Kogo reprezentuje osoba

Kopera Henryk

w KRS

Henryk Kopera

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Kopera
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Jasło (Podkarpackie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gajda Zbigniew, Hanus Janusz, Kalinowski Roman, Laskowski Józef Władysław, Niezgoda Janusz, Organ Jan, Pelczar Piotr, Sarnecki Andrzej, Słomski Wiesław Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krzanowski Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000141886
 2. Stowarzyszenie Millenijnego Krzyża Crux Christi Ziemi Jasielskiej, Brzyska − KRS 0000023606
 3. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasło − KRS 0000020568

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i dokonanie wszelkich uzgodnień administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego pod nazwą budowa dwóch przepustów z blachy falistej (typu tubosider)
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice, Zagórzany
  Przedmiotem zamówienia są prace technicznoprojektowe oraz uzgodnienia wykonane na rzecz Nadleśnictwa Gorlice niezbędne do realizacji zadań retencji w górach, ujęte w planie gospodarczym na rko 2010. Dokumentacja projektowotechniczna sporządzona zgodnie z postanowieniami Rozporządznie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej: 1. w przypadku obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 2.weryfikacja koncepcji Nadleśnictwa opisanej w Kartach Zadań stanowiący załacznik do Nr 1 do SIWZ:a)określenie parametrów technicznych obiektów z uwględnieniem lokalizacji i ukształtowania terenu, b)umieszczenie poszczegółnych obiektów na mapie gospoarczej Nadleśnictwa, c)uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów wymagających uzyskania takiej decyzji, d)projekt budowlany, e)projekty wykonawcze, f)przedmiar robót, g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, h)szczegółowy kosztorys inwestorski i nakładczy ślepy, i)operat wodnoprawny z instrukcją gospodarowania wodą, j)sporzadzanie map do celów projektowych oraz dokumentacji hydrologicznej w skali 1:1000 mapy sytuacyjnowysokościowe.  Wykonanie dokumentacji projektowej i dokonanie wszelkich uzgodnień administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego pod nazwą budowa dwóch przepustów z blachy falistej (typu tubosider)
 2. Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrwy w prawym wale rzeki Jasiołki w km 0+210-0+227
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - pompowanie wody z wykopu - 36 m-g,
  - zabudowę wyrwy pod stopą wału - 1020 m3,
  - formowanie korpusu wału z gruntu dowiezionego - 440,64 m3,
  - założenie folii - 210 m2,
  - ręczny wykop i zasyp rowków kierunkowych do mocowania folii - 5,6 m3,
  - plantowanie skarp i korony nasypów wału - 136,00 m2,
  - przerzut koparką gruntu do wyrwy pod wałem i na korpus wału 1460,64 m3
 3. wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach projektu: Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody-Etap I: budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lokalizacja : miejscowość : Pułanki , Kobyle, Frysztak , gmina Frysztak, powiat Strzyżów, województwo podkarpackie
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
  wykonanie robót budowlanych dodatkowych w tym:
  roboty ziemne i montażowe na sieci wodociągowej - 1066,40 mb,roboty ziemne i montażowe na przyłączach wodociągowych-645 mb,wykonanie komory na pompownie sieciową- 1 kpl.,wykonanie dostawy, montażu i podłączenia do instalacji elektrycznej pompy odwadniającej- 1 kpl., wykonanie uzbrojenia działek oraz przyłączy w budynkach 26 szt.,przebudowa przyłączy wodociągowych-634,40 mb ,przeciąganie rur sieciowych przez przewody stalowe- 1 kpl.
 4. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRACHOCINA
  Zamawiający: Gmina Sanok, Sanok
  WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRACHOCINA, W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEDMIAREM ROBÓT O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 21 764M (Ø250-DŁ. 1000M, Ø200-DŁ. 12 855M, Ø160-DŁ. 7 858M)
 5. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Krosna poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  Zakres robót:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Krosna poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu, w ramach którego należy wykonać:

  1. Odbudowę i remont bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+364 - 1+588 - zadanie Gminy Krosno
  2. Remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935-3+826 na dł. 1,891 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. podkarpackie etap 2 i 3 - zadanie PZMiUW w Rzeszowie

  Zakres robót:
  1) Odbudowa i remont bulwaru - plac budowy i roboty przygotowawcze.
  2) Odbudowa i remont bulwaru - zabezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi.
  3) Odbudowa i remont bulwaru - roboty ziemne.
  4) Odbudowa i remont bulwaru - droga serwisowa.
  5) Odbudowa i remont bulwaru - schody.
  6) Odbudowa i remont bulwaru - rampy i place manewrowe.
  7) Odbudowa i remont bulwaru - zamknięcie rozbieralne.
  8) Odbudowa i remont bulwaru - roboty wykończeniowe.
  9) Remont potoku Lubatówka etap 2 - roboty przygotowawcze i technologiczne.
  10) Remont potoku Lubatówka etap 2 - roboty ziemne i zagospodarowanie odkładów.
  11) Remont potoku Lubatówka etap 2 - roboty umocnieniowe i budowle.
  12) Remont potoku Lubatówka etap 3 - roboty przygotowawcze i technologiczne.
  13) Remont potoku Lubatówka etap 3 - roboty ziemne i zagospodarowanie odkładów.
  14) Remont potoku Lubatówka etap 3 - roboty umocnieniowe i budowle.
 6. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych - przyłącza Jaszczew i Moderówka, zakres I etap; Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w m. Jaszczew -Moderówka - etap II
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
  Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: wykonanie przyłączy i przykanalików kanalizacji sanitarnych z rur PVC, DN 160 do kolektorów : A, E, G, H, K, L, Ł, M, N zgodnie z załączoną dokumentacją z wyłączeniem niżej wymienionych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnych na kolektorze E (odcinki wykonane przedstawione na załączonej inwentaryzacji geodezyjnej): - od studzienki E8 do E8a w m.Moderówkam - I etap; - od trójnika Tn1 do studzienki E44a w m.Moderówka - I etap; - od trójnika Tn2 do studzienki E45a w m. Moderówka - I etap; - od trójnika Te2 do studzienki E51a w m.Moderówka - I etap; - od studzienki E44/1, odcinek 6 metrowy przyłacza do budynku nr 30 w m. Moderówka - II etap; - od studzienki E44 do studzienki przy budynku nr 128 ( odcinek 15 metrowy) - II etap; Etap II obejmuje wykonanie 23 przyłączy zgodnie z załączoną dokumentacją projektową - etap II.
 7. Wykonanie w ramach zadania p.n.: Lubatówka etap I - regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 - 1+578 Etap I o łącznej długości 1,578 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. podkarpackie (umowa Nr 1/L/2009 z 30.09.2009 r.) robót dodatkowych polegających na wycince 6 drzew i wykarczowaniu pozostałych po nich pni.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę sześciu drzew i wykarczowanie pozostałych po nich pni
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna
  Zamawiający: Urząd Gminy, Jasienica Rosielna
  1) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzechówka (zad. 1, zad.2 i zad.3), 2) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna - zad. 4, 3) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne - zad. 2 etap II i III, 4) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś - zad. 1 .
 9. Lubatówka etap I - regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 - 1+578 Etap I o łącznej długości 1,578 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. podkarpackie
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  1) Przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuację robót wykonanych na odcinku 0+000 - 1+578 potoku Lubatówka w roku ubiegłym. Zakres robót obejmuje dalszą budowę opasek brzegowych z koszy siatkowo kamiennych na łukach wklęsłych i umocnień brzegów płytami JOMB na łukach wypukłych oraz obudowę wylotów z kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach regulacji koryta potoku Lubatówka. Przewidziane roboty mają na celu zabezpieczenie brzegów koryta potoku przed erozją niekorzystną dla zabudowy i ciągów komunikacyjnych.
  Regulacja w km 0+000 - 1+578 stanowi etap 1 przewidywanych do wykonania robót budowlanych w korycie potoku Lubatówka na terenie miasta Krosna.
  Załączony do siwz projekt architektoniczno-budowlany obejmuje całość robót, w tym również roboty wykonawcze w 2008 r.

  Pozostały do wykonania zakres robót obejmuje:

  a) Roboty przygotowawcze
  W ramach robót przygotowawczych należy wykonać mechaniczne wykarczowanie pni w ilości 26 szt. i rozbiórkę elementów żelbetowych powyżej lewego przyczółka mostu przy ulicy Piłsudskiego 20m3, wyciąć krzaki o powierzchni 0,01 ha, a także wykonać drogi technologiczne o powierzchni 1065m2.

  Drogi technologiczne
  Z uwagi na rzadszą i oddaloną od koryta zabudowę, drogi technologiczne należy wykonać w następujących odcinkach:
  - poniżej ulicy Piłsudskiego - brzeg lewy - 225 m2
  - poniżej ulicy Paderewskiego - brzeg prawy - 90 m2
  - zjazdy od strony bulwaru - 5 szt - 750 m2
  Drogi wykonywane będą z płyt drogowych 3,0x1,0x0,15 po jednej stronie potoku, na drugą stronę materiały budowlane będą podawane dźwigiem. Powyższe drogi technologiczne mają połączenie z drogami utwardzonymi ogólnodostępnymi
  Drogi te należy wykonać z płyt drogowych na istniejącym terenie z niewielkim jego przystosowaniem do układania płyt, natomiast w przypadku zjazdów z bulwaru należy płyty ułożyć na przygotowanym nasypie z dowiezionej ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Zrezygnowano z drogi dojazdowej od lewego brzegu powyżej ulicy Piłsudskiego ze względu na brak zgody właścicieli działek, a transport materiałów będzie wykonywany od ulicy Podwale.
  Parametry techniczne drogi:
  szerokość 3,00 m,
  zjazdy z bulwaru znajdującego się po prawej stronie koryta są o wymiarach
  15mx10m.
  Po wykonaniu umocnień drogi technologiczne i place manewrowe należy rozebrać a teren przywrócić do poprzedniego stanu.

  b) Roboty ziemne i zagospodarowanie odkładów

  W ramach robót ziemnych należy zagospodarować teren po rozebraniu wszystkich dróg technologicznych, placów manewrowych i zjazdów wykonywanych w ramach całego zadania tj. na powierzchni 0,06 ha za pomocą sprzętu rolniczego z wysiewem traw i nawozu. Należy także zagospodarować odkłady ziemne na powierzchni 1.76 ha metodą pełnej uprawy po rozplantowaniu gruntu z wykopów przy użyciu sprzętu rolniczego do uprawy i wysiewu nasion traw.
  Należy wykonać następujące roboty ziemne:
  - wykop mechaniczny 160,4 m3
  - wykop ręczny 735,0m3
  - rozplantowanie urobku wzdłuż brzegów 895,4m3
  - plantowanie skarp 1505m3
  - humusowanie z obsiewem nasionami traw powierzchni płyt JOMB oraz plantowanych skarp 2610m2

  Zagospodarowanie terenu obejmuje także wykoszenie skarp oraz odkładów na
  odcinkach wykonanych w 2008 roku na powierzchni 11800 m2.


  c) Umocnienia za pomocą koszy siatkowo-kamiennych

  1. Umocnienia za pomocą 3 koszy siatkowo-kamiennych.
  Na brzegu lewym w km: 0+375-0+410,0+606-0+614,1+299-1+330 a także na brzegu prawym w km : 0+288-0+364,0+430-0+440 - łączna długość opasek 160mb.
  Planuje się wykonanie umocnienia brzegów koszami siatkowo kamiennymi, dolna warstwa z kosza o przekroju 50x150 cm, a na nim dwa kosze 50x100 cm ułożone kaskadowo tworząc nachylenie 1:1.
  Z uwagi na możliwość erozji dna wzdłuż opaski należy pierwszą warstwę koszy ułożyć na narzucie kamiennym o grubości warstwy 0,30m pasem 2,0m, natomiast wprowadzone w projekcie architektoniczno - budowlanym zmiany nie przewidują już obetonowania koszy.

  2. Umocnienia za pomocą 4 koszy siatkowo-kamiennych.
  Taki sposób umocnienia przewiduje się wykonać w km 0+380-0+430 na brzegu prawym, tj powyżej mostu na ul. Piłsudskiego na długości 50 m.
  Z uwagi na możliwość erozji dna wzdłuż opaski należy pierwszą warstwę koszy o szerokości 1,5m ułożyć na narzucie kamiennym średnio 0,6m3 /1 mb opaski.
  Czwarta warstwa koszy jest układana na płask po skarpie nad opaską z trzech koszy pasem 1,5m warstwą 0,5m.

  3. Umocnienia pojedynczym koszem siatkowo-kamiennym o wymiarach 50x150 cm
  Pojedynczym koszem siatkowo-kamiennym o wymiarach 50x150 cm przewiduje się umocnić następujące miejsca:
  lewy przyczółek mostu na ul. Piłsudskiego na długości 16 m,
  prawy przyczółek mostu na ul. Paderewskiego, na długości 10m,
  prawy filar mostu na ul. Czajkowskiego na długości 12m,
  istniejący mur oporowy w km 1+277-1+299 na długości 22 m.

  Przewiduje się wykonanie w przegłębieniach koryta potoku umocnienie dna za pomocą narzutu kamiennego pod wymienionymi wyżej opaskami z koszy i w przegłębieniach przy lewym przyczółku mostu na ulic Piłsudskiego i
  prawym przyczółku mostu na ulicy Czajkowskiego a także w dnie przy skarpie lewej w km 0+455-0+470 i 1+365-1+380 wzdłuż ubezpieczenia z płyt JOMB.

  d) Umocnienia za pomocą płyt JOMB
  Powyżej opasek potrójnych z koszy siatkowo-kamiennych skarpa z nachyleniem 1:1,5 umocniona płytami JOMB na geowłókninie pasem 1,00 m.
  Na łukach wypukłych skarpy w km 0+517-0+576, 1+250-1+294 na brzegu prawym i w km 0+410-0+470, 1+105-1+214, 1+330-1+380 na brzegu lewym ubezpieczyć płytami pasem 4,0m ułożonymi na geowłókninie.
  Długość odcinków ubezpieczonych tylko płytami JOMB wynosi 319 m.
  Na powierzchni skarp w tym także na płytach JOMB należy wykonać obsiew wraz z humusowaniem warstwą humusu 5 cm.

  e) Wykonanie obudowy wylotów z kanalizacji deszczowej
  Przewiduje się wykonanie obudowy 6 sztuk wylotów z kanalizacji deszczowej przechodzącej pod istniejącym obwałowaniem za pomocą wylotów żelbetowych typu PW-1/60 i PW-2/80 z klapą zwrotną typ PWZ-1/60 i PWZ-2/80.
  Pięć istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na lewym brzegu potoku przewiduje się obudować wylotami żelbetowymi typu PW-1/60 bez klap
  Roboty ziemne należy tutaj wykonywać ręcznie z uwagi na niewielkie ich rozmiary i w zależności od odległości wylotu od dna potoku należy odprowadzalnik wykonać rowem otwartym z ubezpieczeniem dna i skarp płytami JOMB średnio 15 m2 płyt poniżej każdego wylotu. Na wykonanych w ubiegłym roku odcinkach są pozostawione luki w ubezpieczeniu do wykonania stosownego podłączenia od wylotu. Wylot w km 1+120 został wyłączony, ponieważ kolektor kanalizacji deszczowej jest planowany do przebudowywany na większą średnicę. Szerokość koryta potoku wynosi 6,00 m w dostosowaniu do istniejących warunków. Również w dostosowaniu do istniejących warunków dostosowano łuki o promieniu 30-90 metrów.

  3) Zakres robót obejmuje:
  Roboty przygotowawcze i technologiczne:
  mechaniczne karczowanie pni: - 26 szt.
  ręczne ścinanie i karczowanie krzaków - 0.010 ha
  droga technologiczna z płyt żelbetowych: - 1065 m2
  rozbiórka elementów żelbetowych z wywozem - 20 m3
  Roboty ziemne i zagospodarowanie odkładów:
  zagospodarowanie terenu po rozebraniu dróg technologicznych: -0,06ha
  zagospodarowanie odkładów ziemnych na powierzchni - 1,76 ha
  wykop mechaniczny - 60,4 m3
  wykop ręczny - 735 m3
  wykoszenie skarp i powierzchni odkładów - 11800 m2
  Roboty umocnieniowe:
  umocnienie brzegów wypukłych płytami JOMB
  o wymiarach 100x75x12,5 na geowłókninie pasem 4,0m- 319 m
  umocnienie brzegów wklęsłych koszami
  siatkowo-kamiennymi 3-warstwowymi: - 280 m3
  umocnienie brzegu prawego opaską z 4-ch warstw koszy - 125 m3
  wykonanie narzutu kamiennego w korycie potoku: - 69,7m3
  kosze pod mostami i przy murze oporowym - 45 m3
  umocnienie skarp płytami JOMB nad opaskami z koszy - 160 m2
  Wyloty kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  Wykonanie obudowy wylotów z kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 11szt.
  oraz montaż klap zwrotnych - 6,0 szt
  ręczne rozkucie istniejących wylotów z wywózką gruzu: - 6,6 m3
  wykop ręczny pod wyloty - 6,6 m3
  wykonanie podłoża betonowego z betonu B-20: - 7,15 m3
  wykonanie wylotów typ PW-1/60 i PW-2/80
  z betonu zbrojonego B-20: - 16,94m3
  ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5 na
  geowłókninie wokół wylotów - 165 m2
 10. Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych obejmująca 3 zadania
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: przebudowę drogi Zadanie 1 - przebudowę drogi na dł. 130 mb, przebudowę i udrożnienie rowu, konstrukcyjne zabezpieczenie i drenaż skarpy, Zadanie 2 - przebudowę drogi na dł. 100 mb, przebudowę i udrożnienie rowu, konstrukcyjne zabezpieczenie i drenaż skarpy, Zadanie 3 - przebudowę drogi na dł. 80 mb, przebudowę i udrożnienie rowu, konstrukcyjne zabezpieczenie skarpy, odwodnienie drogi i zbocza
 11. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa nr IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat A - oczyszczanie ścieków.
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe
  - sieć PVC Ø 200 mm 12 141,00 mb,
  - sieć PVC Ø 160 mm 9 061,50 mb,
  - rurociąg tłoczny PE Ø 75 mm 429,00 mb,
  - studzienki kanalizacyjne PCV Ø 400 mm z włazem żeliwnym 710 szt.,
  - studzienki kanalizacyjne PCV Ø 1020 mm z włazem żeliwnym 14 szt.,
  - studzienki betonowe z włazem żeliwnym Ø 1 200 mm 31 szt.,
  - studzienki betonowe z włazem żeliwnym Ø 1 000 mm 1 szt.,
  - przepych pod drogą krajową 48 mb,
  - pompownia 1 kpl,
  - komora pomiarowa 1 kpl,
  - ogrodzenie przepompowni i komory pomiarowej wraz z bramką szer. 1,0 m x 2 -
  53, 50 mb,
  - obsługa geodezyjna.
 12. PRZEBUDOWA KANAŁU SANITARNEGO PCV D200, RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PE-90 Z PRZEPOMPOWNIĄ P1, OGRODZENIEM I UMOCNIENIEM ROWU PRZYDROŻNEGO PRZY UL. DWORSKIEJ W SIENIAWIE - USZKODZONYCH W W WYNIKU POWODZI W 2008R.
  Zamawiający: Gmina Rymanów, Rymanów
  1)przebudowa pompowni P1 o par.PE-HD 1,4m X 3,5m fi 140 - 1 kpl. 2)przebudowa kanalizacji sanitarnej PCV D200 - 29m 3)przebudowa rurociągu tłocznego PE 90 - 18m 4)przebudowa zasilania elektrycznego - 11m 5)wykonanie ogrodzenia przepompowni - 18m 6)regulacja i umocnienie rowu przydrożnego - 25m 7)wywóz obsuniętej ziemi i odtworzenie rowu przydrożnego -160m3 8)przebudowa nawierzchni drogi zniszczonej przez osuwisko -900mb.
 13. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę o symbolu KZ 4 w Jaśle
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę o symbolu KZ 4 w Jaśle - ciąg główny o dł. 557 mb.
  Roboty należy wykonać zgodnie z technologią i zakresem robót określonym w przedmiarze robót. Rury PEHD należy zastąpić rurami litymi PVC typ < S >
 14. Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego kanalizacji burzowej (remont) w rejonie ul. Łukasiewicza w Jedliczu
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
  Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
  - demontaż istniejącego kanału kanalizacji deszczowej d=800 mm z rur betonowych
  - budowa kanału grawitacyjnego kanalizacji deszczowej f 800 mm z rur żelbetowych WIPRO
  na odcinku od studni Sb1 do Sb4 ( w ul. Wałowej) z wyłączeniem odcinka kanalizacji deszczowej pod drogą powiatową ( ul. Łukasiewicza) oraz z wykonaniem studni Sb2

Inne osoby dla Kopera (66 osób):