Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Łukasiak Beata Elżbieta

w KRS

Beata Elżbieta Kozyra Łukasiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Kozyra Łukasiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:22 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kochaniec Edward, Rudzki Franciszek, Spławski Andrzej Bobola, Wrona Maciej, Złotkowska Aniela

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia We Wrocławiu Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000185266
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osiedli - Nad Odrą, Wrocław − KRS 0000064654

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budowąa lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i przebudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie, budynku oddziału wewnętrznego i częściowo bloku diagnostyczno-zabiegowego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Jarocin
  Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i przebudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie, budynku oddziału wewnętrznego i częściowo bloku diagnostyczno-zabiegowego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.
 3. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego cz. I
  Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, Kraków
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w podziale na dwa pakietu:
  pakiet 1 - Modernizacja pokrycia dachów na budynkach nr 8, 17 i 38 (zadanie nr 91433);
  pakiet 2 - Modernizacja bloku operacyjnego Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego (bud. nr 7) (Zadanie nr 91430)
  zgodnie z załącznikami do OPZ: Programem inwestycji oraz minimalnymi wojskowymi wymaganiami organizacyjno-użytkowymi dla zadania inwestycyjnego. Dodatkowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  KOD CPV: 45453000-7.
  Budynki nr 8 i 17 są wpisane do Rejestru Zabytków Miasta Krakowa pod numerem A-1112
  Budynek nr 7 jest wpisany do Rejestry Zabytków Miasta Krakowa pod numerem A-1112
 4. Nr sprawy 57/ZP/2014. Dokumentacja projektowa - dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej - w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest:
  usługa opracowania projektów architektonicznych budowlano-instalacyjnych, wykonawczych pomieszczeń na VI piętrze budynku wysokiego dla Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej
  i Neurologicznej z modernizacją 2 szt. szybów windowych z wymianą urządzeń dźwigowych i oraz dobudową 2 szt. wind zewnętrznych dla transportu osób rehabilitowanych w W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

  PAKIET 1 - opracowanie projektów architektonicznych budowlano - instalacyjnych - wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót/zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania - Dokumentacją projektową - dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej - w nowej lokalizacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianickiej 62

  PAKIET 2 - opracowanie projektu technicznego - wykonawczego na modernizację 2 szt. wind towarowo - osobowych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji 713234009w budynku głównym wysokim w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianicka 62.
 5. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. UTWORZENIE PRACOWNI CYTOSTATYKÓW NA POTRZEBY ODDZIAŁU ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ W SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. UTWORZENIE PRACOWNI CYTOSTATYKÓW NA POTRZEBY ODDZIAŁU ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ W SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
 6. wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla zadania p.n. Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich do obowiązujących przepisów.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanowykonawczego oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla zadania p.n. Dostosowanie
  istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich do obowiązujących przepisów.
 7. Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej do wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. Nr 123, poz. 739 ).
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej do wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. Nr 123, poz. 739 ). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej z częścią kosztową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 2.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 3.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi wg. sporządzonej dokumentacji projektowej, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia (cena winna być wliczona w cenę wykonania PT). W czasie realizacji robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy co najmniej jednej wizyty w miesiącu, na terenie objętym robotami budowlanymi. 4. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmować będzie wykonanie projektów technicznych na modernizację pomieszczeń Przychodni, wymianę windy towarowej na osobową, termomodernizację budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych, ewentualną zmianę konstrukcji dachu, remont podziemnego łącznika komunikacyjnego łączącego budynek Przychodni z budynkiem Szpitala, projekty techniczne na wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w., wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych wraz z przyłączem) oraz instalacji elektrycznych (niskoprądowych i wysokoprądowych). Wykonawca wykona przedmiot umowy w taki sposób, aby część kosztowa obejmowała 100% robót ujętych w Dokumentacji..
 8. TLZP/2-23/233/14/13 Opracowanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej przebudowy pomieszczeń OAIT Dzieci
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
  Opracowanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej (architektoniczno- budowlanej (wielobranżowej) i kosztorysowej wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami) na realizacje zadania p.n. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków ( Blok H I piętro ) i zaadaptowanie części przynależnych pomieszczeń na potrzeby zaplecza oddziału ( Blok H Niski Parter (poziom 1) i piwnica (poziom 2) wraz z całym wymaganym wyposażeniem medycznym oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z wytycznymi opracowanymi w programie funkcjonalno użytkowym.
 9. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego nadbudowy pawilonu E Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane
  I. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego usługi polegające na wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego nadbudowy pawilonu E Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. II. Wykonanie prac, o których mowa powyżej w punkcie I. ogłoszenia w szczególności polega na: 1) Wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjnej dla potrzeb możliwości nadbudowy pawilonu E. 2) Opracowaniu programu dostosowawczego dla potrzeb nadbudowy pawilonu E, uwzględniającego między innymi sale chorych dla 20 pacjentów w salach dwuosobowych z łazienkami wspólnymi dla dwóch sal, likwidację barier komunikacyjnych poprzez zaprojektowanie obok klatki schodowej szybu windowego umożliwiającego komunikację dla osób niepełnosprawnych, a także niezbędnej infrastruktury wynikającej z obowiązujących przepisów Ministra Zdrowi oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 3) Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego nadbudowy pawilonu E Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej wraz z wszystkimi niezbędnymi do eksploatacji oddziału instalacjami oraz z opiniami, uzgodnieniami (w szczególności uzgodnieniem z Nadzorem Inwestycyjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie), pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi - w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 kompletny egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie Adobe Reader (PDF) na płycie CD lub DVD. Zakres prac projektowych w szczególności winien być zgodny z Decyzją Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 21 czerwca 2007 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (stanowiącej załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ), aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz założeniami Zamawiającego. 4) Wykonaniu kosztorysu inwestorskiego obejmującego pełny zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - wykonanego w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie Adobe Reader (PDF) na płycie CD lub DVD, 5) Wykonaniu przedmiaru robót obejmującego pełny zakres robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wykonanego w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie Adobe Reader (PDF) na płycie CD lub DVD, 6) Wykonaniu kosztorysu ofertowego (zerowego) obejmującego pełny zakres robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wykonanego w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie Adobe Reader (PDF) na płycie CD lub DVD, 7) Wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonanej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie Adobe Reader (PDF) na płycie CD lub DVD. 8) Uzyskaniu decyzji administracyjnej - Pozwolenie na budowę. III. Ponadto Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada i jednocześnie udostępnia Wykonawcą następujące dokumenty: 1) Skany dokumentacji projektowej istniejącego pawilonu E - załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. VI. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, o której mowa wyżej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 roku Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 2) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z dnia 25 września 2012 roku, poz. 1059), 3) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) - w zakresie dokonania opisu przedmiotu zamówienia, 4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, poz. 462), 5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 08 czerwca 2004 roku Nr 130, poz. 1389), 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 roku Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 7) Ogolne przepisy w zakresie budynków Służby Zdrowia. 8) Ogólne przepisy sanitarne i BHP
 10. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla zadania p.n. - Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do obwiązujących przepisów.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
  Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego dla zadania p.n. - Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do obwiązujących przepisów.
 11. Opracowanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego wielobranżowego modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych - Budynek Ks.Siemaszki
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, w zakresie:
  a) Projekt koncepcyjny
  b) Projekt budowlany wielobranżowy
  c) Projekty wykonawcze wszystkich branż w tym: projekt technologiczny wraz z zestawieniem wyposażenia medycznego i technicznego
  d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  e) Przedmiary robót
  f) Kosztorys inwestorski wraz z wykazem kosztów wyposażenia,
  g) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
  3. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji projektu.
  4. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i w wersji papierowej w 5 trwale oprawionych egzemplarzach każda i 1 egz. do kopiowania, a specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary w 2 egz. (również w wersji elektronicznej).
  5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
  a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym,
  c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 31 poz. 158).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ - Program - materiały wyjściowe.
 12. Świadczenie usługi wykonania dokumentacji projektowej remontu lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-48/11
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
  Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej remontu lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
  Akty prawne, które należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji projektowej:
  Ustawa z dnia 3.07.2002 r. - Prawo Lotnicze -Dz. U. Nr 100, poz.696;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych - Dz. U. Nr 130, poz.1193 z póź.zm. ;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. Nr 202, poz.2072;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004 w sprawie wymagań dla lądowisk -
  Dz. U. Nr 170, poz.1791 z póź. zm. ;
  - Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. nr 156, poz.1118 ze zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06. 2003 r. w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska - Dz.U. Nr 130, poz.1192 z póź.zm.
  I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA
  ((Wyciąg z założeń techniczno-ekonomicznych budowy lotniska śmigłowcowego na terenie Szpitala w Jastrzębiu, marzec 1974):
  - Klasa i rodzaj lotniska
  Zakłada się, że lotnisko śmigłowcowe przy Szpitalu w Jastrzębiu - Zdroju będzie lotniskiem wyłącznie sanitarnym (tylko dla służby zdrowia). Jego wyposażenie i warunki ruchowe odpowiadać będą II klasie technicznej wg normatywu projektowania lotnisk /Dziennik Budownictwa Nr 5 z 1966 r./. Przeznaczone ono będzie do eksploatacji śmigłowców typu Mi-2 w dowolnej porze doby i warunkach atmosferycznych pozwalających na wykonywanie lotów śmigłowcem.
  Lotnisko wyposażone zostanie w drogę startową o wymiarach 40 x 40 m. Wzdłuż czterech krawędzi drogi startowej przewiduje się wykonanie tzw. zabezpieczeń bocznych i czołowych szerokości 8m (7m - nawierzchnia sztuczna + 1m nawierzchnia naturalna - trawa). Zabezpieczenia boczne ukształtowane zostaną wg wymagań normatywnych w powiązaniu z nawierzchnią drogi startowej.
  Przy lotnisku nie przewiduje się wykonania stanowiska postojowego z uwagi na ograniczone możliwości terenowe (bliskość płaszczyzn postoju samochodów, dróg kołowych, lasu oraz dużych spadków terenu).
  Droga startowa połączona zostanie z siecią dróg wewnętrznych na terenie Szpitala drogą łączącą długości około 30 m, szerokości 6 m o nawierzchni identycznej jak pozostałe drogi samochodowe.
  Ukształtowanie pionowe nawierzchni drogi startowej, zabezpieczeń bocznych i czołowych mieści się w granicach 2- 3%. Droga startowa posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną typu betonowego grubości 4 + 4 cm na podbudowie z kamienia łamanego 16 - 20 cm i podsypce piaskowej grubości 20 cm. Zabezpieczenie boczne i czołowe na szerokości 7,0 m posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną grub. 3 cm typu betonowego na podbudowie z pospółki grubości 15 cm.
  Kierunek drogi startowej przyjęty został z uwagi na swobodę prowadzenia operacji lotniczych (podejścia do lotniska) i jest jedynym możliwym kierunkiem drogi startowej nie wymagającym nadmiernego wycinania otaczającego lasu.
  Lądowisko dla śmigłowców zlokalizowano w południowej części terenu szpitala jak na rys. 1. Oś podejścia lądowiska zbliżona jest do kierunku północ - południe i ma azymut 134°. Kierunek ten różni się od kierunku optymalnego (azymut 75°) wyznaczonego na podstawie statystyki kierunku, prędkości i czasu trwania wiatrów w tym rejonie. Jednak konfiguracja terenu, a szczególnie otoczenie lasami od wchodu i zachodu kanalizuje wiatry w kierunku północ - południe.
  Drogę startową śmigłowiska zaprojektowano w postaci kwadratu o boku 40 m. Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego jako instytucja nadzorująca eksploatację lądowisk nie zgłosił zastrzeżeń co do przyjęcia takich wymiarów lądowiska (pismo MK CZIC).
  Przyjęcie normatywnych wymiarów drogi startowej 50 x 70 m (Dz B nr 5/66) i jednocześnie normatywnych pochyleń płaszczyzn podejścia (PN-65/L-49001) nie jest tu możliwe z dwóch powodów:
  1.W pobliżu projektowanego lądowiska znajdują się dwie przeszkody wysokościowe. Na wschód od osi podejścia stoją budynki szpitala, z których jeden ma wysokość ok. 45 m (blok łóżkowy). Na zachodzie zaprojektowano budowę komina kotłowni o wys. 60 m. Wymienione dwie przeszkody wysokościowe wchodząc w strefę podejścia uniemożliwiają przyjęcie normatywnych wymiarów lądowiska.
  2.Przeznaczony pod śmigłowisko teren otoczony jest od zachodu, zachodniej północy oraz od wschodu starym lasem o drzewach dochodzących w wielu miejscach do wysokości 25 - 30 m. Wybudowanie lądowiska o wymiarach 50 x 70 m wiązałoby się z koniecznością wycięcia bardzo dużego obszaru lasu na północ i na zachód od lądowiska (łącznie około 75 arów).
  -Zaprojektowane wymiary drogi startowej (40 x 40 m) zgodne są z praktyką stosowaną w tej dziedzinie w wielu krajach (Aerodrome Manual, Part 6, 1971). Przyjęcie takich wymiarów śmigłowiska oddala strefę podejścia od wspomnianych w punkcie 1 przeszkód wysokościowych. Zaprojektowanie kwadratowego kształtu lądowiska stwarza dodatkową możliwość podejścia do startów i lądowań od wschodu.
  -Projektowana lokalizacja śmigłowiska o wymiarach 40 x 40 m będzie wymagać wycięcia niektórych wysokich drzew na obszarze lasu wynoszącym około 19 a (15,5 a na zachód oraz 3,5 a na wschód od lądowiska). Jest to obszar znacznie mniejszy niż przy wymiarach 50 x 70 m. Obszar 19 a lasu podzielono na 5 segmentów określających wysokości drzew, jakie należało będzie wyciąć.
  -Łączną liczbę drzew przeznaczonych do wycięcia szacuje się na 25 (15 na zachód oraz 10 na wschód od lądowiska).
  Jeszcze większą możliwość oszczędzenia lasu stworzyłoby przyjęcie innych kierunków stref podejścia: północno - wschodniego i wschodnio - południowego o osiach przecinających się pod kątem 110°. Przy zaprojektowaniu takich stref podejścia najbardziej funkcjonalne byłoby lądowisko w kształcie koła. Takie rozwiązanie zgodne jest z praktyką światową (Aerodrome Manual, Part 6, 1971). Rozwiązanie to zaproponowane zostało początkowo, jednak po przeprowadzeniu wizji lokalnej przy udziale kierownika Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Katowicach inż. J. Kozłowskiego uznano tę koncepcję za wątpliwą w tym terenie z powodu zmniejszania stopnia bezpieczeństwa lotów oraz dużych ograniczeń w eksploatacji ( pismo CZIC oraz notatka służbowa z dnia 29.01.74 r. ).
  W związku z powyższym zdecydowano się na zaprojektowanie drogi startowej śmigłowiska w kształcie kwadratu o boku 40 m. Jest to wymiar zapewniający bezpieczne starty i lądowania śmigłowca Mi - 2 (średnica wirnika Mi - 2 wynosi 14,5 m).Połączenie lotniska z siecią drogową
  Droga startowa lotniska połączona będzie z siecią dróg wewnętrznych szpitala drogą o długości około 60 m, szerokości 6,0 m i o nawierzchni z asfaltobetonu 4 + 4 cm na podbudowie z kamienia łamanego 16 - 20 cm i podsypce piaskowej 20 cm.
  Aktualnie lądowisko ma status miejsca do lądowania. Stan techniczny jest bardzo zły. Zniszczona nawierzchnia lądowiska i drogi dojazdowej. Zniszczona instalacja elektryczna zasilania i oświetlenia. Nieczynny kabel sterowniczy. Nie działający wskaźnik wiatru. Brak latarni lotniskowej. Droga dojazdowa to droga wewnętrzna szpitalna o długości ok. 670 mb łącząca lądowisko z droga publiczną również w bardzo złym stanie technicznym.
  II ZAKRES DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ DO WYKONANIA
  Remont lądowiska i drogi dojazdowej będzie realizowany w trybie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę. Remont drogi wewnętrznej nie obejmuje zjazdu do drogi publicznej.
  Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa remontu lądowiska oraz drogi dojazdowej składała się z :
  1. Projektu wykonawczego w poszczególnych branżach - 4 egzemplarze ,
  a. Branża drogowo-lotniskowa:
  - określenie wymiarów lądowiska, opracowanie zagospodarowania lądowiska wraz z rozmieszczeniem oświetlenia nawigacyjnego TLOF i wzrokowego wskaźnika ścieżki podejścia HAPI oraz innych ewentualnych urządzeń nawigacyjnych,
  - konstrukcja podbudowy nawierzchni lądowiska i wewnętrznej drogi dojazdowej o długości ok. 670 m łączącej lądowisko z drogą publiczną,
  - odwodnienie powierzchniowe płyty lądowiska poza jego obszar,
  - oznakowanie poziome,
  - analiza przeszkód lotniczych, wskazanie drzew do wycinki. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględnić rozbiórkę nieczynnego komina o konstrukcji żelbetowej i wysokości 60m,
  - ogrodzenie lądowiska,
  - zabezpieczenie p.poż- zaprojektowanie hydrantu p. poż i jego przyłącza (ok. 100 m) do wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala,

  b. Branża elektryczna:
  - demontaż istniejącego oświetlenia lądowiska i drogi dojazdowej, wskaźnika kierunku wiatru,
  - wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i terenu lądowiska wraz z zasilaniem, oświetlenia nawigacyjnego i wzrokowych pomocy nawigacyjnych, punktów uziemienia technologicznego śmigłowców, zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym, latarni lotniskowej, wymiana rozdzielnicy elektrycznej. Należy przewidzieć sterowanie oświetleniem nawigacyjnym z dyżurki Izby Przyjęć oraz dodatkowo system radiowego załączenia i regulacji oświetlenia nawigacyjnego przez pilota śmigłowca. Zasilanie, oświetlenie, sterowanie wzrokowym wskaźnikiem podejścia HAPI, latarnią lotniskową, wskaźnikiem kierunku wiatru,
  - zaprojektowanie systemu monitoringu lądowiska (kamery dzień/noc, rejestrator, monitor do stałego podglądu umiejscowiony w budynku szpitala).
  2. Przedmiarów robót- 4 egzemplarze dla poszczególnych branż,
  3. Kosztorysów inwestorskich- 4 egzemplarze dla poszczególnych branż,
  4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż- 4 egzemplarze.
  Pozycje wymienione w punktach 1 do 4 powinny być również w wersji elektronicznej na płytce CD.
  Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny zamówienia do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, jeżeli remont będzie wykonywany w terminie powyżej 3 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysów.
  5. Pozwoleń, uzgodnień, opinii wymaganych przepisami. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
  6. Planu ratowniczego lądowiska.
  Zamawiający informuje, że, najbliższe Jastrzębia - Zdroju jest lądowisko LPR- Filia Gliwice. Na lądowisku obsługiwane będą śmigłowce Eurocopter EC 135. Mapę do celów projektowych dostarczy Wykonawcy Zamawijący.
  Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z obiektem objęciem przedmiotem opracowania. Rezygnacja z powyższego jest wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeżeli niewłaściwie oceni zakres opracowań.
  Przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą ?Mapę do celów projektowych dostarczy Wykonawcy Zamawiający.

  I. Wymagania do Wykonawcy:
  Wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 dokumentacje projektowe lądowisk dla śmigłowców o zbliżonym zakresie lub nawierzchni lotniskowych z czego przynajmniej jedno zostało zarejestrowane w ewidencji lądowisk- rejestrze lotnisk.
  II. Wykonawca powinien wykazać możliwość dysponowania wykwalifikowanym personelem w tym:
  1. Projektantem nr 1 posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta w w/w specjalności i wykonał w tym czasie przynajmniej jeden projekt lądowiska lub nawierzchni lotniskowych,
  2. Projektant nr 2 posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, posiadającym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta w w/w specjalności i wykonał w tym czasie przynajmniej jeden projekt oświetlenia nawigacyjnego lądowiska.
  III. Zaleca się oferentowi dokonanie wizji lokalnej lądowiska .
 13. EZ/215/125/2011 na uzyskanie wpisu całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywiln
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  Przedmiotem Zamówienia jest: 1. ocena przez Wykonawcę czy istniejące lądowisko przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie spełnia wymogi niezbędne do wpisu go jako całodobowego lądowiska do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, m.in. wymogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i ochrony środowiska; 2. w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania niezbędnych robót zmierzających do dostosowania istniejącego lądowiska do obowiązujących przepisów, Wykonawca przedstawi rozwiązania dostosowawcze w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego pozwolenie na budowę (jeżeli będzie wymagane); 3. opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ewidencji lądowisk; 4. uzyskanie wpisu całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego..
 14. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na przebudowę Oddziałów Wewnętrznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na przebudowę Oddziałów Wewnętrznych mieszczących się w Pawilonie D obiektu szpitalnego w Łodzi, ul. Okólna 181.
 15. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROLOGII, ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA ZOZ MSWiA W RZESZOWIE
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Załączniku Nr 8 do przedmiotowej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
 16. Wykonanie dokumentacji budowlanej dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego Oddziału Ratunkowego w Drawsku Pomorskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Drawsko Pomorskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego Oddziału Ratunkowego
  w Drawsku Pomorskim w obszarze działki nr 392/3 obręb 11 na terenie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Dodatkowo przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska i dokumentacji rejestracyjnej lotniczych urządzeń naziemnych.
  Opracowanie należy wykonać na podstawie przyjętych założeń w Koncepcji Programowo- przestrzennej i w Programie Funkcjonalno-użytkowym dla przedmiotowego zadania.
  W celu realizacji zadania należy wykonać następujące dokumentacje:
  - Projekty budowlane niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  - Projekty wykonawcze i technologiczne w celu prawidłowego wykonania robót.

  W zakresie niezbędnych Projektów budowlanych należy wykonać projekty:
  a) Projekt zagospodarowania terenu.
  b) Projekt rozbiórek.
  c) Projekt budowlany architektury.
  d) Projekt budowlany konstrukcji.
  e) Projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej.
  f) Promet budowlany instalacji wodnej.
  g) Projekt budowlany instalacji elektrycznych oświetlenia terenu, oświetlenia przeszkodowego i oświetlenia nawigacyjnego lotniska.
  h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  i) Kosztorys inwestorski.
  j) Przedmiary robót.
  Projekty budowlane należy wykonać zgodnie z art. 33, 34 ustawy prawo budowlane (DZ.U.
  z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póź. zmianami) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. Nr 120 poz.1133 z późn. zm.). Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę należeć będzie do zakresu Projektanta.

  Dokumentacja wykonawcza i technologiczna

  Należy opracować dokumentację wykonawczą obejmującą w szczególności:
  a) projekt zagospodarowania terenu obejmujący następujące branże:
  - rozbiórki istniejących przeszkód w tym rozbiórka istniejącego budynku administracji;
  - projekt wycinki drzew i krzewów.
  - architektura;
  - architektura krajobrazu z rozwiązaniami małej architektury
  - konstrukcja,
  - drogowa,
  b) projekty wykonawcze instalacji :
  - sieci i instalacje wodociągowe,
  - sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
  c) projekty instalacji elektrycznych wraz z obliczeniami:
  - rozdzielnia bezpiecznikowa,
  - sieci n/n i oświetlenie zewnętrzne,
  - przyłącza teletechniczne.
  - instalacja monitoringu lądowiska,
  - instalacja oświetlenia zewnętrznego lądowiska,
  - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230 V,
  - instalacja siły,
  - instalacja sygnalizacji świetlnej dla helikopterów,
  - instalacja oświetlenia przeszkodowego instalacja ochrony od porażeń,
  - instalacja połączeń wyrównawczych,
  - instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,
  - projekty instalacji niskopradowych,
  - instalacja uziemień,
  d) Inne niezbędne opracowania.

  W zakresie Projektanta należeć będzie również przygotowanie :
  a) Dokumentacji rejestracyjnej lądowiska
  b) Dokumentacji rejestracyjnej naziemnych urządzeń lotniczych.
  Ad a) Zakres opracowania musi zawierać min.:
  - dane zarządzającego oraz głównego użytkownika lądowiska z danymi teleadresowymi;
  - współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84);
  - położenie lądowiska w stosunku do najbliższej miejscowości (kierunek i odległość), ewentualnie położenie w stosunku do charakterystycznego obiektu;
  - przeznaczenie lądowiska (określenie typów statków powietrznych mogących na nim przeprowadzać operacje lotnicze).
  - dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydany przez właściwą, ze względu na miejsce położenia lądowiska, jednostkę samorządu terytorialnego;
  - mapę wykonaną w skali 1:5000 ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód lotniczych w promieniu 1 km od środka pola wzlotów;
  - rysunki profili pól wznoszenia i podejścia wykonane w skali poziomej 1: 5.000 lub 1 : 2.000 i w skali pionowej 1 : 1.000, 1 : 500 lub 1 : 200
  - pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w nawiązaniu do wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko;
  - instrukcje operacyjną lądowiska
  - pisemne oświadczenie, że lądowisko nadaje się do ruchu lotniczego w zakresie ustalonym w instrukcji operacyjnej lądowiska,
  - pisemne oświadczenie że ubytkowanie lądowiska przez statki powietrzne nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.
  - Inne niezbędne dokumenty.

  Ad b)
  Dokumentację tą należy wykonać dla stałych urządzeń naziemnych , jeżeli mają być używane dłużej niż 6 miesięcy. Są to między innymi takie urządzenia jak:
  - urządzenia radiokomunikacyjne;
  - urządzenia radiolokacyjne;
  - urządzenia radionawigacyjne;
  - wzrokowe pomoce nawigacyjne;
  - automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych.
  Zakres opracowania musi zawierać:
  1. kategorie urządzenia z następującymi informacjami:,
  - dane osoby zakładającej urządzenie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;
  - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;
  - współrzędne geograficzne zainstalowanego urządzenia;
  - nazwę producenta urządzenia;
  - numer fabryczny urządzenia.
  2. określenie przeznaczenia urządzenia;
  3. nazwę i typ urządzenia;
  4. zestaw roboczy wchodzący w skład urządzenia;
  5. datę rozpoczęcia funkcjonowania urządzenia;
  6. przewidywany okres eksploatacji urządzenia;
  7. znak rozpoznawczy przewidziany dla urządzenia;
  8. klasę stanu urządzenia.
  9. nazwę i numer modelu urządzenia,
  10. typ urządzenia,
  11. zakres i sposoby strojenia urządzenia,
  12. siatkę częstotliwości urządzenia,
  13. oznaczenie rodzaju emisji,
  14. dostępne rodzaje pracy urządzenia i formaty jego sygnałów;
  15. określenie mocy średniej sygnału dla urządzeń promieniujących falą ciągłą lub dla urządzeń impulsowych;
  16. określenie czułości odbiornika;
  17. określenie danych technicznych anteny odbiornika;
  18. i inne niezbędne informacje.
  Przedmiotowe dokumentacje musi spełnić warunki określone w:
  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U.2004 nr 118, poz. 1238)
  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych (Dz.U. nr 119, poz. 1247).

  Dodatkowo w zakresie obowiązków Projektanta będzie:
  - Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym m.in. rejestracja lądowiska oraz naziemnych urządzeń lotniczych,
  - Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Zamawiający dostarczy Projektantowi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w następujących ilościach:
  - Dokumentacja w ilości 6 egzemplarzy wersji papierowej (oprócz pozycji i), którą należy dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy papierowych), oraz wersję elektroniczną w formacie word, exel, pdf, JPG.)
  - Dokumentacja z pkt. Wykonawczą w ilości 4 egzemplarzy wersji papierowej, oraz wersję elektroniczną w formacie word, exel, pdf, JPG.)
 17. OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY LĄDOWISKA, W TYM PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, PŁYTY LĄDOWISKA, DROGI ŁĄCZĄCEJ LĄDOWISKO Z SOR I CU, PROJEKT NAWIGACJI NOCNEJ ORAZ OŚWIETLENIA LĄDOWISKA WRAZ Z KOSZTORYSEM INWESTORSKIM
  Zamawiający: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
  I WYKONAWCZEGO BUDOWY LĄDOWISKA, W TYM PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, PŁYTY LĄDOWISKA, DROGI ŁĄCZĄCEJ LĄDOWISKO Z SOR I CU, PROJEKT NAWIGACJI NOCNEJ ORAZ OŚWIETLENIA LĄDOWISKA WRAZ
  Z KOSZTORYSEM INWESTORSKIM
 18. Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego pełnobranżowego rozbudowy i modernizacji Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego pełnobranżowego rozbudowy i modernizacji Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
 19. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na zadanie pod nazwą Lądowisko dla helikopterów lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na zadanie pod nazwą Lądowisko dla helikopterów lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego
 20. Usługi wykonania projektu budowlano-wykonawczego modernizacji i przebudowy Oddziałów, instalacji wentylacji i klimatyzacji dla sali porodowej oraz instalacji wody lodowej dla zespołów klimatyzacyjnych w budynku A Zamawiającego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, Rzeszów
  Modernizacja i przebudowa pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na II i III piętrze budynku A Zamawiającego.
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania projektu budowlano-wykonawczego :
  - modernizacji i przebudowy Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną;
  - modernizacji i przebudowy Zespołu Zabiegowego na Oddziale Chirurgii Szczękowej;
  - instalacji wentylacji i klimatyzacji dla sali porodowej;
  - instalacji wody lodowej dla zespołów klimatyzacyjnych, w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

  Szczegóły przedstawia załączony Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1, będący integralną częścią SIWZ.
  Kategoria CPC:12
 21. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy bloku operacyjnego w Pawilonie I Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Kamienna Góra
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie