Kogo reprezentuje osoba

Kotlarek Danuta

w KRS

Danuta Kotlarek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Kotlarek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Pruszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Beata Ewa, Burczyński Zdzisław, Czerwonka Grażyna Maria, Dąbrowska Danuta, Domieracka Agnieszka, Frąckowiak Karolina, Gałązka Wiesław, Groszewska Joanna, Heinich Lucyna Teresa, Jurkiewicz Jan, Kardach Marlena Łucja, Kaszowski Kazimierz, Kościelska Beata, Koszowski Jan, Krakowska Maria Magdalena, Lewandowska Marianna, Markiewka Mirosław, Małetka Piotr, Mróz Aleksander, Nowak Beata Katarzyna, Orzechowska Izabela, Podrzycka Czech Katarzyna Elżbieta, Putynkowski Dariusz, Robaczewska Dorota Anna, Skibińska Elżbieta Anna, Sobczyk Sylwia, Walewska Anna, Żurawski Władysław, Ławińska Paulina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łabuszewski Eugeniusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Awiązek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-pomorskiego, Toruń − KRS 0000005869
 2. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Pomorskim, Pruszcz − KRS 0000111079
 3. Fundacja Powiatu Mogileńskiego, Bielice − KRS 0000356142
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Dąbrowa − KRS 0000139276
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Pruszcz − KRS 0000026683
 6. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Dąbrowie, Dąbrowa − KRS 0000084778
 7. Grupa Producentów Bydła Taurus Sp. Z O.O., Węgierce − KRS 0000701171
 8. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 9. Kujawskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi W Kościelcu, Kościelec − KRS 0000333180
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Luszkówku, Luszkówko − KRS 0000014561
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Łowinie, Łowin − KRS 0000017014
 12. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Bydgoszczy, Inowrocław − KRS 0000103621

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koronowie, Koronowo − KRS 0000142826
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rojewie, Rojewo − KRS 0000043888
 3. Spółdzielnia Produkcyjno-usługowo-handlowa W Zbrachlinie, Zbrachlin − KRS 0000271985
 4. Spółdzielnia Rolników Indywidualnych Rolnik, Dąbrowa − KRS 0000119490

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu. Kredyt planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne: - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 031114C-ul.Równej z Ogrodowa i Okrężna wraz z przebudową ul. Ogrodowej i ul. Różanej - 300 000,00 Przewidywane zakończenie w wrześniu 2015 roku. - Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz, obejmująca zadanie 8,9,10,12,13 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej, Wyzwolenia, Torowej oraz części ulicy Głównej i Równej - 590 000,00 Zadanie rozliczone w styczniu 2015 roku. Przebudowa budynku kultury i sportu w ramach I Etapu Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. 110 000,00 Zadanie rozliczone w marcu 2015 roku. Źródła finansowania inwestycji opublikowane w BIP Gminy Pruszcz-budżet 2015 Wspólny Słownik Zamówień: (CPV)- 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 1. Koszt całkowity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej 4 776 612,86. Finansowanie - środki z Unii Europejskiej 920 727,00 - dotacja celowa z budżetu Państwa 988 771,92 - dotacja celowa z budżetu Powiatu 310 000,00 - kredyt 1 000 000,00 - dochody własne 1 557 113,94 2. Wysokość kredytu - 1.000.000,00 zł, 3. Kredyt wykorzystany zostanie w dwóch transzach 4. Przewidywany termin uruchomienia transz kredytu - - 27 lipiec 2015- 700 000,00 - 25 września 2015- 300 000,00. 5. Kredyt będzie spłacany wg harmonogramu spłat (załącznik nr 2) 6. Terminy spłaty odsetek - okresy comiesięczne (ostatni roboczy dzień miesiąca, roku), rozpoczynając od miesiąca, w którym zostanie uruchomiona transza kredytu. - 27.07.2015 - 700 000,00 odsetki od 31.07.2015 - 25.09.2015 - 300 000,00 odsetki od 30.09.2015 7. Przy wyliczaniu ceny usługi proszę przyjąć stawkę WIBOR-3M z dnia 30.06.2015 r. 8. Koszt obsługi kredytu może ulec zmianie tylko w zakresie stawki Wibor. Jako koszt obsługi uwzględnić wszystkie opłaty, odsetki , prowizje itp. 9. Zabezpieczenie kredytu:- weksel in blanco, kontrasygnata skarbnika zostanie umieszczona na deklaracji wekslowej i umowie. 10. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu (rat). 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 12. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014 zostały opublikowane w BIP Gminy Pruszcz - katalog sprawozdania finansowe. 13. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Gminy - zostały opublikowane w BIP w katalogu Budżet 2015 14. Uchwała Rady Gminy Nr VIII-55-15 z 24 .04.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu objętego zamówieniem została opublikowana w BIP w katalogu Uchwały. Uchwała Rady Gminy Nr VIII-63-15 z 28.05.2015 w sprawie sprostowania zapisu w uchwale Nr VIII-55-15 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu została opublikowana w BIP w katalogu Uchwały. 15. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu została opublikowana w BIP Gminy Pruszcz - katalog Budżet 2015.
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku. 2. Wymagania stawiane wykonawcom: - pierwszeństwo na pobranie gotówki z kasy banku i zwrotu gotówki na rachunki bankowe, - dostęp do informacji na rachunkach bankowych drogą elektroniczną bezpośrednio z siedziby Urzędu, - możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000 zł . - możliwość dokonywania operacji ostatniego dnia roboczego roku w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, - możliwości otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych w zależności od potrzeb, - bezpośrednia łączność z bankiem za pomocą Home- Banking. - możliwość lokowania wolnych środków na lokatach weekendowych i terminowych - informacje o stanie rachunku będą przekazywane codziennie (po każdej zmianie salda). Informacja będzie zawierała zestawienie wszystkich operacji przeprowadzonych na rachunku bankowym oraz saldo rachunku. - bank, oddział, filia, lub punkt kasowy, na czas realizacji umowy - muszą znajdować się na terenie miejscowości Pruszcz (86-120) - dowóz i odbiór gotówki z Urzędu Gminy w Pruszczu (kwoty powyżej 20.000zł). Przewiduje się średnio 5 przyjazdów w miesiącu. - bezpłatne oprogramowanie i przeszkolenie na 5 stanowiskach w zakresie obsługi home banking - możliwość odbioru wyciągów bankowych w kolejnym dniu roboczym - zmiana karty wzoru podpisów - wydawanie zaświadczeń i opinii.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1 341 106 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześć zł 00_100), z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1 341 106 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześć zł 00_100), z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 2. Na cenę kredytu składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku-kredytodawcy, b) prowizja przygotowawcza banku. 3. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 5 marca 2013r., Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie dnia notowania stawki WIBOR 3M. 4. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż data uruchomienia kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 26 marca 2013r., natomiast spłata nastąpi od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2029r. 5. Przy obliczaniu odsetek należy przyjąć kalendarz odsetkowy, zgodnie z którym odsetki z tytułu kredytu liczone są według zasady: rzeczywista liczba dni/365/366. 6. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. Spłata należności głównej następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień kwartału. Raty kapitałowe spłacane będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny. 7.Źródłem spłat będą dochody własne. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 9.Skarbnik może kontrasygnować weksel in blanco oraz deklarację wekslową, jednakże kontrasygnatę należy potraktować jedynie jako potwierdzenie ważności zobowiązania wystawcy weksla. 10. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 11. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu); b) marża Banku jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu
 4. Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz
 5. Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 7 we wsi Gołuszyce oraz zadanie 6 i 14 we wsi Pruszcz w ulicach Spacerowej, Winnej , Okrężnej, Równej i Słonecznej.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 7 we wsi Gołuszyce oraz zadanie 6 i 14 we wsi Pruszcz w ulicach Spacerowej, Winnej , Okrężnej, Równej i Słonecznej.
 6. Udzielenie kredytu bankowego na cele obrotowe.
  Zamawiający: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, Pruszcz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na cele obrotowe.
  Wartość kredytu 137.000,00 zł. na okres 60 miesięcy.

Inne osoby dla Kotlarek (41 osób):