej przez producenta i opinii jednostki notyfikowanej potwierdzającej spełnianie normy PNEN 868.
  3. Cechy papieru i laminatu opakowań sterylizacyjnych w formie rękawów do sterylizacji parowej, a także torebek do sterylizacji parowej - Pakiet 2, Pakiet 3 i Pakiet 8:
  a) papier - gramatura papieru 60 g/ m2, - wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania - nie mniej niż 4,0 kN/m, - wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym - nie mniej niż 2,0 kN/m, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro - nie mniej niż 0,6 kN/m,
  b) folia: - minimum 5 warstw, - waga laminatu min. 52 g/m2, - grubość folii minimum 51 µ
  4. Dotyczy rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną - Pakiet 2:
  a) Spoina zgrzewna musi być ciągła, pozbawiona defektów, b) Odporność na rozrywanie spoiny zgrzewnej powinna wynosić minimum 1,5N/15 mm, c) Odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w normie PN EN 868, d) Duża wytrzymałość na wilgoć i naprężenia podczas sterylizacji, e) Odporność na uszkodzenia po sterylizacji, f) Miękkość umożliwiająca formatowanie pakietów, g) Odpowiednia porowatość umożliwiająca przenikanie czynnika sterylizującego h) Wskaźniki sterylizacji para wodna i) Wskaźnik sterylizacji i nadruk umieszczony poza przestrzenią pakowania między papierem i folią pod zgrzewem, j) Napisy na opakowaniach w języku polskim
  k) Znak CE zarówno na opakowaniu jak i na wyrobie l) Wymaga się karty charakterystyki produktu wydanej przez producenta i opinii jednostki notyfikowanej potwierdzającej spełnianie normy PNEN 868
  5. Dotyczy torebek papierowo-foliowych samoprzylepnych do sterylizacji parą wodną - Pakiet 3: a) Spoina zgrzewna musi być ciągła, pozbawiona defektów, b) Odporność na rozrywanie spoiny zgrzewnej powinna wynosić minimum 1,5N/15 mm, c) Odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w normie PN EN 868, d) Duża odporność na wilgoć i naprężenia podczas sterylizacji, e) Odporność na uszkodzenia po sterylizacji, f) Miękkość umożliwiająca formatowanie pakietów, g) Odpowiednia porowatość umożliwiająca przenikanie czynnika sterylizującego, h) Wskaźniki sterylizacji para wodna, i) Wskaźnik sterylizacji i nadruk umieszczony poza przestrzenią pakowania między papierem i folią, j) Laminat połączony z papierem medycznym za pomocą zgrzewu, wskaźniki procesu sterylizacji nadrukowano na papierze pomiędzy zgrzewem w kształcie litery V i krótszym bokiem torebki,
  k) Wydłużona część papierowa z umieszczoną taśmą samoprzylepną stanowi zamknięcie pojedynczej torebki. W celu ułatwienia zamknięcia opakowania taśma posiada perforację, l) Napisy na opakowaniach w języku polskim, m) Znak CE zarówno na opakowaniu, jak i na wyrobie. n) Wymaga się karty charakterystyki produktu wydanej przez producenta i opinii jednostki notyfikowanej potwierdzającej spełnianie normy PNEN 868 6. Opakowania do sterylizacji plazmowej (Pakiety 4 i 5) - powinno spełniać następujące wymogi: a) do sterylizacji niskotemperaturowej papieropodobne, nie tkane, nie zawierające celulozy, b) odporne na uszkodzenia mechaniczne, rozerwanie, przebicie, c) łatwe do zgrzewania, d) z przezroczystą wielowarstwową folią złożoną z poliestru i polietylenu, minimum 3 warstwy, e) z indykatorem zmieniającym kolor po sterylizacji (kolor wskaźnika przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty lub przed sterylizacją żółty po sterylizacji niebieski):
  4. Oferowany towar powinien pochodzić z bieżącej produkcji.
  5. Dotyczy Pakietu 8 - Zamawiający wymaga wydzierżawienia zgrzewarki do torebek. Warunki dzierżawy są zawarte w wzorze umowy - w załączniku 5A do SIWZ.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do dostarczenia próbek zamawianego wyrobu medycznego, celem potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Ilość próbek, miejsce i termin ich dostarczenia będą określone odrębnym pismem. W przypadku złożenia próbek proszę załączyć oświadczenie, czy podlegają one ewentualnemu zwrotowi.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony.
  8. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
  9. Zamawiający wymaga minimum 12-miesięcznego okresu gwarancji na sprzedany towar od dnia jego dostarczenia.
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej od dnia publikacji
  w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
  11. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej wynosi 30,00 zł.
  12. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
  13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (Proszę wypełnić Załącznik 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie.
 17. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
  Dostawy sprzętu jednorazowego użytku - pojemniki, maski, elektrody, testy, materiały do Inflant Flow Sipap itp
 18. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA
  I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI
  Zamówienia publicznego udzielono:
  Pakiet 1: Kontrola działania sterylizatorów parowych z wstępną próżnią
  Pakiet 2: Kontrola wsadu
  Pakiet 3: Wskaźniki chemiczne integrujące klasy 5
  Pakiet 4: Wskaźniki biologiczne
  Pakiet 5: Wskaźniki mycia maszynowego narządzi
  Pakiet 6: Wskaźniki dezynfekcji termicznej maszynowej narzędzi
  Pakiet 7: Mycie maszynowe narzędzi medycznych
  Pakiet 8: Mycie ultradźwiękowe narzędzi medycznych
  Pakiet 9: Konserwacja narzędzi medycznych
  Pakiet 10: Osłonki na narzędzia -
  Pakiet 11: Rękawy papierowo - foliowe
  Pakiet 12: Papier sterylizacyjny
  Pakiet 13: Papier sterylizacyjny 180 dni
  Pakiet 14: Taśma do zamykania pakietów
  Pakiet 15: Oznakowanie pakietów
  Pakiet 16: Plomby do kontenerów
  Pakiet 17: Konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej
  Pakiet 18: Czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej
  Pakiet 19: Czyszczenie powierzchni
  Pakiet 20: Szczotki
  Pakiet 21: Wkładki absorpcyjne
  Pakiet 22: Pisaki
  Pakiet 24: Czyściki do kanałów i miejsc trudnodostępnych
  Pakiet 25: Test zgrzewu
  Pakiet 26: Mycie i dezynfekcja powierzchni
  Pakiet 27: Wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi
  Pakiet 28: Wanny do dezynfekcji wstępnej narzędzi lekarskich, dozowniki
  Pakiet 29: Mycie i dezynfekcja endoskopów
  Pakiet 30: Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów
  Pakiet 31: Mycie rąk w bloku operacyjnym
  Pakiet 32: Dezynfekcja skóry
  Pakiet 33: Pielęgnacja i leczenie ran
  Pakiet 34: Dezynfekcja błon śluzowych
  Pakiet 35: Mycie i dezynfekcja rąk
  Pakiet 36: Mycie i dezynfekcja rąk
  Pakiet 37: Mycie i dezynfekcja rąk - system zamknięty
  Pakiet 38: Mycie skóry pacjentów 1
  Pakiet 39: Mycie skóry pacjentów 2
  Pakiet 40: Dezynfekcja powierzchni małych i trudno dostępnych
  Pakiet 41: Dezynfekcja powierzchni
  Pakiet 42: Dezynfekcja powierzchni
  Pakiet 43: Dezynfekcja powierzchni
  Pakiet 45: Maszynowe mycie i dezynfekcja basenów i kaczek
 19. Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
  Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji, przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do siwz
 20. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji, Kuchni Mlecznej i Pracowni Endoskopowej
  Zamawiający: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji, Kuchni Mlecznej i Pracowni Endoskopowej w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 10 następujących pakietów: pakiet nr 1 - testy do kontroli procesów sterylizacji parą wodną; pakiet nr 2 - testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni dezynfektorze; pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjne; pakiet nr 4 - rękawy papierowo-foliowe, papier krepowany, włóknina; pakiet nr 5 - etykiety, metkownica; pakiet nr 6 - ampułkowe testy biologiczne, autoczytnik; pakiet nr 7 - testy Bowie&Dick, przyrząd PCD; pakiet nr 8 - testy na suche gorące powietrze; pakiet nr 9 - maty podłogowe antybakteryjne; pakiet nr 10 - systemy skuteczności mycia w myjni endoskopowej oraz testy. Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. W danym pakiecie muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie, dokonanie zmiany w ilościach określonych przez Zamawiającego lub nie określenie wartości pozycji pakietu spowoduje odrzucenie całego pakietu / oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów jakościowych tożsamych lub lepszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że zaoferowany asortyment jest równoważny, co nie wyklucza możliwości Zamawiającego do zażądania na etapie badania ofert do udzielenia przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego na piśmie za pośrednictwem faksu lub drogą mailową. 2. Dostarczenie zamówionej partii towaru odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia), od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00. Za datę dostawy uznaje się dzień, w którym potwierdzono odbiór towaru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 3. Miejscem dostawy kolejnych partii towaru jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Centralna Sterylizacja. 4. Wykonawca musi zagwarantować dostępność wyrobów przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na części. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek towaru. 8. Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów, a także opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim. 9. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej informację dotyczącą rodzaju i nazwy wyrobu, jego producenta (wytwórcy), rozmiar, nr serii i datę ważności, przy czym termin ważności wyrobu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy oraz wyrób będący przedmiotem umowy powinien być w opakowaniu zapewniającym bezpieczne przechowywanie. 10. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być dobrej jakości, nietoksyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ i jego załączniku nr 2 oraz zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Ponadto oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne (pakiet nr 4, poz. 1-15) składające się na przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracji, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP przez uprawniony organ (ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz muszą posiadać karty charakterystyki - co Wykonawca potwierdza składając oświadczenie o treści według załącznika nr 4 do SIWZ. Wszystkie powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany do okazania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania. 11. Ilości oraz wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ są ilościami maksymalnymi oraz mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowo-cenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 75% szacunkowej wartości określonej w umowie. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania próbek w przypadku gdy zaoferowany produkt nie jest znany Zamawiającemu. 13. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia; b) jakiekolwiek opakowanie będzie naruszone np. podczas transportu; c)dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia powyższych wad lub wad, których nie można było stwierdzić w momencie przyjmowania towaru a dopiero w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, Zamawiający bezzwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę faxem lub drogą mailową. 14. Wykonawca zobowiązuje się: a) uzupełnić braki ilościowe - jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego w otrzymanym towarze w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową; b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową, na swój koszt. Przez zrealizowanie reklamacji rozumie się dostarczenie pełnowartościowego przedmiotu zamówienia zgodnego z zamówieniem Zamawiającego. 15. W przypadku braku przedmiotu zamówienia w magazynie Wykonawcy zapewni on dostawę przedmiotu zamówienia z innych źródeł. 16. W przypadku wstrzymania w obrocie danego artykułu Wykonawca zobowiązany jest przyjąć od Zamawiającego ten artykuł z pokryciem jego kosztów. 17. W przypadku zaprzestania przez producenta produkcji zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę asortymentu lub w przypadku czasowego jego wstrzymania lub wycofania go z obrotu lub wygaśnięcia świadectwa jego rejestracji Zamawiający dopuszcza zastąpienie brakującego asortymentu innym odpowiednikiem o tej samej lub wyższej jakości, właściwościach i parametrach użytkowania niż te określone w SIWZ. 18. Wszystkie pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne wszelkimi aktualnymi przepisami prawa określającymi przedmiot zamówienia oraz muszą uwzględniać specyfikę funkcjonowania Zamawiającego. 19. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają wykluczeniu Wykonawcy spełniający przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 21. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz testów do sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Strzyżów
 22. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach Znak: OZP-332-1/15
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
 23. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 26 pakietach. 1/2015/materiały
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
 24. Dostawa piżam, preparatów do mycia ciała, mebli medycznych, testów do sterylizacji parowej, plazmowej i kontroli mycia i dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 25. Dostawa wyrobów zużywalnych w procesach sterylizacji. Sprawa znak ZP.3520/6/15
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 26. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
 27. Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 24 miesięcy oraz zgrzewarki rotacyjnej i metkownicy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 28. Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych- ZP 26/15
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Cieszyn
 29. Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą oraz utrzymanie techniczne sterylizatora do sterylizacji plazmowej.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 30. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 31. DOSTAWA METERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 32. Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 33. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 34. Dostawa sprzętu jednorazowego do sterylizacji (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 35. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 36. Wyroby medyczne jednorazowego użytku
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 37. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 38. Materiały do sterylizacji
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 39. Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2015 jest dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na trzy zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 40. zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 41. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 42. Dostawa wyrobów stosowanych w procesie sterylizacji dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 43. Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji - 5
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 44. Dostawa materiałów do sterylizacji.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 45. Dostawy opatrunków, obłożeń operacyjnych, odzieży i materiałów pomocniczych jednorazowych i innych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
 46. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU SANITARNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 47. DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, TESTÓW ALERGENOWYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 48. dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego wg formularza cenowego nr 22/2014
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 49. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawy: SZP/380/37/2014
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 50. Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 51. Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 29 części. SPZOZ.V.ZP-3520/15/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
 52. Sprzet do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Cent. Steryl.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 53. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Łapy
 54. Sukcesywna dostawa środków sterylizujących i chusteczek do dezynfekcji do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. ZP-PN/75/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 55. Przetarg nieograniczony nr M-43/2014 na dostawę opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 56. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ
 57. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 58. Zakup i dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji oraz testów i opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 59. Sprzęt do monitorowania-testowania stanu higienicznego, opakowania dla Centr Sterylizatorni.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 60. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
 61. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu sprawie 36 / 36 PN / 2014
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 62. Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-1172-PN/65-2014)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
 63. Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 64. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zmawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Kielce
 65. Dostawa szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu oraz akcesoriów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 66. ZP/67/2014 Dostawa materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 67. Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Konin
 68. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 69. Dostawa akcesoriów do respiratorów i inkubatorów firmy Dräger, akcesoriów do aparatów EMG i EEG oraz innego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w Załącznikach Nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 70. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 71. Sukcesywne dostawy materiałów i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
 72. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kazimierza Wielka
 73. dostawa wyrobów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 74. Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druki medyczne gotowe i zlecone, ciekły azot.
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 75. Dostawy drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 76. Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 77. Dostawa materiałów do streylizacji parowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 78. Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Augustowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Augustów
 79. Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ w Świebodzinie - II postępowanie
  Zamawiający: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie, Świebodzin
 80. Dostawa opakowań i testów kontroli sterylizacji, cewników typu Broviac, cewników Foleya, oraz sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 30 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa ZP/46/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 81. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji WSZ w Płocku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
 82. PN-113/35/2014/Testy do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk
 83. Dostawy materiałów dla Działu Sterylizacji (znak sprawy 46/14)
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
 84. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 85. Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb sterylizacji.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
 86. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 87. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 88. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (II) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 89. sprawa nr 23/PN/2014
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Opole
 90. środki dezynfekcyjne do maszyn myjących oraz materiały eksploatacyjne 78/2014
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 91. Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji
  Zamawiający: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Warszawa
 92. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Proszowice
 93. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 94. ZP/PN/2014/11-sterylizacja
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 95. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 96. Dostawa bielizny jednorazowej, ubrań operacyjnych jednorazowych, środków do dezynfekcji, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 97. Dostawa testów oraz opakowań sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 98. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 99. Dostawa akcesoriów dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 100. Dostawy materiałów do sterylizacji dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Janów Lubelski
 101. Sukcesywna dostawa szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól

Inne osoby dla Kochanowski (123 osoby):