Kogo reprezentuje osoba

Komorowski Janusz

w KRS

Janusz Komorowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Komorowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boczek Edyta, Borukało Andrzej Tadeusz, Chudy Łukasz Władysław, Gackowska Maria Teresa, Hołub Wiesław Eugeniusz, Kanas Tadeusz, Korzeniowski Edward Wiesław, Kot Wiesław Tadeusz, Kot Zbigniew Zygmunt, Lenartowicz Andrzej Józef, Lesisz Andrzej Paweł, Muchowska Marta Joanna, Olejniczak Jerzy Józef, Pietrzak Marcin Jan, Poczyńczuk Jan, Rajek Jan, Strach Kazimierz, Streflik Mirosław Janusz, Strzelczyk Tadeusz, Szymczak Piotr, Urbanowicz Andrzej Marian, Zacharek Danuta Barbara, Zienkiewicz Sławomir Andrzej, Ziomek Marek Antoni, Zubrzycki Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Pomocy Rodzinie, Szczecinek − KRS 0000054154
 2. Klub Inteligencji Katolickiej, Koszalin − KRS 0000084479
 3. Proasfalt Piotr Szymczak Spółka Komandytowa, Koszalin − KRS 0000421244
 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000197381
 5. Stowarzyszenie Kompania B, Białogard − KRS 0000226184
 6. Stowarzyszenie Zarządzających Drogami Powiatowymi, Śrem − KRS 0000138370
 7. Stowarzyszenie Złocieniecka Orkiestra Dęta, Złocieniec − KRS 0000216815
 8. Szczecinecka Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych W Wypadkach Komunikacyjnych, Szczecinek − KRS 0000182916
 9. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Barwice − KRS 0000117513
 10. Znak-pol Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Sp. J., Szczecinek − KRS 0000417230

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rada Regionalna W Pile, Piła − KRS 0000098948
 2. Klub Uczelniany Azs Politechnika Koszalińska, Koszalin − KRS 0000289977
 3. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000181531
 4. Pilski Klub Techniki i Racjonalizacji W Pile, Piła − KRS 0000094480
 5. Pol-dróg Chodzież Sp. Z O.O., Chodzież − KRS 0000108623
 6. Pol-dróg Drawsko Pomorskie S.A., Drawsko Pomorskie − KRS 0000032833
 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Szczecinku Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000306526
 8. Radwan Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000306138
 9. Supply Chain Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233082
 10. Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin − KRS 0000178925

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla Nadleśnictwa Lipka nad robotami budowlanymi związanymi z remontem połączonym z modernizacją dojazdu pożarowego w leśnictwie Dzierżążnia
  Zamawiający: PGL LP - Nadleśnictwo Lipka, Lipka
  Przedmiotem zamówienia jest - zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z póżn. zmianami )- usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Nadleśnictwa Lipka nad robotami budowlanymi w zakresie : Remontu połączonego z modernizacją dojazdu pożarowego w leśnictwie Dzierżążnia.
  Zakres robót objętych nadzorem opisuje:
  - dokumentacja projektowa inwestycji ( załącznik nr 9 do specyfikacji ),
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 10 do specyfikacji),
  - tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 11 do specyfikacji).
 2. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Gmina Brusy, Brusy
  Zakres nadzorowanych prac obejmuje: część I przedmiotu zamówienia: budowa i oznakowanie trasy rowerowej I.2 Brusy - Drzewicz (do zjazdu na Laskę i Czernicę) - roboty budowlane obejmują m.in. wykonanie: 1)trasy rowerowej i ciągów pieszo-jezdnych o długości około 7,80 km o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni żwirowej (przebieg trasy przez lasy), 2)kładki pieszo-rowerowej w sąsiedztwie przepustu przez rów melioracyjny w ciągu DW 236 w km 23+720, 3)przebudowy przepustów przez rów melioracyjny w ciągu DW w km 18+500 i km 17+750, 4)remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 od km 17+740 do km 17+760 oraz od km 18+490 do km 18+510 związanego z przebudową przepustów w km 17+750 oraz w km 18+500, 5)sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brusy-Jaglie, 6)zjazdów na grunty rolne, 7)oznakowania, 8)punktu odpoczynkowego - 1 szt., 9)tablic informacyjnych - 5 szt., 10)wycinki drzew i krzewów. część II przedmiotu zamówienia: a)budowa i oznakowanie trasy rowerowej I.3 Brusy - Męcikał (do zjazdu z ul. Pocztowej na DW nr 235) - roboty budowlane obejmują m.in. wykonanie: 1)trasy rowerowej i ciągów pieszo-jezdnych o długości około 8,10 km o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni żwirowej (przebieg trasy przez lasy), 2)przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 235 na ulicę Pocztową w Męcikale, 3)kładki pieszo-rowerowej w sąsiedztwie przepustu przez rzekę Niechwaszcz w ciągu DW 235 w km 33+220, 4)kładki pieszo-rowerowej w sąsiedztwie mostu przez rzekę Struga w ciągu DW 235 w km 38+490, 5)przedłużenia przepustu przez rów melioracyjny w ciągu drogi powiatowej nr 2629G Czyczkowy - Żabno w km 23+580, 6)przebudowy przejazdu kolejowego w km 23.232 linii kolejowej 211 Chojnice-Kościerzyna, 7)sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Męcikał, 8)punktu odpoczynkowego - 1 szt., 9)tablic informacyjnych - 11 szt., 10)wycinki drzew i krzewów. b)oznakowanie trasy II.1.A Kosobudy - Czersk - 1 kpl. c)oznakowanie trasy II.1.B Kosobudy - Kinice - Czarniż - Mylof - 1 kpl. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1)Sprawdzenie dokumentacji projektowej (w tym projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznych oraz kosztorysów ofertowych; 2)Zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych; 3)Wyznaczenie inspektorów posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej drogowej; - konstrukcyjno - budowlanej mostowej; -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; lub posiadających ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz specjalistę ds. rozliczeń, 4)Wyznaczenie osoby pełniącej funkcję inspektora koordynatora zespołu specjalistów Inspektora Nadzoru poszczególnych specjalności; 5)Bytność Inspektora koordynatora nadzoru zespołu specjalistów Inspektora Nadzoru na placu budowy nie rzadziej jak 2 razy w tygodniu. W przypadku takiej niemożliwości Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wyznaczyć ze swojego personelu zastępcę o równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; 6)Bytność pozostałych inspektorów nadzoru stanowiących zespół specjalistów Inspektora Nadzoru na placu budowy w trakcie trwania robót danej branży w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru; 7)Zawiadomienie organów nadzoru budowlanego: PINB i WINB o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie, 8)Zarządzanie procesami tak, by zapewnić terminową realizację robót zgodnie z umową na realizację robót budowlanych; 9)Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych minimum 1 raz na dwa tygodnie; 10)Sprawowanie kontroli zgodności realizowania robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 11)Sprawdzanie jakości, ilości i technologii wykonawstwa robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń z uwzględnieniem kontroli materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Szczegółowa kontrola prowadzona jest przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych specjalności; 12)Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, sprawdzanie, opiniowanie przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu protokołów wykonanych i odebranych robót; 13)Uczestniczenie w odbiorach robót zanikających i częściowych, odbiorze końcowym oraz przyjmowanie od wykonawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenie kompletności dokumentów, atestów, aprobat technicznych, protokołów pomiarów, DTR, instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów i ich części oraz innych), niezbędnych do odbioru końcowego całego zadania; 14)Kontrola nadzorowanych przez siebie robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy; 15)Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy; 16)Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących realizowanego zadania; 17)Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 18)Potwierdzanie swojej bytności na budowie zapisem w dzienniku budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót; 19)Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót; 20)Uczestniczenie w pracach komisji, powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji; 21)Informowanie Zamawiającego o wszelkich ustaleniach dotyczących przebiegu i zaawansowania robót oraz przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, jakie miały miejsce na terenie budowy, podjętych działaniach oraz o ewentualnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminy realizacji robót; 22)Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót do odbioru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania placu budowy; 23)Przystąpienie do odbioru robót w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 24)Odbiory (częściowe i końcowy) nastąpią w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych zakończenia częściowego i końcowego robót; 25)Sprawdzanie faktur, rachunków i innych dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym wystawianych Zamawiającemu, tak by zachować całkowitą zgodność z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 a także z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami rozliczeń ustalonymi przez Zamawiającego; 26)Uczestniczenie w odbiorze ostatecznym obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, 27)Wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót; 28)W razie zaistnienia robót zamiennych lub dodatkowych zgłoszenie konieczności wykonania tych robót i przedstawienie zgodnie z przepisami prawa uzasadnienia, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe; 29)Po końcowym dokonaniu odbioru robót, przyjęcie od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 30)Przygotowanie wniosków do organów nadzoru budowlanego (PINB i WINB) wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kładek i przepustów drogowych. 31)Przygotowanie zawiadomień do organów nadzoru budowlanego (PINB i WINB) wraz z niezbędnymi załącznikami o przystąpieniu do użytkowania pozostałych obiektów budowlanych oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 32)Całkowite końcowe rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ustalonymi zasadami rozliczania inwestycji; 33)Przygotowanie, w uzgodnieniu z Wykonawcą robót budowlanych, dokumentów związanych z przejęciem środka trwałego z podziałem na obiekty inwentarzowe zgodnie z klasyfikacją środków trwałych
 3. ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI ZADANIA O NAZWIE: ROZBUDOWA CIĄGU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU - ETAP III, ODCINEK 3, UL. ZACHODNIA.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania o nazwie ROZBUDOWA CIĄGU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU - ETAP III, ODCINEK 3, UL. ZACHODNIA, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacji projektowej na wyżej wymienione roboty budowlane. Inspektor będzie świadczyć swoją usługę w trakcie wykonywania robót budowlanych, w tym także wykonywanych w ramach zamówień dodatkowych i uzupełniających, ich rozliczania oraz w okresie rękojmi za wady robót budowlanych tj w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych
 4. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w wyznaczonych punktach pomiarowych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na sieci dróg wojewódzkich na obszarze województwa zachodniopomorskiego z podziałem na 7 zadań:
  Zadanie nr 1 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Białogard,
  Zadanie nr 2 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Chojna,
  Zadanie nr 3 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Drawsko Pomorskie,
  Zadanie nr 4 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Gryfice,
  Zadanie nr 5 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Koszalin,
  Zadanie nr 6 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Pyrzyce,
  Zadanie nr 7 - wykonanie pomiaru ruchu na obszarze działania RDW Stargard Szczeciński