Kogo reprezentuje osoba

Konopka Jan

w KRS

Jan Konopka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Konopka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czaczkowska Jadwiga, Kalinowski Tomasz, Kowalewski Andrzej, Kuryło Mikołaj, Miastkowska Wanda, Mroziewski Zenon, Pacewicz Grzegorz, Pacewicz Walenty, Pacewicz Weronika, Pacewicz Łukasz, Pilisiewicz Sławomir Józef, Szwaczko Wiesław, Tarachoń Jarosław Wojciech, Zielińska Alicja, Żukowski Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. Z O.O., Lewkowo Stare − KRS 0000044172
 2. Komunal Serwis Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000409188
 3. Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw - Jarosław Tarachoń Spółka Komandytowa, Białystok − KRS 0000292280
 4. Mpo Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000006372
 5. Podlaskie Stowarzyszenie Komunalne, Białystok − KRS 0000280505
 6. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Tarja Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000329399
 7. Replastik Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000681615
 8. Stowarzyszenie Czyste Podlasie, Białystok − KRS 0000445807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A M S Enterprise Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000056007
 2. A1 Property Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000003997
 3. Biaglass Huta Szkła Białystok Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000152727
 4. Białowieska Zdrój Sp. Z O.O., Białowieża − KRS 0000158578
 5. Cherrywood Industry Sp. Z O.O., Supraśl − KRS 0000158440
 6. Czbis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000124368
 7. Eko-mpo Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000357429
 8. Ekoland Sp. Z O.O., Supraśl − KRS 0000158442
 9. Export-import Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000207324
 10. Kokon Sp. Z O.O., Sierakowizna − KRS 0000479772
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Wasilkowie, Wasilków − KRS 0000168637
 12. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000615283
 13. Zakład Zagospodarowania Odpadów Euro- Sokółka Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000334415

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk"
  Zamawiający: Urząd Gminy Grodzisk, Grodzisk
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie : 1. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk, 2. obsługa rozumiana jako zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żerach Pilakach (PSZOK), w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 3. zorganizowania w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów co najmniej 1 raz w roku zbiórki odpadów tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 4. W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na: zapewnieniu właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane (niesegregowane lub pozostałości z sortowania) na zasadach opisanych w pkt. III opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), zakup i dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach opisanych w pkt. III. opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), sporządzanie harmonogramu usług na zasadach opisanych w pkt. IV opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), sprawozdawczość związana z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie raportów i sprawozdań opisanych w pkt. V opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żerach Pilakach w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,1 m3 w ilości 5 sztuk oraz kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności min. 5 m3 w ilości 2 sztuk.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dziadkowice
  Zamawiający: Gmina Dziadkowice, Dziadkowice
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie: 1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Dziadkowice 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zabranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dziadkowicach (PSZOK)
 3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prostki
  Zamawiający: Gmina Prostki, Prostki
  Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Prostki z podziałem na dwa zadania : Zadanie I a/Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prostki. b/Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z przystanków autobusowych. c/Likwidacja dzikich wysypisk = zlokalizowanych na terenie gminy. d/Obsługa imprez masowych organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne. Zadanie II
  Opracowanie Programu Selektywnej zbiorki odpadów komunalnych dla gminy Prostki Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szczegółowo opisanych w zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli kierowców samochodów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów oraz ładowaczy.
  2. Wykonawca przekaże zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej. Oświadczenie stanowi zał. nr 1 do umowy. W odniesieniu do podwykonawców powyższe oświadczenie należy złożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tego wymogu osoby te nie będą mogły wykonywać prac związanych z realizacją przedmiotu umowy z winy wykonawcy. W przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.3.W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminów o których mowa w pkt. 3 zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną, o której mowa w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 4.Przedstawiciel zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące prace związane z realizacją przedmiotu umowy o których mowa w pkt. 2. W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu przez wykonawcę/podwykonawcę, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia i oświadczenia o aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci zamawiającemu kary o których mowa w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
 4. Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych i odpadów chemicznych po badaniach laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych i odpadów chemicznych po badaniach laboratoryjnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1 oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej Oddział w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160.
 5. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza, Choroszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych (200301) i unieszkodliwiania odpadów medycznych (180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180107*, 180108*, 180109*,180182*) i pokonsumpcyjnych (200108) z SPP ZOZ w Choroszczy wg ilości, kodu odpadów i wymagań określonych w Załącznikach do SIWZ: formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. projekty umów wraz z załącznikami - Załączniki nr 6a i 6b do SIWZ.
 6. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych oraz zebranego selektywnie żużlu i popiołu z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej ul. Parkowa 1 przez okres 2 lat.

  Popiół/żużel należy zebrać selektywnie oraz dostarczyć do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej i rozładować selektywnie. Wykonawca odpowiada za czystość komory pojazdu, aby zebrany selektywnie popiół/żużel nie został zanieczyszczony innymi frakcjami na etapie transportu.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (sektorów).
  a)Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 785,
  - Liczba gospodarstw domowych – 183,
  - Obiekty użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – 5,
  - Sklepy – 3,
  - Kaplice – 1,
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 8,
  - Trasa około 29 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 173,52 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 29,80 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  b)Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 633,
  - Liczba gospodarstw domowych – 156,
  - Placówki szkolno - wychowawcze – 1,
  - Kościoły i kaplice – 1,
  - Cmentarze parafialne – 1,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP, przychodnia lekarska, leśniczówka) – 5,
  - Sklepy -1,
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 6,
  - Trasa około 52 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 164,28 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 29,06 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  c)Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 646,
  - Liczba gospodarstw domowych – 144,
  - Hotel – 1,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, leśniczówki) - 6,
  - Sklepy – 4,
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 7,
  - Plaża miejska Ruda - jezioro Roś częstotliwość wywozu odpadów co dwa tygodnie (maj – październik),
  - Domki letniskowe w miejscowości Ruda około 20 - częstotliwość wywozu odpadów co dwa tygodnie (kwiecień – październik),
  - Trasa około 70 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 204,60 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 35,12 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  d)Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 674,
  - Liczba gospodarstw domowych – 152,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 4,
  - Sklepy -1,
  - Kosze przy przystankach autobusowych - 5,
  - Trasa około 57 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 151,38 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 32,00 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  e)Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 653,
  - Liczba gospodarstw domowych – 149,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 2,
  - Sklepy – 2,
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 2,
  - Trasa około 51 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 129,16 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 31,46 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  f)Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 1 228,
  - Liczba gospodarstw domowych – 379,
  - Placówki szkolno-wychowawcze – 1,
  - Kościoły – 1,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) -1,
  - Sklepy – 5,
  - Jednostka Wojskowa,
  - Kosze przy przystankach autobusowych oraz kosze uliczne – 10,
  - Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik, przedsiębiorstwa),
  - Trasa około 26 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 1 872,00 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 8,10 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów miejscowość Bemowo Piskie:
  • budynki jednorodzinne - co dwa tygodnie,
  • tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe) - co dwa tygodnie,
  • budynki wielorodzinne - 1 raz w tygodniu,
  • tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa) – 1 raz w tygodniu,
  • sklepy spożywcze -1 raz w tygodniu.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu:
  • od 01 czerwca do 30 września
  - budynki jednorodzinne – raz na 2 miesiące,
  - budynki wielorodzinne – 1 raz w miesiącu.
  • od 01 października do 30 maja
  - budynki jednorodzinne – 1 raz w miesiącu,
  - budynki wielorodzinne – co dwa tygodnie .
  Jednostka Wojskowa – od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
  • pojemniki KP 7 z terenu Jednostki Wojskowej – 5 razy w tygodniu,
  • pojemniki P 1100 z terenu Jednostki Wojskowej – 5 razy w tygodniu,
  • pojemniki P 1100 z poligonu (magazyn, strzelnica) – co 2 tygodnie.

  g) Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 507,
  - Liczba gospodarstw domowych – 90,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) – 2,
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 5,
  - Trasa około 65 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 129,16 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 19,12 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu:
  • od 01 czerwca do 30 września raz na 2 miesiące , natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  h)Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 1 007,
  - Liczba gospodarstw domowych – 215,
  - Placówki szkolno-wychowawcze – 1,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4,
  - Sklepy - 3.
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 5,
  - Trasa około 40 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 269,20 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 36,42 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  i)Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 522,
  - Liczba gospodarstw domowych – 107,
  - Placówki szkolno-wychowawcze – 1,
  - Kościoły i kaplice – 1,
  - Cmentarze parafialne – 1,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4,
  - Sklepy – 3,
  - Kosze przy przystankach autobusowych – 6,
  - Tereny niezamieszkałe (domki letniskowe) około 20 - częstotliwość wywozu odpadów co dwa tygodnie (kwiecień – październik),
  - Plaża miejska miejscowość Sokoły Jeziorne - częstotliwość wywozu odpadów co dwa tygodnie (maj – październik),
  - Trasa około 40 km,
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 139,22 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 22,62 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów – co dwa tygodnie.
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu – od 01 czerwca do 30 września raz na
  2 miesiące, natomiast od 01 października do 30 maja raz w miesiącu.

  j)Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 4 091,
  - Liczba gospodarstw domowych – 1 210,
  - Placówki szkolno-wychowawcze – 5,
  - Kościoły i kaplice – 2,
  - Cmentarze komunalne – 2,
  - Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) – 2,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 11,
  - Remizy OSP – 1,
  - Sklepy około – 30,
  - Sklep Dyskont Biedronka – 1,
  - Punkty gastronomiczne – 4,
  - Warsztaty samochodowe – 4,
  - Stacje paliw – 2,
  - Kosze uliczne – 25,
  - Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik, przedsiębiorstwa)
  - Trasa około 25 km
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 2 065,70 Mg.
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 92,70 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska miasto:
  • budynki jednorodzinne - co dwa tygodnie;
  • Kolonia Zatorze - co dwa tygodnie;
  • tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe) - co dwa tygodnie;
  • budynki wielorodzinne -1 raz w tygodniu;
  • sklepy spożywcze - 1 raz w tygodniu;
  • tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa) - 1 raz w tygodniu;
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu:
  • od 01 czerwca do 30 września
  - budynki jednorodzinne – raz na 2 miesiące,
  - budynki wielorodzinne – raz w miesiącu.
  • od 01 października do 30 maja
  - budynki jednorodzinne – raz w miesiącu,
  - budynki wielorodzinne – co dwa tygodnie .

  k) Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały.
  - Liczba mieszkańców (według danych z 31 grudnia 2016) – 1 449,
  - Liczba gospodarstw domowych – 412,
  - Placówki szkolno-wychowawcze – 1,
  - Kościoły – 1,
  - Cmentarze komunalne – 1,
  - Obiekty sportowe (Boisko Orlik) – 1,
  - Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) – 2,
  - Sklepy – 7,
  - Przychodnia lekarska – 1,
  - Kosze uliczne – 10,
  - Tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa)
  - Trasa około 25 km
  - Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy – 426,68 Mg
  - Szacunkowa ilość popiołu/żużlu w okresie 24 miesięcy – 59,96 Mg
  - Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Drygały:
  • budynki jednorodzinne - co dwa tygodnie;
  • budynki wielorodzinne -1 raz w tygodniu;
  • sklepy spożywcze -1 raz w tygodniu;
  - Częstotliwość wywozu popiołu/żużlu:
  • od 01 czerwca do 30 września
  - budynki jednorodzinne – raz na 2 miesiące,
  - budynki wielorodzinne – raz w miesiącu.
  • od 01 października do 30 maja
  - budynki jednorodzinne – 1 raz w miesiącu,
  -budynki wielorodzinne – co dwa tygodnie .
  - Nadleśnictwo Drygały – częstotliwość wywozu od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. – jeden raz w tygodniu

  UWAGA !
  Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowanie za odebranie innych (większych) wielkości.
  Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie za obsługę dodatkowych punktów.
  Zaleca się, aby przed przygotowaniem oferty Wykonawcy szczegółowo sprawdzili
  w terenie warunki wykonania zamówienia, zweryfikowali ilości kilometrów, rodzaj zabudowań oraz ilość i rodzaj pojemników na śmieci.
  2 Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla EKO-MAZURY Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj: Gmina Biała Piska.
  3 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l, do 1100 l, KP 5 i KP 7 oraz w workach typu HDPE o pojemności 30 l, 60 l, 90 l
  4 Część nieruchomości wyposażona jest w pojemniki będące własnością mieszkańców. Wykonawca stworzy możliwość zaopatrzenia właściciela posesji w pojemnik lub kontener w formie wydzierżawienia lub sprzedaży. Koszt sprzedaży lub dzierżawy pojemników i kontenerów nie może być wliczony w cenę zamówienia i podlega indywidualnemu rozliczeniu pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny dostarczonych pojemników do gromadzenia odpadów.
  5 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru całej ilości zgromadzonych odpadów
  w pojemnikach a także odpadów składowanych w workach obok pojemników.
  6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), Uchwały Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych oraz Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  7 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, małe opony – 1 raz w okresie trwania umowy w formie tzw. wystawki bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości w miesiącu: maj 2018 r. oraz maj 2019 r.
  8 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów zmieszanych w każdej ilości nagromadzonych odpadów a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.).
  9 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
  10 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy pojemnika Wykonawca udostępni nowy pojemnik bez uszkodzeń i wad w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wykonawca powinien być ubezpieczony na taką ewentualność.
  11 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów np: dni przedświąteczne (święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne), poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości
  w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru.
  12 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia pojemników, chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.).
  13 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  14 Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowców, ładowaczy.
  b) Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego
  w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
  w art.29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ) i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.
  15 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  16 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże login i hasło dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia możliwością wygenerowania raportu. W przypadku braku możliwości wygenerowania raportu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu na każde żądanie Zamawiającego.
  17 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą:
  a) Zestawienie dokumentów ważenia oraz kopii dowodów ważenia.
  b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
  17 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
  c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem
  w/w Rozporządzenia i przekazywał Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Grabowo
  Zamawiający: Gmina Grabowo, Grabowo
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Grabowo, wyposażenie właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 8. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica”

  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Stara Kornica z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (m. in. budynki instytucji publicznych – szkoły, urzędy, świetlice) z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz cmentarza parafialnego.
  3. Powierzchnia Gminy Stara Kornica wynosi 119 km². W jej skład wchodzi 18 sołectw.
  4. Liczba osób faktycznie zamieszkujących na terenie gminy wynosi ok 3988.
  5. Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica wynosi 1240 w tym szacowana liczba nieruchomości niezamieszkałych wynosi ok 25.W trakcie realizacji niniejszego zamówienia liczba mieszkańców oraz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych może zmienić się w granicach od +/- 10%
  6. Zamawiający szacuje, iż masa zmieszanych odpadów, objęta przedmiotowym zamówieniem będzie wynosić ok. 200 Mg.
  Szacowana masa odpadów selektywnie zebranych będzie wynosić ok. 138 Mg
  Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów:
  15 0102 - opakowania z tworzyw sztucznych - 43 Mg
  15 0104 opakowania z metali – 1,00 Mg
  15 01 07 - opakowania ze szkła - 48 Mg
  20 01 01 - papier i tektura – 3,00 Mg
  20 02 01- odpady ulegające biodegradacji – 10 Mg
  20 01 99 – popiół – 19 Mg
  20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 10 Mg
  16 01 03 – zużyte opony – 4 Mg
  Powyższe dane mają charakter poglądowy i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości i rodzaje odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego ilościami i rodzajami odpadów. Z tytułu zwiększenia ilości bądź rodzajów wytworzonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

  Zakres rzeczowy zamówienia
  1. Systematyczny odbiór i zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych, przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (m. in. budynki instytucji publicznych – szkoły, urzędy, świetlice) z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz cmentarza parafialnego.
  2. Selektywne odbieranie następujących frakcji odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlano-remontowych, przeterminowanych leków oraz popiołu.
  3. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica i ofertą Wykonawcy.
  4. Opróżnianie przez Wykonawcę pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tj. pojemników na odpady: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady zielone. Odbiór odpadów z PSZOK 1 raz na 6 miesięcy.

  Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów:
  - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - ok 3 Mg
  - Przeterminowane leki i chemikalia – ok 0,5 Mg
  - Baterie i akumulatory - 0,5 Mg
  - Zużyte opony - 4 Mg
  - Meble i inne odpady wielkogabarytowe - 5 Mg
  - Odpady zielone – 0,5 Mg
  Powyższe dane mają charakter poglądowy i zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości i rodzaje odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego ilościami odpadów. Z tytułu zwiększenia ilości wytworzonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
  5. Opróżnianie przez Wykonawcę pojemników znajdujących się przy przystankach autobusowych na terenie gminy Stara Kornica.
 9. Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2017 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1. RDW w Białymstoku Zadanie 2. RDW w Łomży Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach Zadanie 4. RDW w Sokółce Zadanie 5. RDW w Suwałkach.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2017 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1. RDW w Białymstoku Zadanie 2. RDW w Łomży Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach Zadanie 4. RDW w Sokółce Zadanie 5. RDW w Suwałkach
 10. Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń)dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego w latach 2017 - 2019.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Augustów
  Przedmiotem zamówienia jest: „Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń) dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego w latach 2017 - 2019”. Zakres, ilości i terminy sprzątania opisane są w załączonych do specyfikacji: „Szczegółowych opisach tematu zamówienia”, „Wykazach sprzątania”, oraz „Wykazach terminów sprzątania”. Zadanie częściowe nr: 1 - Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń) ulic, parkingów, chodników i innych elementów pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Augustów oraz interwencyjnie ulic i dróg na obszarze powiatu augustowskiego. Opis: Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń) jezdni, parkingów, chodników i innych elementów pasów dróg i ulic powiatowych wraz z odwiezieniem zebranych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Pierwsze sprzątanie jest sprzątaniem pozimowym. Zakres, ilości i terminy sprzątania opisane są w załączonych do specyfikacji: „Szczegółowym opisie tematu zamówienia”, „Wykazie sprzątania”, oraz „Wykazie terminów sprzątania”. Szacunkowa ilości w ciągu trzech lat: 1 562 610,00 m2. Zadanie częściowe nr: 2 - Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń) ulic, parkingów i chodników powiatowych na terenie miasta Lipsk. Opis: Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń) ulic, parkingów i chodników powiatowych wraz z odwiezieniem zebranych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Pierwsze sprzątanie jest sprzątaniem pozimowym. Zakres, ilości i terminy sprzątania opisane są w załączonych do specyfikacji: „Szczegółowym opisie tematu zamówienia”, „Wykazie sprzątania”, oraz „Wykazie terminów sprzątania”. Szacunkowa ilości w ciągu jednego roku: 164 757,60 m2.
 11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych z placówki Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych pozostałych (18 01 04) oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych niebezpiecznych ( 18 01 02; 18 01 03; 18 01 82; 18 01 08 ) i 18 01 09 z placówki Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach, asortymencie i o wymaganiach wg załącznika nr 6 do SIWZ. Ilość pakietów – 2 tj.:
  a) Pakiet 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych pozostałych (18 01 04);
  b) Pakiet 2 - odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych niebezpiecznych ( 18 01 02; 18 01 03; 18 01 82; 18 01 08) i 18 01 09.
 12. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prostki
  Zamawiający: Gmina Prostki, Prostki
  Usługa polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prostki.
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szczegółowo opisanych w zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 13. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prostki
  Zamawiający: Gmina Prostki, Prostki
  Usługa polegajace na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prostki. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szczegółowo opisanych w zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 14. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w granicach administracyjnych Gminy Sarnaki
  Zamawiający: Gmina Sarnaki, Sarnaki
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie 01.01.2017 - 31.12.2018 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sarnaki. Wykonanie powyższej usługi należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami z późniejszymi zmianami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r.
  2.Powyższe odbiory odbywać się będą zarówno z pojemników jak i worków dostarczonych przez Wykonawcę, jak i z pojemników i worków będących własnością właściciela nieruchomości.
  3.Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o poj. 120 l lub 240 l do zbierania odpadów zmieszanych oraz worki do zbierania odpadów segregowanych
  4.Wyposażenie nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w worki do zbierania odpadów komunalnych – zmieszanych i segregowanych.
  5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych w pojemniki o pojemności 1100 lub 7000 l. na odpady segregowane i zmieszane.
  6. Sporządzenie harmonogramów (w formie papierowej i elektronicznej) odbioru odpadów obejmujący okres min. 6 m-cy.
  7. Ważenie wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywanie dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia.
  8.Prowadzenie dokumentacji w zakresie sprawozdawczości.
 15. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH ORAZ NA NIERUCHOMOŚCIACH NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BRAŃSK
  Zamawiający: Miasto Brańsk, Brańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie miasta Brańsk i przekazywania odpadów do Zagospodarowania do regionalnej/ych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ponadto Zamawiający wymaga przeprowadzenia cyklu szkoleń (minimum dwóch) mających na celu edukację mieszkańców gminy w zakresie zasad postępowania z odpadami, promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz przedstawienie systemu gospodarowania odpadami funkcjonującego w mieście Brańsk, wraz z emisją materiałów edukacyjnych w ilości 200 szt./szkolenie. 2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) regionalnej/ych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady. 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie użyte słowo lub zwrot: SIWZ – należy prze to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Zalecenia dodatkowe 1. Każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia. Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji usługi z udziałem Zamawiającego. 2. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 3. Wszystkie usługi wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty będą wchodziły w zakres prac wykonywanych na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia poziomu recyklingu Poziom recyklingu Zamawiający wyliczy na podstawie wzoru zawartego w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 r. poz.645). Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia związane bezpośrednio z odbiorem odpadów z nieruchomości (kierowców i załogę pojazdów odbierających odpady) i przygotowywaniem dokumentacji ilościowo – jakościowej odpadów dla Zamawiającego - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Dla udokumentowania faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz takich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany potwierdzić fakt zatrudniania tych osób w ramach stosunku pracy. Zamawiający zastrzega możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o pracę. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy w okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zmienionego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten Wykonawca musi zrealizować w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego powyżej, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 200,00 zł z możliwością potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.
 16. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2017 roku”
  Zamawiający: Urząd Miejski w Surażu, Suraż
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1.Odbiór i zagospodarowanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suraż pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  2.Dostarczenie pojemników na odpady zmieszane oraz worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 17. Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawa pojemników i worków - ZP/PN-26/16
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawa pojemników i worków na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, jego Terenowych Oddziałów w Hajnówce, Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim oraz Punktu Pobrań w Sokółce.
  2. Odbiór, transport i unieszkodliwianie dotyczy odpadów medycznych o następujących kodach:
  2.1 kod 18 01 02 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
  2.2 kod 18 01 03 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
  2.3 kod 18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
  2.4 kod 18 01 09 - leki inne niż wymienione w grupie 18 01 08.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 18. Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, Białystok
 19. Usługi związane z odbiorem transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), Planu gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki, a także innymi przepisami prawa.
  I. Założenia ogólne.
  1. Bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują i niezamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie z podziałem na:
  a) Zmieszane nie segregowane odpady komunalne zbierane do jednego pojemnika;
  b) Wysegregowane (selektywne, odpady komunalne) z podziałem na :
  - papier i tektura zbierane w osobnym pojemniku lub worku:
  - metale żelazne i nieżelazne w osobnym pojemniku lub worku
  - tworzywa sztuczne w osobnym pojemniku lub worku:
  - szkło w osobnym pojemniku lub worku:
  2. Odpady takie jak:
  1) papier i tektura,
  2) szkło (czyste opakowania szklane bez stłuczki),
  3) przeterminowane leki i chemikalia,
  4) zużyte baterie i akumulatory,
  5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  7) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  8) zużyte opony,
  9) odpady zielone,
  10) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
  Przekazywane będą przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Dowspudzie
  2. Odpady komunalne wykonawca odbierać będzie w ilości, jaką będą oddawać właściciele nieruchomości, na terenie gminy Raczki.
  3. Wykaz nieruchomości (punktów adresowych), z których odbierane będą odpady komunalne zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem realizacji umowy. O nowo powstałych nieruchomości na których zamieszkują i niezamieszkują mieszkańcy objętych odbiorem odpadów komunalnych zamawiający informował będzie na bieżąco wykonawcę w trakcie realizacji umowy.
  II. Obowiązki wykonawcy w zakresie zabezpieczenia pojemników/worków do gromadzenia odpadów:
  1. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady selektywne mogą być gromadzone w przeznaczonych do tego workach lub oznaczonych pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
  2. W przypadku braku pojemnika na nieruchomości wykonawca może udostępnić właściwe pojemniki właścicielom nieruchomości na określonych przez siebie zasadach bez ponoszenia z tego tytułu żadnych przez zamawiającego.
  3. Wprowadza się worki pojemniki w następujących kolorach:
  a) Żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne
  b) Zielonym, z przeznaczeniem na szkło,
  c) Niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę
  d) Czarnym z przeznaczeniem na metale
  4. Pojemniki i worki na odpady winne być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj odpadów.
  5. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów winne być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raczki.
  III. Obowiązki wykonawcy w zakresie sposobu i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych:
  1. Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje opadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny z Uchwałą Nr XXI /120/12 rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki.
  2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odbywać się będzie następującą częstotliwością:
  1) Odpady niesegregowane (zmieszane):
  a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc ,
  b) dla zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  c) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
  d) dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do września, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  3. Odbiór odpadów z jednostek organizacyjnych gminy Raczki tj. Szkoły, Punkt Przedszkolny, Urząd Gminy, Cmentarz Parafialny, Gminny Ośrodek Kultury oraz Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych odbywać się będzie – co najmniej raz w miesiącu lub częściej, na zgłoszenie właściciela albo zarządcy nieruchomości nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady.
  4. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe usuwanie odpadów następować będzie niezwłocznie po jej zakończeniu lub następnego dnia w przypadku jej zakończenia w porze nocnej, po uprzednim zawiadomieniu przez zamawiającego.
  5. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu odbioru odpadów z nieruchomości, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej , za wyjątkiem zmian jednorazowych, wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmian harmonogramu nastąpi po uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  6. Wykonawca w przypadku stwierdzenia niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację z identyfikacją nieruchomości umożliwiającą wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów porządkowych budynków wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregacją odpadów, wykonawca przekaże niezwłocznie zamawiającemu.
  IV. Obowiązki wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych:
  1. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
  2. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia:
  1) Zapewnie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie
  2) Użytkowanie pojazdów specjalistycznych dlatego typu usług; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
  3) Odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami cięzarowymi,
  4) Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu,
  5) Zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów winne być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane.
  V. W zakresie zagospodarowania odpadów:
  1. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w „Planie gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2012-2017. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych o statusie zastępczej RIPOK.
  2. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów , wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm. )
  VI. W zakresie osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku:
  1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest na rzecz Gminy Raczki osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).
  2. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest na rzecz Gminy Raczki ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676).
  VII. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:
  1. Wykonawca, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Raczki w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przykazywanych do składowania.
  2. Sprawozdanie zawiera:
  1) Informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych
  2) Informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych,
  3) Informacje o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych,
  4) Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  5) Wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem;
  6) Kopi dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania np. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów.
  VIII. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, rzetelności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 wraz z przepisami wykonawczymi,
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi,
  3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  4. Ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r. poz 1688 z późn. zm.).
  5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015r. poz 687 z późn. zm.),
  6. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm. ).
  7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz 584 z późn. zm.)
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973r.)
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
  10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645).
  11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122),
  12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016r. poz. 934),
  13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676),
  14. Uchwała Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2012r. poz. 2017 z póżn. zm.).
  15. Uchwała nr XXI/120/12 rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raczki.
 20. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Zamawiający: Gmina Jasionówka, Jasionówka
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
 21. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
  Zamawiający: Gmina Turośń Kościelna, Turośń Kościelna
 22. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 1: RDW w Białymstoku, zadanie 2: RDW w Siemiatyczach. zadanie 3: RDW w Suwałkach.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 23. Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Sztabin.
  Zamawiający: Gmina Sztabin, Sztabin
 24. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wąsosz
  Zamawiający: Gmina Wąsosz, Wąsosz
 25. Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Zamawiający: Gmina Radziłów, Radziłów
 26. Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy w roku 2017.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łapach, Łapy
 27. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych w granicach administracyjnych Gminy Tykocin
  Zamawiający: Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin, Tykocin
 28. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOBYLIN-BORZYMY
  Zamawiający: Gmina Kobylin-Borzymy, Kobylin-Borzymy
 29. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki
  Zamawiający: Gmina Wieliczki, Wieliczki
 30. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka
  Zamawiający: Gmina Rudka, Rudka
 31. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Turośl.
  Zamawiający: Gmina Turośl, Turośl
 32. Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę do wskazanych miejsc na terenie gminy Choroszcz oraz ich zagospodarowanie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Choroszczy, Choroszcz
 33. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
  Zamawiający: Gmina Trzcianne, Trzcianne
 34. Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szypliszki
  Zamawiający: Gmina Szypliszki, Szypliszki
 35. Usługę odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku
  Zamawiający: Stadion Miejski Sp. z o.o., Białystok
 36. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krypno
  Zamawiający: Gmina Krypno, Krypno Kościelne
 37. Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, Grajewo
 38. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 - postępowanie 2
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Augustów
 39. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przerośl
  Zamawiający: Gmina Przerośl, Przerośl
 40. Zwiększenie wywozu odcieków z ZUOK w Hryniewiczach
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., Białystok
 41. Dostawa akcesoriów i części do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 42. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki
  Zamawiający: Urząd Gminy w Prostkach, Prostki
 43. Usuwanie awarii i oczyszczanie studni chłonnych, likwidacja rozlewisk oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej znajdującej się na stanie Miasta Białystok
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
 44. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 45. Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 46. Usługa związana z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Giby oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Giby, Giby
 47. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec
  Zamawiający: Urząd Miejski w Ciechanowcu, Ciechanowiec
 48. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Grabowo
  Zamawiający: Gmina Grabowo, Grabowo
 49. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 50. AZP/261/U/10/AGU/ZP/4/2016 Wykonywanie usługi transportu i przetwarzania odpadów: niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych (część 1) oraz weterynaryjnych i zwierzęcych (część 2) z obiektów należących do UMB, z podziałem na dwie części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 51. Dostawa automatycznego ekstraktora próbek do fazy stałej wraz z systemem do próżniowego odparowywania rozpuszczalników
  Zamawiający: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
 52. AZP/261/D/3/AZ-231/0/41/1/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, komór do elektroforezy, narzędzia homogenizującego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do aparatury, systemu ssącego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 53. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 54. Sprzątanie (zamiatanie, oczyszczanie z piasku, błota, trawy, liści oraz innych zanieczyszczeń) dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego w 2016 r
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Augustów
 55. Przetarg nieograniczony na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych przez SP ZOZ MSW w Białymstoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, Białystok
 56. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły
  Zamawiający: Gmina Przytuły, Przytuły
 57. POZIMOWE SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2016 ROKU.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 58. AZP/261/U/2/AGU/ZP/1/2016 - Wykonywanie usług w zakresie wywozu kontenerów odkrytych typu KP 7 z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 59. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 60. Usługi w zakresie przeglądów technicznych oraz wzorcowania urządzeń medycznych i precyzyjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 61. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego.
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 62. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 63. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminie Nowe Piekuty.
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowe Piekuty, Nowe Piekuty
 64. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica
  Zamawiający: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
 65. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra
 66. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 67. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Siemiatycze.
  Zamawiający: Wójt Gminy Siemiatycze, Siemiatycze
 68. Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 69. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Sarnaki
  Zamawiający: Gmina Sarnaki, Sarnaki
 70. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 71. Odśnieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach dróg w sezonie 2015/2016 w gm. Wasilków
  Zamawiający: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, Wasilków
 72. Zimowe utrzymanie drogi Nr 61 na odcinku Rajgród - Bargłów Kościelny w sezonie zimowym 2015/2016 ( II przetarg).
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 73. Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 74. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Grabowo
  Zamawiający: Gmina Grabowo, Grabowo
 75. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r
  Zamawiający: Gmina Wąsosz, Wąsosz
 76. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo.
  Zamawiający: Burmistrz Michałowa, Michałowo
 77. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Surażu, Suraż
 78. Odbiór odpadów zmieszanych ze specjalistycznych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę do wskazanych miejsc na terenie gminy Choroszcz oraz ich zagospodarowanie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Choroszczy, Choroszcz
 79. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Wieliczki
  Zamawiający: Gmina Wieliczki, Wieliczki
 80. <br> Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawa pojemników ZP/PN-25/15
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Białystok
 81. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kulesze kościelne
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kulesze Kościelne
 82. Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy w roku 2016
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łapach, Łapy
 83. odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Grajewo w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
  Zamawiający: Gmina Grajewo, Grajewo
 84. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach..
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 85. ZP/9/MiR/2015 dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla potrzeb projektu pn. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej - Instytut Technologii i Analizy Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 86. dostawa wraz z montażem semipreparatywnego chromatografu cieczowego HPLC dedykowanego do rozdzielenia frakcji ropy naftowej-KC-zp.272-492/1
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 87. Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
 88. jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 89. dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
 90. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy
  Zamawiający: Gmina Gródek, Gródek
 91. IHiT/P/39/2015 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, odczynników do badania krwi, odczynników do badania krwi, zestawów do izolacji DNA i plazmocytów, testów do oznaczania HLA i drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 1-49)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 92. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
  Zamawiający: Gmina Trzcianne, Trzcianne
 93. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PŁASKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE
  Zamawiający: Gmina Płaska, Płaska
 94. Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 95. wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, Grajewo
 96. dostawa wytrząsarki z platforma o ruchu pionowym z wyposażeniem w raki na probówki o poj. 50, 15, 2 ml
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 97. W-5 ZP/12/2015 dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 98. Renowacja 500 m2 zieleńca w pasie drogowym ul. Kolejowej przy przystanku nr 596 w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
 99. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminie Sokoły oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sokoły.
  Zamawiający: Gmina Sokoły, Sokoły
 100. dostawa aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 101. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków