Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Dawid Stanisław

w KRS

Dawid Stanisław Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dawid
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:21 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bodziony Józef Jan, Hrehorowicz Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Jarosław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Jarosław, Kozyra Łukasz Damian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hrehorowicz Jarosław, Kozyra Łukasz Damian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aban Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000427665
 2. Ai Not Alfa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000618783
 3. Akcelerator Innowacji Not Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000325669
 4. Centroclima Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000286642
 5. I4tech Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000099696
 6. Ib Systems Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000371994
 7. Introbat Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000128459
 8. Introl S.A., Katowice − KRS 0000100575
 9. Introl Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000654112
 10. Jb Venture Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000483436
 11. Jb Venture Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Katowice − KRS 0000483677
 12. Kraków-piłsudskiego Sp. J.- Obtułowicz, Nowy Sącz − KRS 0000311751
 13. Limatherm Holding S.A., Katowice − KRS 0000696463
 14. Limatherm S.A., Limanowa − KRS 0000268010
 15. Pjbk Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000066739
 16. Polon Bodziony, Kapral Sp. J., Katowice − KRS 0000289634
 17. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa − KRS 0000105835
 18. Pww Sp. Z O.O., Jabłonna − KRS 0000474816
 19. Smart In Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000632294
 20. Spqs1 Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kraków − KRS 0000616179
 21. Svanser Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000553949

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Duct Engineering Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000370194
 2. Fkz Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000558525
 3. Flytech Uav Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000567569
 4. Ilzt Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000524714
 5. Introl - Energomontaż Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000112159
 6. Introl Nieruchomości Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000234987
 7. Introl Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000085178
 8. Limatherm Components Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000287965
 9. Limatherm Sensor Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000201394
 10. Limatherm Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000135828
 11. Paban Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000415790
 12. Pwp Katowice Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000168410
 13. Racontrols Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000272745
 14. Satus Venture Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000232472
 15. Satus Venture Sp. Z O.O. - Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000265846
 16. Spql1 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000616168
 17. Spql2 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000616182
 18. Systemy Energetyki Parowej Is Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000095862
 19. Ttcp Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000364867

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes”
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes”.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
  - wykonanie koncepcji projektowej,
  - wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji,
  - dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji,
  - wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  Szczegółowy zakres prac precyzuje program funkcjonalno-użytkowy.
  Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
  Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz na dostarczony sprzęt i wyposażenie. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.
  Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj.
  - roboty instalacyjne,
  - montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych,
  - uzupełniające roboty budowlane.
 2. Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku i Grójcu.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w następującej ilości: 9 szt. Prokuratura Rejonowa w Lipsku ; 9 szt. Prokuratura Rejonowa w Grójcu. Szczegółowy opis określają projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do siwz.
 3. Przeglądy i konserwację instalacji wentylacji w budynkach WCB EIT+ w 2017 roku
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Przeglądy i konserwację instalacji wentylacji w budynkach WCB EIT+ w 2017 roku, w podziale na 9 części: Część 1:Przeglądy central KLIMOR w budynkach 02 (1 raz w roku), 04 (2 razy w roku) i 04 cz. BSL (4 razy w roku) - serwis autoryzowany; Część 2: Przeglądy central CLIMAGOLD w budynkach 03 (2 razy w roku) - serwis autoryzowany; Część 3:Przeglądy nawilżaczy NORDMANN z wymianą cylindrów w budynku 01 (1 raz w roku) - serwis autoryzowany; Część 4: Przeglądy nawilżaczy VAPAC w budynkach 02 (1 raz w roku) i 04 (2 razy w roku) z opcjonalną wymiana cylindrów (1 raz w roku) - serwis autoryzowany; Część 5: Przeglądy nawilżaczy CAREL w budynku (4 razy w roku) z opcjonalną wymianą cylindrów (1 raz w roku) - serwis autoryzowany; Część 6: Przeglądy wentylatorów VENTURE INDUSTRIES w budynkach 02,03 i 04 (1 raz w roku) oraz 04 cz. BSL (4 razy w roku) – serwis autoryzowany; Część 7: Przeglądy urządzeń wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03 i 04 i Humanitarium nie wymagające serwisów autoryzowanych; Część 8: Usuwanie awarii w
  obszarze urządzeń wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03, 04 i Humanitarium; Część 9: Przeglądy automatyki central wentylacyjnych w budynki 01, 02, 03, 04 i Humanitarium wraz z usuwaniem awarii w obszarze automatyki urządzeń wentylacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1.1-1.9 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 4.1,4.2,4.3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji pod względem zarówno podmiotowym jak i przedmiotowym. 4. Przedmiot zamówienia, opisany został w Załączniku nr 1.1-1.9 do SIWZ poprzez określenie minimalnych parametrów funkcjonalno – technicznych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie przez siebie wybraną liczbę części. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
  ofert wariantowych. 8. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadzał dialogu technicznego. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 11. Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia, że Wykonawca posiada status autoryzowanego przedstawiciela firmy wskazanej w OPZ (w zależności, na którą cześć Wykonawca składa ofertę załącznik nr 1.1-1.9) pozwalającego na przeprowadzenie wymaganych przeglądów technicznych wraz z konserwacją. Wykonawca podpisując formularz ofertowy oświadcza, iż dysponuje wymaganymi w danej części zamówienia autoryzacjami i zobowiązuje się do dostarczenia ich kopii przed podpisaniem umowy. W przypadku nie dostarczenia w terminie dokumentów potwierdzających autoryzację, Zamawiający potraktuje to, jako odmowę podpisania umowy
  na warunkach określonych w ofercie. W przypadku nie dostarczenia w terminie dokumentów potwierdzających autoryzację lub w przypadku dostarczenia ww. autoryzacji wystawionej na inny podmiot (w tym również podwykonawcę wskazanego w ofercie) niż Wykonawca/y składający ofertę, Zamawiający potraktuje to, jako odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 12. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą następujące uprawnienia: - elektryczne zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1), - energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy II (E2/D2) Wykonawca
  zobowiązany będzie do przedstawienia przed podpisaniem umowy listy osób wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby niezbędnych świadectw kwalifikacyjnych oraz certyfikatów. 13. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w w/w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na w/w usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi (art. 22d ust. 3 ustawy PZP). 15. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia uzupełniające dla zadania pn.: Montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 131 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Zamówienia uzupełniające dla zadania pn.: Montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 131 we Wrocławiu w zakresie wykonania montażu, i uruchomienia systemu klimatyzacji na IV piętrze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 131 we Wrocławiu.
 5. Montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 131 we Wrocławiu
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  1)Montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 we Wrocławiu, dla pomieszczeń biurowych usytuowanych w skrzydle A i B budynku dla pięter: I, II, III, IV oraz parteru w systemie zaprojektuj - wybuduj, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
  2)W/w instalacje mają zapewniać możliwość schłodzenia powietrza w 25 pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni ok. 538,62 m2.
  3)Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, PFU stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
  2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, tj. skrzydło B od strony południowej oraz skrzydło A i B od strony zachodniej. Do celów poglądowych Zamawiający załącza rzuty pomieszczeń biurowych z projektu budowlanego I, II, III, IV piętra i parteru objętych przedmiotem zamówienia, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ (w oddzielnych plikach).
 6. Demontaż z utylizacją, dostawa oraz montaż z podłączeniem szafy klimatyzacji precyzyjnej i sprężarki zewnętrznej ze skraplaczem wraz z wymianą instalacji chłodniczej oraz zimnej wody z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu starodruków budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
  Demontaż z utylizacją, dostawa oraz montaż z podłączeniem szafy klimatyzacji precyzyjnej i sprężarki zewnętrznej ze skraplaczem wraz z wymianą instalacji chłodniczej oraz zimnej wody z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu starodruków budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ
 7. Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach sądów w Bielsku-Białej, Tychach i Katowicach
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, Bielsko-Biała
  Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach sądów w Bielsku-Białej, Tychach i Katowicach Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części: Część 1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń i innych robót budowlanych w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 5. Część 2 - Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 5. Część 3 - Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń nr 325, 326 i 334 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul.Warszawskiej 45. Część 4 - Wymiana klimatyzatora w budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul.Budowlanych 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarty został w Załączniku Nr 8 do SIWZ, dla każdej z części zamówienia oddzielnie
 8. Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w budynku A-3 przy ul. C. K. Norwida 31 we Wrocławiu (nakaz Państwowej Inspekcji Pracy nr 16277-5301-K007-Nk01/14, pkt 10)
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w budynku A-3 przy ul. C. K. Norwida 31 we Wrocławiu (nakaz Państwowej Inspekcji Parcy nr 16277-5301-K007-Nk01/14, pkt 10), które należy wykonać zgodnie z: 1) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 2) przedmiarami robót, SIWZ, 3) przepisami Prawa budowlanego, 4) uwarunkowaniami istniejącej infrastruktury technicznej, 5) przepisami bhp i p. poż. Inwestycja ma na celu zapewnienie komfortu cieplnego oraz normatywnej wymiany powietrza w sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w budynku A-3 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 31 we Wrocławiu, poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji chłodzenia. Instalacja wentylacyjna będzie oparta na centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno - wywiewnej z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Należy zastosować dwie nagrzewnice kanałowe elektryczne oraz, na instalacji nawiewnej jak i wywiewnej w obrębie korytarza, prostokątne kulisowe tłumiki akustyczne. Nawiew i wywiew z pomieszczeń sali ćwiczeń oraz korytarza będzie realizowany poprzez kratki wentylacyjne osadzone na kanale okrągłym z podwójnym rzędem kierownic. Instalacja chłodzenia - klimatyzacji zostanie wykonana z zastosowaniem klimatyzatora typu multisplit, tj. jednostka zewnętrzna oraz dwie jednostki wewnętrzne ścienne wraz z instalacją freonową z rur miedzianych i odprowadzeniem skroplin. Przy realizacji prac instalacyjnych, należy wykonać roboty budowlane towarzyszące - otwory pod kanały wentylacyjne i przewody instalacyjne wraz z obmurowaniem i otynkowaniem przegród budowlanych
 9. Usługi serwisowania I konserwacji instalacji wentylacyjncyh budynku nr 7 WCB EIT+
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  Usługi serwisowania I konserwacji instalacji wentylacyjncyh budynku nr 7 WCB EIT+
 10. Montaż wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest montaż wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu przy ul. Solskiego 5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty budowlane w następujących branżach: -sanitarnej - instalacja klimatyzacji, -elektrycznej - instalacje elektryczne, -ogólnobudowlanej - roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, tj.: -projekt budowlany w zakresie instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej, -przedmiar robót w branży sanitarnej, -przedmiar robót w
  branży elektrycznej, oraz -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - klimatyzacja, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - instalacja elektryczna.
 11. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (ul. Powiśle 11, Kraków), zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5A i 5B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będącą załącznikiem nr 6A, 6B i 6C do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej na okres trzech lat, liczony od dnia protokolarnego odbioru końcowego wykonanych prac bez stwierdzenia zastrzeżeń lub wad oraz ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji na rzecz Zamawiającego. Warunki gwarancji opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 12. Wykonanie systemów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Józefa 21 i ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie
  Zamawiający: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest:
  część I - wykonanie systemów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt budowlano - wykonawczy wraz z przedmiarami robót) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  część II - wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt budowlano - wykonawczy wraz z przedmiarami robót) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 2b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 13. Roboty budowlane polegające na wykonaniu klimatyzacji w pomieszczeniach obsługujących petentów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9
  Zamawiający: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w pomieszczeniach biurowych wydziału Sprawa Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Delegatura w Tarnowie nowej klimatyzacji (ściennych klimatyzatorów współpracujących z jednostką zewnętrzną zamontowaną na fundamencie na zewnątrz budynku, co wymaga wykonania przekuć w ścianach w miejscach prowadzenia przewodów chłodniczych, wykonania instalacji freonowej z rur z miedzi chłodniczej, doprowadzenia energii elektrycznej do jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Delegatura w Tarnowie usytuowanym przy Al. Solidarności 5-9 w Tarnowie, zgodnie z dokumentacją techniczno-prawną).
 14. dostawa, instalacja i montaż systemu klimatyzacji przenośnej w budynku Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN) AGH - KC-zp.272-244/13
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu klimatyzacji przenośnej
 15. Wykonanie instalacji klimatyzacji ochładzania powietrza w Pawilonie A, w salach 201A, 201B wraz z instalacją elektryczną oraz kanalizacyjną odprowadzenia skroplin
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
  Wykonanie instalacji klimatyzacji ochładzania powietrza w Pawilonie A, w salach 201A, 201B wraz z instalacją elektryczną oraz kanalizacyjną odprowadzenia skroplin zgodnie z załącznikami 1A, 1B, 1C oraz 2 do SIWZ
 16. wykonanie instalacji klimatyzacji ochładzania powietrza wraz z instalacją elektryczną i instalacją kanalizacyjną odprowadzania skroplin w Centrum Informatyki (sale nr 117 i 014) w Pawilonie A na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji ochładzania powietrza wraz z instalacją elektryczną i instalacją kanalizacyjną odprowadzania skroplin w Centrum Informatyki (sale nr 117 i 014) w Pawilonie A na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, zgodnie z załącznikiem nr 1A do 1C i załącznikiem nr 2 (przedmiar robót).
 17. Modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru - klimatyzacja - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji sali kameralnej
 18. Modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru - klimatyzacja.
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru .
  2. Zakres robót do wykonania:
  a) Wykonanie projektu klimatyzacji dla pomieszczeń: widownia, scena oraz kieszeń sceniczna. Agregaty należy zlokalizować na konstrukcji stalowej na terenie podwórza - strona północna.
  Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej:
  A. W projektowaniu klimatyzacji dla pomieszczenia widowni, sceny oraz kieszeni scenicznej należy wykorzystać projekt p.n.: Wentylacja i klimatyzacja, opracowany przez firmę Dresler Studio - Architektura i Urbanistyka, 31-469 Kraków, ul. Miechowity 10/85- zał. Nr 7. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego: agregaty chłodnicze należy zlokalizować na terenie podwórza, na konstrukcji stalowej. Zmiana trasy kanałów klimatyzacji.
  B. W projekcie należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania robót.
  C. W trakcie projektowania Wykonawca uzgodni proponowane rozwiązania
  z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu.
  D. Wymaga się, aby projekt posiadał wszelkie niezbędne uzgodnienia, wymagane sprawdzenia, opinie i decyzje w celu uzyskania zatwierdzenia jako projektu zamiennego.
  E. Projekt budowlany należy opracować w 4 egzemplarzach, projekt wykonawczy
  w 2 egz., STWiOR - 1 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz.
  b) Wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonego projektu klimatyzacji, o którym mowa wyżej.
 19. Klimatyzacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippóczy ego 4
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu w segmentach A i B budynku szkoły, w oparciu o urządzenia systemu mini VRV z czynnikiem chłodniczym R410A (regulacja mocy jednostek wewnętrznych będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływu czynnika chłodniczego). Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na pierwszej kondygnacji na konstrukcjach wsporczych. Instalacja systemu VRV będzie wykonana z rur miedzianych, bezszwowych. Przewody VRV oraz instalacji skroplin wewnątrz budynku należy prowadzić w korytkach montażowych PVC. Wszystkie przejścia przez granicę stref ppoż. należy uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi.
  Segment A:
  - jednostka zewnętrzna - 3 szt.,
  - jednostka wewnętrzna - 15 szt.
  Segment B:
  - jednostka zewnętrzna - 2 szt.
  - jednostka wewnętrzna - 16 szt.
 20. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali lustrzanej i dwóch przyległych pomieszczeń przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie, dostosowanego do aktualnych wymagań przepisów sanitarnych, pożarowych i BHP wraz z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Wykonanie na podstawie uzgodnionego projektu montażu urządzeń połączonego z rozruchem instalacji wentylacji i klimatyzacji w w/w pomieszczeniach
  Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Obsługi Urzędu, Tarnów
  Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali lustrzanej i dwóch przyległych pomieszczeń przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie, dostosowanego do aktualnych wymagań przepisów sanitarnych, pożarowych i BHP wraz z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Wykonanie na podstawie uzgodnionego projektu montażu urządzeń połączonego z rozruchem instalacji wentylacji i klimatyzacji w w/w pomieszczeniach
 21. Wykonanie klimatyzacji w budynku Nr 1 - Ratusz w Miasteczku Galicyjskim położonym w Nowym Sączu ul. Lwowska 226
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz