Kogo reprezentuje osoba

Kowalska Maria Elżbieta

w KRS

Maria Elżbieta Kowalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Kowalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Giżycko (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:35 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańkowski Damian Adam, Bańkowski Mirosław Lech, Kowalski Piotr, Kowalski Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kalita Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agropartner Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000018600
 2. Ceramika Łężany Karasińscy Sp. J. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000010779
 3. Euro - Instytut Szkoleń Personalnych Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000417733
 4. Net-media Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Olsztyn − KRS 0000150654
 5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chemi-plon Sp. Z O.O., Giżycko − KRS 0000131244
 6. Remedium-doradcy Finansowi Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Olsztyn − KRS 0000280476
 7. Wega Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Naterki − KRS 0000492774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Browary Park Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000334488
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rynie, Ryn − KRS 0000051394
 3. Przedsiębiorstwo Agro-plon Sp. Z O.O., Giżycko − KRS 0000635320
 4. Star-pak Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000148104
 5. Warmińsko-mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000014479

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Przebudowa budynku Giżyckiego CentrumKuyltury
  Zamawiający: Giżyckie Centrum Kultury, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury. Przedmiotowy budynek znajduje się przy ul. Konarskiego 8, na działce
  nr 466/12. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.
  W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace:
  - przystosowanie budynku do wymagań p. poż.
  - podbicie fundamentów w części budynku
  - ocieplenie ścian piwnicy
  - wybudowanie szybu windowego oraz montaż kabiny windy
  - przebudowa istniejących klatek schodowych
  - rozbiórka części kominów
  - wykonanie ścian działowych
  - wymiana tynków wraz z powłokami malarskimi,
  - wymiana podłóg
  - wybudowanie sanitariatów
  - rozbudowa wentylacji mechanicznej,
  - wymiana instalacji elektrycznych,
  - wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,
  - przebudowa sali widowiskowej (wymiana foteli, montaż okładzin akustycznych, montaż instalacji akustyki, kinotechniki, techniki scenicznej).
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie
  z załączoną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz wzorem umowy wraz z załącznikami.
  Roboty budowlane obejmują:
  a) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:
  - projektem budowlanym,
  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
  b) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,
  c) opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,
  d) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 2. BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w Ełku - II ETAP
  Zamawiający: Miasto Ełk, Ełk
  Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej z zagospodarowaniem terenu wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 3 Ełku - II etap przy ul. Grodzieńskiej 1. Prace budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym. Zakres robót II etapu obejmuje: 1) Wycinkę i karczowanie drzew, 2) Rozbiórkę nawierzchni asfaltowych i betonowych wraz z utylizacją, 3) Rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej do odzysku, 4) Budowę trzytorowej bieżni poliuretanowej o dł. 60m. i pow. 274,5m2 wraz przyległymi utwardzeniami z kostki brukowej żółtej gr. 6cm, na podbudowie kruszywowej, zamkniętymi obrzeżami betonowymi, 5) Budowę boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej i pow. 371,3m2 wraz z wyposażeniem (tj. słupki regulowane z tulejami, siatka z antenkami, taśmy do wyznaczenia pola gry) 6) Budowę siłowni plenerowej, między innymi: dostawa 8 szt. urządzeń treningowych, montaż urządzeń na utwardzonych placach z kostki brukowej gr. 6cm o pow. min. 72m2 (w zależności od grupowania urządzeń treningowych) 7) Wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego zrealizowanego w I etapie, tj. panelowego o wys. 4m. i dł. około 60mb, 8) Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej, tj. panelowego o wys. 3m. i dł. około 98mb w tym furtka o szer. min. 1,1m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. min 4,5m. 9) Przebudowę istniejącego ogrodzenia szkoły od strony południowej na odcinku około 14mb w tym wykonanie nowej stalowej bramy przesuwnej o szer. min 4,0m. (o szerokości drogi pożarowej), zamykanej na kłódkę oraz nowej furtki stalowej o szer. min 1,1m, wyposażonej w zamek z mechanizmem klamkowym z wkładką patentową oraz samo zamykacz, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo kolor zielony, wypełnienie stalowe o przekroju min. 2cm, wysokość ogrodzenia min 1,5m., 10) Budowę utwardzonego placu manewrowego z kostki brukowej grafitowej fazowanej gr. 8cm, na podbudowie kruszywowej, zamkniętego krawężnikami betonowymi, 11) Budowę drogi pożarowej w zakresie II etapu z kostki brukowej grafitowej fazowanej gr. 8cm, na podbudowie kruszywowej, zamkniętymi krawężnikami betonowymi, 12) Budowę ciągów pieszych z kostki brukowej żółtej fazowanej gr. 6cm oraz 8cm, na podbudowie kruszywowej, zamkniętymi obrzeżami betonowymi, 13) Wykonanie opaski budynku sali gimnastycznej o długości około 64mb i szerokości 0,56m z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej w obrzeżu betonowym o przekroju 6x20cm, 14) Demontaż oświetlenia zewnętrznego 6 słupów betonowych. 15) Budowę nowego oświetlenia zewnętrznego - 3 lampy parkowe o wys. 4m. typu ledowego, 16) Budowę przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi typu ciężkiego, 17) Dostarczenie i montaż małej architektury, tj: ławki 7szt, kosze na śmieci 3szt, 1 tablica z regulaminem korzystania z boiska do piłki siatkowej, stojak na min. 12 rowerów, 18) Wykonanie terenów zielonych w tym: trawniki dywanowe o pow. około 650m2, trawa z rolki na terenie siłowni plenerowej o pow. około 250m2, nasadzenia 21szt. - klon 19) Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodników od strony południowej, dojazd od ul. Sikorskiego, poprzez odpowiednio: - wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe o dł. około 107mb, ułożenie nowej kostki brukowej grafitowej fazowanej gr. 8cm i pow. około 330m2, - wymianę istniejących obrzeży betonowych na nowe o dł. około 28mb, ułożenie nowej kostki brukowej szarej fazowanej gr. 6cm i pow. około 80m2, - regulacja 3 studni oraz 1 wpustu deszczowego w naprawianej nawierzchni utwardzonej, 20) Odtworzenie zdewastowanych terenów zielonych po pracach budowlanych. UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje realizacji etapu I (budowa boiska trawiastego) oraz etapu III (budowa dwóch boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki ręcznej i tenisa o nawierzchni kauczukowej oraz części drogi pożarowej o dł. około 44mb). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt architektoniczno-budowlany Kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Ełku -II etap, szczegółowe specyfikacje techniczne. Przedmiary robót są przykładowe. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt architektoniczno-budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej (3szt.) oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlany Kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Ełku -II etap. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami. Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w projektach i SST podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 PLN. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
 3. Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu sportowego z instalacją odwadniającą i nawadniającą w miejscowości Łazdoje, w ramach zadania Budowa boiska sportowego z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łazdoje, działki Nr 241/17, 241/22, Gmina Kętrzyn.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu sportowego z instalacją odwadniającą i nawadniającą w miejscowości Łazdoje, w ramach zadania Budowa boiska sportowego z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łazdoje, działki Nr 241/17, 241/22, Gmina Kętrzyn.

  Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Oziersk ( Sport education on cross- border territory - preparation and building of sports stadiums in Ketrzyn Communit and Ozyorsk, LPR1/010/126) , w ramach Programu Litwa-Polska - Rosja 2007-2013.
  Kody CPV:
  45000000-8 Roboty budowlane
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
  45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
  lądowej i wodnej.
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
  komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
  71354000-4 Usługi sporządzania map

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje (zakres rzeczowy):

  2.1 Wykonanie drenażu boiska - 120 mb
  2.2 Równanie płyty boiska :
  - roboty ziemne - 143,71 m3
  - warstwa filtracyjna - 3304,5 m2
  - wykonanie nawierzchni trawiastej - 6 000 45 m2
  2.3 Wykonanie instalacji nawadniającej z rur PE Ø 32 mm - 160 mb

  2.4 Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach
  od 2.1 do 2.3 stanowią załączniki:
  - Projekt wykonawczy
  - Przedmiar robót
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  W przypadku rozbieżności w opisie zamówienia należy stosować następującą kolejność interpretacji (ważności) dokumentów opisujących zamówienie :
  1) umowa,
  2) projekt wykonawczy,
  3) przedmiar robót,
  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  2.5 Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie należało również :
  1) obsługa geodezyjna robót ;
  2) powiadomienie właścicieli (użytkowników, administratorów) gruntów i stosownych
  organów o terminie wejścia na grunt z robotami budowlanymi;
  3) zapewnienie dostaw niezbędnych do realizacji zamówienia mediów, w tym wody
  i energii elektrycznej, na okres realizacji zamówienia;
  4) przeprowadzenie prób i badań, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania;
  5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, łącznie z odtworzeniem ciągów
  komunikacyjnych i urządzeń uzbrojenia terenu, zniszczonych w trakcie robót.

  3. Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wskazują dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. z zastosowaniem materiałów i urządzeń innych producentów , pod warunkiem zapewnienia tych samych parametrów technicznych . Wykazanie, iż zamienione materiały i urządzenia posiadają takie same parametry techniczne jak te w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będzie należało do obowiązków wykonawcy.

  4. Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych materiałów. Zastosowane materiały
  muszą spełniać wymogi prawa dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Spełnianie powyższych wymogów wykonawca będzie zobowiązany udokumentować przy odbiorze końcowym. Wszelkie rozwiązania o charakterze estetycznym, jak np. kolorystyka, detale wykończeniowe, wymagają zatwierdzenia do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  5. Wymagany okres gwarancji - 3 lata od odbioru końcowego,

  6. Zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i zlecenia wykonawcy wykonania robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie ze zleconymi zmianami.

  7. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia lub uzasadniających jego zmniejszenie. W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie z § 11 ust. 2 wzoru umowy .
 4. Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
  1. Przedmiotem zamówienia jest Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 r.
  2. Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu o inwentaryzację sieci jn.:
  - studnie rewizyjne w ilości - 1 144 szt.,
  - separatory w ilości - 6 szt.,
  - studnia z osadnikiem w ilości - 2 szt.,
  - wpusty uliczne w ilości - 1 051 szt.,
  - cieki podchodnikowe w ilości - 30 szt.,
  - rurociągi o średnicach:
  1 200 mm - 760 mb,
  1 000 mm - 341 mb,
  800 mm - 1 565 mb, 700 mm - 401 mb,
  760 mm - 45 mb,
  600 mm - 5 702 mb,
  500 mm - 2 036 mb,
  400 mm - 7 690 mb,
  350 mm - 500 mb,
  315 mm - 1 827 mb,
  300 mm - 8 000 mb,
  250 mm - 2 074 mb,
  200 mm - 4 216 mb,
  160 mm - 157 mb,
  150 mm - 434 mb,
  - przykanaliki o średnicy : od 150 mm do 200 mm - 5 195 mb
 5. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, w okresie 15.01.2014 - 31.12.2016 r., w zakresie:
  Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:
  - naprawa opraw, - wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych itp.
  - wymiana bezpieczników w tablicach słupowych oraz w szafach oświetleniowych,
  - synchronizacje zegarów astronomicznych,
  - mycie kloszy,
  - odśnieżanie opraw iluminacji.
  Remonty układów oświetlenia ulicznego:
  - wymiana - remont (prostowanie) słupa, wysięgnika, itp.
  - naprawa, uzupełnianie osłon tablic słupowych,
  - wymiana opraw,
  - naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia szaf (zegary, bezpieczniki, wyłączniki, styczniki),
  - wymiana, remont linii kablowych, lokalizacja uszkodzeń w kablowych liniach oświetleniowych,
  - malowanie słupów.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok. 2500 szt. opraw rozmieszczonych na terenie miasta. Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.
  Do zakresu zamówienia wchodzi:
  - Organizacja biura na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.)
  - kontakt telefoniczny oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy.
  Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym działań związanych z wykonaniem prac w ciągu tego samego dnia roboczego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne. Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach przekazane przez Zamawiającego, Pion Ochrony Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK. Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup,złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).
  Termin realizacji bieżących zleceń wynosi 48 godzin.
  Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.
  Stosować się do zasad organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. - zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem z 7 stycznia 2013 roku - załącznik nr 6 SIWZ.
  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się ze stanem technicznym zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i terenem prac oraz jego otoczeniem i uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia
 6. Budowa stadionu sportowego wraz z budynkiem socjalnym w miejscowości Łazdoje, Gmina Kętrzyn.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łazdoje, działki Nr 241/17, 241/22, Gmina Kętrzyn.

  Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn
  i Oziersk ( Sport education on cross- border territory - preparation and building of sports stadiums in Ketrzyn Communit and Ozyorsk, LPR1/010/126) , w ramach Programu Litwa-Polska - Rosja 2007-2013.


  CPV: 45000000-8 Roboty budowlane
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
  45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
  lądowej i wodnej.
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
  komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
  komunikacyjnych i linii energetycznych
  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
  do odprowadzania ścieków
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  45260000- 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
  45262311-4 Betonowanie konstrukcji
  45262310-7 Zbrojenie
  45262520-2 Roboty murarskie
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
  71354000-4 Usługi sporządzania map

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje (zakres rzeczowy)

  2.1 Roboty rozbiórkowe : betonowe utwardzenie terenu - 257,75 m2
  kabiny dla zawodników - 2 szt.

  2.2 Budowa budynku szatniowo-sanitarnego o powierzchni użytkowej 156,73m2
  z instalacjami :
  - instalacja elektryczna z osprzętem, w tym : oświetlenie, gniazda wtykowe,
  pojemnościowe podgrzewacze wody 4 szt. x 2000 W, grzejnki elektryczne - 12 szt. o łącznej mocy 14,1 kW, rozdzielnice;
  - zasilanie budynku w energię elektryczną WLZ od złącza kablowego łącznie
  z zabezpieczeniami - kabel YKY 5 x 10 mm² w rurze osłonowej DVK Ø 75,
  długość 34 m +4 m;
  - instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z osprzętem;
  - instalacja wodno-kanalizacyjna z osprzętem.

  Budynek parterowy bez podpiwniczenia.
  Fundamenty - ławy żelbetowe, beton C16/20, zbrojenie pręty ø10 co 20 cm, pręty rozdzielcze ø14 stal klasy A-II (18G2) i strzemiona ø6 stal klasy A-0 (StOS), co 20 cm oraz betonowe z betonu C16/20.
  Ściany fundamentowe - z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej 50, zakończone wieńcami - beton C16/20, pręty klasy A-II (18G2) 4 Fi 14, strzemiona - stal klasy A-0 (StOS) Fi 6, co 20 cm.
  Izolacja pionowa - styropian FS80 gr. 10 cm, siatka na klej, wyprawa cementowa wodoszczelna, 2 warstwy preparatu Abizol, 2 warstwy papy na lepiku, folia kubełkowa.
  Izolacja pozioma ścian - 2x papa na lepiku.
  Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm odmiany 10 na zaprawie cementowej M15, ocieplone styropianem EpS70 gr. 16 cm.
  Strop - drewniany, belki 10x20 cm, płyta gipsowo - kartonowa GKF
  ognioodporna i wodoodporna gr. 30 mm wodoodporne i ognioodporna na
  ruszcie aluminiowym mocowanym do belek, folia aluminiowa, ocieplenie
  z wełny mineralnej gr. 20 cm.
  Dach:
  a) Konstrukcja - drewniana, drewno iglaste impregnowane, zabezpieczone przed palnością, grzybami i owadami, drewno klasy C-30. Dachy dwuspadowy. Wymiary elementów określono na rzucie więźby i przekrojach poprzecznych.
  b) Pokrycie - blachodachówka. Kolor pokrycia ciemnobrązowy.
  c) Obróbki blacharskie - z blachy lakierowanej lub powlekanej w kolorze pokrycia, rynny i rury spustowe PCV w kolorze pokrycia.
  Stolarka :
  - okienna z PCV wg wykazu;
  - drzwiowa aluminiowa i drewniana wg wykazu.
  2.3 Zwiększenie wymiarów boiska o nawierzchni trawiastej o 565,6m2 .
  Darń z trawy typu sportowego do boisk piłkarskich siana na warstwie gleby roślinnej ułożonej na podłożu z podkładu o uziarnieniu Qmax = 8 mm gr. 15 cm,
  żwiru Qmax = 20-30 mm gr. 15 cm na geowłókninie typu K 1/150, ułożonej na warstwie żwiru gr. 20 cm.

  2.4 Wykonanie chodników z kostki POLBRUK gr. 8 cm - 1 006,71 m2.
  Dojścia i chodniki z kostki Polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej
  1:3 gr. 5 cm, kruszywo łamane niesortowane o granulacji 0/31,5 mm gr. 10 cm.

  2.5 Wykonanie parkingów i dojazdów - 3 247,89 m2.
  Parkingi i dojazdy na płycie ażurowej betonowej - ażurowe żelbetowe płyty
  drogowe o wymiarach 100x75x12 cm wypełnione mieszanką piaskowo -
  cementową na podsypce piaskowo - cementowej 1:3 gr. 8 cm, górna warstwa
  podbudowy z kruszywa łamane o granulacji 40 mm gr. 8 cm, kruszywo łamane
  sortowane o granulacji 25/63 mm gr. 12 cm, warstwa mrozoochronna z pospółki
  gr. 10 cm.

  2.6 Wykonanie stojaka na 10 rowerów.

  2.7 Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokości 2,0 m na cokole
  betonowym - 457,32 mb, plus furtki i bramy.

  2.8 Wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,0 m - 2 szt.oraz fundamentów pod słupki
  bramek do piłki nożnej na tulejach montażowych.

  2.9 Wykonanie wiat dla zawodników - 2 szt.
  Wiaty typowe dla zawodników rezerwowych o gabarytach: h=2095 mm,
  szerokość 1260 mm, odległość między siedziskami 50 cm, ilość osób 7-8.

  2.10 Wykonanie trybun z wiatą stalową, na 252 miejsca siedzące.

  2.11 Wykonanie przyłącza do sieci wodociagowej z rur PE 40 mm o długości 32m
  ze studnią wodomierzową.

  2.12 Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm
  o długości 30 m.

  2.13 Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach
  od 2.1 do 2.12 stanowią załączniki:
  Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt budowlany
  Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar robót
  Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie pomocnicze, niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej.
  W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami opisującymi niniejsze zamówienie należy stosować następującą kolejność ich interpretacji (ważności) :
  1) SIWZ,
  2) projekt budowlany,
  3) przedmiar robót,
  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  2.14 Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie należało również :
  1) obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
  2) powiadomienie właścicieli (użytkowników, administratorów) gruntów i stosownych organów o terminie wejścia na grunt z robotami budowlanymi;
  3) zapewnienie dostaw niezbędnych do realizacji zamówienia mediów, w tym wody
  i energii elektrycznej, na okres realizacji zamówienia;
  4) przeprowadzenie prób i badań, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania;
  5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, łącznie z odtworzeniem ciągów
  komunikacyjnych i urządzeń uzbrojenia terenu, zniszczonych w trakcie robót.


  3. Podana w przedmiarach robót podstawa nakładów nie stanowi obowiązującej wykonawcę podstawy przy kalkulacji ceny. Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny lub na podstawie danych rynkowych. Cena ofertowa będzie ceną ryczałtową za wykonanie całego zamówienia.

  4. Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wskazują dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. z zastosowaniem materiałów i urządzeń innych producentów , pod warunkiem zapewnienia tych samych parametrów technicznych . Wykazanie, iż zamienione materiały i urządzenia posiadają takie same parametry techniczne jak te w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będzie należało do obowiązków wykonawcy.

  5. Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych materiałów. Zastosowane materiały
  muszą spełniać wymogi prawa dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Spełnianie powyższych wymogów wykonawca będzie zobowiązany udokumentować przy odbiorze końcowym. Wszelkie rozwiązania o charakterze estetycznym, jak np. kolorystyka, detale wykończeniowe, wymagają zatwierdzenia do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.


  6. Wymagany okres gwarancji - 3 lata od odbioru końcowego,

  7. Zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i zlecenia wykonawcy wykonania robót zamiennych, tj. rezygnacji z jednych robót na rzecz innych o tej samej wartości. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie ze zleconymi zmianami.

  8. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia lub uzasadniających jego zmniejszenie.

  9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy, o łącznej wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w tym wykonania nawierzchni trawiastej boiska. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

  10. Harmonogram realizacji zamówienia :
  1) do 15.07.2013r. - wykonanie robót na wartość 135 000,-zł;
  2) do 30.11.2013r. - wykonanie robót na wartość 667 000,-zł (od rozpoczęcia prac);
  3) 15.07.2014r. - termin zakończenia realizacji zamówienia.
 7. Budowa budynku hali sportowej w Barcianach.
  Zamawiający: Gmina Barciany, Barciany
  Budowa budynku hali sportowej w Barcianach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do siwz: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 2) projekt architektoniczno-budowlany, 3) przedmiar robót.
 8. Konserwacja i naprawa urządzeń komunalnych w Giżycku do 31 grudnia 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest - Konserwacja i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku do 31 grudnia 2014 roku - czyli organizacja i wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń komunalnych na terenach, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko. Zamówienie obejmuje: Konserwacja i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku
  w zakresie: - zakres I - remont śmietniczek: montaż śmietniczki na fundamencie betonowym, montaż śmietniczki betonowej, montaż śmietniczki na słupku metalowym, remont śmietniczki, demontaż śmietniczki, montaż wkładu do śmietniczki, czyszczenie śmietniczki, - zakres II - remont ławek: montaż ławki wkopywanej, demontaż ławki wkopywanej, montaż ławki na postumencie żeliwnym, demontaż ławki na postumencie żeliwnym, remont ławki parkowej, malowanie ławki parkowej, malowanie elementów konstrukcyjnych ławki parkowej, mycie ławki, montaż zabawek na placu zabaw, demontaż zabawki, wymiana ogrodzenia z siatki powlekanej, wykonanie ogrodzenia
  z siatki powlekanej, remont elementów małej architektury, zakup ławek, zakup zabawek, - zakres III - dekoracja miasta: rozwieszenie i zebranie flag na masztach, rozwieszenie i zebranie flag na drzewcach, wykonanie i montaż uchwytów do flag, - zakres IV - remont wiat przystankowych: wymiana pokrycia dachu wiaty, demontaż wiaty, montaż wiaty, wymiana szyby, remont elementów wiaty, zakup szyb, zakup wiat. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy. UWAGA: Szczegółowy zakres praw i obowiązków określony jest w projektach umów B1, B2, B3 i B4 oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik A do SIWZ
 9. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805 N Giżycko - Pierkunowo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Giżycko
  Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805 N Giżycko - Pierkunowo. Zadanie obejmuje budowę ściezki rowerowej na długości 3,55 km.
 10. Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
  1. Przedmiotem zamówienia jest Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia
  2012 roku do 31 marca 2014 r. 2. Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu
  o inwentaryzację sieci jn.: - studnie rewizyjne w ilości 1 116 szt., - separatory w ilości 6 szt., - studnia z osadnikiem w ilości 2 szt., - wpusty uliczne w ilości 1 002 szt., - cieki podchodnikowe
  w ilości 30 szt., - rurociągi o średnicach: 1 200 mm - 760 mb, 1 000 mm - 341 mb,
  800 mm - 1 565 mb, 700 mm - 401 mb, 760 mm - 45 mb, 600 mm - 5 702 mb, 500 mm - 2 036 mb, 400 mm - 7 542 mb, 350 mm - 500 mb, 315 mm - 1 827 mb, 300 mm - 7 768 mb,
  250 mm - 2 019 mb, 200 mm - 4 036 mb, 160 mm - 145 mb, 150 mm - 434 mb, - przykanaliki
  o średnicy : 150 mm - 4 946 mb, 3. Orientacyjny zakres eksploatacji i konserwacji sieci w skali
  1 roku: 1. czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie w ilości około
  2 km rocznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD - - 2 km 2. czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie - 8 km 3. konserwację rowów otwartych o gł. 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2 rocznie kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) z uwzględnieniem krotności 2 razy
  w roku - 6,0 km 4. czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew - 0,2 ha 5. wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji - 300 m3 6. wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) - 300 m 7. wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) - 150 m 8. czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - 1 000 szt. 9. czyszczenie studzienek wpustów ulicznych i systemów odwodnienia liniowego - 1 000 szt. 10. remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - 10 szt. 11. budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) - 5 szt. 12. remont wpustów ulicznych - 10 szt. 13. budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym
  o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) - 10 szt. 14. czyszczenie separatorów 2 razy rocznie (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) - 6 szt. 15. wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych - 15 szt.
  16. wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych - 15 szt.
  17. uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych - 20 szt. 4. W trakcie eksploatacji
  i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do: - informowania Zamawiającego
  o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych; - ustalenia źródeł pochodzenia dzikich dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej; - aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500; - monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD; - wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych; - sporządzania protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego. 5. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren miasta i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy
  z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 6. Pozostałe warunki zostały przedstawione
  w projekcie umowy
 11. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Ryn, Ryn
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wraz z zagospodarowaniem terenu ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Rynie, gmina Ryn łącznie z drogą dojazdową oraz slipem, pomostami pływającymi, pomostami stałymi i infrastrukturą techniczną: przyłączem energetycznym, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, przyłączem wodociągowym, przyłączami kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową. Zakres robót przedstawia się następująco: 1.Budowa budynku mini przystani żeglarskiej - budynek dwu kondygnacyjny z górna kondygnacja na poddaszu użytkowym z podcieniem od strony linii brzegowej Jeziora, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną. 2.Budowa dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt. jachtów wraz z instalacja elektryczną i wodociągową. 3.Budowa pomostu stałego. 4.Modernizacja istniejących pomostów stałych. 5.Budowa slipu do wodowania jachtów i sprzętu pływającego. 6.Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i zew. instalacji elektrycznych, przyłączy kanalizacji sanitarnych, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów z jachtów i zagospodarowywanego terenu, kanalizacji deszczowej. 7.Przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo - rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi projekt techniczny branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, mapy, rysunki, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w w/w branżach, które stanowią załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ
 12. Budowa oświetlenia dróg w miejscowościach: Strzelce, Gorazdowo
  Zamawiający: Gmina Giżycko, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia dróg zgodnie z załączoną dokumentacją projektową w miejscowościach: Strzelce i Gorazdowo

  Strzelce:
  Zaprojektowano linię kablową oświetlenia drogowego typu YKY-3 x6 mm2 dł. 251 m (trasa 203 m0od projektowanego złącza kablowego z pomiarem i sterowaniem oświetlenia ZK-1a + ZO-1 do projektowanych słupów oświetleniowych S-100P/6 po trasie dł.203 m.
  Podłączenie w słupach oświetleniowych wykonać w tabliczkach bezpiecznikowych TB-1
  Kable w wykopie kablowym o wymiarach 80x40 cm należy układać na głębokości 70 cm na podsypce zpiasku grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 15 cm, oraz przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20 cm, rów zasypać rodzimą ziemią, zagęszczając ją warstwami, po wykonanych pracach należy uporządkować teren placu budowy.
  Kalbe na kolizji z istniejącą infrastrukturą chronić rurą osłonową AROT DVK o śr. 50 przy przejściach przez drogę rurą osłonową AROT SRS o śr. 110
  Przy przejściu przez drogę betonowa kabla należy wykonać przecisk i umieścić w nim rurę osłonową AROT SRS śr. 110 dł. 7 m
  Końce kabla oraz trasę kabla należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.
  Projektuję się słupy oświetleniowe drogowe typu S-100P/6 , posadowione na fundamentach prefabrykowanych F150/200
  Projektuje się oprawy oświetleniowe typu WSL-800 ze źródłem światła o mocy 100Wmocowane na wysięgnikach ST/6k/1r/W0,5/15º/Ø60.kąt wysięgnika 15º.

  Gorazdowo
  Zaprojektowano wykonanie oświetlenia drogowego poprzez wykonanie nowej linii kablowej ze stacji 8-1678 Gorozdowo 4. Na stacji transformatorowej zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RSA-00/3+RSAN-00 z wkładkami WTN-00gG 25A. Nowe pole połaczyć z istniejącym rozłącznikiem przewodem AsXSn 4x70. Z rozłącznika do złącza kablowego Z-1a+ZP1/1 projektuje się wykonanie przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 10m. Przy złączu pomiarowym zamontować szafkę oświetleniową SO z wyposażeniem wg rys. 1 (załączanie oświetlenia zegarem astronomicznym). Od szafki SO do
  słupów ułożyć linię kablową YAKY 4 x 25 o łącznej długości 162m. Kable ułożyć w ziemi na gł. 0,7m, pod kablem warstwa piasku 0,1m, nad kablem warstwa piasku 0,1m, 0,15m ziemi folia koloru niebieskiego, warstwa ziemi do poziomu terenu. Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami wykonać w rurach DVK 75. Ze słupów nr 2, 5 i złącza Z-1a odprowadzić uziomy -Ru<30 _. Oświetlenie zrealizować przy użyciu opraw WLS 870 montowanych na wysięgnikach wys. 1,2m, wysięg 1,6m, kąt nachylenia 7°. Zastosować słupy WZ-9. W wysięgniki wciągnąć przewody do zasilenia opraw YDYpSo 3x1,5 750V. W słupach zainstalować zabezpieczenia opraw (złącza IZK) wwkładkami topikowymi BiWts-2A. Całość prac wykonać zgodnie z Przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych wydanie IV- aktualizowane
 13. Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie
  Zamawiający: Gmina Węgorzewo, Węgorzewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót budowlanych polegających na rewitalizacji Parku Helwinga w Węgorzewie zgodnie z dokumentacją projektową.
 14. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo - roboty dodatkowe
 15. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo - roboty dodatkowe
 16. Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - roboty dodatkowe.
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - roboty dodatkowe
 17. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo. ETAP II - Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie- roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo. ETAP II - Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie- roboty dodatkowe.
 18. Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - roboty dodatkowe, polegające na umocnieniu skarpy
 19. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowę ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1/ budowę budynku bosmanatu o powierzchni zabudowy 208,22m2, powierzchni całkowitej 287,35 m2, powierzchni użytkowej 196,88 m2 i kubaturze 1345 m3.
  2/ budowę sanitariatów o powierzchni zabudowy 196,32m2, powierzchni użytkowej 110,24 m2, kubaturze 734,24 m3,
  3) remont istniejącego budynku technicznego,
  4) budowę pływającego pomostu cumowniczego,
  5) elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, urządzenia placu zabaw,
  6) przebudowę ogrodzenia,
  7) oświetlenie terenu,
  8) budowę drogi dojazdowej do budynku bosmanatu i slipu, placu manewrowego i parkingu na 12 miejsc.
  9) Uzbrojenie terenu - budowa infrastruktury technicznej: przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  Realizację przedmiotu zamówienia przewiduje się w następujących etapach:
  1) Etap I - obejmuje m.in. budowa budynku Bosmanatu, budowa sanitariatów, pomost cumowniczy, slip, droga dojazdowa z bramą wjazdową, plac manewrowy, miejsca parkingowe przy ul. Jaszczurcza Góra, plac zabaw dla dzieci (przy linii brzegowej jeziora), kanalizację deszczową, przyłącza wod - kan, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie.
  2) Etap II - obejmuje m. in. boisko do koszykówki, boiska do siatkówki, boiska treningowe do siatkówki, urządzenia do gry terenowej, urządzenia linowe do wspinaczki, skałki do wspinaczki, miejsce na ognisko, stoliki do gier planszowych, tor sprawnościowy ze zjeżdżalnią, stoły do tenisa stołowego, mała architektura, przebudowa (remont) budynku technicznego).
  Zakres rzeczowy zamówienia
  Zakres i sposób wykonania robót określają:
  1. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 i obejmująca:
  I. Projekt budowlany - Wielobranżowy Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo - w tym:
  a. Projekt Zagospodarowania terenu - wielobranżowy,
  b. Projekt Zagospodarowania terenu - instalacja elektryczna,
  c. Projekt budowlany - oświetlenie terenu,
  d. Projekt budowlany - przyłącza sanitarne,
  e. Projekt budowany - Drogi,
  II. Projekt budowlany wielobranżowy - bosmanat i sanitariaty Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo,
  III. Projekt budowlany - instalacje sanitarne bosmanat i sanitariaty Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo,
  IV. Projekt budowlany - instalacje elektryczne bosmanat i sanitariaty Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo,
  V. Projekt budowlany - konstrukcja bosmanatu i sanitariatów Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo,
  VI. Projekt budowlany - remont budynku technicznego Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo,
  VII. Projekt budowlany - Pływający pomost cumowniczy, elementy małej architektury, place zabaw dla dzieci Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - przystań Mrągowo,
  VIII. Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie,
  IX. Projekt budowlany - Boiska sportowe, elementy małej architektury, plac zabaw dla dzieci - Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie,
  X. Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu zielenią - Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie,
  2. Przedmiar Robót (dokument pomocniczy),
  3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  4. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 124/2010/Mrg z dnia 22.10.2010r,
  5. Decyzja znak GKM 7040-3/31/2010 z dnia 26.05.2010r.
  6. Decyzją ROŚ 6224-19/10 z dnia 14.06.2010 r.
  Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy (jeśli został opracowany). Przedmiar robót należy traktować pomocniczo.
 20. PRZEBUDOWA ULIC : ZACISZE, ŁAGODNA, MIŁA W ANTONOWIE.
  Zamawiający: Gmina Giżycko, Giżycko
  1. Przedmiotem zamówienia jest :

  Przebudowa ulic : Zacisze, Łagodna, Miła w Antonowie.


  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
  - robót ziemnych,
  - odwodnienia nawierzchni jezdni,
  - podbudowy pod konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów i ciągu pieszego,
  - warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
  - warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników, wjazdów i ciągu pieszego,
  - oznakowania pionowego i poziomego.
  Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
  Dokumentacja projektowa zawiera:
  a ) przedmiary robót
  b ) projekt budowlany
  c) specyfikacje techniczne
 21. Modernizacja boiska w miejscowości Muntowo, gmina Mrągowo
  Zamawiający: Urząd Gminy Mrągowo, Mrągowo
 22. Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, schodów wejściowych oraz wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie (PRZETARG DRUGI)
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Karo" Sp. z o.o., Mrągowo
 23. Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 24. Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
 25. Wymana istniejącej nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej pod zadaszeniem na terenie Targowiska Miejskiego - zamówienie uzupełniające dla zadania - Budowa zadaszenia i infrastruktury drogowej w okolicach Targowiska MIejskiego w Giżycku.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
 26. Budowa zadaszenia i infrastruktury drogowej w okoloicach Targowiska Miejskiegio w Giżycku - zamówienie dodatkowe.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
 27. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 28. Sadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym z całoroczną pielęgnacjąna drogach krajowych nr 16, 59 i 63 w Rejonie Giżycko
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 29. Budowa zadaszenia i infrastruktury drogowej w okolicach Targowiska Miejskiego w Gizycku.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
 30. Zagospodarowanie działek przy ulicy Klementowskiego w Piszu
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 31. Budowa ulicy Wańkowicza i Zofii Nałkowskiej w Ełku z infrastrukturą
  Zamawiający: Miasto Ełk, Ełk
 32. 7/Z-13/2009 Utwardzenie poboczy kostką kamienną z opornikiem z kamienia na drodze krajowej nr 16, 59 i63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 33. 3/Z-13/2009 Wykonanie zabiegów sanitarnych przy drzewach na drogach krajowych nr 16,59 i 63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 34. Realizacja usługi w zakresie całorocznej, bieżącej pielęgnacji, utrzymania, rozwijania i przekształcania zieleni na terenie miasta Giżycka, w terminie od 1 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
 35. Zagospodarowanie terenu wraz z torem BRD przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku.
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko

Inne osoby dla Kowalska Maria Elżbieta (282 osoby):