Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Renata Marianna

w KRS

Renata Marianna Kowalczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Renata
Drugie imię:Marianna
Nazwisko:Kowalczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Pułtusk (Mazowieckie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarosik Lidia, Kowalczyk Zbigniew Wojciech, Kozłowska Roksanna Małgorzata, Nałęcz Rafał, Wojtaszek Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akacjowe Tarasy Sp. Z O.O., Pułtusk − KRS 0000503023
 2. P.h.u. Budomur Sp. Z O.O., Pułtusk − KRS 0000335516
 3. Zielony Zakątek Sp. Z O.O., Pułtusk − KRS 0000574973

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Invest Domex Sp. Z O.O., Pułtusk − KRS 0000430740

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipa- etap II
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej autorstwa MKwadrat, ul. Reniferowa 81, 03-289 Warszawa stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: a. Instalacja centralnego ogrzewania na poddaszu - zakres prac obejmuje wykonanie rurociągu antydyfuzyjnego z izolacjami, z przeprowadzeniem prób szczelności, montaż grzejników jedno, dwu i trzypłytowch o wymiarach zawartych w projekcie, próby regulacji instalacji co. b. Instalacja wod-kan na poddaszu - zakres prac obejmuje montaż instalacji wodociągowej, szafki hydrantowej, kanalizacji wewnętrznej, montaż ustępów ze spłuczkami, umywalek, baterii. c. Instalacja puszek podtynkowych gniazd, instalacja oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych(świetlówki) oraz oświetlenie terenu(montaż słupów oświetleniowych o masie do 100kg), montaż lamp. d. Zagospodarowanie terenu - podbudowa i wykonanie chodników- nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm, opaska wokół obiektu, cokół, parkingi- podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-wapiennej, wyposażenie placu zabaw- prace polegają na dostawie piaskownicy o wymiarach 4,6x4,8, dostawie i montażu huśtawki pojedynczej 3,7x2,6 oraz huśtawki podwójnej o wymiarach 6x2,4, dostawę i montaż domku o wymiarach 1,8X1,8, dostawa i montaż karuzeli o średnicy 7,2, dostawę i montaż labiryntu o wymiarach 3,7X2,5, dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia w ilości 8 szt, dostawa i montaż koszy ulicznych okrągłych na śmieci w ilości 4 szt. e. Stolarka drzwiowa na poddaszu - montaż drzwi wewnętrznych jeno i dwu skrzydłowych w ilości wg projektu f. Ścianki działowe na poddaszu- budowa ścianek działowych o grubości 6 i 12cm z płytek z betonu komórkowego ( zakres wg przedmiaru) g. Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym, Wyłaz na strych wykończony drabinką rozkładaną , tynki jednowarstwowe wewnętrzne , licowanie ścian płytkami glazurowymi, okładziny, podkłady pod glazurę na ścianach, malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania. h. Podłoże i posadzki - zdjęcie posadzki z tworzywa sztucznego w sposób zapewniający możliwość jej ponownego wykorzystania, parter+ schody- płytki kamionkowe gres o wym. 30x30, cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, balustrady-schody , podłoga w sali dużej-parkiet lub deski. 3. Wykonanie robót budowlanych. 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 2. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego. 3. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek, 4. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. 6. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 7. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, f) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów. g) protokoły z przeprowadzonych prób i badań, h) dokumentację powykonawczą, i) świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, 8. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 9. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 11. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 12. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom pod warunkiem zgłoszenia o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą. 4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), a także w zastrzeżeniach wynikających z wydanych decyzji pozwolenia na budowę. 2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach. 3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej i których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 4. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty. 5. Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. 6. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. 7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół wykonania i odbioru częściowego robót. 8. Odbiór częściowy może nastąpić po wykonaniu elementu technologicznego wykonywania robót o takim stopniu szczegółowości wg dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozliczanie wykonawcy za wykonane roboty z uwzględnieniem uwarunkowań: a) pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu robót przygotowawczych, b) kolejne faktury za poszczególne części wykonania robót budowlanych mogą być wystawiane za wykonaną część (element) możliwą do odbioru zgodnie z postępem robót, ale nie częściej, jak jedna faktura na miesiąc, c) faktura końcowego rozliczenia powinna być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 10 % całkowitej ceny ofertowej i może być wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót bez usterek, 9. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki jego przeznaczenia.
 2. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBRYTEM
  Zamawiający: Gmina Obryte, Obryte
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem.
  2. Budynek położony jest na działce nr ewidencyjny 568/1, Obręb Obryte.
  3. Zakres robót składających się na przedmiot zadania inwestycyjnego:
  1) Rozbiórka rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich przeznaczonych do wymiany.
  2) Rozbiórka i utylizacja pokrycia z płyt cementowo-azbezstowych.
  3) Ułożenie wiatrolizolacji na krokwiach.
  4) Montaż kontrłat i łat drewnianych.
  5) Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki.
  6) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej.
  7) Montaż rynien i rur spustowych.
  8) Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem.
  9) Rusztowania do montażu rynien i obróbek blacharskich.
  4. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Remont budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Serock, Serock
  Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. O 150mm z tworzyw sztucznych, - uzupełnienie obróbek blacharskich, - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących, - wymiana posadzki cementowej na posadzkę z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą, - wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone, - wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane dwudzielne z PCV, - wymiana stolarki drewnianej na drzwi garażowe - bramy segmentowe stalowe - 3szt. Wszystkie materiały budowlane w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa wystawione przez producentów i być zgodne parametrami technicznymi z dokumentacją techniczną. Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w przedmiarach robót, które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, wykonawca zobowiązuje się do: 1. Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie. 2. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami. 3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót. 4. Zapewnienia materiałów budowlanych, spełniających wymogi art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.). 5. Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych. 6. Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 7. Utrzymania ogólnego porządku na placu budowy, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu budowy , a także uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie odbioru końcowego. 8. Zapewnienia kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiązki ww kierownika jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa. 9. Zagospodarowania terenu robót, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy oraz jego późniejsza likwidacja. Załatwienia spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. 10. Wykonania wszelkich robót przygotowawczych. 11. Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robót a w szczególności środków transportu wykonawcy i dostawców istniejącej zieleni, obiektów, nawierzchni, urządzeń, uzbrojenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na ternie robót oraz poza terenem. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na terenie budowy. 13. Informowania Zamawiającego o przebiegu robót i branie udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych 14. Zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru roboty ulegające zakryciu bądź zanikające, itp. 15. Przedstawienie na każdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów, aprobat technicznych itp. dla materiałów, które będą używane do wykonania przedmiotu umowy. 16. Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Uwaga! Użyte w przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
 4. Wykonanie instalacji gazowej na terenie działki nr ew. 829 i wewnątrz budynku Gimnazjum w Jasienicy
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  Wykonanie zwiększonego zakresu instalacji gazowej na terenie działki 829 i wewnątrz budynku Gimnazjum w Jasienicy.
  Montaż podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE, montaż rurociągu z uzbrojeniem w instalacji gazowej wewnątrz budynku.
 5. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ) W GMINIE GOŁYMIN-OŚRODEK WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA TYCH OBIEKTÓW NA ENERGOOSZCZĘDNE - ETAP II.
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w Gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne - etap II.
  W ramach planowanego zadania inwestycyjnego termomodernizacją objęty został kompleks budynków oświatowych położony przy ulicy Ks. Michalaka 10B i 10C w Gołyminie-Ośrodku.
  Kompleks ten obejmuje budynki:
  A - budynek stołówki i kuchni
  B - łącznik
  C - budynek dydaktyczny ZPO
  D - budynek dydaktyczny Gimnazjum
  E - salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym
  F - budynek przedszkola
  G - łącznik
  H - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

  Zakres zamówienia :
  1. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w Gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne- ETAP II., obejmuje:
  - wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynkach A, B i D
  - wykonanie robót dociepleniowych i elewacyjnych wszystkich ścian zewnętrznych budynków A, B, C, E, F i G wraz z wymianą wszelkich obróbek blacharskich
  - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  - wykonanie remontu schodów i elementów zewnętrznych
  - likwidacji istniejącej kotłowni węglowej
  - wykonanie kotłowni wbudowanej służącej do celów grzewczych c.o., c.w.u. i wentylacji opalanej olejem opałowym lekkim wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz adaptacją budowlaną pomieszczenia istniejącej kotłowni, pracującej na potrzeby całego kompleksu budynków oświatowych
  - wymianę grzejników w budynkach A, B, C, D, E, F i G użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum).
  2. Przedmiot zamówienia II-ego etapu został podzielony na 3 części - zadania.
  Część zamówienia Nr 1.
  1). TERMOMODERNIZACJA - CZĘŚĆ Nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej (budynki A, B i D Zespołu Placówek Oświatowych i Publicznego Gimnazjum) w Gminie Gołymin-Ośrodek.

  Opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1 :

  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien z drewnianych zespolonych na okna z profili PVC oraz drzwi zewnętrznych metalowych na drzwi w z profili aluminiowych budynkach A, B i D użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) zlokalizowanych przy ul. Ks. Michalaka 10B w Gołyminie-Ośrodku.

  Wymagane parametry :
  Okna - podlegające wymianie - OZ02
  UOZ2=1,80 W m2 K
  Drzwi (bramy) - podlegające wymianie (w budynkach A, B i D) - DZ02
  UDZ2=1,50 W m2 K

  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a)Stolarka okienna zastosowana przy realizacji zamówienia - wymagane okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne jednodzielne i dwudzielne o wymiarach jak dotychczas. Będą to okna zespolone z profili PVC 5 - komorowe w kolorze białym. Nie dopuszcza się używanie profili PVC i innych materiałów pochodzących z recyklingu. Profile PVC nie mogą zawierać stabilizatorów ołowiowych. Nie dopuszcza się profili pięciokomorowych o szerokości mniejszej niż 70 mm.
  Wymagania dla okien zespolonych :
  - wszystkie wymiary i przekroje elementów takie jak obecne
  - szyba zespolona z argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,8 W m2 K
  - okna muszą być wyposażone w okucia obwiedniowe z mechanizmami, które umożliwią ich otwieranie z poziomu podłogi w pomieszczeniach. Mechanizmy do uchylania skrzydeł należy umiejscowić na wysokości 1,6 m od podłogi.
  - okna muszą zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz ( np. poprzez nawietrzaki )
  Należy zastosować nawietrzaki ciśnieniowe w ilości jeden na okno.
  b)Drzwi z profili aluminiowych w kolorze brązowym. Drzwi aluminiowe zewnętrzne z profilu ciepłego, a wewnętrzne z profilu zimnego. Szyba bezpieczna, wypełnienie dolne z paneli. Drzwi należy wyposażyć w uchwyty obustronne, samozamykacze i dwa zamki.

  Część zamówienia Nr 2

  2). TERMOMODERNIZACJA - CZĘŚĆ Nr 2 - Wykonanie robót dociepleniowych i elewacyjnych budynków A, B, C, E, F i G wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wykonaniem prac remontowych zewnętrznych budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum) w Gminie Gołymin-Ośrodek.

  Opis przedmiotu Części Zamówienia Nr 2 :
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dociepleniowych i elewacyjnych wszystkich ścian zewnętrznych budynków A, B, C, D, E, F i G wraz z wymianą wszelkich obróbek blacharskich, budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wykonanie remontu schodów i elementów zewnętrznych (prace remontowe zewnętrzne) ww budynków.

  Zakres robót dla Części Zamówienia Nr 2 :
  1. DOCIEPLENIE Z ROBOTAMI ELEWACYJNYMI:
  Docieplenie styropianem o grubości 12cm ścian zewnętrznych budynków A, B, C, D, E, F, G i H użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) zlokalizowanych przy ul. Ks. Michalaka 10B w Gołyminie-Ośrodku oraz wykonanie robót elewacyjnych wszystkich ocieplanych budynków.
  Docieplenie ścian należy wykonać metodą lekką mokrą z zastosowaniem siatki z włókna szklanego jako elementu zbrojenia warstwy termorenowacyjnej całkowicie wciśniętej w masę klejącą.
  W ramach robót dociepleniowych należy dokonać likwidacji ścianek zewnętrznych z luksferów. Od strony zewnętrznej przewiduje się docieplenie styropianem grubości 12 cm (jak ściany zewnętrzne). Od strony wewnętrznej przewiduje się maskowanie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym malowanych farbami emulsyjnymi.
  Warstwa fakturowa wyprawy elewacyjnej - tynk cienko powlekany gładki. Powyżej piwnic malowany farbami elewacyjnymi (kolorystyka do ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji). Na cokole - tynk mozaikowy (kolorystyka do ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji).
  Wymagane parametry po ociepleniu :
  - Ściany zewnętrzne - filarki międzyokienne (w budynkach A, B, C, D, E, F, G) - SZ01
  USZ1=0,27W m2 K < Umax=0,30 W m2 K
  - Ściany zewnętrzne - kondygnacji (w budynkach A, B, C, D, E, F, G) - SZ02
  USZ2=0,25W m2 K < Umax=0,30 W m2 K
  - Ściany zewnętrzne - piwnic (w budynkach A, B, C) - SZ03
  USZ3=0,22W m2 K < Umax=0,30 W m2 K

  2. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE :
  W zakresie przedmiotu zamówienia w ramach Części Zamówienia Nr 2 należy wykonać przy budynkach: A,B,C,E,F

  3. PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Zamówienie niniejsze obejmuje wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd zlokalizowany jest przy kompleksie budynków Zespołu Placówek Oświatowych i Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku.
  Podjazd został zaprojektowany jako płyta żelbetowa z betonu B-20 zbrojona stalą 34GS oparta na podciągach żelbetowych i stopach fundamentowych żelbetowych posadowionych na gruncie rodzimym nośnym.
  Posadzka płyty podjazdu - z płytek gres antypoślizgowych. Balustrady - stalowe malowane farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

  1). TERMOMODERNIZACJA - CZĘŚĆ Nr 3 - Wykonanie robót sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w Gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

  Opis przedmiotu zamówienia dla Części Zamówienia Nr 3 :
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących
  - likwidację istniejącej kotłowni węglowej
  - wykonanie kotłowni wbudowanej służącej do celów grzewczych c.o., c.w.u. i wentylacji opalanej olejem opałowym lekkim wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz adaptacją budowlaną pomieszczenia istniejącej kotłowni, pracującej na potrzeby całego kompleksu budynków oświatowych
  - wymianę grzejników w budynkach A, B, C, D, E, F i G użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum)

  Dane techniczne:
  Zaprojektowano kotłownię wbudowaną z dwoma kotłami żeliwnymi o łącznej mocy Qk=2 295,0kW = 590,0kW przystosowanymi do spalania oleju opałowego lekkiego, pracującą na parametrach 80 60°C w systemie zamkniętym z naczyniem wzbiorczym z obiegami wymuszonymi pompowymi. Na potrzeby kotłowni zaprojektowano skład opału z baterią dwupłaszczowych zbiorników na olej opałowy o łącznej pojemności Vzb=16000dm3.
  Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano zasobnikowy podgrzewacz o pojemności V=1000l.
  Aby wykorzystać źródła energii odnawialnej zaprojektowano instalację solarną złożoną z siedmiu kolektorów słonecznych typu SKW1,0 plus lub równoważny o łącznej powierzchni F=7szt. 1,92m2=13,44m2. Kolektory połączone w baterię szeregową zlokalizowano na dachu budynku A. Kolektory ustawiono w płaszczyźnie nachylonej pod kątem 40O do poziomu i skierowano na południe.
  Do sterowania pracą instalacji solarnej zastosowano stację regulacyjną pracy instalacji solarnej typu KS0105 lub równoważny (wyposażoną w pompę obiegu solarnego, zestaw zaworów odcinających, separator powietrza, zestaw czujników do pomiaru temperatury) i sterownik solarny typu Logamatic SC40 lub równoważny. Do przejęcia i magazynowania energii słonecznej dobrano zbiornik do wstępnego podgrzewu c.w.u. typu Logalux SU 1000 lub równoważny.
 6. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach
  Zamawiający: Gmina Obryte, Obryte
  1.Przedmiot postępowania Remont świetlicy wiejskiej w Psarach.
  2. Prace polegać będą na wykonaniu zjazdów, parkingu wokół świetlicy wiejskiej, a mianowicie:
  1) NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych; - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm; - Transport uprzednio zmagazynowanego gruntu z korytowania w hałdach samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km; - Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm; - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 10 cm; - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 5 cm; - Nawierzchnie z kostki
  brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary z motywem graficznym z kostki kolorowej w ilości do 15%; - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowopiaskowej
  OPASKA PRZY BUDYNKU
  2) KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA - Ława pod krawężniki betonowa z oporem; -
  Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej; - Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej przy wjazdach; - Ława pod obrzeża z betonu B-10 z oporem; - Obrzeża
  betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
  3) MOSTKI NA ZJAZDACH - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Rozbiórka przepustów pod zjazdami; - Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa; - Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm; - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pvc o śr. 40 cm; - Wypełnienie przekopów na zjazdach piaskiem
  stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
  4) RÓW ODWADNIAJĄCY - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - Umocnienie skarp i dna rowu z płyt betonowych ażurowych
  5) PRZENIESIENIE HYDRANTU - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład; - Montaż
  rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm (przeniesienie hydrantu); - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m.
  6) NAWIERZCHNIA ŻWIROWA - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych; - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm; - Transport uprzednio zmagazynowanego gruntu z korytowania w hałdach samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km; - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm. 5. W przypadku nie skosztorysowania przez Projektanta w przedstawionym przedmiarze prac, armatury lub urządzeń, które muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją i są nierozłączne przy danym elemencie robót i wynikają z przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych i
  sztuki budowlanej - Wykonawca zobowiązany jest w kosztorysie ofertowym uwzględnić i wycenić w/w roboty lub urządzenia.
 7. Wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosefrycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin
  Zamawiający: Starostwo Powiatu, Pułtusk
  rzedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin tj . zerwanie papy wraz z utylizacją, rozebranie deskowania, rozebranie części więźby dachowej, wykonanie więźby dachowej, pokrycie folią, łacenia, pokrycie blachą trapezową, deska czołowa, montaż rynien wraz z mocowaniami, rury spustowe z pcv, obróbki blacharskie, rusztowanie, demontaż drzwi wejściowych, montaż nowych drzwi wejściowych zewnętrznych, demontaż pokrycia studzienek, wykonanie nowego pokrycia studzienek wraz z zabezpieczeniem zapewniającym wentylację piwnic i ochronę przed szczurami, demontaż skrzynek po przyłączu elektrycznym, wzmocnienie zostawionej więźby dachowej, zabezpieczenie schodków zewnętrznych przed niszczeniem, zabicie deskami okien oraz drzwi, demontaż rur zbiorczych, montaż rur zbiorczych z pcv o większej średnicy.
 8. Budowa Gimnazjum w Jasienicy, wykończenie wewnętrzne budynku - Etap 1.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa Gimnazjum w Jasienicy, wykończenie wewnętrzne budynku - Etap 1.
  2.Zakres robót obejmuje:
  1)wykonanie tynków wewnętrznych,
  2)wykonanie posadzek cementowych,
  3)montaż ślusarki aluminiowej i podokienników,
  4)dostawa i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych,
  5)montaż grzejników c.o.
 9. Przedmiotem zamówienia Wykonanie instalacji gazowej na terenie działki Ew. nr 829 i wewnątrz budynku Gimnazjum w Jasienicy.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  1.Przedmiotem zamówienia Wykonanie instalacji gazowej na terenie działki Ew. nr 829 i wewnątrz budynku Gimnazjum w Jasienicy.
  2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia - projekt budowlano-wykonawczy i przedmiary robót.
 10. Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, Pułtusk
  Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa mgr inż. Lecha Chrzanowskiego, upr. bud. i proj. w spec. arch.-konstr. CIE-36/87, CIE 161/94. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej.
  Wykonanie robót budowlanych.
  1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.
  2. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.
  3. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
  4. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projekcie.
  5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
  6. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :
  a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
  b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
  c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
  d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
  e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
  f) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów.
  g) protokoły z przeprowadzonych prób i badań,
  7. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.
  8. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.
  9. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:
  1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.
  2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom pod warunkiem zgłoszenia o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą.
  4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR).
  2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach.
  3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej i których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
  4. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.
  5. Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.
  6. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki jego przeznaczenia.
 11. Docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej Nr 216 przy ul. Wolnej 36/38 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie części budynku Szkoły Podstawowej Nr 216 przy ul. Wolnej 36/38 w Warszawie.
  Zakres prac obejmuje m. in. ocieplenie części budynku, ocieplenie dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną (powierzchnia ok. 1320 m2), remont przewodów kominowych, wykonanie prac elektrycznych oraz prac towarzyszących. Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 12. Termomodernizacja budynku komunalnego w Tłuszczu ul. Warszawska 7
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Tłuszcz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Tłuszczu ul. Warszawska 7. zakres robót obejmuje: 1) przygotowanie podłoża pod ocieplenie, 2) ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, 3) wykonanie elewacji (kolor zbliżony do koloru elewacji budynku komunalnego w Tłuszczu ul. Grzelaka 5, 4) profilowanie terenu i wykonanie opaski budynku, 5) uzupełnienie łacenia dachu, 6) zakup i ustawienie 4 szt. komórek blaszanych - zespolonych o wym. 2,5 x 3 m każda.
 13. Termomodernizacja dachu Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 w Pułtusku.
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 5, Pułtusk
  .1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dachu Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 w Pułtusku obejmująca swym zakresem: ocieplenie dachu, podniesienie i przemurowanie kominów, wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę instalacji odgromowej zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy APIS BIURO USŁUGOWO - PROJEKTOWE, Katarzyna Skiba -Rudawska, 06-100 Pułtusk, ul. KEN 1/38 i pozwoleniem na budowę nr WBA7351-399/10. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w pliku z rozszerzeniem pdf. inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów lub urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją i dokonania wizji terenu budowy.
 14. Budowa nadleśniczówki
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, Pułtusk
  Wybudowanie nadleśniczówki - budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Bartodziejskiej 50, 06-100 Pułtusk, Całkowite wybudowanie budynku z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym wraz z instalacjami. Według projektu i szczegółowych specyfikacji technicznych, w trzech etapach - stan surowy zamknięty do 31.12.2011r. prace wykończeniowe do 31.05.2012r. wykonanie instalacji w kotłowni i gruntowego wymiennika ciepła do 29.06.2012r.
 15. Remont leśniczówek Rupin, Grądy, Bramura oraz remont elewacji budynku gospodarczego nadleśnictwa
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia są 4 zadania: W skład zadania Remont leśniczówki Rupin wchodzą roboty budowlane: - wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej tynkiem mineralnym gr. do 2 mm - czyszczenie i malowanie połaci dachu z blachy falistej ocynkowanej - przebudowa kominów ponad dachem - wykonanie nowych obróbek blacharskich - wykonanie podbitki dachowej typu Siding - ocieplenie strychu W skład zadania Remont leśniczówek Grądy i Bramura wchodzą roboty budowlane: - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - przebudowa kominów ponad dachem - wykonanie nowych obróbek blacharskich - wymiana parapetów wewnętrznych i zewn. W skład zadania Remont elewacji budynku gospodarczego nadleśnictwa - gruntowanie ścian elewacji np. Unigrunt - przyklejenie warstwy zbrojącej z siatki - wyprawa elewacyjna tynkiem mineralnym gr. do 2 mm - wyprawa cokołów tynkiem żywicznym-mozaiką o gr. do 2 mm - malowanie elewacji farbą silikatową - naprawa i malowanie obróbek blacharskich - wykonanie podbitki z paneli PCV - wykonanie opaski (polbruk) przy budynku szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze robót, opisie technicznym oraz dokumentacji projektowej.
 16. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT OGRODZENIA I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
  Zamawiający: Nadleśnictwo Wyszków, Wyszków
  Zadanie częściowe nr 1. REMONT OGRODZENIA W LEŚNICZÓWCE KNUROWIEC NR 87 - działka nr 386/5 w miejscowości Nowa Wieś, gm Brańszczyk
  1. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych długości ok. 388,0 mb oraz ogrodzenia ze sztachet ok. 154,0 mb,
  2. Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole o łącznej długości ok. 196,0 mb,
  3. Wykonanie ogrodzenia frontowego ze sztachet olchowych w ramach na słupkach stalowych z rur i poręczy z profili stalowych oraz bramy z furtką obsadzonej na słupkach przybramowych z cegły klinkierowej o łącznej długości 149,0 mb,
  4. Montaż bramy wjazdowej przesuwnej z rozbiórki, bramy z furtkami ze sztachet oraz furtki stalowej,
  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W LEŚNICZÓWCE SOMIANKA NR 67 - działka nr 709 w miejscowości Somianka, gm Brańszczyk
  1. Wymiana stolarki okiennej stalowej na PCV koloru brązowego,
  2. Trzykrotne malowanie stolarki drzwiowej środkiem o parametrach nie gorszych jak drewnochron z woskiem koloru brązowego,
  3. Uzupełnienie tynków ścian elewacji i malowanie farbą emulsyjną kolorową,
  4. Wykonanie opaski budynku z kostki brukowej 6 cm.
  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W LEŚNICZÓWCE NATALIN NR 203 - działka nr 2066 w miejscowości Turzyn, gm Brańszczyk
  1. Wymiana stolarki okiennej stalowej i drewnianej,
  2. Wymiana stolarki drzwiowej i wrót,
  3. Uzupełnienie tynków ścian elewacji i malowanie farbą emulsyjną kolorową,
  4. Wykonanie opaski budynku z betonu,
  5. Wykonanie wiaty na drewno na poduchach z betonu.
  MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU W LEŚNICZÓWCE WIŚNIEWO 60 - działka nr 630 w miejscowości Wiśniewo , gm Ostrów Mazowiecka
  1. Trzykrotne pomalowanie elewacji środkiem o parametrach nie gorszych jak drewnochron z woskiem,
  2. Trzykrotne pomalowanie balustrad na tarasach i schodach środkiem o parametrach nie gorszych jak drewnochron z woskiem.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.; Zadanie częściowe nr 2.
  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W LEŚNICZÓWCE CZARY NR 24 - działka nr 24 w miejscowości Jarząbka, gm Wąsewo
  1. Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych falistych na blachę trapezową powlekaną koloru zielonego,
  2. Utylizacja eternitu - transport i utylizacja eternitu ma być przeprowadzona przez podmiot do tego uprawniony (posiada zezwolenie właściwego starosty),
  3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
  4. Wymiana stolarki okiennej stalowej na PCV koloru brązowego,
  5. Wymiana stolarki drzwiowej i wrót drewnianych,
  6. Trzykrotne malowanie wrót drewnianych istniejących środkiem o parametrach nie gorszych jak drewnochron z woskiem,
  7. Uzupełnienie tynków ścian elewacji i malowanie farbą emulsyjną kolorową,
  8. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W LEŚNICZÓWCE JEZIORKO NR 129 - działka nr 266 w miejscowości Przyjmy k/Poręby
  1. Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych falistych na blachę trapezową powlekaną koloru zielonego,
  2. Utylizacja eternitu - transport i utylizacja eternitu ma być przeprowadzona przez podmiot do tego uprawniony (posiada zezwolenie właściwego starosty),
  3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
  4. Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
  5. Wymiana stolarki okiennej stalowej na PCV koloru brązowego,
  6. Wymiana stolarki drzwiowej,
  7. Uzupełnienie tynków ścian elewacji i malowanie farbą emulsyjną kolorową,
  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W LEŚNICZÓWCE MAŁASZEK NR 26 - działka nr 2019 w miejscowości Małaszek, gm Długosiodło,
  1. Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych falistych na blachę trapezową powlekaną koloru bordowego,
  2. Utylizacja eternitu - transport i utylizacja eternitu ma być przeprowadzona przez podmiot do tego uprawniony (posiada zezwolenie właściwego starosty),
  3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
  4. Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
  5. Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę PCV koloru brązowego,
  6. Wymiana stolarki drzwiowej oraz malowanie stolarki istniejącej,
  7. Uzupełnienie tynków ścian elewacji i malowanie farbą emulsyjną kolorową,
  8. Podjazd z kostki brukowej gr 6 cm,
  9. Rozbiórka przybudówki krytej papą.
  MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU W LEŚNICZÓWCE MAŁASZEK NR 26 - działka nr 2019 w miejscowości Małaszek , gm Długosiodło,
  1. Trzykrotne pomalowanie elewacji budynku środkiem o parametrach nie gorszych jak drewnochron z woskiem,
  2. Pomalowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.;
 17. Remont pokrycia dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Joniec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz
  instalacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu
  związanych z:
  - zerwaniem istniejącego pokrycia dachowego z papy,
  - wykonaniem pokrycia dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
  - częściowym uzupełnieniem i wymianą szlichty dachowej,
  - wymianą obróbek blacharskich,
  - wymianą rynien dachowych,
  - rozbiórką istniejących kominów (ponad dachem) i wykonaniem (przemurowaniem) ich z cegły klinkierowej,
  - demontażem i ponownym montażem instalacji odgromowej.

  Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
  zawarte są w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do opisu
  przedmiotu zamówienia.

Inne osoby dla Kowalczyk Renata Marianna (29 osób):