Kogo reprezentuje osoba

Kowalski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Kowalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Kowalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Sierpc (Mazowieckie)
Przetargi:27 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecki Ireneusz, Kajkowska Emilia, Kamiński Antoni, Kaniecki Lech, Stasiak Elżbieta, Stasiak Lech Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowakowski Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-melioracyjnego Melbud Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością, Sierpc − KRS 0000129127
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000192535

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Sierpc 2000, Sierpc − KRS 0000032939
 2. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. Melioracje użytków rolnych wsi Swędrówka, Pleśno, Bajdyty, gm. Bisztynek, powiat Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem melioracji użytków rolnych wsi Swędrówka, Pleśno, Bajdyty, polegających na: -Robotach pomiarowych przy tyczeniu niwelacji terenu, wykopów, lokalizacji rurociągów, studni i budowli oraz zakładanie reperów; -Robotach konserwacyjnych na rowie polegające na wykoszeniu dna i skarp rowu, wykonaniu wykopów, rozplantowaniu urobku oraz umocnienie dna i skarp rowu humusowaniem z obsianiem, darniną i kiszką faszynową; -Robotach konserwacyjnych na rowie polegające na rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych 2 szt. betonowych przepustów oraz oczyszczeniu z namułu przepustów pod drogami gminnymi; -Drenowaniu systematycznemu i niesystematycznemu gruntów ornych z zabezpieczeniem rurociągów oraz wykonanie studzienek i wylotów drenarskich; -Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w pozostałych decyzjach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: -projekt budowlany, opracowany przez DHV Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa -projekt wykonawczy z przedmiarem, opracowany przez DHV Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowany przez DHV Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
 2. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka, o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 45,10 ha. z podziałem na dwie części : Część 1 roboty rozbiórkowe których zakres zawarty został w obmiarze robót - część 1, stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji oraz część 2 roboty z zakresu podstawowego, których zakres zawarty został w obmiarze robót - część 2, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji. Planowane do wykonania prace stanowią kontynuację przerwanych robót budowlanych, które polegały na wykonaniu robót przygotowawczych, częściowej odbudowie głównego odpływu - rowu B wraz z 2 niekompletnymi budowlami i odcinkowej realizacji rurociągów o średnicy 30 cm i 40 cm. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Obmiary robót (część 1 i część 2), które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 3 i 4 do specyfikacji. Uwaga! Przedmiotu zamówienia nie stanowią prace opisane w Obmiarze robót-część 3 i Kosztorysie powykonawczym - część 4 stanowiących załączniki nr 5 i 6 do specyfikacji. Roboty te zawarte są w projekcie budowlanym jednakże nie stanowią przedmiotu zamówienia i nie należy ujmować ich w cenie oferty. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a są jedynie materiałem pomocniczym przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Na obszarze przewidzianym do melioracji znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do do prowadzenia robót na tych terenach we współpracy z archeologiem - Panią Alicją Drozd-Lipińską, Pracownia Archeologiczno-Antropologiczna, ul. Rajska 5/65, 87-800 Włocławek, której zamawiający zlecił pełnienie nadzoru archeologicznego na w/w stanowiskach. W związku z powyższym oraz w razie zaistnienia takiej konieczności koszty doraźnej konserwacji ewentualnie pozyskanych zabytków, ewentualnych badań ratowniczych i wyprzedzających wykopaliskowe poniesie wykonawca robót budowlanych jako uwzględniony w cenie ofertowej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przedmiocie opisanym w Obmiarze robót - część 3, stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi i związanymi z przyłączeniem się do zadania podstawowego, do wysokości 50% wartości robót podstawowych, o następującym zakresie rzeczowym: - rurociąg betonowy śr 300 mm - rurociąg betonowy śr 400 mm - roboty towarzyszące oraz związane z przyłączeniem się do zadania podstawowego. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 3. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski, obejmującym swoim zakresem między innymi:
  1. roboty przygotowawcze - usunięcie drzew (1 306 szt.) i pni (65 szt.),
  2. drenowanie systematyczne gruntów rolnych na obszarze 298,46 ha rurkami drenarskimi o średniej rozstawie 15 m i średniej głębokości 1,0 m, w tym:
  a) słomowanie sączków i zbieraczy - 215 805 m,
  b) papowanie styków sączków - 4 023 m,
  3. wykonanie rurociągów z rur szczelnych PCV Ø 110 mm na długości 425 m,
  4. odwodnienie rowami gruntów rolnych na obszarze 5,46 ha o łącznej długości 5,336 km i kubaturze wykopu - 15 910 m3, w tym umocnienie rowów kiszką faszynową Ø 15 cm - 10 555 m i pasem darniny o szerokości 0,5 m - 5 278 m2, wyżej obsiew mieszanką traw - 27 251 m2,
  5. wykonanie budowli drenarskich:
  a) studzienki drenarskie (S-1 i S-7) - 92 szt.,
  b) wyloty drenarskie (W-3) - 46 szt.,
  c) budowa przepustów komunikacyjnych - 8 szt.,
  d) modernizacja istniejących przepustów - 2 szt.,
  6. pogłębienie śródpolnych oczek wodnych (3 szt.) warstwą 1,0 m, kubatura wykopu - 980 m3,
  7. przebudowę kolizji wodociągowych (2 szt.) 60 m, kubatura wykopów -180 m3 wraz z zasypaniem,
  8. przebudowę kolizji telekomunikacyjnych 34 m, kubatura wykopów -127,5 m3,
  9. obsługę geodezyjną,
  10. nadzór i ewentualne badania archeologiczne (6 stanowisk archeologicznych), 11. projekt organizacji ruchu dla wykonania przejść pod drogami powiatowymi,
  12. inne czynności związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane. Inwestycja położona jest na terenie wsi: Gzy, Gzy Wisnowa, Nowe Skaszewo, Nowe Borza, Sulnikowo, Ołdaki oraz Żebry Falbogi, gm. Gzy, pow. pułtuski
 4. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski, obejmującym swoim zakresem między innymi:
  1. roboty przygotowawcze - usunięcie drzew (643 szt.) i pni (48 szt.) oraz 0,587 ha krzewów,
  2. drenowanie systematyczne gruntów rolnych na obszarze 307,91 ha rurkami drenarskimi o rozstawie 12-22 m i głębokości 1,0 m, w tym:
  a) słomowanie sączków i zbieraczy - 84541 m,
  b) papowanie styków sączków - 6933 m,
  c) wykonanie 4 szt. przewiertów o długości 70,00 m,
  3. wykonanie rurociągów z rur PVC kielichowych ø 200 mm i ø 300 mm na długości 944 m, kubatura wykopu - 2235 m3 z zasypaniem,
  4. wykonanie rurociągów z rur betonowych ø 300 mm i ø 500 mm na długości 1562 m, kubatura wykopu - 7243 m3 wraz z zasypaniem,
  5. odwodnienie rowami gruntów rolnych na obszarze 9,14 ha o łącznej długości 5,003 km i kubaturze wykopu -11858 m3, w tym: umocnienie stopy skarp rowów kiszką faszynową ø 15 cm - 8728 m i pasem darniny o szerokości 0,5 m - 4544 m2, wyżej obsiew mieszanką traw - 23301 m2,
  6. zasypanie istniejących rowów - 1120 m3,
  7. wykonanie budowli:
  a) studzienek drenarskich S-1 - 52 szt.,
  b) wylotów drenarskich W-1 75 szt.,
  c) bystrotoków - 9 szt.,
  d) przepustów komunikacyjnych - 19 szt.,
  8. budowę (1 szt.) i pogłębienie (6 szt.) zbiorników wodnych warstwą 0,3 m - 0,8 m, kubatura wykopów - 4049,5 m3,
  9. przebudowę kolizji wodociągowych (123 szt.) - kubatura wykopów 61,5 m3 wraz z zasypaniem,
  10. obsługę geodezyjną,
  11. nadzór i ewentualne badania archeologiczne (4 stanowiska archeologiczne),
  12. projekt organizacji ruchu dla wykonania przejść pod drogami powiatowymi,
  13. inne czynności związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane. Inwestycja położona jest na terenie wsi: Słończewo, Szyszki, Nowe Skaszewo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi, gm. Gzy, pow. pułtuski
 5. Regulacja rzeki Młynówki na odcinku od km 0+000 do km 2+485
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Regulacja rzeki Młynówki na odcinku od km 0+000 do km 2+485
 6. Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na naprawie uszkodzonych urządzeń melioracyjnych przy obiekcie WA-192 (w km 210+300 A1 str. P)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na naprawie uszkodzonych urządzeń melioracyjnych przy obiekcie WA-192 (w km 210+300 A1 str. P)
 7. Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i układu poziomego koryta rzeki Groblica w km 0+000 - 3+000 wraz z odbudową bądź remontem budowli, gm. Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i układu poziomego koryta rzeki Groblica w km 0+000 - 3+000 wraz z odbudową bądź remontem budowli polegających na: -wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych rzeki (usunięciu drzew i krzewów, karczowaniu pni, wywozie dłużyc, karpin i gałęzi, rozebraniu ścian betonowych i żelbetowych z wywózką gruzu, zdemontowaniu istniejących kładek oraz ich ponownym montażu po wykonaniu robót - szt. 5, wykoszeniu porostów oraz przemieszczaniu humusu na terenach przyległych do rzeki), -realizacji robót ziemnych rzeki (usuwanie namułu z koryta rzeki, wykonaniu wykopów ręcznych i mechanicznych z przemieszczaniem urobku oraz jego rozplantowaniem), -wykonaniu robót umocnieniowych koryta rzeki (wbudowaniu opasek z kiszek faszynowych, darniowaniu i humusowaniu skarp, ułożeniu narzutu kamiennego, wykonaniu palisad, montażu koszy siatkowo-kamiennych oraz obsiewie skarp), -realizacji robót na odpływach (wykonaniu wykopów ręcznych i mechanicznych z przemieszczaniem urobku oraz jego rozplantowaniem, wbudowaniu opasek z kiszek faszynowych, darniowaniu i obsiewie skarp), -wykonaniu 11 progów o wysokości do 0,50m każdy (wykonaniu robót ziemnych, zbudowaniu grodzy i jej rozebraniu, ułożeniu i rozbiórce rurociągu tymczasowego, pompowaniu wody, zabiciu stalowych grodzy, ułożeniu materacy siatkowo-kamiennych, montażu palisad i bali dębowych oraz darniowaniu skarp), -przebudowie 5 przepustów (w tym dwóch zlokalizowanych na drogach o nawierzchni bitumicznej oraz trzech zlokalizowanych na drogach o nawierzchni gruntowej, wraz z robotami towarzyszącymi oraz uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego), -budowie kładek dla pieszych - szt. 2, -wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć nadzór ichtiologiczny przed i w trakcie prac (podmiot pełniący nadzór musi być zaakceptowany przez Inwestora), -realizacji robót związanych z ochroną środowiska (prowadzenie monitoringu jakości wód rzeki w czasie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z udokumentowaniem w dzienniku pomiarów, udrożnienie piętrzeń i montaż przenośnych przepławek, montaż przed przystąpieniem do inwestycji i demontaż kraty osłonowej w korycie rzeki, wbudowanie większych kamieni, odłów i przenoszenie ryb przed (w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem robót) oraz w czasie realizacji inwestycji pod nadzorem ichtiologa zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz otworzenie tarlisk po wykonaniu regulacji dna rzeki), -wykonaniu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia ulic (montażu słupków stalowych i znaków drogowych, budowie i rozbiórce dwóch tymczasowych kładek dla pieszych), -wykonaniu robót wykończeniowych (usunięciu pozostałości po karczunku, rozścieleniu humusu, uprawie płużnej na terenach zadarniowych, wymianie 5 wylotów, wykoszeniu porostów i ręcznym usunięciu namułu z cieków), -przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i oraz w pozostałych decyzjach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: -dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja dendrologiczna i projekt wycinki drzew i krzewów na terenie miasta, inwentaryzacja dendrologiczna i projekt wycinki drzew i krzewów na terenie wsi, opracowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c., 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - opracowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c., 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12.
 8. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Pukawka II gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Pukawka II gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski polegających na drenowaniu gruntów ornych na powierzchni ok. 450,10 ha Lokalizacja: tereny wsi Brulino Lipskie, Godlewo Gudosze, Słup, Słup Kolonia, Uścianek Dębianka gm. Szulborze Wielkie oraz Godlewo Warsze, Godlewo Wielkie, Opatowina gm. Nur, pow. ostrowski. Zakres robót obejmuje: - wykonanie drenowania gruntów rolnych rurkami ceramicznymi na powierzchni - ok. 435,10 ha oraz odwodnienie rowami na pow. 15 ha. - głębokość drenowania 1,0 m - rozstawa sączków 15 m - wykop i odbudowa rowów 5041 m. Szczegółowy opis i zakres robót określają: - dokumentacja projektowa + przedmiar robót - zał. nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 - decyzje - zał. nr 4 - niniejsza siwz Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało: - Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 5 lat od daty zakończenia inwestycji. - Wycinka drzew rosnących w pasie robót. Wycięte drzewa należy ogłowić z gałęzi, przekazać właścicielowi, Gałęzie, karpina, resztki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie;.
 9. Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na usunięciu hałd humusu z tras projektowanych zbieraczy drenarskich zlokalizowanych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na usunięciu hałd humusu z tras projektowanych zbieraczy drenarskich zlokalizowanych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
 10. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo gmina Rogowo, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo, gmina Rogowo, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie systematyczne - 26,77 ha, rurociągi szczelne z PVC ø 300 - 400 mm - 184,4 m, studnie drenarskie ø 1000 - 1200 mm - 13 szt., studnie drenarskie redukcyjne ø 315 mm - 1 szt., wyloty drenarskie - 20 szt., przepust betonowy ø 600 mm - 1 szt. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Gminna Spółka Wodna w Rogowie - melioracje szczegółowe we wsi Złotniki, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew, itp.). Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 11. Melioracje gruntów rolnych- Brzyszewo - Lutobórz II el. IV gm. Chodecz, powiat włocławski
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje gruntów rolnych - Brzyszewo - Lutobórz II el. IV, gmina Chodecz powiat włocławski o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 57,26 ha we wsi Brzyszewo. Wykonanie rowów - 2037m Wykonanie przepustów na rowach - 13szt. Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 20cm - 464m Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 30cm - 916m Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 50cm - 373m Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 80cm - 112m Wykonanie zbieraczy - 8501m Wykonanie sączków - 27200m Rozstawa drenowania 15-20m Średnia głębokość ułożenia sączków 0,9m-1,0m Sączki i zbieracze z rur drenażowych PVC w otulinie filtracyjnej Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Melioracje gruntów rolnych- Brzyszewo - Lutobórz II el. IV gmina Chodecz powiat włocławski , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3do specyfikacji. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody(np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 12. Zabudowa wyrw w korycie rzeki Skrwy od km 116+750 do km 116+789 w miejscowości Obórki i od km 116+800 do km 116+829 w miejscowości Jasiony, gmina Lubowidz, powiat żuromiński
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu skutków powodzi z 2010 roku, na zadaniu pn. Zabudowa wyrw w korycie rzeki Skrwy od km 116+750 do km 116+789 miejscowości Obórki i od km 116+800 do km 116+829 w miejscowości Jasiony, gmina Lubowidz, powiat żuromiński.
  Zakres robót będzie polegał głównie na: odmuleniu zamulisk-51,74 m3, rozplantowaniu wydobytego urobku uzyskanego z zamulisk-51,74 m3, zabudowie istniejących wyrw-172,02 m3, umocnieniu skarp cieku włókniną syntetyczną- 208,00 m2, wykonaniu podsypki z tłucznia kamiennego pod materace gabionowe- 208,00 m2, wykonaniu umocnień skarp z materacy gabionowych-47,84 m3, wykonaniu palisad-106,80 m, wykonaniu podwodnego narzutu kamiennego luzem w dnie cieku-3,72 m3, wykonaniu pojedynczych opasek z kiszek faszynowych-40 m, umocnieniu skarp darniną-133,12 m2
 13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wykonanie ubezpieczenia skarp Kanału Wawerskiego km 2+700 - 3+000, 5+900 - 7+340.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych na zad.- Wykonanie ubezpieczenia skarp Kanału Wawerskiego km 2+700 - 3+000, 5+900 - 7+340 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakres i rodzaj robót do wykonania: -roboty pomiarowe przy wykonywaniu umocnień, -usunięcie pozostałości z kiszek faszynowych i umocnień. Rozebranie starych umocnień i wydobycie ich z koryta cieku, -ścinanie drzew piłą mechaniczną. (śr. 10-15cm) Drzewa do lat 10. -ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, -ręczne obcinanie gałęzi, -wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o średnicy 15 cm. -wykonanie odmulenia dna mechaniczne, -wykonanie odmulenia dna ręczne, -profilowanie skarp z wbudowaniem nadmiaru gruntu w skarpy w miejscach powstałych ubytków lub pomiędzy kiszkę a skarpę, -umocnienie skarp płytami żelbetowymi ażurowymi na geowłókninie. Płyty o wymiarach 60x90x10 cm, -roboty porządkowe oraz naprawcze. Zbieranie nadmiaru gruntu, starych rozebranych umocnień, betonów, zanieczyszczeń komunalnych na odcinku prowadzonych robót - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Sposób wykonania robót opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące integralną część SIWZ - zał. nr 1.
 14. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
 15. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Płużnica powiat wąbrzeski, chełmiński
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Płużnica powiat wąbrzeski, chełmiński o następującym zakresie rzeczowym: - melioracje gruntów rolnych na powierzchni 80,49 ha. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Płużnica, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody(np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Zgodnie z decyzją RDOŚ w Bydgoszczy prowadzenie wycinki drzew i krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 15 marca do 15 sierpnia. Powyższe należy przewidzieć w harmonogramie robót. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 16. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Łubianka powiat toruński
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Łubianka powiat toruński, o następującym zakresie rzeczowym: przebudowa rowu R-11 oraz drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 1,27 ha we wsi Wymysłowo, drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 12,6 ha we wsi Wybcz. Szczegółowy zakres robót zawierają projekty budowlane pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Łubianka (drenowanie i rowu R-11), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3do specyfikacji. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody(np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 17. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Papowo Biskupie powiat chełmiński
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Papowo Biskupie powiat chełmiński o następującym zakresie rzeczowym: - melioracje gruntów rolnych na powierzchni 32,52 ha. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Papowo Biskupie, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody(np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Na terenie wykonania robót budowlanych zlokalizowane są 2 stanowiska archeologiczne znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlegające opiece i ochronie bez względu na stan zachowania z mocy art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót na tych terenach we współpracy z archeologiem - Panią Magdaleną Przymorska-Sztuczka, Ad hoc Usługi Archeologiczne, której Zamawiający zlecił pełnienie nadzoru archeologicznego na w/w stanowiskach. W związku z powyższym oraz w razie zaistnienia takiej konieczności koszty doraźnej konserwacji ewentualnie pozyskanych zabytków, ewentualnych badań ratowniczych i wyprzedzających prac wykopaliskowych poniesie wykonawca robót budowlanych jako uwzględniony w cenie ofertowej. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 18. Melioracje szczegółowe użytków rolnych - Boleszkowice
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Miejsce realizacji:
  Obręby: Boleszkowice i Wysoka, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie.

  1.3. Stan istniejący
  Aktualny stan nie pozwala na odpływ wód gromadzonych w czasie obfitych opadów atmosferycznych oraz po roztopach wiosennych. Woda stagnuje na polach w miejscach obniżonych oraz tam gdzie przepuszczalność gleb jest mała. Grunty, na których woda stagnuje dłuższy czas tracą swoje właściwości produkcyjne. Postępujące zabagnienie na tych gruntach powoduje ich wyłączenie z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie polega na odbudowie istniejących rowów melioracji szczegółowej oraz wykonaniu drenowania gruntów ornych, polegającego na ułożeniu w gruncie sieci sączków oraz zbieraczy drenarskich w celu uregulowania stosunków wodnych w glebie na potrzeby rolnictwa.

  1.4. Zakres przedmiotu zamówienia:
  - budowa systemu zbieraczy i sączków
  - budowa zbieraczy głównych wraz z wylotami do istniejących odbiorników
  - wykonanie nowego rowu R1 oraz wykonanie umocnienia na istniejącym rowie R2

  Zakres prac :
  1. Wykonanie sieci drenarskiej na gruntach rolnych o powierzchni 112,69 ha w tym:
  wykonanie sączków w rozstawach od 14 do 18 m i głębokościach ułożenia od 0,9 do 1,1 m oraz wykonanie zbieraczy,
  wykonanie studzienek drenarskich,
  wykonanie zbieraczy głównych z wlotami i wylotami,
  wykonanie przepustów i przecisków w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą,
  Wykonanie umocnień rowu R2 kiszką faszynową
  2. Wykonanie nowego rowu melioracyjnego szczegółowej R1

  Zamówienie obejmuje ponadto:
  geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą,
  opłaty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego i tymczasowym zajęciem gruntów na czas robót
  wykonanie robót tymczasowych,
  wybudowanie, utrzymanie i likwidację dojazdów-przejazdów i organizacji ruchu na czas trwania budowy,
  uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego,
  naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonym
  osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego.
  W rejonie urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń i pod ich nadzorem. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ), kosztorysie nakładczym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do SIWZ).
 19. Likwidacja szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu bieżącego roku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych z obszaru działania Biura Terenowego Brodnica - etap III
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z likwidacją szkód powodziowych na ciekach (rzeki i kanały) z terenu działania Biura Terenowego Brodnica - KPZMIUW we Włocławku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe - stanowiące odpowiednio załączniki nr 7,8,9,10 do SIWZ
 20. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawska, powiat Włocławek
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawsk, powiat Włocławek o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie gruntów na powierzchni 83,17 ha wykonanie rurociągów betonowych ø 20 cm - 350 m ø 30 cm - 890 m 3.1. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawska, powiat Włocławek, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. 3.2. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt 3 wzoru umowy), ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska, wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum oraz przeprowadzić ją najpóźniej do 30 marca 2011 r., wycięta drzewa należy protokolarnie przekazać właścicielom gruntów. Ponadto w ramach zadania należy wykonać operat obszarów konkurencyjnych przedmiotowej inwestycji. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien złożyć przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 21. Melioracje użytków rolnych wsi Monety - gm. Kowale Oleckie oraz wsi Judziki - gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
 22. Sikórz - Kamionki II - etap VIII - melioracje użytków rolnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 23. Myszki Żuki III - melioracja gruntów gm. Mochowo
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 24. Pszczele III A - etap 2 - melioracje użytków rolnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 25. Kuchary Jeżewo - melioracja gruntów gm. Bielsk
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 26. Wólka Czepowa - melioracje szczegółowe gmina Kłodawa, powiat Koło
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
 27. Juchowo-Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin

Inne osoby dla Kowalski Krzysztof (146 osób):