Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Zbigniew Wojciech

w KRS

Zbigniew Wojciech Kowalczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Kowalczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Pułtusk (Mazowieckie)
Przetargi:85 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarosik Lidia, Kowalczyk Renata Marianna, Kozłowska Roksanna Małgorzata, Nałęcz Rafał, Wojtaszek Łukasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kozłowska Roksanna Małgorzata, Nałęcz Rafał
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. P.h.u. Budomur Sp. Z O.O., Pułtusk − KRS 0000335516

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akacjowe Tarasy Sp. Z O.O., Pułtusk − KRS 0000503023

Powiązane przetargi (85 szt.):
 1. Przebudowa części budynku warsztatowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjny z trzema kancelariami leśnictw oraz zapleczem socjalno-technicznym
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa części budynku
  warsztatowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjny z trzema kancelariami leśnictw oraz zapleczem
  socjalno-technicznym. (Dz. Nr 2236, obręb ewid. 142204_2.0014 Parciaki, Jedn. Ewid.:142204_2 gmina Jednorożec)
  Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarach robót, opisie technicznym oraz dokumentacji projektowej, które są
  podstawą do opracowania ceny ofertowej
 2. Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo
  Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, Czernice Borowe
  przebudowa oraz rozbudowa oraz remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych. Dane użytkowe budynku po rozbudowie: powierzchnia zabudowy 800,47 m 2 , powierzchnia użytkowa 637,20 m 2 , kubatura 3937,02 m 2 . Zaprojektowano wyposażenie budynku w instalację wodociągową i kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, przebudowę kotłowni, instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalację elektryczną i odgromową
 3. Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego
  Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtusk
  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania pn.: Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. W I etapie inwestycji przewidziano do realizacji m.in.: roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych w budynku i wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. Szczegółowy zakres robót dla I etapu został określony w przedmiarach robót, projektach architektoniczno - budowlanych, projektach branżowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych - załączonych do SIWZ. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, w przypadku użycia przez Zamawiającego nazw własnych technologii czy urządzeń o określanych właściwościach i standardach jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego asortymentu o parametrach technicznych, funkcjonalnych nie niższych niż te którymi charakteryzują się asortyment wymieniony z nazwy w przedmiocie zamówienia. Minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Preferowany jest dłuższy okres rękojmi. Okres rękojmi zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót).
 4. Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-instalacyjnych obiektu przedszkola w Postoliskach
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-instalacyjnych obiektu przedszkola w Postoliskach, polegających na: 1) wykonanie wewnętrznych robót budowlanych wykończeniowych wraz z montażem stolarki wewnętrznej, 2) wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych, 3) wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznych, 4) wykonanie robót budowlanych zewnętrznych wraz z robotami elewacyjnymi, 5) wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu wraz z kanalizacją deszczową. 2. Szczegółowy zakres robót obejmuje; 2.1 Wewnętrzne roboty budowlane wykończeniowe wraz z montażem stolarki wewnętrznej: Zabezpieczenie istniejących elementów wyposażenia, Przesunięcie
  i zwężenie otworu wejściowego do szatni, Uzupełnienie brakujących elementów, przygotowanie tynków pod malowanie, Ścianki z pustaków szklanych, zabudowy G-K, Okładziny ścienne z glazury, Wykończenie posadzek, Wewnętrzna stolarka drzwiowa, Osłony grzejnikowe, Balustrady i drabina wewnętrzna. 2.2 Roboty z zakresu instalacji sanitarnych: Rozprowadzenie inst. wod.-kan. - uzupełnienia, Montaż armatury wod.-kan.
  i wyposażenia dodatkowego, Dostawa gaśnic (jako element inst. p. poż.) 2.3 Roboty z zakresu instalacji elektrycznych: Demontaż i ponowny montaż istniejącego osprzętu, Montaż nowego osprzętu, Instalacja oddymiania klatki schodowej, Roboty w zakresie instalacji odgromowej 2.4 Roboty budowlane zewnętrzne wraz robotami elewacyjnymi: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola i ściany szczytowej istniejącej sali gimnastycznej (wraz
  z okładzinami cokołów i parapetów zewnętrznych z płytek klinkierowych, wymianą obróbek blacharskich i robotami towarzyszącymi) Zmiany w konstrukcjach betonowych istniejących schodów i pochylni, Okładziny zewnętrzne spoczników, schodów i krawężników pochylni
  z płytek Gres, Zadaszenie wyjścia ewakuacyjnego - konstrukcja stalowa wraz pokryciem na schodach zewnętrznych z półpiętra, Balustrady i drabina zewnętrzna. 2.5 Roboty budowlane zagospodarowania terenu wraz z kanalizacją deszczową: Nowa kanalizacja deszczowa, Wykonanie obejścia istniejącej kanalizacji deszczowej, Nawierzchnie (utwardzone
  i trawiaste), Ogrodzenie placu zabaw, Likwidacja ogrodzenia placu budowy. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót
 5. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Gen. J. Sowińskiego 28B w Wyszkowie.
  Zamawiający: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wyszków
  1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych piwnic budynku 2. Termomodernizacja dachu budynku 3. Wymiana luksfer na klatkach schodowych na okna 4. Naprawa izolacji na przewodach poziomych instalacji c.o. i c.c.w...
 6. BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. TEOFILA KWIATKOWSKIEGO W PUŁTUSKU - DOKOŃCZENIE BUDYNKU D OBIEKTU SZPITALA
  Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja III etapu zadania pn.: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budynku D obiektu szpitala 2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. W I etapie inwestycji zrealizowano m.in.: 1) roboty budowlane, w tym: - roboty rozbiórkowe,- uzupełnienie ścian,- ścianki działowe (bez ścian przesuwnych i HPL z drzwiami systemowymi),- roboty tynkarskie,- glazurę,- podłoża parteru - izolacje i warstwy wyrównawcze,- posadzki z gresu,- posadzkę cementową poddasza z izolacjami,- uzupełnienie oszklenia, okuć i regulację stolarki okiennej PCV z obsadzeniem parapetów wewnętrznych z konglomeratu, montaż nawiewników higrosterowanych,- uzupełnienie obróbek blacharskich kominów, - stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe zewnętrzne i drzwi aluminiowe w wiatrołapach, ościeżnice stalowe - wykonanie nadproży i podciągów,- wydzielenie strefy ppoż. na poddaszu budynku , zabezpieczenie ognioochronne więźby dachowej, 2) wykonanie instalacji sanitarnych w budynku - z wyłączeniem grzejników, białego montażu, armatury, centrali wentylacyjnej, 3) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej - montaż okablowania. 4) wyprowadzenia kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne. W II etapie inwestycji zrealizowane m.in.: roboty budowlane, częściowe zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne w budynku - armatura, biały montaż, centrala wentylacja, instalacje elektryczne wewnętrzne - osprzęt i oprawy, oświetlenie zewnętrzne. Szczegółowy zakres robót dla III etapu został określony w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej - załączonych do SIWZ. 4. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, w przypadku użycia przez Zamawiającego nazw własnych technologii czy urządzeń o określanych właściwościach i standardach jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego asortymentu o parametrach technicznych, funkcjonalnych nie niższych niż te którymi charakteryzują się asortyment wymieniony z nazwy w przedmiocie zamówienia. 5. Minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót). 6. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
  Zamawiający: Miasto i Gmina Serock, Serock
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotłów gazowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z pracami instalacyjnymi polegającymi na montażu stacji uzdatniania wody, podgrzewacza C.W.U., kominów i instalacji CO, wymianie instalacji sterującej kotłowni, wykonaniu instalacji elektroenergetycznej w kotłowni oraz remontu budynku w zakresie wymiany poszycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu zachodniej elewacji budynku - zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. 3.3 Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. 3.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia. 3.3.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego. 3.3.3. Rękojmia za wykonany przedmiot zamówienia - 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 3.3.4. Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń. 3.3.5. W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami gwarancyjnymi ponosić będzie Wykonawca. 3.4 Rozwiązania równoważne. 3.4.1. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 3.4.2. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 3.4.3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie /wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 3.4.4. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 3.5 Wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.5.1 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 3.5.2 Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie. 3.5.3 Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych urządzeń terenowych. 3.5.4 Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 3.5.5 Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 3.5.6 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 3.5.7 Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 3.5.8 Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej. 3.5.9 Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania, o ile to będzie konieczne - działając z upoważnienia Zamawiającego - wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji dotyczących wykonywanego przedmiotu zamówienia. 3.5.10 Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: a) dziennik budowy, b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, zgodnie z postanowieniami art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome, d) dokumentację powykonawczą, e) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną - również na nośniku CD, f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 3.5.11 Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 3.5.12 Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 3.5.13 Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane. 3.6 Dodatkowe obowiązki wykonawcy: 3.6.1. Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów - uwzględnić należy w kosztach ogólnych budowy: a) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, teletechniczne, elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony środowiska). b) poniesienia kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych, c) zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, d) zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy. 3.6.2. Wykonanie powykonawczej dokumentacji. 3.6.3. Zaplecze wykonawcy: urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza wykonawcy. 3.6.4. W celu ograniczenia pylenia i zanieczyszczenia terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca robót, Wykonawca przy prowadzeniu robót związanych z remontem elewacji, zobowiązany jest zastosować na rusztowaniu siatki zabezpieczające, np. z polipropylenu. 3.6.5. Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i należy uwzględnić go w ofercie. 3.6.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach 1,0mx1,5m zgodnie z załącznikiem do niniejszej SIWZ. Lokalizacja miejsca usytuowania tablicy zostanie określona po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 3.7 Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 3.7.1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającą swoim zakresem z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót (dalej WTWiOR). Jakikolwiek błąd w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 3.7.2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla Wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach. 3.7.3. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymaga kosztorysu od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na etapie przed podpisaniem umowy. 3.7.4. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 3.7.5. Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy.
 8. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Prosta 8B.
  Zamawiający: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wyszków
  1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych piwnic budynku 2. Wymiana okien w piwnicy 3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku 4. Wykonanie warstwy ocieplającej na konstrukcji stropu nad ostatnią kondygnacją 5. Naprawa izolacji na przewodach poziomych i pionowych instalacji c.o. i c.c.w..
 9. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy Alei Solidarności w Wieliszewie
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew" Sp. z o.o., Wieliszew
  Zamówienie obejmuje budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy Alei Solidarności w Wieliszewie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w szczególności:
  - budowa budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonego, powierzchnia zabudowy 899,91 m2 , pow. użytkowa 1 501,23 m2, powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego 213,82 m2, kubatura 10 206,42 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi (m. in. gaz, c. o., woda, kanalizacja, Tele, TV, elektryka),
  - wykonanie przyłączy do budynku,
  - wykonanie parkingu,
  - wykonanie zieleni i rekreacji (mała architektura).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ.
 10. Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budynku D obiektu szpitala
  Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtusk
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja II etapu zadania pn.: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budynku D obiektu szpitala. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, projektach architektoniczno - budowlanych, projektach branżowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych - załączonych do SIWZ. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 11. WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH - DOT. ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. TEOFILA KWIATKOWSKIEGO W PUŁTUSKU - DOKOŃCZENIE BUDYNKU D OBIEKTU SZPITALA - ETAP I
  Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych dot. realizacji I etapu zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budynku D obiektu szpitala.
  2. Zakres robot dodatkowych dotyczy m.in.: częściowego wykonania instalacji kanalizacji; doprowadzenia instalacji wodnej do budynku z istniejącego przyłącza; przewiertów przez ławy fundamentowe; częściowego uzupełnienia kanalizacji wewnętrznej w budynku; wykonania dodatkowych studzienek rewizyjnych do dodatkowej kanalizacji sanitarnej.
  3. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu część - sale lekcyjne
  Zamawiający: Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem, Poświętne
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Zabrańcu część B - sale lekcyjne, położonej na działce dz. ew. nr: 903,obręb ew. Zabraniec. 1. Zamawiający przewidział do wykonania budynek z salami lekcyjnymi, oznaczony w Projekcie budowlanym jako BUDYNEK B. Orientacyjna kubatura budynku z salami lekcyjnymi: ok. 2260 m3. Zakres robót przewiduje do wykonania II Etapy. 1) Etap I - przewiduje do wykonania następujący zakres robót: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy na lepiku na zimno, dwie warstwy, b) wykonanie ścian zewnętrznych, wewnętrznych i działowych budynku z pustaków ceramicznych, c) wykonanie otworów drzwiowych i okiennych, ułożenie nadproży, d) wykonanie żelbetów - belki i podciągi, wieńce monolityczne na ścianach, słupy żelbetowe prostokątne, żelbetowe płyty stropowe płaskie, żelbetowe płyty stropowe dachowe, e) przygotowanie i montaż zbrojenia - prętów żebrowych, f) osadzenie w betonie części stalowych - kotw do murłat, g) obsługa geodezyjna. 2) Etap II - przewiduje do wykonania następujący zakres robót: a) wykonanie konstrukcji dachu: izolacje z papy asfaltowej na sucho jedna warstwa pod murłaty, więźba dachowa z tarcicy nasyconej zabezpieczona przed korozją biologiczną, lekka obudowa dachu stromego z płyt warstwowych, naświetlenia dachowe, wyłazy dachowe, montaż rur i rynien dachowych, rury spustowe, wyrzutnie dachowe, b) montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 13. Wymiana dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Glinojeck
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku..
 14. BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. TEOFILA KWIATKOWSKIEGO W PUŁTUSKU - DOKOŃCZENIE BUDYNKU D OBIEKTU SZPITALA
  Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania pn.: Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budynku D obiektu szpitala. 2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane, w tym 3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane, w tym: - roboty rozbiórkowe, - uzupełnienie ścian, - ścianki działowe (bez ścian przesuwnych i HPL z drzwiami systemowymi), - roboty tynkarskie, - glazurę, - podłoża parteru - izolacje i warstwy wyrównawcze, - posadzki z wykładziny PCV obiektowej zgrzewalnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ściany, - posadzki z gresu, - posadzki z paneli, - posadzkę cementową poddasza z izolacjami, - uzupełnienie oszklenia, okuć i regulację stolarki okiennej PCV z obsadzeniem parapetów wewnętrznych z konglomeratu, montaż nawiewników higrosterowanych, - uzupełnienie obróbek blacharskich kominów, - stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe zewnętrzne i drzwi aluminiowe w wiatrołapach, ościeżnice stalowe - wykonanie nadproży i podciągów, - wydzielenie strefy ppoż. na poddaszu budynku , zabezpieczenie ognioochronne więźby dachowej, 2) wykonanie instalacji sanitarnych w budynku - z wyłączeniem grzejników, białego montażu, armatury, centrali wentylacyjnej, 3) zasilenie wc i cyrkulacji z kotłowni, 4) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej - montaż okablowania. 5) wyprowadzenia kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, projektach architektoniczno - budowlanych, projektach branżowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych - załączonych do SIWZ. 4. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 15. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  1. KOD CPV: 45214210-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 2. Zamówienie obejmuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie o nową część dydaktyczną oraz związaną z tą rozbudową przebudowę istniejącego budynku szkoły. Projektowany budynek jednokondygnacyjny, parterowy, nie podpiwniczony, zlokalizowany bezpośrednio przy ścianie budynku istniejącego, jako odrębna strefa pożarowa. Połączony funkcjonalnie z budynkiem istniejącym. Zlokalizowany na działce nr 258/4 przy ul. Szkolnej 62 w miejscowości Józefów, gmina Nieporęt. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dane podstawowe obiektu: Pow. całkowita: 818,00 m2 Pow. użytkowa: 713 m2 Kubatura: 4700 m3 3. Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem opisany jest projekcie budowlanym i wykonawczym sporządzonym przez Pracownie Projektową SUSZYŃSKI z Augustowa, która obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, drogowe oraz dostawę wyposażenia opisane szczegółowo w tejże dokumentacji. 4. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: 1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych d) drogowej 2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, 3) zapewnieniu niezbędnych mediów do należytego prowadzenia budowy (w tym zapewnieniu zasilania elektrycznego na potrzeby budowlane - prąd budowlany); 4) wykonaniu szczegółowego harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, zawierającego opis sposobu organizacji robót z podziałem na branże ze wskazaniem liczby pracowników dla poszczególnych branż i sposobu koordynacji międzybranżowej robót. 5) po zakończeniu robót przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, kompletu dokumentów i oświadczeń opisanych w ustawie Prawo budowlane. 6) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie szkoły. 7) stałej obecności kierownika robót w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 6. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji technicznej. 7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom (wzór dokumentu określa załącznik nr 6 do SIWZ). V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dotycząca robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załączniki nr 11 do SIWZ oraz przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy..
 16. Budowa budynku socjalnego w Kazuniu Nowym Gmina Czosnów.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa budynku socjalnego w Kazuniu Nowym Gmina Czosnów.
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
  UWAGA: Zamawiający wymaga, aby do 30.11.2015 r. wykonawca wykonał stan surowy budynku socjalnego. Stan surowy obejmuje:
  - budowę ścian zewnętrznych,
  - budowę kominów,
  - budowa dachu wraz pokryciem
  - montaż orynnowania
  - obróbki blacharskie
  - stolarka okienna + stolarka drzwiowa zewnętrzna (bez stolarki drzwiowej wewnętrznej)
  Zamawiający w 2015 r. ma zabezpieczone środki finansowe w wysokości 400 000 zł brutto.
  W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji przetargowej) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie.
 17. Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Sońsk
  Wymiana pokrycia dachu. rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo cementowych falistych i ich utylizacja demontaż łacenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo cementowymi rozebranie starych i postawienie nowych wieloprzewodowych kominów wolnostojących czyszczenie elementów metalowych konstrukcji kratowych stalowych wieźby dachowej obiektu odtłuszczenie i malowanie 2 x farbami podkładowymi i farbami nawierzchniowymi, emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych ołacenie połaci dachowej łatami 38x50 mm z tarcicy nasyconej pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną, o grubość blachy min 0,5mm obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiającego. parametry blachy: 275 g/m2 - minimalna masa powłoki cynkowej blach powlekanych, 25 qm - minimalna grubość powłoki lakierniczej, 0,5 mm minimalna grubość blachy deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej podbitka rynny dachowe półokrągłe o min. śr.15 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej montaż z gotowych elementów dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu rynny spustowe okrągłe o min. śr. 10 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej montaż z gotowych elementów dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości min.0.5 mm dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu. nasady wentylacyjne blaszane o śr. wlotu do 45 cm montaż z gotowych elementów.
 18. Remonty w placówkach oświatowych - Szkole Podstawowej nr 6 i Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie
  Zamawiający: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie, Ciechanów
  Zadanie nr 1 - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na dachówkę cementową o powierzchni 448,50m2 wraz z obróbkami blacharskimi. Zadanie nr 2 - wymiana istniejącej podsufitki z płyt gk na nowe wraz z izolacją termiczną stropu o powierzchni 120,20m2 w dwóch salach zabaw dzieci.
 19. Wykonanie robót budowlanych i instalacji elektrycznej w części garażowej budynku Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem - z materiałów Zamawiającego oraz z materiałów Wykonawcy.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacji elektrycznej w części garażowej budynku Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem - z materiałów Zamawiającego oraz
  z materiałów Wykonawcy. Zakres robót obejmuje: 1)Opis stanu istniejącego: Wymurowane są ściany części garażowej z gazobetonu. Wykonana jest konstrukcja żelbetowa ścian i dachu wiaty w elewacji frontowej. Krokwie ułożone są na murłatach. 2)Ogólny opis robót przewidzianych do wykonania: 2.1)Pokrycie dachu wraz z wykonaniem obróbek
  i orynnowania - na ułożonych krokwiach (stan istniejący), w tym: - pokrycie papą części dachu o konstrukcji betonowej, - ołacenie części dachu o konstrukcji betonowej, - ołacenie części dachu na ułożonych już krokwiach więźby dachowej, - montaż wiatrownic i desek okapowych, - wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, - wykonanie pokrycia dachu oraz obróbek z blachy powlekanej, - wykonanie orynnowania dachu: rynny i rury spustowe. 2.2)Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej oraz bramy garażowej -
  w otworach wykonanych w ścianach murowanych z gazobetonu (stan istniejący), 2.3)Wykonanie i montaż konstrukcji dla zamocowania prowadnic bramy garażowej, 2.4)Wykonanie instalacji elektrycznej. 3)Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w: 3.1)niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, 3.2)przedmiarach robót, 3.3)dokumentacji projektowej, 3.4)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 4) Założenia do kalkulacji cen Materiałów, Sprzętu i Robocizny: Zgodnie z treścią § 1 ust.3 wzoru Umowy przedmiot zamówienia Wykonawca wykona własnym nakładem robocizny
  i sprzętu z wykorzystaniem materiałów: 4.1) Zamawiającego - pozycje od nr 1 do nr 9 przedmiaru robót branży budowlanej, 4.2) własnych -pozostały zakres robót. co oznacza,
  że Zamawiający zakupił już materiały niezbędne do wykonania robót wyszczególnionych
  w pozycjach od nr 1 do nr 9 przedmiaru robót branży budowlanej i przekaże je Wykonawcy. Wykonawca w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego sporządzonego ściśle w oparciu o pozycje przedmiaru robót a co za tym idzie w ryczałtowej cenie ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uwzględnić: - koszty zakupu materiałów własnych: zgodnie z pkt2), - koszty własnej robocizny: dla 100% zakresu robót, - koszty własnego sprzętu, w tym koszty rusztowań i pracy rusztowań a także inne koszty, o których mowa
  w § 12 ust.2 wzoru Umowy: 5) Wymagania dla materiałów dla robót pokrycia dachu: Zamawiający oczekuje, że w ramach zakresu robót przewidzianych do wykonania
  z materiałów własnych Wykonawcy, Wykonawca zakupi materiały o parametrach, kolorystyce i właściwościach nie odbiegających od materiałów zakupionych już przez Zamawiającego tj.: 5.1) kontrłaty z tarcicy nasyconej o przekroju 2,50 x 5,00 cm 5.2) łaty
  z tarcicy nasyconej o przekroju 3,20 x 10,00 cm 5.3) blacha do pokrycia dachu: PLANNJA EMKA CLICK 500, kolor grafitowo-szary nr 10 ( wg kolorystyki producenta) 5.4) blacha płaska na obróbki: PLANNJA HCS, kolor grafitowo-szary nr 10 ( wg kolorystyki producenta) 6) Wymagania dla stolarki: 5.1) Okna: - kolor: RAL 9006 (lub zbliżony z palety RAL - po uzgodnieniu z Zamawiającym) - profil ramy: AL ciepły, - szyby: zestaw 44.2124t - współczynnik przewodności cieplnej dla zestawu szyb: U = 1,1 kWhm2rok - klamki
  z zamkami - podział okien : wg rysunków w dokumentacji projektowej 5.2) Drzwi wejściowe (zgodnie z opisem do projektu budowlanego - pkt 11.2): - kolor: RAL 9006 (lub zbliżony
  z palety RAL - po uzgodnieniu z Zamawiającym) - profil ramy: AL ciepły, - 3 zawiasy na skrzydło, - wypełnienie: panel pełny w kolorze ramy, - samozamykacz, - 2 zamki
  z wkładkami, - otwieranie za pomocą klamki lub pochwytu - po uzgodnieniu
  z Zamawiającym 7) Brama garażowa: - kolor: RAL 7040 (lub zbliżony z palety RAL - po uzgodnieniu z Zamawiającym) - typ: segmentowa - przemysłowa - minimalna liczba cykli: 22000 * - materiał skrzydła: stal - współczynnik przenikania ciepła: Uk = 1,07 W/m2 x K - klasa wodoszczelności: 1 - klasa odporności na obciążenie wiatrem: 2 - klasa przepuszczalności powietrza: 4 - wymagane aprobaty, certyfikaty i atesty: znak CE, aprobata techniczna ITB, atest higieniczny PZH *- wymagane potwierdzenie spełnienia parametru
  w oficjalnej specyfikacji lub gwarancji producenta bramy. UWAGI: 1) Wymiary stolarki Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzić z natury przed zamówieniem, dostawą
  i montażem. 2) Przy pomiarze z natury przed zamówieniem drzwi i bramy należy uwzględnić: - docelowy poziom posadzki, zgodny z dokumentacją projektową i stanem istniejącym, - projektowaną grubość docieplenia ościeży, - projektowaną grubość podokienników wewnętrznych. 8) Wymagania dla konstrukcji do zamocowania prowadnic bramy garażowej : - rury z profilu stalowego zamkniętego 100x50x3mm o dług. projekt. 520 mm każda, mocowane do ścian - 2 szt., - konstrukcja wsporcza i mocowanie konstrukcji mocującej do ścian - 4 szt. (2 x 2 szt.) : wg. rozwiązania i kalkulacji własnej Wykonawcy, - całość konstrukcji mocującej zabezpieczona antykorozyjnie i malowana nawierzchniowo. - możliwe będzie zastosowanie innego - zamiennego rozwiązania konstrukcji po uzgodnieniu
  z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 9) Wymagania dla okablowania i osprzętu instalacji elektrycznej: - zgodnie z przedmiarem robót, - zgodnie z STWiOR. - zgodnie z dokumentacją projektową..
 20. Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie
  Zamawiający: Gmina Dąbrówka, Dąbrówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykończeniowe dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego oraz dwukondygnacyjnego łącznika prowadzącego do istniejącego obiektu szkolnego. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Powierzchnia zabudowy: 305,99 m2; Powierzchnia użytkowa: 509,74 m2; Kubatura: 2461 m3. Zamówienie przewiduje także w istniejącym budynku szkolnym roboty budowlane związane z: wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych: wykonaniem instalacji ppoż.; adaptacją dróg ewakuacyjnych; modernizacją łazienek szkolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 21. DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A W CIECHANOWIE O CZĘŚĆ USŁUGOWĄ Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSKĄ ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 22. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap III
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń
 23. REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W RACIĄŻU. STWORZENIE SIEDZIBY RACIĄSKICH SKRZATÓW SZUWARKÓW.
  Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Raciąż
 24. Budowa Gimnazjum w Jasienicy, wykończenie wewnętrzne budynku-Etap 1
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 25. Remont instalacji elektrycznej w budynkach ZSCKR w Karolewie
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Kętrzyn
 26. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej polegająca na budowie łącznika wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudowie elementów zagospodarowania na terenie zespołu szkół w Mokrej Wsi
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 27. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Ciechanowie
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 28. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Kaliska, Kamionna, Ogrodniki i Ostrówek w Gminie Łochów w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów
  Zamawiający: Gmina Łochów, Łochów
 29. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap II
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń
 30. Modernizacja Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Świercze.
  Zamawiający: Gmina Świercze, Świercze
 31. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszkowie
  Zamawiający: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wyszków
 32. Wykonanie stanu surowego otwartego budynku zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej przy Zespole Szkół w Stryjkach
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 33. Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 2 w Ciechanowie
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Ciechanów
 34. Remont budynku ZSP w Rząśniku
  Zamawiający: Gmina Rząśnik, Rząśnik
 35. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządwego Baśniowa Kraina w Tłuszczu
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 36. Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Mieście.
  Zamawiający: Gmina Nowe Miasto, Nowe Miasto
 37. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej polegająca na budowie łącznika wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudowie elementów zagospodarowania na terenie Zespołu Szkół w Mokrej Wsi
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 38. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap I.
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń
 39. Roboty dostosowujące w ramach realizacji projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych - budynku gimnazjum i łącznika oraz biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie Zespołu Szkół w Jasienicy.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 40. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu - Etap I.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 41. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
  Zamawiający: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., Ciechanów
 42. Remont i ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność, Tłuszcz
 43. Remont i ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność, Tłuszcz
 44. Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w m. Postoliska
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 45. Centrum aktywności społeczno - kulturalnej i integracji społecznej w miejscowości Szwelice
  Zamawiający: Urząd Gminy Karniewo, Karniewo
 46. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe
  Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, Czernice Borowe
 47. Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie
  Zamawiający: Gmina Szelków, Stary Szelków
 48. Rozbudowa i remont budynku OSP w miejscowości Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 49. Częściowy remont budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku
  Zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku, Pułtusk
 50. Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Serock, Serock
 51. Remont (modernizacja) budynku internatu i budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Sońsk
 52. Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Partyzantów 11 w Leoncinie .
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
 53. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Leoncinie
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
 54. Budowa wiaty na drewno z pomieszczeniem garażowym oraz zagospodarowanie terenu przy osadzie Leśnictwa Szczypiorno w miejscowości Szczypiorno, gm. Pomiechówek, dz. nr ew. 58/1
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jabłonna, Jabłonna
 55. Modernizacja pokryć dachowych budynków nr 28 i 29 Instytutu Elektrotechniki
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 56. Przebudowa zagrody leśnej Pruskołęka
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 57. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach, Gmina Łochów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łochowie, Łochów
 58. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI NR 46 W MIEJSCOWOŚCI WOLA RASZTOWSKA .
  Zamawiający: Gmina Klembów, Klembów
 59. Roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nadleśncizówki
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, Pułtusk
 60. WYKONANIE MODERNIZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW -CZĘŚĆ I
  Zamawiający: Gmina Jadów, Jadów
 61. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. M. Konopnickiej 7 w Pułtusku
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
 62. Budowa Gimnazjum w Jasienicy, wykończenie wewnętrzne budynku - Etap 2
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 63. Wykonanie robót dodatkowych na osadzie leśniczówki Wielgolas
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, Pułtusk
 64. Remont i przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie
  Zamawiający: Gmina Wyszków, Wyszków
 65. Wysoki standard życia- poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Gzy
 66. Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz
  Zamawiający: Gmina Obryte, Obryte
 67. Roboty budowlane na terenie osady leśniczówki Wielgolas
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, Pułtusk
 68. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKI PORZĄDZIE
  Zamawiający: Nadleśnictwo Wyszków, Wyszków
 69. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipa- etap II
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
 70. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBRYTEM
  Zamawiający: Gmina Obryte, Obryte
 71. Remont budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Serock, Serock
 72. Wykonanie instalacji gazowej na terenie działki nr ew. 829 i wewnątrz budynku Gimnazjum w Jasienicy
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 73. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ) W GMINIE GOŁYMIN-OŚRODEK WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA TYCH OBIEKTÓW NA ENERGOOSZCZĘDNE - ETAP II.
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
 74. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach
  Zamawiający: Gmina Obryte, Obryte
 75. Wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosefrycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin
  Zamawiający: Starostwo Powiatu, Pułtusk
 76. Budowa Gimnazjum w Jasienicy, wykończenie wewnętrzne budynku - Etap 1.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 77. Przedmiotem zamówienia Wykonanie instalacji gazowej na terenie działki Ew. nr 829 i wewnątrz budynku Gimnazjum w Jasienicy.
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 78. Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, Pułtusk
 79. Docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej Nr 216 przy ul. Wolnej 36/38 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
 80. Termomodernizacja budynku komunalnego w Tłuszczu ul. Warszawska 7
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Tłuszcz
 81. Termomodernizacja dachu Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 w Pułtusku.
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 5, Pułtusk
 82. Budowa nadleśniczówki
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, Pułtusk
 83. Remont leśniczówek Rupin, Grądy, Bramura oraz remont elewacji budynku gospodarczego nadleśnictwa
  Zamawiający: Nadleśnictwo Parciaki, Jednorożec
 84. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT OGRODZENIA I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
  Zamawiający: Nadleśnictwo Wyszków, Wyszków
 85. Remont pokrycia dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Joniec

Inne osoby dla Kowalczyk Zbigniew Wojciech (139 osób):