Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Anna

w KRS

Anna Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Obsza (Lubelskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczuk Stefan, Cybulak Stanisław, Czuryło Ryszard, Dębiński Mieczysław, Jeleń Andrzej, Kaczorowski Jarosław Stanisław, Kopaczyński Ryszard Bolesław, Kostek Lech Marian, Książek Katarzyna, Matysiak Wioletta, Padiasek Jan, Pawłowski Tomasz, Piróg Ewa, Rataj Krystyna, Ryba Eugeniusz, Sarzyńska Agnieszka, Turczyniak Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szponar Danuta Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Obszy, Obsza − KRS 0000053500
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Obszy, Obsza − KRS 0000130388
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Babicach, Babice − KRS 0000058092
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Olchowcu, Obsza − KRS 0000272920
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Obszańskiej, Wola Obszańska − KRS 0000105721

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Obszy, Obsza − KRS 0000193988

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 173 893,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Obsza
  Zamawiający: Gmina Obsza, Obsza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 173 893,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł.) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014. 1. Kwota: 1 173 893,00 zł 2. Waluta kredytu: PLN 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31-12-2019 r. 4. Przewidywany termin uruchomienia kredytu: do 5-ciu dni roboczych od podpisania umowy. Dopuszcza się możliwość niepełnego wykorzystania kredytu. 5. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późniejszymi zmianami) o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyrażeniu zgody na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu zawartej umowy kredytowej. 6. Warunki uruchomienia kredytu: złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 7. Harmonogram spłaty kapitału: Spłata kredytu nastąpi w 18 ratach kwartalnych (do ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego) w latach 2015 - 2019 według poniższego harmonogramu: Lp. Termin spłaty do: Kwota kapitału (zł) 1. 30.09.2015r. 8 893,00 2. 31.12.2015r. 25 000,00 3. 31.03.2016r. 35 000,00 4. 30.06.2016r. 35 000,00 5. 30.09.2016r. 35 000,00 6. 31.12.2016r. 35 000,00 7. 31.03.2017r. 35 000,00 8. 30.06.2017r. 35 000,00 9. 30.09.2017r. 35 000,00 10. 31.12.2017r. 35 000,00 11. 31.03.2018r. 65 000,00 12. 30.06.2018r. 65 000,00 13. 30.09.2018r. 65 000,00 14. 31.12.2018r. 65 000,00 15. 31.03.2019r. 150 000,00 16. 30.06.2019r. 150 000,00 17. 30.09.2019r. 150 000,00 18. 31.12.2019r. 150 000,00 W przypadku niepełnego wykorzystania kwoty kredytu zamawiający ustali nowy harmonogram spłat. Okres kredytowania bez zmian. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 8. Sposób płatności odsetek: Odsetki płatne są miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na : Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR 3M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku, 10. Do ustalenia warunków cenowych na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego, jako podstawę oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 1. 10. 2014 r. oraz wykorzystanie jednorazowe kredytu w dniu 01.11.2014 r. Należy przyjąć, że kapitał spłacany będzie według zasad zawartych w pkt 7 ostatniego dnia kwartału niezależnie od tego, czy jest to dzień roboczy czy wolny od pracy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji i opłat bankowych z tytułu udzielonego kredytu. Na koszt obsługi kredytu składa się tylko wysokość pobieranych odsetek. 12. Umowa kredytowa powinna w szczególności zawierać zapisy o braku prowizji i opłat bankowych z tytułu udzielonego kredytu oraz powinna przewidywać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 13. Sytuację finansową Gminy Obsza przedstawiają załączone do SIWZ dokumenty: a. sprawozdania budżetowe za I i II kwartał 2014 roku: Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS, b. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wykonaniu budżetu Gminy Obsza za 2013 rok c. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Obsza na rok 2014 d. Opinia RIO o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku kalendarzowego 2013 i lata następne e. Zarządzenie Nr 36/14 Wójta Gminy Obsza z dnia 23 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego f. Prognoza długu wg Zarządzenie Nr 35/14 Wójta Gminy Obsza z dnia 23 września 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej g. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o możliwości spłaty kredytu.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 920 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Gminy Obsza
  Zamawiający: Gmina Obsza, Obsza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 920 000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011. 1. Kwota: 920 000,00 zł 2. Waluta kredytu: PLN 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31-12-2017 r. 4. Przewidywany termin uruchomienia kredytu: następny dzień po podpisaniu umowy w jednej transzy na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 5. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyrażeniu zgody na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu zawartej umowy kredytowej. 6. Warunki uruchomienia kredytu: złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 7. Harmonogram spłaty kapitału: Spłata kredytu nastąpi w 22 ratach kwartalnych (do ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego) w latach 2012 - 2017 według poniższego harmonogramu: Lp. Termin spłaty do: Kwota kapitału (zł) 1. 30.09.2012r. 35 000,00 2. 31.12.2012r. 35 000,00 3. 31.03.2013r. 35 000,00 4. 30.06.2013r. 35 000,00 5. 30.09.2013r. 35 000,00 6. 31.12.2013r. 35 000,00 7. 31.03.2014r. 35 000,00 8. 30.06.2014r. 35 000,00 9. 30.09.2014r. 35 000,00 10. 31.12.2014r. 35 000,00 11. 31.03.2015r. 35 000,00 12. 30.06.2015r. 35 000,00 13. 30.09.2015r. 35 000,00 14. 31.12.2015r. 35 000,00 15. 31.03.2016r. 35 000,00 16. 30.06.2016r. 35 000,00 17. 30.09.2016r. 35 000,00 18. 31.12.2016r. 35 000,00 19. 31.03.2017r. 72 500,00 20. 30.06.2017r. 72 500,00 21. 30.09.2017r. 72 500,00 22. 31.12.2017r. 72 500,00 Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 8. Sposób płatności odsetek: Zamawiający wymaga zastosowania karencji w spłacie odsetek. Karencję ustala się do dnia 31.01.2012 r. Odsetki płatne są miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na : Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR 3M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku, 10. Do ustalenia warunków cenowych na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego, jako podstawę oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 19.09.2011 r. oraz wykorzystanie jednorazowe kredytu w dniu 01.10.2011 r. Należy przyjąć, że kapitał spłacany będzie według zasad zawartych w pkt 7 ostatniego dnia kwartału niezależnie od tego, czy jest to dzień roboczy czy wolny od pracy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji i opłat bankowych z tytułu udzielonego kredytu. Na koszt obsługi kredytu składa się tylko wysokość pobieranych odsetek. 12. Umowa kredytowa powinna w szczególności zawierać zapisy o braku prowizji i opłat bankowych z tytułu udzielonego kredytu oraz powinna przewidywać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat..

Inne osoby dla Kozyra (173 osoby):