Kogo reprezentuje osoba

Kowalska Maria Irena

w KRS

Maria Irena Kowalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Irena
Nazwisko:Kowalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Lubawa (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Tadeusz, Ankiewicz Jerzy, Babski Edmund, Bartkowski Kazimierz, Buczkowska Aneta Maria, Deka Marcin, Dembowski Tadeusz, Dzięgielewski Jan, Górska Anna, Grabowski Stanisław, Grzelka Mirosława, Jabłońska Elżbieta, Jankowska Gabriela, Karpiński Andrzej, Kolwicz Kazimierz, Kopystecka Zofia, Kotewicz Barbara, Kołecki Marian, Laskowski Ryszard, Licznerska Helena, Licznerski Jan, Makowski Edmund, Makowski Zbigniew, Nawrocki Tadeusz, Palczewski Jerzy Konrad, Pokojski Edward Jan, Raszkowski Mirosław, Raszkowski Tadeusz, Rochewicz Teresa, Subrewicz Agnieszka Justyna, Surdykowski Zygmunt, Szynaka Eugeniusz, Tomaszewska Irena Kazimiera, Waldan Magdalena, Waruszewska Iwona Agnieszka, Weinar Monika, Wielgomas Marek, Zelma Kazimierz, Łożyński Edmund

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Tadeusz, Ankiewicz Jerzy, Babski Edmund, Bartkowski Kazimierz, Buczkowska Aneta Maria, Deka Marcin, Dembowski Tadeusz, Dzięgielewski Jan, Górska Anna, Grabowski Stanisław, Grzelka Mirosława, Jabłońska Elżbieta, Jankowska Gabriela, Karpiński Andrzej, Kolwicz Kazimierz, Kopystecka Zofia, Kotewicz Barbara, Kołecki Marian, Laskowski Ryszard, Licznerska Helena, Licznerski Jan, Makowski Edmund, Makowski Zbigniew, Nawrocki Tadeusz, Palczewski Jerzy Konrad, Pokojski Edward Jan, Raszkowski Mirosław, Raszkowski Tadeusz, Rochewicz Teresa, Subrewicz Agnieszka Justyna, Surdykowski Zygmunt, Szynaka Eugeniusz, Tomaszewska Irena Kazimiera, Waldan Magdalena, Waruszewska Iwona Agnieszka, Weinar Monika, Wielgomas Marek, Zelma Kazimierz, Łożyński Edmund

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubawie, Lubawa − KRS 0000093288
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Łążynie, Łążyn − KRS 0000035779
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Rożentalu, Rożental − KRS 0000037827
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Szczepankowie, Szczepankowo − KRS 0000035796
 5. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 6. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Rolnik, Lubawa − KRS 0000068750
 7. Stowarzyszenie Chór Camerata, Iława − KRS 0000065363
 8. Stowarzyszenie Gospel Nad Jeziorakiem, Iława − KRS 0000680054
 9. Szynaka-meble Sp. Z O.O., Lubawa − KRS 0000160927

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Lubawska Spółdzielnia Producentów Trzody Lub-tucz, Lubawa − KRS 0000170390
 2. Lubawska Spółdzielnia Usług Rolniczych i Handlowych W Lubawie, Lubawa − KRS 0000038060
 3. Spółdzielnia Mleczarska W Lubawie, Lubawa − KRS 0000131161

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie kredytu w wysokości 1.850.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2016 roku
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Lubawa, Lubawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1.850.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2016 roku. 2. Terminy spłaty kredytu: lata 2017-2023 3. Należne odsetki naliczane są za każdy dzieńkorzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału kalendarzowego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji ( np. pismo, fax )o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się 31.12.2016 roku, b) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe ( kwartał kalendarzowy) liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. d) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłat a odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. e) Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego( kwartału kalendarzowego), (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuterso godz.11.00) powiększonej ( +) /pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych.W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. f) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. g) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. h) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Pozostałe informacje: a) Gmina nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji, b) Gmina nie jest i nie była w restrukturyzacji w innym banku, c) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie standardowej deklaracji wekslowej w wersji zaproponowanej przez Bank, 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7.Zamawiający informuje, że sprawozdanie z wykonania budżetu po I poł. 2016 jest dostępne na stronie BIP pod adresem: http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=56846 8. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty: a) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za 2014r, 2015r, 30.09.2016r. b) sprawozdanie Rb-PDP - z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2014 r, 2015 r c) sprawozdanie Rb-27S - z wykonania dochodów budżetowych( zbiorczo) za 2014 r, 2015 r. III kwartał 2016. d) sprawozdanie Rb-28 S - z wykonania wydatków budżetowych( zbiorczo) za 2014 r, 2015 r., III kwartał 2016 e) sprawozdanie Rb -Z o
  zobowiązaniach za rok 2014 r, 2015 r. III kwartał 2016 f) sprawozdanie Rb-N o należnościach za rok 2014 r, 2015 r. III kwartał 2016 g) Uchwała Nr XXIV/202/2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2016 roku h) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Miejskiej Lubawa REGON, i) decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Miejskiej Lubawa, j)zaświadczenie z ZUS Gminy Miejskiej Lubawa, k)zaświadczenie z US, l) informacje dodatkowe, w tym wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji, Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę , m) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł zostanie udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez Zamawiającego. n) opinia RIO o wykonaniu budżetu Miasta Lubawa 2015; 2014; o) opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Lubawa na rok 2016; p) opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)2016-2039; q) opinia RIO dotycząca prognozowanej kwoty długu; r) opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu; 9.Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuję, że: a) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów. b) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ. c) informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Miejską Lubawa są dostępne na stronie BIP, d)
  dokumenty o wyborze i powołaniu osób reprezentujących Gminę będą przekazane wybranemu Wykonawcy
  przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa
  Zamawiający: Gmina Lubawa, Lubawa
  1. Przedmiotem zamówienia
  jest udzielenie kredytu długoterminowego na okres od miesiąca grudnia 2014 r. do grudnia 2019 r. w
  wysokości 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa w 2014 roku. 2.
  Odsetki płatne miesięcznie począwszy od uruchomienia kredytu. 3. Kredyt uruchomiony w jednej transzy
  tj. w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Terminy spłaty rat kredytu miesięcznie począwszy od dnia
  31 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. 5. Odsetki naliczane są przez Kredytodawcę w okresach
  miesięcznych od kwoty zadłużenia. 6. Oprocentowanie kredytu jest naliczone wg zmiennej stawki
  WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego,
  powiększonej o stałą marżę banku. 7. Terminy spłaty kredytu: lata 2015 - 2019, w tym: Data spłaty raty
  Rata do spłaty PLN Data spłaty raty Rata do spłaty PLN Data spłaty raty Rata do spłaty PLN 31-01-
  2015 15 300,00 31-01-2016 13 300,00 31-01-2017 13 300,00 28-02-2015 13 300,00 29-02-2016 13
  300,00 28-02-2017 13 300,00 31-03-2015 13 300,00 31-03-2016 13 300,00 31-03-2017 13 300,00
  30-04-2015 13 300,00 30-04-2016 13 300,00 30-04-2017 13 300,00 31-05-2015 13 300,00 31-05-
  2016 13 300,00 31-05-2017 13 300,00 30-06-2015 13 300,00 30-06-2016 13 300,00 30-06-2017 13
  300,00 31-07-2015 13 300,00 31-07-2016 13 300,00 31-07-2017 13 300,00 31-08-2015 13 300,00
  31-08-2016 13 300,00 31-08-2017 13 300,00 30-09-2015 13 300,00 30-09-2016 13 300,00 30-09-
  2017 13 300,00 31-10-2015 13 300,00 31-10-2016 13 300,00 31-10-2017 13 300,00 30-11-2015 13
  300,00 30-11-2016 13 300,00 30-11-2017 13 300,00 31-12-2015 13 300,00 31-12-2016 13 300,00
  31-12-2017 13 300,00 Data spłaty raty Rata do spłaty PLN Data spłaty raty Rata do spłaty PLN 31-
  01-2018 13 300,00 31-01-2019 13 300,00 28-02-2018 13 300,00 28-02-2019 13 300,00 31-03-2018
  13 300,00 31-03-2019 13 300,00 30-04-2018 13 300,00 30-04-2019 13 300,00 31-05-2018 13 300,00
  31-05-2019 13 300,00 30-06-2018 13 300,00 30-06-2019 13 300,00 31-07-2018 13 300,00 31-07-
  2019 13 300,00 31-08-2018 13 300,00 31-08-2019 13 300,00 30-09-2018 13 300,00 30-09-2019 13
  300,00 31-10-2018 13 300,00 31-10-2019 13 300,00 30-11-2018 13 300,00 30-11-2019 13 300,00
  31-12-2018 13 300,00 31-12-2019 13 300,00. 8.
  Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia.
  Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować
  Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni
  od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym: 1)
  pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, 2)
  kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego
  okresu obrachunkowego, 3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą
  spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 9. Za spłatę
  odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada
  na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym
  przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej
  stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu
  odsetkowego, (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00)
  powiększonej (+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W
  przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się
  stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla
  Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia
  roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 11. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
  Zamawiający ma prawo: a) dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego
  powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku
  wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że
  Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie, b) do przesunięcia terminu spłaty kredytu na
  wniosek Zamawiającego na późniejsze okresy bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu
  dodatkowymi kosztami. 12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 13. Nie
  dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 14. Celem wstępnego
  zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji dokumenty wymienione na końcu SIWZ. 15. Zamawiający informuje na
  podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza
  udziału podwykonawców. 16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: 1) nie dopuszcza
  przedstawienia w przetargu własnych projektów umów, 2) nie będzie wypełniał żadnych druków
  dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które
  umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający
  nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ, 3) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  Lubawa za poszczególne lata są dostępne na stronie www.bip.gminalubawa.pl w zakładce /Majątek i
  finanse/
 3. Obsługa bankowa budżetu Miasta Lubawa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Lubawa, Lubawa
  Zakres zamówienia obejmuje :Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych : rachunków bieżących Miasta Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych,
  wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ, rachunków pomocniczych Miasta Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, rachunków walutowych, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i
  pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej
  wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego oraz współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych) - na następujących zasadach: przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00
  powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących. Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat bezpośrednio wpłacanych w kasie Banku, stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Miasta, bez opłat i prowizji. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego, bez opłat i prowizji. Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych
  jednostek budżetowych Miasta na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych, bez opłat i prowizji. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Miasta): wypłaty gotówkowe do 20.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia; wpłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (stanowiących dochód budżetu Miasta), bez pobierania opłat i prowizji. Potwierdzanie, bez opłat i prowizji : Urzędowi Miasta w Lubawie - jako jednostce samorządu terytorialnego oraz jako jednostce budżetowej - wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia. innym jednostkom organizacyjnym Miasta Lubawa stanu salda i operacji finansowych
  dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej i w formie papierowej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej. Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od
  zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu
  elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji. Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, bez opłat. Uruchomienie oddzielnej kasy do obsługi wypłaty świadczeń
  dla osób trzecich zlecanych przez MOPS, tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz innych wypłat na zlecenie zamawiającego. Wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Lubawa, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego, uzyskiwanie w czasie
  rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy
  kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej, pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej, umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, zakładanie lokat negocjowanych, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej ( preferowany format PDF lub CSV), przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Miasta dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez wykonawcę (m.in. konta użytkowników, odbiorcy zdefiniowani, przelewy zdefiniowane), Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym : automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez opłat i prowizji, (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego). Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia, przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach
  negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. Wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego - maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN słownie: jeden milion złotych- w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale
  budżetowej, przy czym ; zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, kredyt będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Zamawiającego na podstawie upoważnienia zawartego na dany rok budżetowy, termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku, Zamawiający nie
  przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej równej: (stała marża podana w ofercie) + WIBOR 1M; oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe: (stała marża podana w ofercie) + WIBOR 1M na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedniego, odsetki będą naliczane za każdy dzień, od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane z rachunku bieżącego Zamawiającego raz w miesiącu. Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.080.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa
  Zamawiający: Urząd Gminy Lubawa, Lubawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na okres od miesiąca października 2010 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 1.080.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa w 2010 roku.
  2. Terminy spłaty rat kapitału miesięcznie począwszy od 31 stycznia 2011 r. do
  31 grudnia 2015 r.
  3. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  4. Oprocentowanie kredytu jest naliczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę banku.
  5. Terminy spłaty kredytu: lata 2011 - 2015, w tym:

  Spłata do 2011 2012 2013 2014 2015
  31.01 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  28.02/29.02 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  31.03 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  30.04 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  31.05 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  30.06 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  31.07 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  31.08 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  30.09 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  31.10 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  30.11 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  31.12 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
  Razem 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00
  6. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym:
  1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca,
  2) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.
  7. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  8. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego, (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego.
  9. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy
  i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie.
  10. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
  11. Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
  12. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty:
  1) sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 - załącznik Nr 5,
  2) sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 - załącznik Nr 6,
  3) sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 - załącznik Nr 7,
  4) sprawozdanie Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 i zbiorczo - załącznik Nr 8,
  5) sprawozdanie Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 i zbiorczo - załącznik Nr 9,
  6) sprawozdanie Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 i zbiorczo - załącznik Nr 10,
  7) sprawozdanie Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 i zbiorczo - załącznik Nr 11,
  8) sprawozdanie Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 i zbiorczo - załącznik Nr 12,
  9) sprawozdanie Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 i zbiorczo - załącznik Nr 13,
  10) sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 - załącznik Nr 14,
  11) sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 - załącznik Nr 15,
  12) sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku - załącznik Nr 16,
  13) sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 - załącznik Nr 17,
  14) sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 - załącznik Nr 18,
  15) sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku - załącznik Nr 19,
  16) uchwała Nr RIO.IV-0120-75/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie pozytywnej opinii przedłożonego przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2009 rok - załącznik Nr 20,
  17) uchwała Nr RIO.IV-0120-102/010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2010 r. dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubawa w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok - załącznik Nr 21,
  18) uchwała Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009 - załącznik Nr 22,
  19) uchwała Nr RIO.IV-0120-415/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie pozytywnej opinii - projektu budżetu Gminy Lubawa na rok 2010 wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - załącznik Nr 23,
  20) uchwała Nr RIO.IV-0120-416/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Wójta Gminy Lubawa w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok - załącznik Nr 24,
  21) uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa - załącznik Nr 25,
  22) uchwała Nr RIO.IV-0120-141/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1.080.000,- zł przez Gminę Lubawa - załącznik Nr 26,
  23) uchwała Nr RIO.IV-0120-193/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubawa informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. - załącznik Nr 27,
  24) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie o niezaleganiu w podatkach Urzędu Gminy Lubawa - załącznik Nr 28,
  25) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie o niezaleganiu w podatkach Gminy Lubawa - załącznik Nr 29,
  26) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek przez Urząd Gminy Lubawa - załącznik Nr 30,
  27) zaświadczenie z ZUS o niefigurowaniu Gminy Lubawa jako płatnika składek - załącznik Nr 31,
  28) decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej Gminie Lubawa - załącznik Nr 32,
  29) decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej Urzędowi Gminy Lubawa - załącznik Nr 33,
  30) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy Lubawa - załącznik Nr 34,
  31) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Urzędu Gminy Lubawa - załącznik Nr 35,
  32) potwierdzenie objęcia funkcji Wójta - załącznik Nr 36,
  33) zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Lubawa - załącznik Nr 37,
  34) uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubawa - załącznik Nr 38,
  13. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  14. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:
  1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów,
  2) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ,
  3) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za poszczególne lata są dostępne na stronie www.bip.gminalubawa.pl w zakładce /Majątek i finanse/.
 5. Udzielenie kredytu w wysokości 437.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa w 2009 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Lubawa, Lubawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na okres od miesiąca października 2009 r. do 31.08.2012 r. w wysokości 437.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa w 2009 roku.
  2. Terminy spłaty rat kapitału miesięcznie począwszy od 31 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r.
  3. Uruchomienie kredytu winno nastąpić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  4. Oprocentowanie kredytu jest naliczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę banku.
  5. Terminy spłaty kredytu: lata 2010 - 2012, w tym:
  Spłata do 2010 2011 2012
  31.01 13.664,00 13.656,00 13.656,00
  28.02 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  31.03 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  30.04 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  31.05 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  30.06 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  31.07 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  31.08 13.656,00 13.656,00 13.656,00
  30.09 13.656,00 13.656,00 -
  31.10 13.656,00 13.656,00 -
  30.11 13.656,00 13.656,00 -
  31.12 13.656,00 13.656,00 -
  Razem 163.880,00 163.872,00 109.248,00
  6. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym:
  1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca,
  2) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.
  7. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  8. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego, (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego.
  9. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie.
  10. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
  11. Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
  12. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty:
  1) sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2008 r., i pierwsze półrocze 2009 r. - załącznik Nr 4,
  2) sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2008 r. i pierwsze półrocze 2009 r. - załącznik Nr 5,
  3) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za 2008 r. i zbiorczo oraz pierwsze półrocze 2009 r. i zbiorczo - załącznik Nr 6,
  4) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2008 r. i zbiorczo oraz pierwsze półrocze 2009 r. i zbiorczo - załącznik Nr 7,
  5) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 r. i pierwsze półrocze 2009 r. - załącznik Nr 8,
  6) sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2008 r. i pierwsze półrocze 2009 r. - załącznik Nr 9,
  7) uchwała Nr RIO.IV-0120-252/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubawa informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. - załącznik Nr 10,
  8) uchwała Nr 688/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opinii (pozytywnej) o projekcie budżetu Gminy Lubawa na rok 2009 wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - załącznik Nr 11,
  9) uchwała Nr 689/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Wójta Gminy Lubawa w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 - załącznik Nr 12;
  10) uchwała Nr RIO.IV-0120-295/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 437.000,00 zł przez Gminę Lubawa - załącznik Nr 13,
  11) uchwała Nr XXIX/174/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa - załącznik Nr 14,
  12) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Iławie o niezaleganiu w podatkach Gminy Lubawa - załącznik Nr 15,
  13) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Iławie o niezaleganiu w podatkach Urzędu Gminy Lubawa - załącznik Nr 16,
  14) zaświadczenie z ZUS o niefigurowaniu Gminy Lubawa jako płatnika składek - załącznik Nr 17,
  15) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w płaceniu przez Urząd Gminy Lubawa składek na ubezpieczenia społeczne - załącznik Nr 18,
  16) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy Lubawa - załącznik Nr 19,
  17) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Urzędu Gminy Lubawa - załącznik Nr 20,
  18) decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej Gminy Lubawa - załącznik Nr 21,
  19) decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej Urzędu Gminy Lubawa - załącznik Nr 22,
  20) uchwała Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Lubawa za rok 2008 - załącznik Nr 23,
  21) zaświadczenie o prowadzeniu rachunku budżetu Gminy Lubawa -
  załącznik Nr 24,
  13. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  14. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuję, że:
  1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów,
  2) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ,
  3) informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Lubawa są dostępne na stronie www.bip.gminalubawa.pl Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu.
 6. Obsługa bankowa budżetu Miasta Lubawa.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Lubawa, Lubawa
  1.1.Zakres zamówienia obejmuje : a)Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych : rachunków bieżących Miasta Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, wymienionych w załączniku do SIWZ, rachunków pomocniczych Miasta Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych, rachunków walutowych, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego oraz współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji. b)Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych) - na następujących zasadach: przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. c)Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących. d)Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat bezpośrednio wpłacanych w kasie Banku, stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Miasta, bez opłat i prowizji. e)Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego, bez opłat i prowizji. f)Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych, bez opłat i prowizji. g)Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Miasta): wypłaty gotówkowe do 20.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia; wpłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji. h)Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (stanowiących dochód budżetu Miasta), bez pobierania opłat i prowizji. i)Potwierdzanie, bez opłat i prowizji : Urzędowi Miasta w Lubawie - jako jednostce samorządu terytorialnego oraz jako jednostce budżetowej - wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia. innym jednostkom organizacyjnym Miasta Lubawa stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej i w formie papierowej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej. j)Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji. k)Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji. l)Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, bez opłat. m)Uruchomienie oddzielnej kasy do obsługi wypłaty świadczeń dla osób trzecich zlecanych przez MOPS n)Wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. o)Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Lubawa, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej, pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej, umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, zakładanie lokat negocjowanych, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej ( preferowany format PDF lub CSV), przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Miasta dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, p)Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym : automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez opłat i prowizji, (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego). Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia, przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. q)Wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji. r)Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat. 1.2.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jedną placówkę w Lubawie. 1.3.Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia 1.4.Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy. 1.5.Ze względu na specyfikę przedmiotu Zamówienia Zamawiający zastrzega, iż zamówienie nie może być wykonywane z udziałem podwykonawców. 1.6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art . 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy..
 7. Udzielenie kredytu w wysokości 3.150.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2009 roku.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Lubawa, Lubawa
  1. Udzielenie kredytu w wysokości 3.150.000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2009 roku 2. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66.11.30.00-5. 3. Uruchomienie kredytu winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 4. Terminy spłaty kredytu: lata 2010 - 2018 5. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej ( informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym: 1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu kwartału, 2) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, 3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odse-tek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 6. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 7. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego( kwartału),(publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej ( +) /pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procento-wych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 8. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. 9. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 10. Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 11. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty: 1) sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2007 r, i 2008r załącznik nr 1, 2) sprawozdanie Rb-PDP- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2007 r i 2008 r. załącznik nr 2, 3) sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych( zbiorczo) za 2007 r i 2008 r. załącznik nr 3, 4) sprawozdanie Rb-28 S- z wykonania wydatków budżetowych( zbiorczo) za 2007 r, i 2008 r. załącznik nr 4, 5) sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2007 r, i 2008r. załącznik nr 5, 6) sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2007 r, i 2008 r. załącznik nr 6, 7) opinia RIO o wykonaniu budżetu Miasta Lubawa: - za 2007 r. załącznik nr 7, 8) opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Lubawa na rok 2009 załącznik nr 8, 9) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu załącznik nr 9, 10) uchwała Rady Miasta Lubawa Nr XXV/205/2009 z dnia 19.02.2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2009 roku załącznik nr 10, 11) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Iławie o nie zaleganiu w podatkach Urzędu Miasta Lubawa załącznik nr 11, 12) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w płaceniu przez Urząd Miasta Lubawa składek na ubezpieczenia spo-łeczne załącznik nr 12, 13) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Miejskiej Lubawa REGON załącznik nr 13, 14) decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Miejskiej Lubawa załącznik nr 14, 15) uchwała Rady Miasta Lubawa o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2007 rok załącznik nr 15, 16) zaświadczenie o prowadzeniu rachunku budżetu Miasta Lubawa załącznik nr 16, 12. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 13. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuję, że: 1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów. 2) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ. 3) informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Miejską Lubawa są dostępne na stronie BIP http://lubawa.bip-wm.pl/public/. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu.

Inne osoby dla Kowalska Maria Irena (209 osób):