Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Mirosław Zbigniew

w KRS

Mirosław Zbigniew Kowalczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Drugie imię:Zbigniew
Nazwisko:Kowalczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie), Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janik Anna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janik Anna

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Epup Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000444085

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przeprowadzenie zajęć doskonalących i warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego - wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Działanie 3.5. Kompleksowe Wspomaganie szkół
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Olkusz
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć doskonalących - warsztatów oraz konsultacji grupowych dla nauczycieli w ramach projektu :Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego - wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Definicje: Warsztat - każda aktywna metoda szkoleniowa angażująca uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników. Ilość godzin: 5 modułów x 3 godziny dydaktyczne = łącznie 15 godzin dydaktycznych Konsultacje grupowe - spotkania grupowe nauczycieli z ekspertem, dotyczące tematyki objętej wspomaganiem w szkole; w trakcie konsultacji nauczyciele mogą podzielić się swoimi wątpliwościami, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań, omówić bieżące problemy związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach realizowanego RPW Ilość godzin: 6 modułów x 2 godziny dydaktyczne = łącznie 12 godzin dydaktycznych W ramach zadania Wykonawca: a) Przygotuje scenariusz zajęć, b) Przygotuje materiały szkoleniowe, c) Przeprowadzi zajęcia, d) Przeprowadzi ankietę ewaluacyjną po realizacji szkolenia oraz przygotuje sprawozdanie na jej podstawie e) Zapewni serwis kawowy dla uczestników doskonalenia Warunki realizacji (dotyczy wszystkich części): 1. W ramach umowy Wykonawca odpowiedzialny jest za: zorganizowanie i przeprowadzenie doskonalenia zgodnie ze scenariuszem, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej, wydania zaświadczeń oraz zapewnienie usługi cateringowej. 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia harmonogramu przygotowanego przez siebie i zaakceptowanego przez SORE i Dyrektora Placówki, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie scenariusza danej formy doskonalenia, dotyczącego tematyki wskazanej w odpowiedniej części zamówienia; Zamawiający wymaga, by na 7 dni przed planowanym terminem realizacji poszczególnych form doskonalenia Wykonawca dostarczył scenariusz form doskonalenia wraz z materiałami dla uczestników do zaopiniowania przez Zamawiającego. W celu ustalenia zgodności scenariusza z potrzebami placówki Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną merytorycznie za realizację projektu na terenie danej placówki, tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) 4. Wykonawca prowadzi zajęcia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. We własnym zakresie Wykonawca zapewnia sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć: projektor, rzutnik, laptop. Ponadto Wykonawca zapewnia pomoce naukowe służące do przeprowadzenia zajęć za pomocą aktywnych metod nauczania. Wykonawca może korzystać ze sprzętu multimedialnego będącego na wyposażeniu placówki, jeśli Dyrektor placówki wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wykorzystywany sprzęt. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz powielenie ich w liczbie niezbędnej do przekazania dla wszystkich uczestników (odpowiednio dla danej części). Na wszystkich materiałach, które otrzymają uczestnicy szkolenia, należy zamieścić odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą co najmniej: teczka/segregator, wydrukowana prezentacja, konspekt i/lub inne materiały szkoleniowe, długopis. 6. Wykonawca zapewnia trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz Załącznikiem nr 1. 7. Podczas szkolenia Wykonawca sporządza listę obecności, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, dziennik zajęć, dokumentację zdjęciową (obejmującą min. 10 różnych zdjęć, z co najmniej 3 różnych spotkań). 8. Wzory dokumentów przekaże Zamawiający. 9. Po zakończeniu doskonalenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację zdjęciową oraz oryginały: a) list obecności, b) listy odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników, c) ankiet ewaluacyjnych, d) dzienników warsztatów i wykładów, e) kopie wydanych zaświadczeń wraz z potwierdzeniem ich odbioru, f) oryginały ankiet ewaluacyjnych oraz sprawozdań. 10. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie dane, do których będzie miał dostęp podczas szkolenia. Dane niezbędne do przygotowania zaświadczeń dla uczestników Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. 11. Wykonawca przygotuje zaświadczenia dla uczestników doskonalenia zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. 12. Wykonawca w ramach umowy zapewni serwis kawowy lub obiad: a) Serwis kawowy - do 6 godz. (6 x 45 min) Ilość na każdego uczestnika Kawa 200 ml Herbata 200 ml Woda niegazowana 200 ml Kanapka (bułka, wędlina, ser żółty) 1 szt. Dodatki: mleko do kawy, cukier, cytryna b) Obiad -powyżej 6 godz. (6 godzin włącznie) 6 x 45 min) Ilość na każdego uczestnika danie główne mięsne* Min. 200 g na osobę dodatki do dań głównych: - ziemniaki gotowane/pieczone, ryż, makaron, kasza - zestaw surówek, bukiet warzyw gotowanych Min. po 300 g na osobę Kawa 200 ml Herbata 200 ml Woda niegazowana 200 ml Dodatki: mleko do kawy, cukier, cytryna Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w danej grupie znajdują się osoby ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi (wegetarianie, osoby ze skazą białkową itp.) i w takim wypadku zobowiązany jest do zapewnienia dania głównego zgodnego z tymi wymaganiami. 13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w każdej chwili hospitację kursów w celu sprawdzenia poziomu prowadzenia zajęć oraz wyposażenia uczestników w sprzęt niezbędny do nauki. 14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za pomocą różnych metod: wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusje, gry, symulacje, inscenizacje. 15. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację usługi w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy Termin realizacji: dla gimnazjów od dnia podpisania umowy do 30.05.2015 dla szkół podstawowych: od dnia podpisania umowy do 30.05.2015 dla przedszkoli: od dnia podpisania umowy od dnia podpisania umowy do 30.05.2015
 2. Przeprowadzenie zajęć doskonalących i warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego - wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Działanie 3.5. Kompleksowe Wspomaganie szkół
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Olkusz
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć doskonalących - warsztatów oraz konsultacji grupowych dla nauczycieli w ramach projektu :Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego - wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Definicje: Warsztat - każda aktywna metoda szkoleniowa angażująca uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników. Ilość godzin: 5 modułów x 3 godziny dydaktyczne = łącznie 15 godzin dydaktycznych Konsultacje grupowe - spotkania grupowe nauczycieli z ekspertem, dotyczące tematyki objętej wspomaganiem w szkole; w trakcie konsultacji nauczyciele mogą podzielić się swoimi wątpliwościami, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań, omówić bieżące problemy związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach realizowanego RPW Ilość godzin: 6 modułów x 2 godziny dydaktyczne = łącznie 12 godzin dydaktycznych W ramach zadania Wykonawca: a) Przygotuje scenariusz zajęć, b) Przygotuje materiały szkoleniowe, c) Przeprowadzi zajęcia, d) Przeprowadzi ankietę ewaluacyjną po realizacji szkolenia oraz przygotuje sprawozdanie na jej podstawie e) Zapewni serwis kawowy dla uczestników doskonalenia Warunki realizacji (dotyczy wszystkich części): 1. W ramach umowy Wykonawca odpowiedzialny jest za: zorganizowanie i przeprowadzenie doskonalenia zgodnie ze scenariuszem, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej, wydania zaświadczeń oraz zapewnienie usługi cateringowej. 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia harmonogramu przygotowanego przez siebie i zaakceptowanego przez SORE i Dyrektora Placówki, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie scenariusza danej formy doskonalenia, dotyczącego tematyki wskazanej w odpowiedniej części zamówienia; Zamawiający wymaga, by na 7 dni przed planowanym terminem realizacji poszczególnych form doskonalenia Wykonawca dostarczył scenariusz form doskonalenia wraz z materiałami dla uczestników do zaopiniowania przez Zamawiającego. W celu ustalenia zgodności scenariusza z potrzebami placówki Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną merytorycznie za realizację projektu na terenie danej placówki, tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) 4. Wykonawca prowadzi zajęcia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. We własnym zakresie Wykonawca zapewnia sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć: projektor, rzutnik, laptop. Ponadto Wykonawca zapewnia pomoce naukowe służące do przeprowadzenia zajęć za pomocą aktywnych metod nauczania. Wykonawca może korzystać ze sprzętu multimedialnego będącego na wyposażeniu placówki, jeśli Dyrektor placówki wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wykorzystywany sprzęt. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz powielenie ich w liczbie niezbędnej do przekazania dla wszystkich uczestników (odpowiednio dla danej części). Na wszystkich materiałach, które otrzymają uczestnicy szkolenia, należy zamieścić odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą co najmniej: teczka/segregator, wydrukowana prezentacja, konspekt i/lub inne materiały szkoleniowe, długopis. 6. Wykonawca zapewnia trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz Załącznikiem nr 1. 7. Podczas szkolenia Wykonawca sporządza listę obecności, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, dziennik zajęć, dokumentację zdjęciową (obejmującą min. 10 różnych zdjęć, z co najmniej 3 różnych spotkań). 8. Wzory dokumentów przekaże Zamawiający. 9. Po zakończeniu doskonalenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację zdjęciową oraz oryginały: a) list obecności, b) listy odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników, c) ankiet ewaluacyjnych, d) dzienników warsztatów i wykładów, e) kopie wydanych zaświadczeń wraz z potwierdzeniem ich odbioru, f) oryginały ankiet ewaluacyjnych oraz sprawozdań. 10. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie dane, do których będzie miał dostęp podczas szkolenia. Dane niezbędne do przygotowania zaświadczeń dla uczestników Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. 11. Wykonawca przygotuje zaświadczenia dla uczestników doskonalenia zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. 12. Wykonawca w ramach umowy zapewni serwis kawowy lub obiad: a) Serwis kawowy - do 6 godz. (6 x 45 min) Ilość na każdego uczestnika Kawa 200 ml Herbata 200 ml Woda niegazowana 200 ml Kanapka (bułka, wędlina, ser żółty) 1 szt. Dodatki: mleko do kawy, cukier, cytryna b) Obiad -powyżej 6 godz. (6 godzin włącznie) 6 x 45 min) Ilość na każdego uczestnika danie główne mięsne* Min. 200 g na osobę dodatki do dań głównych: - ziemniaki gotowane/pieczone, ryż, makaron, kasza - zestaw surówek, bukiet warzyw gotowanych Min. po 300 g na osobę Kawa 200 ml Herbata 200 ml Woda niegazowana 200 ml Dodatki: mleko do kawy, cukier, cytryna Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w danej grupie znajdują się osoby ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi (wegetarianie, osoby ze skazą białkową itp.) i w takim wypadku zobowiązany jest do zapewnienia dania głównego zgodnego z tymi wymaganiami. 13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w każdej chwili hospitację kursów w celu sprawdzenia poziomu prowadzenia zajęć oraz wyposażenia uczestników w sprzęt niezbędny do nauki. 14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za pomocą różnych metod: wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusje, gry, symulacje, inscenizacje. 15. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację usługi w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy

Inne osoby dla Kowalczyk Mirosław Zbigniew (100 osób):