Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 4. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji, Kuchni Mlecznej i Pracowni Endoskopowej
  Zamawiający: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji, Kuchni Mlecznej i Pracowni Endoskopowej w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 10 następujących pakietów: pakiet nr 1 - testy do kontroli procesów sterylizacji parą wodną; pakiet nr 2 - testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni dezynfektorze; pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjne; pakiet nr 4 - rękawy papierowo-foliowe, papier krepowany, włóknina; pakiet nr 5 - etykiety, metkownica; pakiet nr 6 - ampułkowe testy biologiczne, autoczytnik; pakiet nr 7 - testy Bowie&Dick, przyrząd PCD; pakiet nr 8 - testy na suche gorące powietrze; pakiet nr 9 - maty podłogowe antybakteryjne; pakiet nr 10 - systemy skuteczności mycia w myjni endoskopowej oraz testy. Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. W danym pakiecie muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie, dokonanie zmiany w ilościach określonych przez Zamawiającego lub nie określenie wartości pozycji pakietu spowoduje odrzucenie całego pakietu / oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów jakościowych tożsamych lub lepszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że zaoferowany asortyment jest równoważny, co nie wyklucza możliwości Zamawiającego do zażądania na etapie badania ofert do udzielenia przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego na piśmie za pośrednictwem faksu lub drogą mailową. 2. Dostarczenie zamówionej partii towaru odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia), od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00. Za datę dostawy uznaje się dzień, w którym potwierdzono odbiór towaru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 3. Miejscem dostawy kolejnych partii towaru jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Centralna Sterylizacja. 4. Wykonawca musi zagwarantować dostępność wyrobów przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na części. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek towaru. 8. Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów, a także opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim. 9. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej informację dotyczącą rodzaju i nazwy wyrobu, jego producenta (wytwórcy), rozmiar, nr serii i datę ważności, przy czym termin ważności wyrobu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy oraz wyrób będący przedmiotem umowy powinien być w opakowaniu zapewniającym bezpieczne przechowywanie. 10. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być dobrej jakości, nietoksyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ i jego załączniku nr 2 oraz zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Ponadto oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne (pakiet nr 4, poz. 1-15) składające się na przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracji, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP przez uprawniony organ (ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz muszą posiadać karty charakterystyki - co Wykonawca potwierdza składając oświadczenie o treści według załącznika nr 4 do SIWZ. Wszystkie powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany do okazania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania. 11. Ilości oraz wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ są ilościami maksymalnymi oraz mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowo-cenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 75% szacunkowej wartości określonej w umowie. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania próbek w przypadku gdy zaoferowany produkt nie jest znany Zamawiającemu. 13. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia; b) jakiekolwiek opakowanie będzie naruszone np. podczas transportu; c)dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia powyższych wad lub wad, których nie można było stwierdzić w momencie przyjmowania towaru a dopiero w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, Zamawiający bezzwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę faxem lub drogą mailową. 14. Wykonawca zobowiązuje się: a) uzupełnić braki ilościowe - jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego w otrzymanym towarze w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową; b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową, na swój koszt. Przez zrealizowanie reklamacji rozumie się dostarczenie pełnowartościowego przedmiotu zamówienia zgodnego z zamówieniem Zamawiającego. 15. W przypadku braku przedmiotu zamówienia w magazynie Wykonawcy zapewni on dostawę przedmiotu zamówienia z innych źródeł. 16. W przypadku wstrzymania w obrocie danego artykułu Wykonawca zobowiązany jest przyjąć od Zamawiającego ten artykuł z pokryciem jego kosztów. 17. W przypadku zaprzestania przez producenta produkcji zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę asortymentu lub w przypadku czasowego jego wstrzymania lub wycofania go z obrotu lub wygaśnięcia świadectwa jego rejestracji Zamawiający dopuszcza zastąpienie brakującego asortymentu innym odpowiednikiem o tej samej lub wyższej jakości, właściwościach i parametrach użytkowania niż te określone w SIWZ. 18. Wszystkie pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne wszelkimi aktualnymi przepisami prawa określającymi przedmiot zamówienia oraz muszą uwzględniać specyfikę funkcjonowania Zamawiającego. 19. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają wykluczeniu Wykonawcy spełniający przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 2. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz testów do sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Strzyżów
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz testów do sterylizacji w pakietach: 1. Barwniki do hematologii i analityki ogólnej. 2. Sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt szklany. 2a. Probówki i zestaw do OB. 2b. Jednorazowe nakłuwacze igłowe. 3. Odczynniki do chemii klinicznej na analizator Cobas Mira Plus. 4. Testy aglutynacyjne i kasetkowe. 5. Odczynniki, akcesoria i materiały zużywalne do analizatora jonoselektywnego Easy Elektrolytes - Na/K/Cl MEDICA, będącego własnością Zamawiającego. 6. Odczynniki i materiały kontrolne oraz eksploatacyjne do koagulometru Coag Chrom 3003, Będącego własnością Zamawiającego. 7. Testy do sterylizacji. 8. Podłoża transportowe. 9. Sprzęt laboratoryjny. w zakresie i ilości określonych w Części XVIII Szczegółowa specyfikacja - formularz cenowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu cenowym - załączniku nr 1 do oferty i spełniać wymagania tam zawarte
 3. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach Znak: OZP-332-1/15
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
  dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 26 pakietach. 1/2015/materiały
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest
  sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych ujętych w 26 pakietach dla potrzeb Poradni Uniwersyteckiego
  Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: Pakiet 1 - Materiały jednorazowe, Pakiet 2 - Rękawy do sterylizacji, Pakiet 3- Akcesoria stomatologiczne, Pakiet 4 - Instrumenty kanałowe, Pakiet 5 - Materiały opatrunkowe, jednorazowe, Pakiet 6 - Masy wyciskowe z akcesoriami, Pakiet 7 - Narzędzia stomatologiczne, Pakiet 8 - Nici z igłą, Pakiet 9 - Odbudowa protetyczna, Pakiet 10 - Materiały pomocnicze, Pakiet 11 - Materiały do opracowywania, Pakiet 12 - RTG, Pakiet 13 - Artykuły serwisowe, Pakiet 14 - Wypełnienia stomatologiczne, Pakiet 15 - Znieczulenia, Pakiet 16 - Sterylizacja, Pakiet 17- Apteka , Pakiet 18 - Leki, Pakiet 19 - Pojemniki, Pakiet 20 - Kleje ortodontyczne, Pakiet 21 - Aparaty wspomagające, Pakiet 22 - Główne elementy aparatów stałych, Pakiet 23 - Elementy elastyczne, ligatury, Pakiet 24 - Narzędzia ortodontyczne, Pakiet 25 - Ortodontyczny sprzęt drobny, Pakiet 26 - Łuki ortodontyczne
 5. Dostawa piżam, preparatów do mycia ciała, mebli medycznych, testów do sterylizacji parowej, plazmowej i kontroli mycia i dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Dostawa piżam, preparatów do mycia ciała, mebli medycznych, testów do sterylizacji parowej, plazmowej i kontroli mycia i dezynfekcji-11 pakietów
 6. Dostawa wyrobów zużywalnych w procesach sterylizacji. Sprawa znak ZP.3520/6/15
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Dostawa wyrobów zużywalnych w procesach sterylizacji w podziale na 7 części
 7. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
  Dostawy niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku - papier, żel do EKG, KTG, USG, defibrylatora, czepki, maski chirurgiczne itp
 8. Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 24 miesięcy oraz zgrzewarki rotacyjnej i metkownicy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 24 miesięcy oraz zgrzewarki rotacyjnej i metkownicy.
 9. Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych- ZP 26/15
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Cieszyn
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych sprzętu medycznego. Zamówienie podzielone jest na 31 zadania, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Formularzu cenowym. 2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy: a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy), w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, c) dostawy na koszt Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, d) dostawy zamówionych wyrobów następować będą w terminie zaoferowanym w ofercie (Zaoferowany termin dostawy może wynosić minimum - 3 dni, maksimum - 5 dni), licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego telefaksem/e-mailem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, to wtedy nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. e) okres ważności dla dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy
 10. Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą oraz utrzymanie techniczne sterylizatora do sterylizacji plazmowej.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą oraz utrzymanie techniczne sterylizatora do sterylizacji plazmowej. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 10 części poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 11. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.
  2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.
  3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU - aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu).
  5. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania przedmiotową umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie.
  6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
 12. DOSTAWA METERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji do Magazynu Centralnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w tym:1) Etykiety, koperty; 2) Testy do kontroli sterylizacji; 3)Osłonki i wkładki; 4) Czyściki: 5) Torebki papierowo - foliowe płaskie; 6) Etykiety, testy Bowie - Dick: 7) Taśmy i markery; 8) Papier krepowany do sterylizacji; 9) Torebki posterylizacyjne, osłonowe do transportu i przechowywania, pyłochłonne, samoprzylepne; 10) Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu; 11) Testy skuteczności mycia, dezynfekcji i zgrzewu; 12) Włóknina do sterylizacji; 13) Włóknina wzmocniona do sterylizacji; 14) Wskaźniki biologiczne; 15) Plomby do kontenerów; 16) Materiały do plazmy; 17) Etykiety do systemu TDOC; 18) Środki pielęgnacyjne; 19) Szczoteczki czyszczące; 20) Filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I. 2.Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze asortymentowo - cenowe nr 1.1 ÷ 1.20 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
 13. Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
  Dostawa materiałów do Centralnej
  Sterylizatorni: pakiet 1 - gaza, kompresy, setony; Pakiet 2- Test Bowie Dick, wskaźnik biologiczny, wskaźnik
  chemiczny; pakiet 3- etykiety, rolka tuszująca, metkownica; Pakiet 4 - test kontroli procesu dezynfekcji.
 14. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków , Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10,
  33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00.

  Przedmiot zamówienia obejmował 10 części szczegółowo opisanych w Załączniku 1A do siwz. Zamówienia udzielono w 9 częściach.
 15. Dostawa sprzętu jednorazowego do sterylizacji (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
  Dostawa sprzętu jednorazowego do sterylizacji (2). 5 pakietów. Oznaczenie sprawy: PNU/9/2015
 16. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów zgrupowanych w 11 pakietach
 17. Wyroby medyczne jednorazowego użytku
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  Wyroby medyczne jednorazowego użytku
 18. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Zakładu Sterylizacji.
  Przedmiot zamówienia podzielono na następujące zadania - pakiety:
  Pakiet I - Papiery, taśmy, włókniny
  Pakiet II - Rękawy papierowo - foliowe, torebki
  Pakiet III - Testy
  Pakiet IV - System archiwizacji
  Pakiet V - Testy do sterylizacji plazmowej
  Pakiet VI - Rękawy do sterylizacji plazmowej
  Pakiet VII - naboje gazowe do sterylizacji.
 19. Materiały do sterylizacji
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  Materiały do sterylizacji
 20. Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2015 jest dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na trzy zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
  Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2015 jest dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na trzy zadania. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do siwz..
 21. zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 22. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 23. Dostawa wyrobów stosowanych w procesie sterylizacji dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 24. Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji - 5
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 25. Dostawa materiałów do sterylizacji.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 26. Dostawy opatrunków, obłożeń operacyjnych, odzieży i materiałów pomocniczych jednorazowych i innych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
 27. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU SANITARNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 28. DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, TESTÓW ALERGENOWYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 29. dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego wg formularza cenowego nr 22/2014
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 30. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawy: SZP/380/37/2014
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 31. Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 32. Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 29 części. SPZOZ.V.ZP-3520/15/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
 33. Sprzet do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Cent. Steryl.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 34. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Łapy
 35. Sukcesywna dostawa środków sterylizujących i chusteczek do dezynfekcji do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. ZP-PN/75/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 36. Przetarg nieograniczony nr M-43/2014 na dostawę opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 37. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ
 38. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 39. Zakup i dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji oraz testów i opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 40. Sprzęt do monitorowania-testowania stanu higienicznego, opakowania dla Centr Sterylizatorni.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 41. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
 42. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu sprawie 36 / 36 PN / 2014
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 43. Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-1172-PN/65-2014)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
 44. Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 45. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zmawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Kielce
 46. Dostawa szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu oraz akcesoriów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 47. ZP/67/2014 Dostawa materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 48. Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Konin
 49. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 50. Dostawa akcesoriów do respiratorów i inkubatorów firmy Dräger, akcesoriów do aparatów EMG i EEG oraz innego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w Załącznikach Nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 51. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 52. Sukcesywne dostawy materiałów i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
 53. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kazimierza Wielka
 54. dostawa wyrobów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 55. Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druki medyczne gotowe i zlecone, ciekły azot.
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 56. Dostawy drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 57. Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 58. Dostawa materiałów do streylizacji parowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 59. Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Augustowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Augustów
 60. Cykliczne dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do LORO SP ZOZ w Świebodzinie - II postępowanie
  Zamawiający: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie, Świebodzin
 61. Dostawa opakowań i testów kontroli sterylizacji, cewników typu Broviac, cewników Foleya, oraz sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 30 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa ZP/46/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 62. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji WSZ w Płocku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
 63. PN-113/35/2014/Testy do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk
 64. Dostawy materiałów dla Działu Sterylizacji (znak sprawy 46/14)
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
 65. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 66. Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb sterylizacji.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
 67. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 68. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 69. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (II) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 70. sprawa nr 23/PN/2014
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Opole
 71. środki dezynfekcyjne do maszyn myjących oraz materiały eksploatacyjne 78/2014
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 72. Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji
  Zamawiający: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Warszawa
 73. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Proszowice
 74. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 75. ZP/PN/2014/11-sterylizacja
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 76. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 77. Dostawa bielizny jednorazowej, ubrań operacyjnych jednorazowych, środków do dezynfekcji, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 78. Dostawa testów oraz opakowań sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 79. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 80. Dostawa akcesoriów dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 81. Dostawy materiałów do sterylizacji dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Janów Lubelski
 82. Sukcesywna dostawa szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 83. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 84. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 85. dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 86. SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, REKAWIC I SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
 87. Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 88. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 89. Dostawa materiałów medycznych, sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych i ratownictwa medycznego (7/CRE/2014).
  Zamawiający: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Warszawa
 90. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesów sterylizacyjnych .
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 91. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYUKUŁÓW EKG
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 92. Zakup i dostawy rękawów papierowo - foliowych, testów biologicznych, chemicznych, gazowych, papieru krepowanego, matryc do nacinania skóry, ostrzy, cewników do perfuzji narządów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 93. Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 94. Sprzęt eksploatacyjny i środki dezynfekcyjne do użytku w Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 95. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 96. Dostawa obłożeń porodowych, czyściwa, środków do pielęgnacji skóry i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 97. DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI (PAROWEJ, TLENKIEM ETYLENU, ) ORAZ WSKAŹNIKÓW I TESTÓW DO WW. STERYLIZACJI
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 98. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Rawicz
 99. jest sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 100. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zduńska Wola
 101. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 10/PN/14.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość

Inne osoby dla Kochanowski (123 osoby):