Kogo reprezentuje osoba

Kosior Szyszkowska Adriana

w KRS

Adriana Kosior Szyszkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adriana
Nazwisko:Kosior Szyszkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Połaniec (Świętokrzyskie), Staszów (Świętokrzyskie)
Przetargi:343 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kępa Krzysztof, Król Zdzisław Edward, Lewakowski Jan Julian, Pawełek Stefan, Prajs Janina Czesława, Szyszkowska Bożena Józefa, Szyszkowski Rafał Przemysław, Szyszkowski Wojciech Łukasz, Szyszkowski Zdzisław Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zrajewska Monika

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciepiela Kacper, Czegus Aneta, Flisiak Grzegorz, Kutz Ewa, Nowak Jolanta Monika, Olejarnik Grażyna Katarzyna, Skuta Agnieszka, Szweda Sebastian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łygan Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bowlingowy Klub Połaniec, Połaniec − KRS 0000035591
 2. Fundacja Wspomagania Oświaty W Połańcu, Połaniec − KRS 0000124610
 3. Ludowy Klub Sportowy Delfin Połaniec, Połaniec − KRS 0000008421
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Zawada − KRS 0000042294
 5. Old-boy Pogoń Staszów, Staszów − KRS 0000132474
 6. Polskie Budownictwo Infrastrukturalne Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000109034
 7. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych W Rzeszowie Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000155586
 8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000138814
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec, Połaniec − KRS 0000022569
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 11. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Ziemi Połanieckiej, Połaniec − KRS 0000346544
 12. Wapienie Jurajskie Sp. Z O.O., Rogaszyn − KRS 0000367132
 13. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Kielce − KRS 0000234600

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arche Restauracje Sp. Z O.O., Łochów − KRS 0000317505
 2. Arenda Sp. Z O.O., − KRS 0000037068
 3. Drukarnia Narodowa S.A. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000035275
 4. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn - Koźle − KRS 0000008993
 5. Kopalnie Dolomitu S.A. W Sandomierzu, Sandomierz − KRS 0000198612
 6. Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Oleszyce − KRS 0000032263
 7. Miejski Klub Sportowy Czarni W Połańcu, Połaniec − KRS 0000208628
 8. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 9. Pbi Infrastruktura S.A., Kraśnik − KRS 0000001731
 10. Polskie Tatry S.A., Zakopane − KRS 0000105395
 11. Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne Polprzem Sp. Z O.O., Połaniec − KRS 0000182329
 12. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe S.A. W Kraśniku, Kraśnik − KRS 0000054639
 13. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-handlowe Nida Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000058719
 14. Przędzalnia Czesankowa Elanex S.A., Częstochowa − KRS 0000136430
 15. Sandomierskie Kopalnie Siarki i Surowców Mineralnych S.A., Sandomierz − KRS 0000212524
 16. Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Kielce − KRS 0000077042
 17. Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro S.A., Warszawa − KRS 0000010286
 18. Uniwersal Sp. Z O.O., Połaniec − KRS 0000259705
 19. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa − KRS 0000123596

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T na odcinku od km 0+005 do km 0+500
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  1). Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500. Lokalizacja drogi: Działka Nr 551/1; 551/2, obręb Chmielnik; Jednostka ewidencyjna – Chmielnik, woj. Świętokrzyskie Przebudowa konstrukcji nawierzchni polegać będzie na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni w dotychczasowym miejscu. Zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni od km 0+005 do km 0+500, o szerokości jezdni 7,0m - 5,5m oraz odbudowę nawierzchni na przełomach: - warstwa ścieralna z masy asfaltowej o grubości 4cm po zagęszczeniu o uziarnieniu 0- 12,8mm wg normy PN-S-96022; - warstwa wyrównawcza z masy mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0-16mm wg normy PN- S-96022 w ilości ok. 75kg/m2; - uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni na szerokości 25cm kruszywem kamiennym o granulacji 31,5 - 63mm grubości 30cm na długości 330m; Frezowanie sfałdowań w ilości ok. 158,5m2 o grubości 5cm. Podbudowa na przełomach - podbudowa dolna - 20cm kruszywo łamane 31,5-63mm; - podbudowa górna - 10cm kruszywo łamane 0-31,5mm. Projektowana odbudowa nawierzchni asfaltowej na przełomach wynosi ok. 143,5m2. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty w zakresie przełożenia krawężnika, wymiany krawężnika na nowy, przełożenia kostki brukowej, utwardzenia kruszywem kamiennym poboczy; regulacji zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych; kratek ściekowych, zjazdów w ilości i zakresie określonym w dokumentacji projektowej. 2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i STWiOR 3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia ( z zachowaniem zasady anonimowości) na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 4). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 5). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym. Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego przez Zamawiającego projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót. 6). Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe wymagane do przebudowy drogi gminnej w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności). Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.Kosztorys ofertowy uproszczony należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałych załączników opisujących przedmiot zamówienia. 3. Dodatkowe wymagania: 3.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.2 Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonać badania mieszanki mineralno – bitumicznej ( przynajmniej dwie próbki – po jednej na 1 km drogi ) i wyniki przedstawić Zamawiającemu. 3.3. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ
 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów przez wieś dz. ewid. nr 487 (etap II) 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrząstów (k. szkoły) na długości 350m 3.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków) 4.Przebudowa drogi gminnej nr 103 412 Boża Wola przez wieś 5.Modernizacja drogi gminnej nr 103404 Chorzelów p. wieś 6.Przebudowa drogi gminne w m. Wola Mielecka /Stolarnia/ 7.Remont wjazdu do budynku komunalnego w m. Podleszany
  Zamawiający: Gmina Mielec, Mielec
  : Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów przez wieś dz. ewid. nr 487 (etap II) 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrząstów (k. szkoły) na długości 350m 3.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków) 4.Przebudowa drogi gminnej nr 103 412 Boża Wola przez wieś 5.Modernizacja drogi gminnej nr 103404 Chorzelów p. wieś 6.Przebudowa drogi gminne w m. Wola Mielecka /Stolarnia/ 7.Remont wjazdu do budynku komunalnego w m. Podleszany
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 353071T Czarkowy – wąwóz od km 0+000 do km 0+560
  Zamawiający: Gmina Nowy Korczyn, Nowy Korczyn
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 353071T Czarkowy-wąwóz od km 0+000 do km 0+560. Zakres robót budowlanych w ramach niniejszego zadania obejmuje: a. Podbudowa od km 0+190 do km 0+560 - mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką 1 850 m2 - Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 15 cm – 1 295 m2 - Nawierzchnia kruszywa kamiennego 31,5-63 warstwa dolna o gr 20 cm – 1 295 m2 - Nawierzchnia kruszywa kamiennego 0- 31,5 warstwa dolna o gr 10 cm – 1 295 m2 b. Poszerzenie od km 0+000 do km 0+190 - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI – 133 m2 - Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm – 133 m2 - Nawierzchnia kruszywa kamiennego 31,5-63 warstwa dolna o gr 20 cm – 133 m2 - Nawierzchnia kruszywa kamiennego 0- 31,5 warstwa dolna o gr 10 cm – 133 m2 c. Nawierzchnia - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochód samowyład – 147 t - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. + rozjazdy – 1 998 m2 d. Pobocza - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm – 840 m2 e. Oznakowanie Ustawienie słupków dł.3,5 m z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami szt-2
 4. „Przebudowa drogi nr 390025 T Korytnica - Osówka, od km 0+000 do km 0+800 i Przebudowa drogi nr 390058 T Korytnica - pod las, od km 0+000 do km 0+835”
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót na zadania pn. „Przebudowa drogi nr 390025 T Korytnica - Osówka, od km 0+000 do km 0+800 i Przebudowa drogi nr 390058 T Korytnica - pod las, od km 0+000 do km 0+835”, która obejmuje realizację następujących zadań: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi nr 390025 T Korytnica - Osówka, od km 0+000 do km 0+800 Zadanie to obejmuje: a) długość przebudowywanego odcinka drogi 800 m - od km 0+000 do km 0+800, b) szerokość: - jezdni – 3,5 m - pobocza – 0,75 m c) nawierzchnie: beton asfaltowy, pobocze utwardzone materiałem kamiennym, d) ruch pieszych – po poboczu, e) odwodnienie – powierzchniowe, f) utwardzenie materiałem kamiennym zjazdów na posesje i działki rolne o szerokości 4,0m (nie więcej niż do granicy działki) g) uporządkowanie pasa drogowego z pozostałości materiałów budowlanych, gałęzi i zgarniętej ziemi Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi nr 390058 T Korytnica – pod las, od km 0+000 do km 0+835 Zadanie to obejmuje: a) długość przebudowywanego odcinka drogi 835 m - od km 0+000 do km 0+835, b) szerokość: - jezdni – 3,5 m - pobocza – 0,75 m c) nawierzchnie: beton asfaltowy, pobocze utwardzone materiałem kamiennym, d) ruch pieszych – po poboczu, e) odwodnienie – powierzchniowe, f) utwardzenie materiałem kamiennym zjazdów na posesje i działki rolne o szerokości 4,0m (nie więcej niż do granicy działki), g) uporządkowanie pasa drogowego z pozostałości materiałów budowlanych, gałęzi i zgarniętej ziemi.
 5. Zabezpieczenie dna wąwozy lessowego w ciągu drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz. 366 od km 1+814 do km 2+064
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary od km 1+814 do km 2+064 tj. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szer. 3,0m, uzupełnienie poboczy szer. 0,5m zgodnie z dokumentacją techniczna, przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważ-ne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 6. Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowości Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 0+260
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowości Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 0+260 długość remontowanego odcinka drogi: 260 m. Zadanie obejmuje wykonanie - wykonanie warstw konstrukcyjnych pod elementy drogi -wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokość jezdni 3 m (droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa) warstwa wiążąca gr. 4cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm - wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,25 do 0,50 m - umocnienie rowu płytami ażurowymi 60 x 40 x 8 cm na długości 30 m Zaleca się by wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany załącznik nr 8 do siwz oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 9 do siwz. Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. Jeżeli w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych lub projekcie budowlanym wskazane byłyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy, dopuszcza składanie ,,produktów” równoważnych. Wszelkie ,,produkty” pochodzące od konkretnych producentów , określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych , Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, (jeśli dotyczy), ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazujące oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
 7. Remont drogi gminnej 331001T Grabina-Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej 331001T Grabina-Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787 tj. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szer. 3,0m, uzupełnienie poboczy szer. 0,5m zgodnie z dokumentacją techniczna, przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważ-ne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te speł-niają wymagania określone przez zamawiającego.
 8. Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

  - Karczowanie krzaków, pni drzew, gałęzi w skrajni drogi wraz z utylizacją - 0,02 ha


  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY
  ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby

  - Wykonanie nasypów z gruntu G1 w miejscach wypłukanych przez wodę – 390,00 m3


  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

  - Koryto wykonywane mechanicznie całej szerokości jezdni, w zniszczonej nawierzchni tłuczniowej, głębokość koryta 20 cm. Pozyskany materiał wbudować pod pobocza lub wywieść
  – 5.372,50 m2


  - Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego – 5.372,50 m2

  - W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie - 362,40 m3


  - W-wa z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
  – 1.656,63 m3  NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

  - Skropienie mechaniczne warstw emulsją asfaltową – 4.852,50 m2

  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. – 4.852,50 m2

  - Skropienie mechaniczne warstw emulsją asfaltową – 4.722,50 m2

  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. – 4.722,50 m2.
 9. Przebudowa drogi gminnej nr 003224T w miejscowości Podborek od km 0+000 do km 0+940
  Zamawiający: Gmina Rytwiany, Rytwiany
  Przebudowa drogi gminnej nr 003224T w miejscowości Podborek od km 0+000 do km 0+940
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 003847 T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+620 o szer. 3,50 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza utwardzone kruszywem łamanym, odwodnienie liniowe typu mulda oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
  Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
  Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z MSW i A.
  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego.
  Uwaga:
  Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ.
  Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
  Uwaga:
  Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
  INFORMACJA O ZAOFEROWANYM OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI:
  Okres gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60 miesięcy
  Oferta z najkrótszym zaoferowanym okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
  Oferta z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 11. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
  W ramach zadania przewidziano do przebudowy trzy odcinki dróg powiatowych zlokalizowane na terenie Powiatu Staszowskiego - gmina Bogoria , Rytwiany oraz Szydłów.
  Odcinek nr 1 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0786T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 16+807 do km 17+664. W ramach przebudowy planowane jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 75kg/m2, ułożeniu siatki zbrojeniowej przesączonej asfaltem, a także ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA gr. 4cm. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej o szer.1,5m wraz z opaską bezpieczeństwa szer. 0,5m (łączna szerokość chodnika i opaski bezpieczeństwa 2,00m) oraz kompleksowe oznakowanie.

  Odcinek nr 2 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 3+049 do km 3+995. przebudowa będzie obejmowała budowę na całym odcinku chodnika z kostki betonowej o szer. 2,00m wraz z wykonaniem renowacji odwodnienia.

  Odcinek nr 3 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876m. w ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o szer. 2,00m Na odcinku 130m zostanie wykonane frezowanie oraz ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
 12. „Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”, określonego poniżej: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy n/w dróg, w zakresie określonym projektem budowlanym, a w szczególności: 1) Zadanie 1: Przebudowa drogi Szydłów ul. Cmentarna nr 390039T a) długość przebudowywanego odcinka drogi 44 m - od km 0+406 do km 0+450, b) szerokość: - jezdni – 5,0 m - pobocza – 0,75 m - na odcinku od 0+430 do 0+450 (na pozostałym odcinku: ścieki betonowe i skarpa zabezpieczona krawężnikami), - przepust rurowy fi 50 cm – 10,0 m c) nawierzchnie: beton asfaltowy, pobocze utwardzone materiałem kamiennym, d) ruch pieszych – po poboczu, e) odwodnienie – powierzchniowe do ścieku betonowego oraz wymienianego przepustu rurowego (dalej do projektowanej kanalizacji ul Armii Krajowej), 2) Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej Wymysłów przez wieś nr 390059T a) długość przebudowywanego odcinka drogi 500 m – od km 0+000 do km 0+500, b) szerokość: - jezdni – 3,5 m, - pobocza – 0,75 m c) nawierzchnie: beton asfaltowy, pobocze utwardzone materiałem kamiennym, d) ruch pieszych – po poboczu, e) odwodnienie – powierzchniowe, Uwaga: Projekt obejmuje przebudowę drogi od km 0+000 do km 820. Zakres zamówienia obejmuje odcinek drogi od km 0+000 do km 0+500. 3) Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej Szydłów - Korytnica nr 390011T a) długość przebudowywanego odcinka drogi 355m – od km 2+060 do km 2+415, b) szerokość: - jezdni – 5,0 m, - pobocza – 0,75 m c) nawierzchnie: beton asfaltowy, pobocze utwardzone materiałem kamiennym, d) ruch pieszych – po poboczu, e) odwodnienie – powierzchniowe, 4) Oznakowanie znakami pionowymi, 5) Utwardzenie materiałem kamiennym zjazdów na posesje i działki rolne o wymiarach 3,0 x 2,0 m (nie więcej niż do granicy działki), 6) Uporządkowanie pasa drogowego z pozostałości materiałów budowlanych, gałęzi i zgarniętej ziemi.
 13. Przebudowa drogi gminnej 309037 T w miejscowości Rembów
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  Zakres robót obejmuje m. in.:

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 0,74 km,
  - Mechaniczne wycinanie drzew, karczowanie pni i zagajników gęstych – 0,36 ha,

  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY
  ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby
  - Roboty ziemne wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV. Wykonawca zapewni wywóz i miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt – 129,80 m3,
  - Roboty ziemne nasypy wraz z dowozem gruntu G1, formowaniem i zagęszczeniem z gruntu dowiezionego – 435,00 m3,

  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
  linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
  - Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod zjazdami średnicy 40 cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką -26,00 m,
  - Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 40 cm pod zjazdami. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych i zasypki – szt. 4,
  - Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogą średnicy 50 cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podsypką 20 cm, zasypką – 7,50 m,
  - Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 50 cm pod drogą. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych i zasypki – szt. 2,

  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
  nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania,
  fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  - Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca
  statycznego – 5.165,00 m2,
  - W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 – 3.842,00 m2,

  NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
  wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład – 3.768,50 m2,
  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład – 3.695,00 m2,

  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
  fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  - Ścinanie, profilowanie i wykonanie pobocza i zjazdów z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 25 cm. Szerokość poboczy 1m – 1.560,00 m2,
  - Oczyszczenie rowów z namułu śr 0,6 m3/m – 315,00 m,
  - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 0,74 km,

  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
  - Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych – szt 6,
  - Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 – szt. 9.

 14. 1. Remont drogi gminnej nr 001823T Szczebrzusz - Zakupniki od km 0+000 do km 0+895 2. Remont drogi gminnej nr 001813T Budziska Klasztor od km 0+000 do 0+698 3. Remont drogi gminnej nr 001711T Gace Stare od km 0+00 do km 1+143 4. Remont drogi gminnej nr 001774T Łubnice od km 0+000 do 0+750 5. Remont drogi gminnej nr 001944T Borki Kamieniec od km 0+000 do km 0+646 6. Remont drogi gminnej nr 001933T Czarzyzna-Słupiec od km 0+670 do km 1+512
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
  Część I: Remont drogi gminnej nr 001823T Szczebrzusz - Zakupniki od km 0+000 do km 0+895,
  Część II: Remont drogi gminnej nr 001813T Budziska Klasztor od km 0+000 do 0+698
  Część III :Remont drogi gminnej nr 001711T Gace Stare od km 0+00 do km 1+143
  Część IV: Remont drogi gminnej nr 001774T Łubnice od km 0+000 do 0+750
  Część V: Remont drogi gminnej nr 001944T Borki Kamieniec od km 0+000 do km 0+646
  Część VI:Remont drogi gminnej nr 001933T Czarzyzna-Słupiec od km 0+670 do km 1+512,
  Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót

  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga ponadto:
  1. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.
  2. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy.
  3. Utrzymywania obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco powstających odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
  5. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.
  6. Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).
  7. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach.
  8. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych.
  9. Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.
  10. Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”.
  Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawa decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich
  „nierównoważności”.
  12. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót – minimum 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
  13. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia.
 15. Przebudowa drogi gminnej nr 003264T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 0+230
  Zamawiający: Gmina Rytwiany, Rytwiany
  Przebudowa drogi gminnej nr 003264T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 0+230
 16. Remont drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Kotuszów od km 8+217 do km 8+832
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
  Remont drogi powiatowej nr nr 0035T Brzeziny - Kotuszów od km 8+217 do km 8+832
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4 cm
  - wyrównanie istniejące podbudowy betonem asfaltowym średnio 100kg/m2
  - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym
  - renowacja odwodnienia
 17. „Remont drogi gminnej nr ewid. 0049W Domaradzice – Konary, dz. 110, od km 0+000 do km 1+400”
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr ewid. 0049W Domaradzice – Konary, dz. 110, od km 0+000 do km 1+400” zniszczenia powstały w wyniku nawalnego deszczu w 2015 r.
  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym 1400 mb
  Plantowanie poboczy mechanicznie przy grubości ścinania średnio 10 cm – 1400 m²
  Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca - 6040 m²)
  Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna - 5900 m²)
  Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 o grubości 8 cm- 1400 m²
 18. Remont drogi gminnej nr 331005T Wilkowice przez wieś od km 0+769 do km 1+221
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Wilkowice przez wieś od km 0+769 do km 1+221 tj.: 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – - 0,452km 1.2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie - 1808,00m2 1.3 Koryta gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni – 452,00m2 1.4 Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego gr 20 cm – 452,00m2 1.5 Warstwa podbudowy z kruszyw gr 15 cm - 1808,00m2 1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 4 cm (warstwa wiążąca) - 1446,20m2 1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 4 cm (warstwa ścieralna) - 1401,00m2 1.8 Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 8 cm – 452m2 1.9 Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych gr 70mm – 1 szt 1.10 Pionowe znaki drogowe – znaki o pow do 0,3m2 – 1 szt 1.11 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni – 0,03ha Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 2.W cenie zadania poza kosztami prac wymienionymi w przedmiarach robót należy uwzględnić koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia tj.: • Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy, • Koszty robót demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, • Koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (projekt, oznakowanie), • Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. 4. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem środkami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa.
 19. Remont drogi gminnej nr ewid. 0258W Szczeglice – Kolonia Szczeglice I, dz. 569, od km 0+845 do km 1+495, zniszczenia powstały w wyniku nawalnego deszczu w 2015
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
  Przedmiotem zamówienia jest - Remont drogi gminnej nr ewid. 0258W Szczeglice – Kolonia Szczeglice I, dz. 569, od km 0+845 do km 1+495, zniszczenia powstały w wyniku nawalnego deszczu w 2015 r.
  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,65 km.
  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie – 9 m2.
  Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne – 2.600 m2.
  Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 2.600 m2.
  Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca – 2.080 m2.
  Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4cm warstwa ścieralna – 1.950 m2.
  Plantowanie poboczy mechanicznie przy grubości ścinania średnio 10 cm – 650 m2.
  Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 8 cm – 650 m2.
  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3 m2 – 650 m2.
  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3 m2 – 650 m2.
 20. Przebudowa drogi gminnej Śniekozy przez wieś nr ewid. dz. 70 od km 0+000 do km 0+650
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Śniekozy przez wieś nr ewid. dz. 70 od km 0+000 do km 0+650 tj.: 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – geodezyjne wytyczenie drogi – 0,65km 1.2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie - 2420,00m2 1.3 Koryta gł. 25 cm na poszerzeniach jezdni – 1445,00m2 1.4 Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego gr 15 cm – 3395,00m2 1.5 Warstwa podbudowy z kruszyw gr 10 cm - 3395,00m2 1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 4 cm (warstwa wiążąca) -2485,00m2 1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 4 cm (warstwa ścieralna) - 2420,00m2 1.8 Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 8 cm – 982,50m2 1.9 Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych gr 70mm – 2 szt 1.10 Pionowe znaki drogowe – znaki o pow do 0,3m2 – 2 szt Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 2.W cenie zadania poza kosztami prac wymienionymi w przedmiarach robót należy uwzględnić koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia tj.: • Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy, • Koszty robót demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, • Koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (projekt, oznakowanie), • Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. 4. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem środkami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa
 21. Remont drogi gminnej nr 001900T Orzelec Duży przy Kanale Strumień od km 0+000 do km 1+700
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
 22. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 23. Remont drogi gminnej nr ewid. 0218W Podlesie - Wysoki Średnie dz. 484 od km 0+500 do km 1+300 - uszkodzonej przez deszcz nawalny, który wystąpił w dniach 25-26 lipca 2015.
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
 24. Przebudowa drogi gminnej nr 101300R w m. Chwałowice
  Zamawiający: Gmina Radomyśl nad Sanem, Radomyśl nad Sanem
 25. Remont dróg i placu manewrowego w gm.Tuczępy
  Zamawiający: Gmina Tuczępy, Tuczępy
 26. Przebudowa drogi Kotuszów - Jasień nr 390015 T od km 0+000 do km 0+450
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 27. Przebudowa drogi Szydłów - Gacki nr 390037T od km 0+000 do km 0+650, łącznie 650 mb
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 28. Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica
  Zamawiający: Gmina Stopnica, Stopnica
 29. Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 30. Remont drogi gminnej nr 0153W Łagówka dz. 190/1, 190/2, od km 0+000 do km 1+700 oraz remont drogi gminnej nr 0167W Mała Wieś - Bogoria dz. 259 od km 0+000 do km 0+700.
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
 31. Przebudowa, remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 331002T Goźlice-Kozia Górka od km 0+535 do km 1+658 2) Remont drogi gminnej w m. Ossolin nr ewid. dz. 196, 197 od km 0+000 do km 0+440 3) Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 76, 88, 231 Pęchów-Adamczowice od km 0+565 do km 1+165
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 32. Przebudowa oraz remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach : 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże - Solec Stary od km 1+000 do km 1+984 2.Remont drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka - Czarzyzna od km 0+005 do km 1+593 na odcinku Zofiówka - Rejterówka .
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
 33. Przebudowa drogi gminnej na działce ew.nr 382 i 384 w msc. Janowice Raczyckie od km 0+000 do km 0+150, Przebudowa drogi gminnej Wola Zofiowska - Zofiówka położonej na działkach nr ew. 251 i 255 od km 0+000 do km 0+680 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 29 w miejscowości Pożogi, Utwardzenie placu na działce o nr ewidencyjnym 64 w miejscowości Janowice Raczyckie, Przebudowa drogi gminnej na działce ew. nr 290 w miejscowości Zagrody
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
 34. Zabezpieczenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice-Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+858 do 1+578
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 35. Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0021T na odcinku Chmielnik-Śladków Duży
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 36. 1. Remont drogi w miejscowości Jamno dz. nr ewid. 38 od km 0+000 do km 1+000 2. Remont drogi w miejscowości Nowa Huta dz. nr ewid. 217 od km0+000 do km 0+890 3. Remont drogi w miejscowości Celiny dz. nr ewid. 171/1 w km 1+535 do km 1+955
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
 37. Budowa odcinka drogi gminnej nr 312014T w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 312043T
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
 38. Remont drogi gminnej nr 384009 T Świniary przez wieś od km 0+000 do km 1+060 i od km 1+068 do km 2+045, dł. 2037mb
  Zamawiający: Gmina Solec - Zdrój, Solec-Zdrój
 39. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz.II etap I i II
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 40. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz.I etap I i II
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 41. Przebudowa dróg gminnych: nr 373079 T Ostrołęka - Wał Wiślany - Kapliczka od km 0+332 do km 0+751, nr 373082 T Ostrołęka - Jeziora, Andruszkowice - Wał, Zawierzbie - Łąki i Faliszowice - Kąty
  Zamawiający: Gmina Samborzec, Samborzec
 42. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Gnojno
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
 43. Przebudowa dróg na terenie gminy Łubnice
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
 44. Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Obrazów, Obrazów
 45. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OCIESĘKI, WÓLKA POKŁONNA, KORZENNO, RAKÓWKA, REMBÓW, DROGOWLE, LIPINY - SZUMSKO, GŁUCHÓW, ZALESIE ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA HUTA I RADOSTÓW
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
 46. Przebudowa dróg gminnych Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Zamawiający: Gmina Iwaniska, Iwaniska
 47. Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka-gr. powiatu odc. od km: 32+993 do km: 33+450 w miejscowości Rakówka
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 48. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937) w ramach zadania budżetowego:-Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527)-
  Zamawiający: Gmina Pierzchnica, Pierzchnica
 49. Przebudowa drogi gminnej nr 385067 T (stary numer 003780 T) Wólka Żabna-przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 50. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kęsów, Chwalibogowice, Urzuty, Kocina, Ksany
  Zamawiający: Gmina Opatowiec, Opatowiec
 51. Przebudowa drogi Mistrzowice do pól od km 0+604 do km 0+810 długości 206 mb
  Zamawiający: Gmina Opatowiec, Opatowiec
 52. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Rzemienowice, Kobiela, Krzczonów, Mistrzowice, Kamienna
  Zamawiający: Gmina Opatowiec, Opatowiec
 53. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kobiela, Podskale, Rzemienowice, Kęsów, Ksany, Trębaczów, Wyszogród, Rogów, Charbinowice, Kocina, Kamienna
  Zamawiający: Gmina Opatowiec, Opatowiec
 54. Remont drogi gminnej nr 357001T Kocina-Kresy Kocińskie od km 0+000 do km 1+096, Remont drogi gminnej nr 357045T ul. Polna od km 0+000 do km 0+253 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Opatowiec, Opatowiec
 55. Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny-Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 56. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 1602 w miejscowości Oleśnica
  Zamawiający: Gmina Oleśnica, Oleśnica
 57. Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1+030 - 1+584
  Zamawiający: Powiat Tarnobrzeski, Tarnobrzeg
 58. Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 59. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 60. Remont drogi powiatowej Nr 0350T Korzenno-Celiny-Głuchów-Rudki od km: 2+090 do km: 3+115 i od km: 3+540 do km: 5+050 - Etap I.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
 61. Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 .
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
 62. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina nr ewid. dz. 72
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 63. Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 64. Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 65. Remont dróg gminnych - etap II
  Zamawiający: Gmina Solec - Zdrój, Solec-Zdrój
 66. Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przez wieś od km 0+000 do km 0+680
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 67. Rozszerzenie rzeczowe na odcinku od km 32+110 do km 32+990 zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349 T Pierzchnica - Ujny - Holendry - Smyków - Korzenno - Drogowle - Ruda - Raków - Rakówka - gr. powiatu kieleckiego od km 22+525 do km 23+520
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
 68. Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 69. Remont drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 2+397 do 3+047.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
 70. 1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Huta 2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
 71. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Połańca wraz z przebudową sieci w ramach projektu pn.: Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca - roboty uzupełniające II do umowy nr TI.271.14.2014.IB-4
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 72. Przebudowa drogi gminnej nr 003205T w miejscowości Tuklęcz od km 2+050 do km 3+200 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Gmina Rytwiany, Rytwiany
 73. Remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na następujących zadaniach : 1.Remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 0+000 do km 1+861 i od km 2+690 do km 2+940 2.Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica od km 6+381 do km 7+031 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 0792T Czajków Płn. - Wiązownica Mała od km 2+940 do km 3+840
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
 74. Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 75. Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795, 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344, 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400, 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 76. Przebudowa drogi gminnej nr 003722T w Krzczonowicach od km 1+160 do km 1+942
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 77. Przebudowa drogi gminnej ulica Nasienna w Staszowie od km 0+136 do km 0+272
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 78. Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
 79. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003835T Wiązownica Duża-Granicznik od km 1+060 do km 2+000 realizowane w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003835T Wiązownica Duża - Granicznik od km 1+060 do km 2+160
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 80. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 81. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349 T Pierzchnica - Ujny - Holendry - Smyków - Korzenno - Drogowle - Ruda - Raków - gr. powiatu kieleckiego od km 22+525 do km 23+520
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
 82. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach - Jurkowice, Miłoszowice, Niedźwiedź, Rosołówka w 2015 roku.
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
 83. Remont drogi gminnej Sroczków-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 84. Odbudowa drogi gminnej nr 327022T Kamieniec - Brzeziny - Boduszów
  Zamawiający: Gmina Iwaniska, Iwaniska
 85. Remont drogi gminnej nr 338030T Wiśniowa przez wieś w km 0+930 do km 2+015
  Zamawiający: Gmina Łagów, Łagów
 86. Remont dróg gminnych na terenie gminy Sadowie
  Zamawiający: Urząd Gminy Sadowie, Sadowie
 87. Remont drogi gminnej Żabiec -Muchówka nr 361029T od km 0+000 do km 0+650 Remont drogi gminnej nr 361093T Rataje Słupskie Jeziórko od km 0+000 do km 0+536
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 88. Remont drogi gminnej nr 001870T Czarzyzna -Słupiec od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminnej nr 001952T Budziska od km 0+000 do km 0+300, Remont drogi gminnej nr 001725T Orzelec Duży Poprzeczna od km 0+000 do km 0+760 i od km1+850 do km 1+945
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
 89. Remont drogi Potok - Gajówka nr 004117 T od km 0+000 do km 2+734
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 90. Przebudowa drogi gminnej nr 4233041 Długołęka (obok wału do Lipnik) od km 0+000 do km 2+232
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
 91. 1. Remont drogi powiatowej nr 0842T Połaniec - Grabowa - Łyczba od km 3+700 do km 4+100 2. Remont drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica od km 6+441 do km 7+959 3. Remont drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km 2+630 do km 2+880 , od km 3+040 do km 3+440 oraz od km 4+464 do km 5+187 4. Remont drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300. 5. Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno - Rudki od km 0+015 do km 0+641
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów
 92. Przebudowa drogi gminnej nr 003835 T Wiązownica Duża-Granicznik od km 1+060 do km 2+000
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 93. Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
 94. Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny - Radoszki od km 0+000 do km 0+700, Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów - Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041, Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772, Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+600 do km 0+920
  Zamawiający: Urząd Gminy Obrazów, Obrazów
 95. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Solec - Zdrój, Solec-Zdrój
 96. Przebudowa drogi gminnej nr 10 3622R Malinie - OTL- Grochowe w km 0+710-1+410
  Zamawiający: Gmina Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy
 97. 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi gminnej nr 361019T Oblekoń do rampy od km 0+000 do km 0+200 3. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń Podchruście od km 0+000 do km 0+514 - etap II 4. Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Rataje Karskie nr 361022T od km 0+730 do km 1+370 - etap II 5. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 0+630 do km 1+030
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 98. Przebudowa dróg gminnych Zajeziorze (Przyłogi), Zajeziorze (Siedliska), Andruszkowice - Kobierniki i Chobrzany - Łąki narzędziem poprawy bezpieczeństwa i dostępności gminy Samborzec
  Zamawiający: Gmina Samborzec, Samborzec
 99. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn.: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - 2015
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 100. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Oleśnica, Oleśnica
 101. Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów

Inne osoby dla Kosior Szyszkowska (201 osób):