Kogo reprezentuje osoba

Kowalski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Kowalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Kowalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Olsza (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:42 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olejnik Katarzyna, Smorczyńska Barbara, Smorczyński Marek Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. Z O.O., Olsza − KRS 0000504072

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Dobre Sp. Z O.O., Dobre − KRS 0000140348

Powiązane przetargi (42 szt.):
 1. Remonty dróg na terenie Gminy Mogilno
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
  1.Przedmiotem zamówienia są: remonty dróg na terenie Gminy Mogilno Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: - część I: remonty dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia – 11 odcinków - cześć II: remont ul. Gen. Taczaka w Mogilnie - część III: remonty dróg gminnych gruzem betonowym – 6 odcinków 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - część I: remonty dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia – 11 odcinków, szczegółowo wskazanych w zał. nr 7 do SIWZ. Remonty odcinków dróg na terenie Gminy Mogilno mają na celu polepszenie ich parametrów użytkowych. W obecnym stanie drogi posiadają zdegradowaną nawierzchnię (bardzo liczne ubytki), nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zawyżone pobocza lub niewystarczającą konstrukcję. Przewidywane prace mają charakter remontowy, nie przewiduje się zmian przebiegu istniejących tras. Przyjęto następujące technologie wykonania remontów na poszczególnych odcinkach: - Odcinki I, II i III Odcinki I, II i III posiadają obecnie nawierzchnię podwójnie powierzchniowo utrwaloną grysami i emulsją. Nawierzchnie te charakteryzują się duża ilością ubytków oraz nierównościami zwłaszcza w przekroju poprzecznym. Ponadto zawyżone pobocza powodują powstawanie licznych zastoisk wodnych i dalszą degradację nawierzchni. Zakres remontu obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: - oczyszczenie nawierzchni, - wykonanie remontu na całej długości odcinka grysami i emulsją asfaltową, - wykonanie’ „wcinek” pod nawierzchnię bitumiczną. 2) wykonanie nawierzchni: - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2, - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną 0/11 mm, AC 11W, - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami 2/5 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3 PU. 3) wykonanie poboczy: - ścięcie zawyżonych poboczy wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km wraz z utylizacją; - wykonanie koryta pod konstrukcję pobocza - wykonanie poboczy szerokości 0,75m z KŁSM gr. 10 cm o właściwościach – LA <=30, WA24- 2, F1-4. - Odcinki IV, V ,VI ,VII ,VIII i IX Odcinki te posiadają nawierzchnie tłuczniowo - gruntową lub gruntową. Ilość kruszywa znajdująca się na tych drogach jest niewystarczająca aby traktować ją jako element podbudowy. Zakres remontu obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: - wykonanie koryta głębokości około 15 cm wraz z przerzutem urobku na pobocza oraz wywozem nadmiaru gruntu, - wyprofilowanie i zagęszczenie koryta. 2) wykonanie nawierzchni: - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15 cm o właściwościach- LA <=30, WA24- 2, F1-4, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 6 cm o właściwościach- LA <=30, WA24- 2, F1-4. Warstwę górną podbudowy dla zapewnienia odpowiedniej równości i właściwych spadków poprzecznych układać należy za pomocą rozściełacza, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 8/11mm i 5/8mm oraz emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3 PU. 3) wykonanie poboczy: - wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m z gruntu pozyskanego z korytowania, - plantowanie i zagęszczenie poboczy. - Odcinek X Odcinek o nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej o dobrych cechach geometrycznych. Remont przewiduje regenerację istniejącej nawierzchni poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 mm i emulsją wraz z pracami towarzyszącymi Zakres remontu obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: - ścięcie zawyżonych poboczy wraz z wywozem urobku. 2) wykonanie nawierzchni: - wykonanie remontu na całej długości odcinka grysami i emulsją asfaltową, - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3 PU. 3) wykonanie poboczy: - plantowanie poboczy na szerokości 0,75 m. - Odcinek XI Odcinek drogi o dł. 181mb wraz z dodatkowym placem manewrowym o wymiarach 6m x 10 m. Na odcinku 171 m droga posiada nawierzchnie tłuczniową o grubości 10cm – 15 cm wymagającą wzmocnienia, pozostałe 10m oraz plac manewrowy wymagają wykonania nowej konstrukcji. Zakres remontu obejmuje: 1. (odcinek 0+000 – 0+171): 1) roboty przygotowawcze: - wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa. 2) wykonanie nawierzchni: - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem ( LA <=30, WA24- 2, F1-4)gr. średnio 10 cm. Warstwę górna podbudowy dla zapewnienia odpowiedniej równości i właściwych spadków poprzecznych układać należy za pomocą rozściełacza, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 8/11mm i 5/8mm oraz emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3 PU. 3) wykonanie poboczy: - wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m wraz z zakupem i dowozem gruntu, - plantowanie i zagęszczenie poboczy. 4) wykonanie nowej konstrukcji na odcinku 0 + 171 – 0 + 181 oraz na placu manewrowym: - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15 cm o właściwościach- LA <=30, WA24- 2, F1-4, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 6 cm o właściwościach - LA <=30, WA24- 2, F1-4. Warstwa górna dla zapewnienia odpowiedniej równości i spadków poprzecznych układana za pomocą rozściełacza. - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 8/11mm i 5/8mm oraz emulsją asfaltową modyfikowaną C69BP3 PU. Ponadto zakres robót wskazany został w zał. nr 7 i 8 do SIWZ. - część II: remont ul. Gen. Taczaka w Mogilnie Ulica generała Taczaka położona w zachodniej części Mogilna jest ulicą ślepą, stanowiącą dojazd do zwartej zabudowy jednorodzinnej. Początek ulicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ulica Kilińskiego. Koniec stanowi plac manewrowy służący do zawracania. Obecnie ulica posiada zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,10-6,70 m z nierównościami w profilu poprzecznym i podłużnym oraz obustronne chodniki i wjazdy do posesji (o szerokości 1,10 m strona prawa i 1,40 m str. lewa) o nawierzchni z płytek betonowych, betonu, trylinki, bloczków itp. Ze względu na nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym oraz w związku z niedostateczną ilość wpustów ulicznych lub ich niewłaściwą lokalizacją, na jezdni tworzą się liczne zastoiska wodne. Remont ulicy ma na celu poprawę parametrów użytkowych i estetycznych. Przewiduje się: - wymianę krawężników na całej długości ulicy na krawężniki najazdowe i wykonanie chodników obustronnych o szerokości 1,10 - 1,40 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej i warstwie odcinającej z piasku, obramowanych od strony posesji obrzeżami 8x25cm, - poprawę odwodnienia poprzez zmianę lokalizacji istniejących wpustów oraz wykonanie nowych, - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR2 poprzez ułożenie warstwy profilowej w ilości średnio 100kg/m2 i warstwy ścieralnej gr 3 cm. Zakres remontu obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: - rozebranie istniejących chodników, nawierzchni zjazdów oraz krawężników wraz z ławami betonowymi z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora, - frezowanie nawierzchni bitumicznej celem poprawy profilu poprzecznego. Frezowanie na gł. od 0 - 8cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. 2) krawężniki, chodniki, wjazdy: - ustawienie krawężników najazdowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, - ustawienie obrzeży 8x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej ( obramowanie chodnika od strony posesji), - wykonanie konstrukcji chodnika i wjazdów: wykonanie koryta, warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm, podbudowa z betonu C12/15 gr 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm (10 x 20 cm „cegiełka”) na podsypce cementowo - piaskowej. Nawierzchnia zjazdów kolor czerwony, chodnik antracyt. 3) wykonanie odwodnienia: - wykonanie 6 szt. wpustów ulicznych wraz z podłączeniem do istniejącego kolektora za pomocą rur PVC fi 200, - likwidacja 2 szt. wpustów ulicznych poprzez demontaż rusztów i zakrycie istniejących studni fi 800 pokrywą żelbetową, - odtworzenie nawierzchni po przekopach o konstrukcji : 15cm w-wa odsączająca, 25 cm kruszywo 0/31,5 mm. 4) wykonanie nawierzchni jezdni: - oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni w ilości 0,8, kg/m2, - wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W dla KR 2, grubość warstwy zmienna ( średnio 100kg/m2) Profilowanie ma na celu uzyskanie daszkowego przekroju poprzecznego ulicy o spadku poprzecznym 2%, - oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni w ilości 0,6 kg/m2, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dla KR . 5) roboty towarzyszące: - regulacja pionowa urządzeń podziemnych. Ponadto zakres robót wskazany został w zał. nr 8 do SIWZ. - część III: remonty dróg gminnych gruzem betonowym – 6 odcinków Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych – ulic wewnętrznych uzyskanym w procesie recyklingu gruzem betonowym o frakcji 0 – 63 mm poprzez jego równomierne rozsypanie z mechanicznym wyprofilowaniem – warstwy grubości 15 cm, a następnie zagęszczenie mechaniczne (walec) na szerokości 3 m z dokładnością do 5 cm wskazanego odcinka drogi gminnej. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontów nawierzchni gruntowych z sortowanego kruszywa betonowego /uzyskanego w procesie recyklingu gruzu betonowego/ w ramach utwardzania i napraw dróg gruntowych na terenie gminy Mogilno: 1) Kruszywo do wykonania przedmiotu zamówienia powinno być uzyskane z przekruszenia czystego gruzu z twardego betonu, bez domieszek gazobetonu i cegły. Podczas kruszenia gruz zostaje rozdrobniony a następnie posortowany na frakcje. Znajdujące się w betonie stalowe zbrojenie i inne elementy wcześniej tam umieszczone zostają uwolnione i oddzielone od powstałego kruszywa. Poszczególne frakcje powinny charakteryzować się ciągłym uziarnieniem, Składowanie otrzymanego w wyniku recyklingu gruzu betonowego posortowanego kruszywa betonowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem. 2) Sprzęt stosowany do wykonania robót. Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z gruzu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - środków transportu gruzu, np. samochodów wywrotek, - równiarki lub spycharki - koparko - ładowarki, - walca stalowego wibracyjnego o masie powyżej 6 ton 3) Transport kruszywa Sortowane kruszywo betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. Środki transportu muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się kruszywo w skrzyniach ładunkowych by nie dochodziło do wypadnięcia pojedynczych ziaren poza burtę pojazdu. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: - wykonanie warstwy gr. 15 cm, szer. 3.0 m z dokładnością do 5 cm z sortowanego gruzu betonowego o uziarnieniu 0-63 mm, - zagęszczenie walcem wibracyjnym stalowym Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła jednakową na całej powierzchni, założoną grubość 15 cm. 4) Badania kruszywa Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania kruszywa pod względem uziarnienia, zawartości zanieczyszczeń obcych oraz zawartości ziaren nieforemnych należy wykonywać na bieżąco, jeżeli wbudowywana partia różni się wizualnie od partii przed rozpoczęciem robót. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 1.2.W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może zapoznać się z terenem robót, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. 1.3Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia zgromadzonych materiałów oraz zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniejącej zieleni, umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placów budowy. 1.5.Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej 24 miesięcznej do maksymalnej 36 miesięcznej na przedmiot umowy (dla części I i II) oraz gwarancji minimalnej 12 miesięcznej do maksymalnej 24 miesięcznej na przedmiot umowy (dla części III), licząc od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi. 1.6.Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i rodzaju robót z przedmiarem robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub w Tabeli Elementów Scalonych pewnych robót, koniecznych do wykonania, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. Uwaga: W przypadku wskazania przez Zamawiającego w przedmiarze robót znaków towarowych, patentów, certyfikatów oraz świadectw pochodzenia materiałów lub urządzeń, dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentach. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo w km 1+748 do 2+648 - 900 mb.
  Zakres robót:
  Roboty przygotowawcze
  - roboty pomiarowe 0,90 km
  Roboty rozbiórkowe
  - rozebranie barier stalowych 28,00 m
  - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 3,20 m3
  Wykonanie poszerzeń jezdni
  - wykonanie koryta – 39 cm wraz z wywozem ziemi 1350,00 m2
  - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm po zagęszczeniu 1350,00 m2
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna + górna gr. 23 cm 1350,00m2
  - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 1170,00 m2
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1170,00 m2
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bit. AC11S o gr. 6 cm 1170,00 m2
  Odwodnienie
  - wykonanie wykopów i rowków pod proj. Przepusty 10,80 m3
  - wykonanie podbudowy z betonu bez dylatacji gr. 20 cm 3,20 m2
  - ułożenie przepustu rurowego pod zjazdami – rury betonowe o śr. 60 cm 2,00 m
  - ułożenie przepustu rurowego pod zjazdami – ścianki czołowe 2,00 szt
  - ławy pod ścianki czołowe do szerokości 0,6 m 0,72 m2
  - formowanie nasypów o wys do 3,0 m skarpy i zasypanie przepustu 24,00 m3
  - plantowanie skarp i korony nasypów 50,00 m2
  - oczyszczenie przepustu o śr. 0,6 m z namułu 6,00 m
  Chodniki
  - ułożenie krawężników bet wystających 15x30 wraz z ławą bet. oraz rowkami 35,00 m
  - ułożenie krawężników wtopionych 15x22 wraz z ławą bet. oraz rowkami 8,00 m
  - wykonanie koryta – 21 cm wraz z wywozem ziemi 64,50 m2
  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz warstwa odsączająca 64,50 m2
  - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem - pisk. 165,00 m2
  - ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm wraz z ławą bet. oraz rowkami 43,00 m
  Urządzenia bezpieczeństwa
  - montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych 28,00 m
  - przestawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 32,00 m
  Roboty towarzyszące
  - ręczne kopanie rowów dla kabli o głebok. do 0,6 m i szer. dna 0,4 m 20,00 m
  - nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 20,00 m
  - ułożenie rur osłonowych A 110 PS – dwudzielne 20,00 m
  - ręczne zasypanie rowów dla kabli 20,00 m
  Oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  - mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach 15,76 m2
  - montaż słupków do znaków z rur stalowych o śr. 70 mm 9,00 szt.
  - montaż tablic znaków drogowych 14,00 szt.
  - przestawienie znaków drogowych 5,00 szt.
 3. Przebudowa dróg gminnych
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych obejmująca swym zakresem niżej wymienione zadania inwestycyjne: a) Część I zamówienia: Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo - Złotowo - III etap ( dotyczy przebudowy drogi OD KM 2+350 DO KM 3+244) Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II – IV 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde 5 cm. Kategoria gruntu II – IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 5. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – jezdnia poszerzenia. 6. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – jezdnia poszerzenia 7. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm – jezdnia poszerzenia. 8. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – jezdnia poszerzenia. 9. Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej 10. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm. 11. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi. II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 6. Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. III. POBOCZA 1. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0-31,5 mm, grubość warstwy średnia 5 cm – wyrównanie istniejących poboczy 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu I-IV – nowe pobocza 3. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV – nowe pobocza 5. Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubość po zagęszczeniu 10 cm – nowe pobocza IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 3. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie znaków o pow. ponad 0,3 m2 4. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie znaków o pow. do 0,3 m2 5. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 6. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) Część II zamówienia: Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin (Dębołęka - Witkowice) II etap od km 0+500 do 1+000 Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22.5 cm 4. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia 7. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia poszerzenia 8. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia nowa podbudowa. Krotność=0,8. 9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia nowa podbudowa 10. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm III. POBOCZA 1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Krotność=0,5 2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 3. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV. Krotność=0,5. 4. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza. 7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza. IV. WYKONANIE PRZEPUSTÓW 1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 2. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 4. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 5. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o śr. 30 cm 6. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm 7. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 8. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 9. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji c) Część III zamówienia: Przebudowa drogi Kaspral- Łabędzin (Kaspral – Rudzk Mały) II etap od km 0+500 do 1+034. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia. Krotność=0,75. 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia poszerzenia 5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia poszerzenia 6. Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia 7. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 8. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej 9. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm. Krotność=0,333. 10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Krotność=0,75. 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm. III. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż drogi gminnej. Krotność=0,5 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza 5. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy IV. WYKONANIE PRZEPUSTÓW 1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 2. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 4. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 5. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 60 cm 6. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 7. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 8. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 9. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 10. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm – jezdnia 11. Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – jezdnia 12. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 13. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji d) Część IV zamówienia: Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo) II etap od km 0+500 do 1+000. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 2. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia 5. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia poszerzenia 6. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia nowa podbudowa. Krotność=0,8 7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia nowa podbudowa 8. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy Krotność=0,8 9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 10. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm III. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż drogi gminnej. Krotność=0,5 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza 5. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji e) Część V zamówienia: Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek (Lubsin - Stawiska) od km 3+940 do km 4+440 Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia. Krotność=0,5 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia poszerzenia 5. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia poszerzenia. Krotność=0,8. 6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia 7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy. Krotność=0,8. 8. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 9. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Krotność=0,8. 6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm III. POBOCZA 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - nowe pobocza 3. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubość warstwy średnia 15 cm - wyrównanie istniejących poboczy IV. WYKONANIE PRZEPUSTÓW 1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 2. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm (przepust o śr. 80 cm). Krotność=1,3333. 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 4. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 5. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 60 cm (przepust o średnicy 80 cm). Krotność=1,3333. 6. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm (ścianka czołowa dla przepustu o średnicy 80 cm) 7. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 8. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 9. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji 4. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Krotność=0,5. 5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 6. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 7. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7) 2. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. 5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączone projekty budowlano-wykonawcze, SSTiWR, przedmiary robót. 6. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 3. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 4. Oferty częściowe - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Wykonawca może składać ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie części zamówienia. 5. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego (poszczególnej części zamówienia). 7. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) ROBOTY DROGOWE – ROBOTY ZIEMNE b) ROBOTY DROGOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE 10. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 8 i 9, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
 4. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
 5. Remont nakładka bitumiczna dróg powiatowych nr 2245P m. Jerzykowo, nr 2239P i nr 2169P m. Zieleń
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  wykonanie remontu - nakładek bitumicznych na drogach powiatowych nr 2245P w m. Jerzykowo na dł. 1155 mb i nr 2239P m. Zieleń na dł. 1010 mb i nr 2169P m. Zieleń na dł. 621 mb
  dr. nr 2169P m. Zieleń - Zakres robót:
  mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 22,20 m2
  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 3437,60 m2
  skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 3437,60 m2
  wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 3437,60 m2

  dr. nr 2245P m. Jerzykowo - Zakres robót:
  mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 19,20 m2
  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 5544,00 m2
  skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 5544,00 m2
  wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 5544,00 m2

  dr. nr 2239P m. Zieleń - Zakres robót:
  mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 20,00 m2
  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 5150,00 m2
  skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 5150,00 m2
  wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm 5150,00 m2
 6. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka – II etap.
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka (Świątniki Małe - Kaczewo) od km 0+000 do km 0+634,9. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm 2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. II. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi . 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm 6. Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia 7. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni 8. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej III. POBOCZA I ZJAZDY 1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość do 5km 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy 6. Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - - wzmocnienie na szerokości zjazdów Krotność=1.875 IV. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 2. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 Wielkość (S), folia odblaskowa typ 2 V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 3. Sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu 2. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. 5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączone projekty budowlano-wykonawcze, SSTiWR, przedmiary robót. 6. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 3. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 4. Oferty częściowe Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego. 7. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) ROBOTY DROGOWE – ROBOTY ZIEMNE b) ROBOTY DROGOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE 10. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 8 i 9, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
 7. Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim – IV etap.
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim – IV etap ( dotyczy przebudowy ulicy Wypycha OD KM 0+000 DO KM 0+082,10 i OD KM 0+106,10 DO KM 0+193,21) Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Krawężniki i obrzeża 4. Jezdnia 5. Wjazdy 6. Chodniki 7. Oznakowanie 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 9. Kanalizacja deszczowa – wpusty i przykanaliki 10. Kanalizacja deszczowa – wymiana istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej 11. Roboty wykończeniowe 12. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu 13. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . 2. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. 5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączone projekty budowlano-wykonawcze, SSTiWR, przedmiary robót. 6. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 3. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 4. Oferty częściowe Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego. 7. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 45.23.24.40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) ROBOTY DROGOWE – ROBOTY ZIEMNE b) ROBOTY DROGOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE c )ROBOTY W ZAKRESIE KOLEKTORÓW I WPUSTÓW ULICZNYCH. 10. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 8 i 9, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
 8. Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Lipno
  Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

  Zamówienie obejmuje zadania:
  ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²;
  Lokalizacja robót: od km 6+093 do km 7+093 = 1000 m / pow. 5000 m²

  ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 858 m / pow. 4290 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 858 m / pow. 4290 m²;
  Lokalizacja robót: od km 10+300 do km do km 11+158 = 858 m / pow. 4290 m²

  ZADANIE III – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2711C Lipno – Brzeźno - Gnojno tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 1254 m / pow. 6270 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1254 m / pow. 6270 m²;
  Lokalizacja robót: od km 12+080 do km 13+334 = 1254 m / pow. 6270 m²

  ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2734C Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy – Tłuchowo tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 1058m / pow. 5290 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1058 m / pow. 5290 m²;
  Lokalizacja robót: od km 4+763 do km 5+821 = 1058 m / pow. 5290 m²

  ZADANIE V – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2736C Tłuchowo - Kłobu-kowo tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 240 m / pow. 1200 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 240 m / pow. 1200 m²;
  Lokalizacja robót: od km 0+008 do km 0+248 = 240 m / pow. 1200 m²

  ZADANIE VI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2741C Zbyszewo – Do-brzyń nad Wisłą tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 997 m / pow. 4998,75 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 997 m / pow. 4998,75 m²;
  Lokalizacja robót: od km 0+003 do km 1+000 = 997 m / pow. 4998,75 m²

  ZADANIE VII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2726C Wichowo - Za-duszniki tj.:
  - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m², długość 1102 m / pow. 5928 m²;
  - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfal-towej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowa-nego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1102 m / pow. 5928 m²;
  Lokalizacja robót: od km 3+860 do km 4+962 = 1102 m / pow. 5928 m²

  2. Odcinki dróg powiatowych podlegające remontowi posiadają kategorię ruchu KR1.
  3. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo - Gurowo Etap I
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo Etap I
  Roboty obejmują:
  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z inwentaryzacją geodezyjną – 1,4 km,
  wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników gł. 39 cm – 2100,00 m2,
  roboty ziemne – 819,00 m3 + 24,30 m3
  wykonanie warstwy odsączającej gr 10 cm – 2100,00 m²
  wykonanie podbudowy warstwy dolnej gr. 15 cm – 2100,00 m²
  wykonanie podbudowy warstwy górnej gr. 8 cm – 2100,00 m²
  wykonanie nawierzchni warstwa wiążącej (beton asfaltowy AC11W) gr. 6 cm – 1820,00 m²,
  skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 0,5 kg/m²– 1820,00 m²,
  wykonanie przepustu na ławie fund. 9 mb Ø 60 mm z ścianką czołową szt. 2,
  podbudowa betonowa gr 20 cm – 7,2 m2,
  remont cząstkowy – odtworzenie konstrukcji jezdni 5,40 Mg,
  urządzenia bezpieczeństwa – bariery ochronne 16 mb + zakończenie 16 mb,
  roboty uzupełniające – zabezpieczenie istniejących sieci telefonicznych i energetycznych 3 mb.
 10. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa - etap II
  Zamawiający: Urząd Gminy Damasławek, Damasławek
  W ramach budowy drogi przewiduje się wykonanie następujących robót:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm (AC11S),
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm – na poszerzeniu drogi, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm
  na poszerzeniu drogi, - podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, - umocnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 0,50 m, - wykonanie zjazdów na pola, posesje i drogi polne, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
  - wykonanie oznakowania pionowego.
  Przebieg budowanej drogi przedstawiony jest na załączniku „Plan sytuacyjny”.
  Szerokość jezdni 4,00 – 4,90 m (na łukach) plus obustronne pobocza umocnione kruszywem łamanym szer. 0,50 m.
  Niweleta:
  Niweletę budowanej drogi nawiązano do wysokości stałych istniejących punktów tj. skrzyżowania z istniejącą drogą powiatową oraz zjazdów do posesji. Została ona skorygowana w celu uzyskania płynniejszego ruchu pojazdów. Niweleta ulegnie podniesieniu max o 33 cm względem istniejącego terenu. Przekrój poprzeczny budowanej drogi:
  - szerokość jezdni – 4,00 – 4,90 m (na łukach),
  - pochylenie jezdni – daszkowe 2%,
  - pochylenie na łukach 2-5%,
  - pobocze umocnione kruszywem łamanym szer. 0,50 m – pochylenie 8%.
  Konstrukcja jezdni:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm dla KR2,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna grub. 10 cm,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5,
  średnia grubość 5 cm.
  Konstrukcja poszerzenia:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm dla KR2,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna grub. 10 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa dolna grub. 20 cm,
  - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę
  grubości 10 cm.
  Konstrukcja zjazdów:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm dla KR2,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna grub. 10 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa dolna grub. 20 cm,
  - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę
  grubości 10 cm.
  Odwodnienie:
  Odwodnienie projektowanej drogi odbywać będzie się na przyległy teren dziękiodpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym. Ze względu na wyniesienie niwelety
  w górę nie ma potrzeby wykonywania rowów odwadniających.
  Oznakowanie: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego linia P-13.


 11. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rosocha-Kolonia oraz w obrębie Golina-Kolonia
  Zamawiający: Gmina Golina, Golina
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rosocha-Kolonia, o długości 0,635 km oraz drogi o długości 0,186 km w obrębie Golina-Kolonia. Szczegółowy opis zamówienia określają: przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekt budowlany.
 12. Budowa drogi w kierunku POM w miejscowości Damasławek
  Zamawiający: Urząd Gminy Damasławek, Damasławek
  W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących robót:
  - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S), - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11W), - podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm,
  - warstwę odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm, - umocnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm na szerokości 0,50 m,
  - wykonanie zjazdów na pola, posesje i drogi polne, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W stosunku do istniejącego przebiegu drogi dokonano znacznej korekty tak, aby wpasować się w pas drogowy. Szerokość jezdni 5,00 - 5,8 m (na łukach) plus obustronne pobocze umocnione kruszywem łamanym szer. 0,50 m plus dodatkowe 0,25 m z gruntu dowiezionego. Niweleta: Niweletę budowanej drogi nawiązano do wysokości stałych istniejących punktów tj. skrzyżowania z istniejącą drogą gminną oraz zjazdów do posesji i na drogi gruntowe. Została ona skorygowana w celu uzyskania płynniejszego ruchu pojazdów. Niweleta ulegnie podniesieniu max. o 17 cm względem istniejącego terenu. Przekrój poprzeczny: Przekrój poprzeczny budowanej drogi: - szerokość jezdni - 5,00 - 5,8 m (na łukach), - pochylenie jezdni - daszkowe 2%, - pochylenie na łukach jednostronne 5%, - pobocze umocnione kruszywem łamanym szer. 0,50 m plus 0,25 pobocza z gruntu - pochylenie 8%.
  Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
  grub. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm. Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
  grub. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm. Odwodnienie: Odwodnienie projektowanej drogi odbywać będzie się na przyległy teren (w obrębie pasa drogowego) dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym. Ze względu na wyniesienie niwelety w górę nie ma potrzeby wykonania rowów odwadniających. Na skrzyżowaniu z drogą gminną asfaltową należy wykonać przepust z rur PP P2-Kan SN8 śred. 40 cm. Wyloty należy umocnić narzutem kamiennym na podbudowie Betonowej. Oznakowanie:
  Oznakowanie budowanej drogi polegać będzie na ustawieniu znaku A-7 (na wylocie z
  drogi gminnej) oraz znaków D-1 na drodze gminnej asfaltowej - wielkość, średnia, folia 2 typu. Prócz tego wykonane zostanie oznakowanie poziome cienkowarstwowe na wylocie drogi gminnej linia P-13.
 13. REMONT DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE LUBRANIEC
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, Łanięta
  1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w ramach zadania prowadzonego pn.: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Lubraniec.
  2. Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubraniec ma na celu poprawę stanu technicznego przez wzmocnienie tłuczniem wapiennym.
  3. Zakres prac obejmuje:
  - oczyszczenie nawierzchni z liści, igliwia oraz resztek gałęzi,
  - wykonanie warstwy z tłucznia kamiennego oraz jego wyprofilowanie,
  - wzmocnienie zjazdu na szlak zrywkowy.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają:
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 oraz przedmiar robót - załącznik nr 11 do niniejszego SIWZ.
 14. Przebudowa dróg gminnych położonych na terenie gminy Bytoń, z podziałem na dwa zadania.
  Zamawiający: Gmina Bytoń, Bytoń
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych położonych na terenie gminy Bytoń, z podziałem na dwa zadania. Nazwy zadań oraz zakres zostały określone w ppkt 2. i 3. 2. Zadanie nr 1 pn. Przebudowa dróg gminnych nr 180547C Borowo-Bytoń, nr 180545C Borowo-Nowy Dwór, nr 180546C Świesz: - nr 180547C Borowo-Bytoń od km 0+000 do km 2+183, długość 2,183 km; - nr 180545C Borowo-Nowy Dwór od km 0+020 do km 0+315, długość 0,295 km; - nr 180546C Świesz od km 1+514 do km 1+664, długość 0,150 km; Łączna długość 2,628 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania nr 1 zawiera Dokumentacja projektowa (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Kosztorys ofertowy (przedmiar robót). Zadanie Nr 1 objęte jest pomocą finansową przyznaną ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH określoną w PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Przebudowa dróg gminnych nr 180547C Borowo-Bytoń, nr 180545C Borowo-Nowy Dwór, nr 180546C Świesz). 3. Zadanie nr 2 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 180508C w m. Litychowo: - nr 180508C w m. Litychowo od km 0+000 do km 1+489, długość 1,489 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania nr 2 zawiera Dokumentacja projektowa (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem powierzchni drogi określonej w Przedmiarze robot), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Kosztorys ofertowy (przedmiar robót). Zadanie objęte pomocą finansową przyznaną ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w planie rzeczowo-finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016. 4. Dokumentacje projektowe (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Kosztorysy ofertowe (przedmiary robót), stanowią odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji /SIWZ/. Uwaga! Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia). Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
 15. Przebudowa dróg gminnych w Folwarku, Ruchocinie oraz Witkówku
  Zamawiający: Gmina i Miasto Witkowo, Witkowo
  1. W ramach zadania należy wykonać: 1.1. Nakładkę bitumiczną na drodze gminnej w Ruchocinie na długości 940m i szerokości 3,00m. W zakres zadania wchodzi: - wykonanie wcinki na połączeniach - frezowanie, - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, - mechaniczne wykonanie koryta - poszerzenie łuków, - podbudowa z kruszywa łamanego na całkowitą grubość 25cm - na poszerzeniu łuków, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - warstwa z betonu asfaltowego AC8/11S grub. 4cm po zagęszczeniu, - wszelkie roboty towarzyszące. 1.2. Przebudowę drogi gminnej w Folwarku na długości 570m i szerokości 4,50m. W zakres zadania wchodzi: - wykonanie prac geodezyjnych, - mechaniczne wykonanie koryta, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm po zagęszczeniu, - podbudowa z kruszywa łamanego na całkowitą grubość 25cm po zagęszczeniu, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - warstwa z betonu asfaltowego AC8/11 S grub. 5cm po zagęszczeniu, - uzupełnienie poboczy. 1.3. Przebudowę drogi gminnej w Witkówku - poszerzenie drogi na długości 155 m i szerokości 1,50m. W zakres zadania wchodzi: - mechaniczne wykonanie koryta, - podbudowa z kruszywa łamanego na całkowitą grubość 25cm po zagęszczeniu, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - warstwa z betonu asfaltowego AC8/11S grub. 4cm po zagęszczeniu, - regulacja studni telekomunikacyjnych, - oznakowanie pionowe i poziome. 1.4. Uwaga 1.4.1. Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez Zamawiającego: przedmiary, opis przedmiotu zamówienia, SST. Wartość oferty wyceniona na podstawie ww. dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 1.4.2. Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry. 1.4.3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 1.4.4. Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883). 1.4.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie po podpisaniu umowy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia budowy, w tym uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierowników. W razie konieczności Zamawiający może żądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania umowy. 1.4.6. W zadaniu nr 1 (Ruchocin) Wykonawca powinien ustalić z zarządcą drogi powiatowej czy wymagany jest projekt organizacji ruchu (połączenie drogi gminnej z powiatową). 1.4.7. Dla zadania nr 2 (Folwark) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru dokumentację powykonawczą (inwentaryzację geodezyjną)
 16. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów
  Zamawiający: Gmina Radziejów, Radziejów
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych w Gminie Radziejów.

  2. Zakres robót obejmuje:
  1) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Broniewo na długości 144 m;
  2) przebudowa drogi gminnej Nr 180426C Kłonowo-Kwilno na długości 587,7 m;
  3) przebudowa drogi gminnej nr 180446C w miejscowości Kłonówek na długości 120 m;
  4) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo na długości 744,60 m;
  5) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piołunowo na długości 594 m;
  6) przebudowa drogi gminnej Radziejów - Kolonia Zagorzyce Nr 180416C w miejscowości Zagorzyce na długości 554 m.

  3. Wykonanie robót obejmuje w szczególności: (droga gminna Nr 180426C Kłonowo-Kwilno, droga gminna nr 180446C w miejscowości Kłonówek, droga wewnętrzna w miejscowości Czołowo, droga wewnętrzna w miejscowości Piołunowo, droga gminna Radziejów - Kolonia Zagorzyce Nr 180416C w miejscowości Zagorzyce)
  - profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,
  - ułożenie warstwy kruszywa łamanego twardego - gabra stabilizowanego mechanicznie, podwójnie powierzchniowo utrwalonego emulsją asfaltową i grysami,
  - formowanie poboczy,
  - ustawienie znaków pionowych.

  Droga wewnętrzna w miejscowości Broniewo:
  - rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami,
  - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
  - ułożenie warstwy odcinającej z piasku,
  - ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego - gabra,
  - oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu/płyt betonowych,
  - skropienie nawierzchni asfaltem drogowym,
  - ułożenie siatki przeciwspękaniowej na łączeniu pomiędzy starą i nową powierzchnią,
  - ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W50/70,
  - powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami 5/8,
  - ustawienie znaków drogowych i malowanie linii segregacyjnej na jezdni.

  W/w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
  Zamawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawców i mają być traktowane jako pomocnicze, i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny. Oznacza to, że Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.


  Za wykonany w całości przedmiot zamówienia obowiązuje rozliczenie ryczałtowe.
  Wykonawca po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym ma możliwość dokonania wizji lokalnej placu budowy oraz weryfikacji zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym poprzez szczegółową analizę w/w dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a także ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zawierać będzie koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

  Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa, Polskimi Normami lub Normami Europejskimi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji.
  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty techniczne lub atesty.

  Oferta będzie zawierała wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji zamówienia
  z podsumowaniem wartości brutto całego zamówienia.

  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bhp i p.poż na terenie wykonywanych robót.

  Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających m.in.
  z następujących ustaw:
  - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami, art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy).

  Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w terminie do
  14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu całości przedmiotu umowy.
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
  min. 36 miesięcy.
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy.

  Wykonawca w czasie od zawarcia umowy do przekazania placu budowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na czas obowiązywania umowy oraz na kwotę odpowiadającą wartości umowy.

  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót.

  Obowiązki i prawa Wykonawcy szczegółowo opisane są w Załączniku Nr 4 do SIWZ
  (wzór umowy).

  Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie
  z art. 30 ust. 4 w/w ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
 17. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo - Złotowo - II etap
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo - Złotowo II etap od km 1+350do km 2+350. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 25 cm.. Kategoria gruntu I - IV - jezdnia poszerzenia 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia poszerzenia. 5. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia poszerzenia 6. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia 7. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0 31,5 mm, grubość warstwy 10 cm. 8. Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej 9. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm. 10. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi. II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm III. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 4. Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubość po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza 5. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0 - 31,5 mm, grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna, skar, grubość namułu 20 cm. 2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 3. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej V. WYKONANIE PRZEPUSTÓW 1. Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład 2. Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o średnicy 80 cm 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 4. Przepusty rurowe - ławy fundamentowe 5. Przepusty rurowe - rury betonowe średnicy 80 cm. 6. Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm. 7. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 8. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi , grunty sypkie kat. I-III. Wskaźnik zagęszczenia Js= 1,00 9. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 10. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia 11. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia 12. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ - wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączony przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 2.3.. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosił będzie tyle miesięcy ile wybrany wykonawca wskaże w złożonej ofercie, nie mniej jednak niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 2.4. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia. 2.5. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy
 18. Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin ( Dębołęka - Witkowiece )od km 0+000 do km 0+500. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm 2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi II. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I - IV, . głębokość 30 cm.. 2. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I - IV, . głębokość 20 cm.. 3. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 5. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 6. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm 7. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia 8. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni 9. Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm III. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 4. Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubość po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza 5. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0 - 31,5 mm, grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna, skar, grubość namułu 20 cm. 2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 3. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 5. Ścinani drzew 6. Karczowani pni drzew 7. Karczowanie podszycia i krzewów 8. Wywiezienie karpiny V. WYKONANIE PRZEPUSTÓW 1. Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład 2. Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o średnicy 60 cm 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 4. Przepusty rurowe - ławy fundamentowe 5. Przepusty rurowe - rury betonowe średnicy 60 cm. 6. Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm. 7. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 8. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi , grunty sypkie kat. I-III. Wskaźnik zagęszczenia Js= 1,00 9. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 10. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia 11. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia 12. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ - wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączony przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Uwaga!!! Pozyskane drewno ( dłużyce, konary , gałęzie) z wycinki drzew Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z odwozem ich w miejsce przez niego wskazane. 2.3.. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosił będzie tyle miesięcy ile wybrany wykonawca wskaże w złożonej ofercie, nie mniej jednak niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 2.4. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia. 2.5. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy
 19. Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo ( Skrzynki - Wymysłowo )od km 0+000 do km 0+500. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I - IV, . głębokość 30 cm.. 2. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I - IV, . głębokość 20 cm.. 3. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I - IV, . głębokość 10 cm. 4. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 5. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 6. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 7. Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm 8. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia 9. Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 55 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5. Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm III. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - pobocza 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubość po zagęszczeniu 10 cm IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ - wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączony przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 2.3.. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosił będzie tyle miesięcy ile wybrany wykonawca wskaże w złożonej ofercie, nie mniej jednak niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 2.4. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia. 2.5. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy
 20. Modernizacja nawierzchni drogi l-ctwo Zacisze.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Trzebciny, Małe Gacno
  Przedmiotem zamówienia jest:- Modernizacja nawierzchni drogi l-ctwo Zacisze zgodnie z dokumentacją techniczna oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik numer 8 do niniejszej SIWZ- Dokumentacja robót.
 21. przebudowa drogi gminnej w Samsiecznie dz,83- II etap od km 0+000 do km 0+600
  Zamawiający: Gmina Sicienko, Sicienko
 22. Modernizacja drogi gminnej Sosnówiec -Dębowo w km 1+420,00 - 1+763,70
  Zamawiający: Gmina Janikowo, Janikowo
 23. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych : Chromowola-Straszewo nr 160404 C na odcinku 300 m, Brzeźno-Młynek-Chromowola nr 160410 C na odcinku 500 m, Straszewo-Zapustek nr 160434 C na odcinku 671 m, Opalanka-Pomiany nr 160426 C na odcinku 400 m
  Zamawiający: Gmina Wiejska Koneck, Koneck
 24. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych : Koneck-Żołnowo nr 160438C na odcinku 750 m, Koneck-Spoczynek-Święte nr 160420 C na odcinku 500 m, Koneck-Koneck Parcele na odcinku 300 m
  Zamawiający: Gmina Wiejska Koneck, Koneck
 25. Remont - nakładki bitumiczne z podziałem na zadania Zadanie nr 1: remont - nakładka bitumiczna, dr. powiat. nr 2183P w m. Sokolniki Zadanie nr 2: remont - nakładka bitumiczna, dr. powiat. nr 2190P w m. Polska Wieś dr. powiat. nr 2191 w m. Świniary Zadanie nr 3: remont - nakładka bitumiczna, dr. powiat. nr 2147P na odc. Kiszkowo - Sroczyn Zadanie nr 4: remont - nakładka bitumiczna, dr. powiat. nr 2163P w m. Mierzewo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
 26. Remont dróg gminnych do miejscowości Iskra, gmina Mogilno
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
 27. Remont - nakładki bitumiczne z podziałem na zadania Zadanie nr 1: remont - nakładka bitumiczna, dr. pow. nr 2159P w m. Czerniejewo ul. Wrzesińska Zadanie nr 2: remont - nakładka bitumiczna, dr. pow. nr 2270P w m. Witkowo ul. Dębińska
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
 28. Wykonanie:Zadania nr 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 180507C LITYCHOWO, na odcinku o długości 1,364 km, od km 0+000 do km 1+364; Zadania nr 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 180583C WITOWO-GÓRY - SADŁUŻEK, na odcinku o długości 0,960 km, od km 0+000 do km 0+960
  Zamawiający: Gmina Bytoń, Bytoń
 29. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów.
  Zamawiający: Gmina Radziejów, Radziejów
 30. Przebudowa drogi gminnej nr 180438C Przemystka-Biskupice w miejscowości Biskupice na długości 640 m.
  Zamawiający: Gmina Radziejów, Radziejów
 31. Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 1+200 do km 2+945 dł. 1,745 km
  Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie
 32. Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Konin
 33. Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Ościsłowo, etap II
  Zamawiający: Gmina Wilczyn, Wilczyn
 34. Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Konin
 35. Remont drogi gminnej nr 140256C Dzierzążno - Procyń
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
 36. Modernizacja dróg gminnych Gminy Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
 37. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych : Nr 160436 C Kolonia Straszewska -Przybranówek odcinek o długości 700 m , Nr 160403 C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska odcinek o długości 530 m i Nr 160404 C Chromowola-Straszewo odcinek o długości 300 m
  Zamawiający: Gmina Wiejska Koneck, Koneck
 38. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn
  Zamawiający: Gmina Wilczyn, Wilczyn
 39. Przebudowa dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
 40. Remont odcinka drogi gminnej Gozdawa - Chabsko na długości 769,00 m
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno
 41. PRZEBUDOWA DROGI ZARYŃ-ZAMOŚĆ
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
 42. Modernizacja odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - II etap
  Zamawiający: Gmina Mogilno, Mogilno

Inne osoby dla Kowalski Krzysztof (179 osób):