Kogo reprezentuje osoba

Koppe Anna Maria

w KRS

Anna Maria Koppe

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Koppe
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rogowska Aleksandra Małgorzata, Rogowski Michał, Żerkowski Marek Karol

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudziak Bartosz Mikołaj

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eco-home Rogowski Sp. J., Poznań − KRS 0000681878

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Wena Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000081583

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. WYKONANIE WIAT DO EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA W LEŚNICTWACH: BUDZYŃ, PIŁKA, JAKTORÓWKO.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Podanin, Chodzież
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wiat do edukacji leśnej społeczeństwa w Leśnictwach: Budzyń, Piłka, Jaktorówko. 2. Przedmioty inwestycji usytuowane będą na działkach nr: a. 8269 położonej w Budzyniu, b. 8079/2 położonej w Laskowie, gm. Szamocin, c. 8110/3 położonej w Borowie, gm. Szamocin. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: a. projekty budowlane, b. przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Powyższy działki stanowią własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Podanin. 5. Ewentualne odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. 6. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia: a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.); b. ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), c. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); d. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.); e. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401); f. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126); g. przepisy i wytyczne branżowe. Szczegółowy zakres wykonania robót zawierają projekty budowlane oraz przedmiary robót które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ 7. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót potwierdzonego bezusterkowym protokołem zdawczo odbiorczym. 9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej Operat kolaudacyjny stanowiący podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, zawierający wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza : a. kosztorys robót budowlanych, b. protokoły robót zanikowych, jeśli występują, c. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, świadectwa jakości itp., d. protokół odbioru technicznego - pomiary, e. protokół odbioru końcowego, f. gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia. 10. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekty budowlane, przedmiary robót oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 11. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projektach budowlanych i przedmiarze robót. 12. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm. 13. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją musza posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w projekcie budowlanym, pod warunkiem, że zaproponowany produkt posiadać będzie parametry i spełniać standardy, co produkt podany przykładowo. Należy wówczas w ofercie podać nazwę, typ i parametry proponowanego produktu równoważnego. 14. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych Kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści wzoru umowy będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ. 16. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.