Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Małgorzata Rozalia

w KRS

Małgorzata Rozalia Kowalczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Rozalia
Nazwisko:Kowalczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Lubartów (Lubelskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barańska Barbara Krystyna, Bronisz Stanisław Józef, Chabiński Marian, Gajewski Mirosław Kazimierz, Jakubas Karczmarz Żaneta, Kobyłka Mieczysław, Kowalik Władysław, Kozioł Józef Władysław, Krasa Teresa Anna, Kubik Kazimierz Antoni, Kułago Marek Artur, Lipniacki Mieczysław Andrzej, Matyjaszczyk Grażyna Teresa, Mikucewicz Władysław Kazimierz, Mitaszka Andrzej Krzysztof, Rutkowska Elżbieta Danuta, Szczuchniak Leon Adam, Witek Janina, Włodarczyk Wanda Janina, Zdunek Henryk Mieczysław, Zielińska Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wysocki Janusz Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000083181
 2. Darst Trading Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000730545
 3. Fundacja Razem-pro Publico Bono, Lubartów − KRS 0000207554
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kamionce, Kamionka − KRS 0000189558
 5. Klub Sportowy Orlik Lubartów, Lubartów − KRS 0000508189
 6. Kółko Rolnicze W Starościnie, Starościn − KRS 0000349040
 7. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Kolechowicach Folwarku, Klechowice Folwark − KRS 0000248374
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowodworze Piaskach, Nowodwór Piaski − KRS 0000173981
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000181939
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Starościnie, Starościn − KRS 0000042800
 12. Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska W Lublinie, Lublin − KRS 0000137915
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nauczyciel, Lubartów − KRS 0000169451
 14. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 15. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Abramów, Abramów − KRS 0000407324
 16. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki, Wandzin − KRS 0000002536
 17. Stowarzyszenie Sąsiedzi, Lubartów − KRS 0000334641
 18. Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego, Ostrów Lubelski − KRS 0000021187

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Abramowie, Abramów − KRS 0000089539
 2. Bank Spółdzielczy W Kamionce, Kamionka − KRS 0000088918
 3. Bank Spółdzielczy W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000041862
 4. Bank Spółdzielczy W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000088908
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Firleju, Firlej − KRS 0000061118
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000025406
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Niedźwiadzie, Niedźwiada − KRS 0000133362
 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ostrowie Lubelskim, Ostrów Lubelski − KRS 0000177090
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000132505
 10. Rejonowa Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska W Puławach, Puławy − KRS 0000166613
 11. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000043179
 12. Stella Pack S.A., Lubartów − KRS 0000689135
 13. Stella Pack S.A., Lubartów − KRS 0000225606

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2.862.000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2010r. deficytu budżetowego Gminy Lubartów, na zadania inwestycyjne o nazwie: Budowa kanalizacji Łucka Dolna Kolonia (etap III), Brzeziny, Szczekarków; wodociągi gminne oraz budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Skrobów Kolonia w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Lubartów, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2.862.000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2010r. deficytu budżetowego Gminy Lubartów, na zadania inwestycyjne o nazwie: Budowa kanalizacji Łucka Dolna Kolonia (etap III), Brzeziny, Szczekarków; wodociągi gminne oraz budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Skrobów Kolonia w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012.
  1. Waluta kredytu - złoty polski.
  2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
  3. Okres kredytowania ustala się na lata 2010 - 2020.
  4. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy założeniu że Zamawiający skorzysta z maksymalnej kwoty kredytu. Pierwsza rata kapitałowa płatna do 31.03.2011r. Ostatnia rata płatna do 31.12.2020r. z zastrzeżeniem pkt. 9
  5. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 7 dni przed datą płatności. Pierwsza rata odsetkowa płatna będzie do 31.03.2011r. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek za 2010 r. w terminie do 30.01.2011r.
  6. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu przelania I transzy kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy.
  7. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2010 roku.
  8. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji z wykorzystaniem do 31 grudnia 2010 roku.
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek lub jakichkolwiek opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu.
  10. W przypadku dokonania przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
  11. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku.
  12. Odsetki od ewentualnych należności przeterminowanych będą naliczane według zmiennej stopy procentowej, właściwej dla należności nie spłaconych, odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych, obowiązujących w okresach występowania tych należności.
  13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej ofercie.
  14. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową chyba, że Wykonawca odstąpi od zabezpieczenia kredytu.
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kamionce, Kamionka
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
  1.Otwarcia 25 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy.
  2.Prowadzenia 10 sztuk rachunków bieżących.
  3.Prowadzenia 15 sztuk rachunków pomocniczych.
  4.Przekazywania informacji na hasło o saldach i innych operacjach na rachunkach w 9 jednostkach organizacyjnych gminy.
  5.Przyjmowania wpłat gotówkowych.
  6.Realizacji wypłat gotówkowych
  7.Sprzedaży blankietów czekowych
  8.Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej
  9.Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej
  10.Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej
  11.Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej
  12.Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu
  13.Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych.
  14.Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasach banku Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, w kasie Gminy itp., lub w kasie banku obsługującego budżet Gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet Gminy.
  15.Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy / powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu
  16.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
  17.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, (z późn. zm.)
  18.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kamionce, Kamionka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 208 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 4. Bankowa obsługa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
  Zamawiający: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów, polegająca w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie zawartej umowy, 1.1) wykonywaniu bankowych rozliczeń pieniężnych : 1.1.1) w obrocie bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu: 1.1.1.1) składanych w banku za pomocą papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 1.1.1.2) składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających: a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji, b) wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu, c) zgodność ze standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS d) autoryzacje przez upoważnione osoby e) zautomatyzowanie procesu tworzenia przelewów (słowniki kontrahentów, pracowników, itp.). 2.1.1) w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez: 2.1.1.1) wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku 2.1.1.2) realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 2.1.1.3) obsługę masowych płatności w oddziale lub filii znajdujących się na terenie gmin obsługiwanych przez Związek, 2.1.1.4) 2) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego Związku, Powyższy zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): 1) Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, 2) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie. Dane charakteryzujące Związek (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): a) planowane dochody budżetu - 1.576.614 zł., b) planowane wydatki budżetu - 1.715.074 zł...
 5. bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy, Abramów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy wraz z podległymi jednostkami organizacjami 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 2.1. Otwarcia 10 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy. 2.2. Prowadzenia 4 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty). 2.3. Prowadzenia 6 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty). 2.4. Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 4 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to kwota wpłat w wysokości (średnio) 140.000,00 zł. 2.5. Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 22.500,00 zł. 2.6. Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 6 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2008r., że średnio w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 25 sztuk czeków. 2.7. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 7 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 2 stanowiskach. 2.8. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 2 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. 2.9. Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1317 sztuk przelewów. 2.10. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 242 sztuk przelewów. 2.11. Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 11 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 3 sztuk dokumentów. 2.12. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 12 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że miesięcznie może to być 30 sztuk przelewów. 2.13. Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasach banku (punkt 13 formularza oferty). Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, w kasie Gminy itp., lub w kasie banku obsługującego budżet Gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet Gminy. Dla potrzeb niniejszego przetargu przyjęto założenie, że w kasie banku obsługującego budżet Gminy, podatki i opłaty lokalne zapłaci miesięcznie 640 podatników. Prowizję od tej operacji w kasie banku obsługującego budżet Gminy zapłaci Gmina. 2.14. Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu (punkt 14 formularza oferty) Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 2.000,00zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie. 3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 15 formularza oferty). 3.1. Dla porównania ofert, przyjęto założenie, iż może to być kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oferty należy wstawić oprocentowanie kredytu. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, tj. wrzesień która wyniosła 4,18 %. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca: cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc. 3.2. Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 16 formularza oferty). 3.3. Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 17 formularza oferty). 4. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (punkt 18 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku do dnia zawarcia umowy. 5. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, (z późn. zm.) (punkt 19 formularza oferty). 5.1. Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 1.000.000,00 zł. 5.2. Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania gwarancji. 5.3. Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym, jaki % wynagrodzenia żąda od Zamawiającego liczony od kwoty gwarancji za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją. W przypadku korzystania Gminy z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji. 6.Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 20 formularza oferty). W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy. 7.Opłata w zł za wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne za dowody osobiste (punkt 21 formularza oferty). Wykonawca powinien podać kwotę w zł od jednej opłaty. 8.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 22 formularza oferty). Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ................ na następny miesiąc. Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, tj. wrzesień która wyniosła 3,32 %. Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie..
 6. Udzielenie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Udzielenie kredytu bankowego,
  przeznaczonego na finansowanie
  planowanego deficytu budżetu. Wysokość kredytu 950.000,00
  zł., słownie Dziewięćset
  pięćdziesiąt tysięcy złotych. Raty kredytu będą
  płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, począwszy od 31.07.2010 r. Odsetki od kredytu
  będą płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od 30.11.2009 r. Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 206.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
 7. Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Otwarcia 16 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy. 2. Prowadzenia 5 sztuk rachunków bieżących. 3. Prowadzenia 11 sztuk rachunków pomocniczych. 4. Przekazywania informacji na hasło o saldach i innych operacjach na rachunkach w 5 jednostkach organizacyjnych gminy. 5. Przyjmowania wpłat gotówkowych. 6. Realizacji wypłat gotówkowych 7. Sprzedaży blankietów czekowych 8. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej 9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej 10. Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej 11. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej 12. Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu 13. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych. 14. Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasach banku Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, w kasie Gminy itp., lub w kasie banku obsługującego budżet Gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet Gminy. 15. Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy / powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu 15. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 16. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, (z późn. zm.) 16. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek.
 8. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lubartów i podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Lubartów, Lubartów
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta Lubartów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, polegająca w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych na podstawie zawartej umowy, 1.1) wykonywaniu bankowych rozliczeń pieniężnych : 1.1.1) w obrocie bezgotówkowym, w szczególności w formie poleceń przelewu: 1.1.1.1) składanych w banku za pomocą papierowych nośników informacji przez zamawiającego w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 1.1.1.2) składanych w banku za pomocą elektronicznych nośników informacji przez zamawiającego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających: a) bezpieczeństwo dokonywania transakcji, b) wykonywanie rozliczeń oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o rozliczeniach pieniężnych i saldach rachunków w oparciu o sieć zdalnego dostępu, c) zgodność ze standardami określającymi zakres danych jakie winien zawierać przelew, zwłaszcza na rachunki organów podatkowych oraz ZUS d) autoryzacje przez upoważnione osoby e) zautomatyzowanie procesu tworzenia przelewów (słowniki kontrahentów, pracowników, itp.). 2.1.1) w obrocie gotówkowym, w szczególności poprzez: 2.1.1.1) wpłatę gotówki na rachunki lub wypłatę z rachunków w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku 2.1.1.2) realizację czeków gotówkowych składanych w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 2.1.1.3) obsługę masowych płatności w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów, 2.1.1.4) wypłatę świadczeń socjalnych, dodatków mieszkaniowych i innych w miarę potrzeb jednostki w oddziale lub filii znajdujących się na terenie Miasta Lubartów w każdym dniu roboczym w godzinach pracy banku, 2) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego Miasta Lubartów., Powyższy zakres usług dotyczy następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): 1) Urząd Miasta Lubartów, 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubartowie, 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie, 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubartowie, 6) Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie, 7) Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie, 8) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie, 9) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubartowie, 10) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie, 11) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubartowie, 12) Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Lubartowie. Dane charakteryzujące Miasto (według stanu na dzień ogłoszenia o przetargu): a) planowane dochody budżetu - 50.464.856 zł., b) planowane wydatki budżetu - 62.923.142 zł
 9. Budżetowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami na 5 lat
  Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski
  Budżetowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami na 5 lat

Inne osoby dla Kowalczyk Małgorzata Rozalia (68 osób):