Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Marcin

w KRS

Marcin Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Paskart Jerzy Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Musiał Robert Ryszard
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Musiał Robert Ryszard
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Musiał Robert Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Trzebnickie Sady Sp. Z O.O., Trzebnica − KRS 0000399678
 2. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów J. Paskart, A. Paskart - Zawadzka Spółka Partnerska, Wrocław − KRS 0000520963
 3. Klub Sportowy Spr Chrobry S.A., Głogów − KRS 0000627634
 4. Miejskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Chrobry, Głogów − KRS 0000623509
 5. Obywatelskie Porozumienie Samorządowe - Głogów, Głogów − KRS 0000308905
 6. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Chrobry Głogów, Głogów − KRS 0000071119
 7. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000053772

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aquaco 2 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000423765
 2. Aquaco 3 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000425509
 3. Aquaco Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000340879
 4. Aquapark Bydgoszcz-myślęcinek Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Bydgoszcz − KRS 0000320837
 5. Atm Inwestycje Sp. Z O.O., Bielany Wrocławskie − KRS 0000298851
 6. Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000237382
 7. Miastoproeko Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000411475
 8. Park Wodny W Rudzie Śląskiej Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000264786
 9. S.d.m. Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000137878

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów szkolno-basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Urząd Gminy Cmolas, Cmolas
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów szkolno-basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, tj.: ETAP I: 1.1 Prace projektowe wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową obejmujące: 1) Ocenę obiektów i instalacji objętych pracami projektowymi wraz
  z niezbędnymi czynnościami pomiarowymi, 2) Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją,
  3) Opracowanie koncepcji projektowej - 2 egzemplarze, 4) Materiały do decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego - 2 egz., 5) Mapę do celów projektowych, 6) Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U.
  z 27.04.2012r. poz. 462) - 5 egzemplarzy. W zakres którego wchodzi: - projekt zagospodarowania działki, - projekt architektoniczno - budowlany, 7) Projekty wykonawcze branżowe (po
  3 egzemplarze), 8) Przedmiary robót (oddzielnie w poszczególnych branżach i zakresach) - po
  1 egzemplarzu, 9) Kosztorysy inwestorskie (z podziałem jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - po
  1 egzemplarzu, 10) Audyt energetyczny (2 egzemplarze), 11) Specyfikacje techniczne warunków
  i odbioru robót, 12) Wersja elektroniczna opracowań od pkt 3-11 w plikach PDF, 13) Remont (modernizacja) Krytej Pływalni: a) materiały do zgłoszenia z art. 29 prawa budowlanego, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) wersja elektroniczna opracowania od pkt a - c w plikach PDF.
  1.2 W zakres objęty opracowaniem wchodzą następujące zadania: 1) Montaż inwertera sieciowego wraz z układem zarządzania energią elektryczną w obiekcie dla instalacji fotowoltaicznej (30 KW),
  2) Kaskadowy układ 5-ciu kogeneratorów wraz z układami umożliwiającymi współpracę z solarami, fotowoltaiką i kotłami, 3) Wymiana dwóch kotłów (2x460 kW) na kotły kondensacyjne o mocy zmniejszonej do ok. 600 kW wraz z układem kominowym i układami towarzyszącymi w tym układem odzysku ciepła, 4) Modernizacja układu przesyłu ciepła kotłownia - basen, 5) Instalacja CWU na potrzeby szkoły, 6) Oświetlenie ledowe na basenie i zewnętrzne wokół obiektów szkolno-basenowych, 7) Wymiana pomp obiegowych i filtrów na basenie na energooszczędne,
  8) Maszynownia chłodnicza - układ adsorpcji na cele osuszania hali sportowej wraz z centralą osuszania, 9) System zarządzania energią, 10) Remont (modernizacja) Krytej Pływalni w Cmolasie polegający na: a) Wanna Arena lub jacuzzi wolnostojące, bicze wodne, gejzery na niecce basenowej, b) Remont sauny suchej, c) Siłownia zewnętrzna i wewnętrzna, d) Malowanie konstrukcji pływalni,
  e) Uszczelnienie dachu, f) Wyposażenie pływalni. Wykonawca będzie zobowiązany przed przystąpieniem do prac projektowych zatwierdzić koncepcję projektową u Zamawiającego.
  Uwaga: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: - wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, - doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
  ETAP II: 1.3 Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji według następujących zasad: 1) Wykonawca koncepcji i dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 2) Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych do ich zakończenia na wezwanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym wezwanie zamawiającego powinno być przekazane pisemnie, przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 3) Nadzór autorski wynikły z poprawy błędów Wykonawca będzie pełnił w ramach kosztów opracowania projektu.

Inne osoby dla Kozyra (174 osoby):