Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Sławomir Jacek

w KRS

Sławomir Jacek Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sławomir
Drugie imię:Jacek
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Prochowice (Dolnośląskie)
Przetargi:63 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodzik Mariusz, Kozyra Zygmunt Czesław, Sikorska Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zaborowski Eugeniusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz Bis Sp. Z O.O., Prochowice − KRS 0000219404
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Hemiz Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Prochowice − KRS 0000133554
 3. Tartak Prochowice Sp. Z O.O., Lisowice − KRS 0000175408
 4. Wezi-tec Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000158729
 5. Wod-bruk Sp. Z O.O., Prochowice − KRS 0000649655
 6. Wodrokan Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000639325

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O. W Prochowicach, Prochowice − KRS 0000154258

Powiązane przetargi (63 szt.):
 1. Przebudowa pobocza drogi w celu wykonania chodnika w miejscowości Zakrzów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg na terenie miasta i gminy Środa Śląska oraz budowa chodników w miejscowości Rzeczyca”
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia i przedmiaru robót stanowiących załącznik do SIWZ.
  Część 1
  „Przebudowa pobocza w celu wykonania chodnika w miejscowości Zakrzów ” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg na terenie miasta i gminy Środa Śl”
  Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej i kosztorysowej który obejmuje
  Przebudowa pobocza w celu wykonania chodnika w miejscowości Zakrzów . Łączna długość 372 m.
  W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót:
  roboty ziemne korytowanie pod chodnik na pow. 525 m2
  podbudowa z kruszywa kamiennego 711 m2
  Nawierzchnia chodników z kostki betonowej (szarej) na pow. 432 m2
  wjazdy z kostki ciemno szarej 279 m2
  Krawężniki betonowe 15x30, h=12 cm 383 m
  Obrzeża betonowe 8x30 na dł. 328 m
  Pobocza ulepszone – humus z obsianiem trawą na pow. 370 m2.

  Część 2
  Budowa chodników w miejscowości Rzeczyca
  Łączna długość 676 m.
  W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót:
  roboty ziemne korytowanie pod chodnik na pow. 1287 m2
  podbudowa z kruszywa kamiennego 1102 m2
  Nawierzchnia chodników z kostki betonowej (szarej) na pow. 862 m2
  wjazdy z kostki ciemno szarej 240 m2
  Krawężniki betonowe 15x30, h=12 cm 756 m
  Obrzeża betonowe 8x30 na dł. 636 m
  Pobocza ulepszone – humus z obsianiem trawą na pow. 600 m2.

  Miejsce składowania i koszt utylizacji gruntu oferent wyceni indywidualnie.
  Koszt organizacji ruchu zastępczego należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
  Oferent do oferty dołączy kosztorys uproszczony w dniu podpisania umowy oferent dołącza kosztorys szczegółowy wraz z czynnikami cenotwórczymi R- robocizna, Z – zysk, Kp – koszty pośrednie, M – materiał. Rozliczenie kosztorysowe.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, opisem przedmiotu zamówienia umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączony do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakrzów i Rzeczyca – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
  1) Przedmiary robót.
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3) Opis przedmiotu zamówienia Zakrzów Rzeczyca
  Podane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
  W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.
  Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  Obowiązki dotyczące zatrudnienia:
  1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na PRZEBUDOWĘ POBOCZA W CELU WYKONANIA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI Zakrzów i Rzeczyca musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj:
  co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat w tym:
  1) co najmniej 5 pracowników do robót brukarskich - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Sposób dokumentowania zatrudnienia:
  a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
  b)oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
  c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1.
  Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego).
  W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.
 2. Przebudowa ul. Akacjowej, przebudowa ul. Klonowej w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Północnego w Środzie Śląskiej”
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, który obejmuje:
  Część nr 1
  Przebudowa ul. Akacjowej wykonania jezdni i chodnika w miejscowości Środa Śląska w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Północnego w Środzie Śląskiej”
  Ulica Akacjowa, długość ul. Akacjowej 86,70 m.
  W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót:
  Nawierzchnia ulic z kostki betonowej (szarej) na pow. 433,00 m2
  Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej (ciemnoszarej) na pow. 30,00 m2
  Nawierzchnia chodników,z kostki betonowej (szarej) na pow. 100,05m2
  Krawężniki betonowe 15x30, h=12 cm 190,00 m
  Obrzeża betonowe 8x30 na dł. 71,70 m
  Pobocza ulepszone – humus z obsianiem trawą na pow. 174 m2
  Część nr 2
  Przebudowa ul. Klonowej – wykonanie ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Środa Śląska w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Północnego w Środzie Śląskiej”
  Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, który obejmuje:
  Ulica Klonowa, długość ul. Klonowej 145 m.
  W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót:
  Nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej (szarej) na pow. 580,00 m2
  Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej (ciemnoszarej) na pow. 39,00 m2
  Krawężniki betonowe 15x30, h=12 cm 290,00 m
  Pobocza ulepszone – humus z obsianiem trawą na pow. 72,50 m2

  Miejsce składowania i koszt utylizacji gruntu oferent wyceni indywidualnie.
  Koszt organizacji ruchu zastępczego należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
  Oferent do oferty dołączy kosztorys uproszczony w dniu podpisania umowy oferent dołącza kosztorys szczegółowy wraz z czynnikami cenotwórczymi R- robocizna, Z – zysk, Kp – koszty pośrednie, M – materiał. Rozliczenie kosztorysowe.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, opisem przedmiotu zamówienia umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączony do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
  1) Przedmiary robót.
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3) Opis przedmiotu zamówienia Zakrzów Rzeczyca
  Podane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
  W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.
  Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  Obowiązki dotyczące zatrudnienia: (dotyczy części 1 i części 2)
  1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na Przebudowa ul. Akacjowej, przebudowa ul. Klonowej w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Północnego w Środzie Śląskiej” musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj:
  co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat - pracowników do robót brukarskich - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Sposób dokumentowania zatrudnienia:
  a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
  b)oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
  c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1.
  Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego).
  W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.
 3. roboty uzupełniające w ramach zadania „Budowa DRÓG OSIEDLA PÓŁNOCNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ” do umowy podstawowej WZP 272-22/16 z dnia 13.07.2016 z WYKONAWCĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE HEMIZ BIS SP. Z O.O., 59-230 PROCHOWICE UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 27 C, OBEJMUJĄCE N/W ZADANIE : 1. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2061 D W MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  roboty uzupełniające w ramach zadania „Budowa DRÓG OSIEDLA PÓŁNOCNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ”
  1. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2061 D W MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI

  Zakres robót :
  - wykonanie krawężników kamiennych – na dł. 135 m,
  - wykonanie obrzeży betonowych na dł. 163 mb
  - chodniki z kostki betonowej szarej163 m2
  - wjazdy z kostki betonowej grafitowej na pow. 116 m2
 4. PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KUNICACH ULICE: KASZTELAŃSKA, RACŁAWICKA, KOSYNIERÓW I MIODOWA – ETAP I – DZ. NR 12/10, 13/30, 13/24, 16/41, 737, 12/7, 13/7, 12/16, 13/19, 16/22.
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Kunicach nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z odwodnieniem, następujących ulic:
  1) ulica Kasztelańska odcinek o długości L=270,63 mb,
  2) ulica Kosynierów dwa odcinki o długości L=92,10 mb oraz L=114,38 mb.
  1.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
  a) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – 0,7113 ha,
  b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycharek – 1193 m2,
  c) cięcie piłą nawierzchni bitumicznych – 18 mb.
  d) rozebranie ścieków z elementów betonowych – 18 mb,
  e) rozebranie ław betonowych pod ściekami – 1,2 m3,
  f) rowek uzupełniający ściek o wymiarach 30x30 – 18 mb.
  2) Koryto i roboty ziemne:
  a) mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni i zjazdów głębokość 20 cm - 3655 m2,
  b) mechaniczne wykonanie koryta całej szer. jezdni i zjazdów za dalsze 20 cm - 3655 m2.
  c) roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na 5 km – 2133,6 m3
  3) Podbudowa:
  a) ulepszone podłoże pod jezdnią i zjazdami z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 20 cm – 3105 m2,
  b) pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą gruntu stabilizowanego cementem – 3105 m2,
  c) podbudowa jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. 20 cm – 2955 m2,
  d) pobocze z pospółki (analogia nawierzchnia żwirowa) o grub. 20 cm – 73 m2.
  4) Nawierzchnie:
  a) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej 840 mb,
  b) krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej – 110 mb,
  c) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej niefazowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 2955 m2.
  5) Odwodnienie - urządzenia odwadniające:
  a) ściek przykrawężnikowy z bloczków betonowych o wymiarach 16x16 cm grub. 14 cm na podsypce cementowo piaskowej – 480 mb,
  b) ściek z prefabrykatów betonowych ( korytka) o grub. 15 cm na podsypce cementowo piaskowej 18 mb,
  c) ława pod ściek przykrawężnikowy betonowa zwykła – 25,1 m3,
  d) roboty ziemne pod studnie rozsączająco retencyjne – 30 m3,
  e) montaż bloku systemowych skrzynek rozsączająco retencyjnych o poj. 9,6 m3 z armaturą towarzyszącą, 2 szt. wylotów drenarskich i poprzecznym sączkiem drenarskim dług. 6 m wraz z armaturą towarzysząca i owinięciem modułu membraną geosyntetyczną – 1 kpl.
  6) Wpusty uliczne:
  a) studzienka ściekowa betonowa 500 mm z osadnikiem – 1 szt.,
  b) kanały z rur PVC o średnicy zew. 200 mm – 8 mb,
  c) regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych – 10 szt,
  d) regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 4 szt,
  e) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 1 szt,
  f) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 10 szt.
  7) Docelowa organizacja ruchu:
  a) słupki do znaków z rur stalowych – 17 szt,
  b) przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 folia I generacji - 7 szt,
  c) przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 folia II generacji - 10 szt.
  8) Tereny zieleni:
  a) rozścielenie ziemi urodzajnej na grubość 15 cm – 90 m3,
  b) wykonanie trawników dywanowych siewem - 3935 m2.
 5. Przebudowa pobocza drogi w celu wykonania chodnika w miejscowości Brodno w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg na terenie miasta i gminy Środa Śląska"
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  „Przebudowa pobocza w celu wykonania chodnika w miejscowości Brodno” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg na terenie miasta i gminy Środa Śl”
  Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej i kosztorysowej który obejmuje
  Przebudowa pobocza w celu wykonania chodnika w miejscowości Brodno . Łączna długość 522 m.
  W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót:
  roboty ziemne korytowanie pod chodnik na pow. 887 m2
  podbudowa z kruszywa kamiennego 820 m2
  Nawierzchnia chodników z kostki betonowej (szarej) na pow. 730 m2
  wjazdy z kostki ciemno szarej 30 m2
  Krawężniki betonowe 15x30, h=12 cm 555 m
  Obrzeża betonowe 8x30 na dł. 507 m
  Pobocza ulepszone – humus z obsianiem trawą na pow. 260 m2.
  Zamawiający przekaże do realizacji zadania kostkę betonowaą szarą w ilości 63 m2 którą należy odliczyć od ksztorysu ofertowego  Miejsce składowania i koszt utylizacji gruntu oferent wyceni indywidualnie.
  Koszt organizacji ruchu zastępczego należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
  Oferent do oferty dołączy kosztorys uproszczony w dniu podpisania umowy oferent dołącza kosztorys szczegółowy wraz z czynnikami cenotwórczymi R- robocizna, Z – zysk, Kp – koszty pośrednie, M – materiał. Rozliczenie kosztorysowe. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
  1) Dokumentacja projektowa.
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3) Przedmiary robót.
  Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
  W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.
  Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.
  Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.
  Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
  Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  Obowiązki dotyczące zatrudnienia:
  1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na Przebudowę ulic: Konwaliowej, Irysowej i Fiołkowej w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej” musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj:
  co najmniej 7 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat w tym:
  1) co najmniej 6 pracowników do robót brukarskich - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia.
  1) co najmniej 1 pracownika do robót sanitarnych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia.

  2. Sposób dokumentowania zatrudnienia:
  a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
  b)oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
  c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1.

  3. Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego).

  4. W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.

 6. Przebudowa dróg we wsi Rakoszyce
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej, który obejmuje ul. Ogrodową w miejscowości Rakoszyce . Długość ul. Ogrodowej 259,30 m. W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót: Nawierzchnia ulic z kostki betonowej (szarej) wraz z wjazdami na pow. 1298,20 m2 Krawężniki betonowe 15x30, h=12 cm 597,70 m Ścieki betonowe prefabrykowane gr 15 cm – 308,20 m Kanalizacja deszczowa - na dł. - 75,30 m Miejsce składowania i koszt utylizacji gruntu oferent wyceni indywidualnie. Koszt organizacji ruchu zastępczego należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązki dotyczące zatrudnienia: 1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na przebudowę dróg we wsi Rakoszyce musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 8 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat w tym: 1) co najmniej 6 pracowników do robót brukarskich - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 1) co najmniej 2 pracowników do robót sanitarnych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b)oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1. 3. Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). 4. W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - ulica Sportowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Kostomłoty, Kostomłoty
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach – ulica Sportowa. 2 Zakres prac obejmuje: • sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm i długości 430,0m; • przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm i łącznej długości 60,5m;
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udanin
  Zamawiający: Gmina Udanin, Udanin
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udanin. Łączna długość sieci – 411,8 mb, w tym: - wodociąg 267mb, - sieć kanalizacji sanitarnej 144,8 mb. Większość robót realizowana będzie w drodze gminnej - dz. nr 267/2. Na działce prywatnej – działce nr 107, znajduje się studnia rewizyjna, do której będzie włączona projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (dwa odrębne wpięcia – główny kolektor Ø200PVC oraz odgałęzienie Si-K1 Ø160PVC). Na działce prywatnej nr 104/2 (teren drogi dojazdowej do posesji nr 20) zaprojektowano włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, montaż zasuwy sieciowej oraz montaż wodociągu Ø110PVC o długości ok. 34 mb. Projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC-U wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC-U do granic działek nr 149, 150, 151/5, 151/6, 152/1, 153/1, 103/3 i 104/2, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Udaninie, a rozbudowa sieci wodociągowej umożliwi zapewnienie wody do działek jw. oraz dodatkowo do działek nr 566/1, 566/2, 566/3, 566/9 i 98 jak również ochronę ppoż. w rejonie drogi gminnej dz.nr 267/2. Sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącego na działce nr 104/2 wodociągu rozdzielczego Ø110PVC ( włączenie do istniejącego wodociągu na trójnik Ø110/110 PVC-U). Sieć kanalizacji sanitarnej wpięta będzie do istniejącej na działce nr 107 betonowej studni rewizyjnej Si Ø1200. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Udanin obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 2219/2016 z dnia 10.10.2016r. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych stanowi załącznik do siwz. Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót- stanowią one załączniki do siwz. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, nazw itp., które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w projekcie dodaje się słowa: „lub równoważne
 9. Odwodnienie drogi w m. Orsk
  Zamawiający: Gmina Rudna, Rudna
  Odwodnienie drogi w m. Orsk. Zakres robót obejmuje budowę odwodnienia istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej w postaci ścieku prefabrykowanego betonowego n ławie z betonu z którego woda jest odprowadzana poprzez Acodren do projektowanego wpustu i przykanalikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej, czyszczenie i konserwacja rowów pzydrożnych, czyszczenie istniejącego przepustu
 10. budowa odcinka chodnika dla pieszych - od zjazdu z drogi powiatowej nr 2192D do Gminnego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym, zlokalizowanego na dz. nr 28/8 w Tyńcu Legnickim, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D i przebudowa odcinka chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 2183D w Janowicach, gmina Ruja
  Zamawiający: Gmina Ruja, Ruja
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka chodnika dla pieszych o długości 330 m - od zjazdu z drogi powiatowej nr 2192D do Gminnego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym, zlokalizowanego na dz. nr 28/8 w Tyńcu Legnickim, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D i przebudowa odcinka chodnika dla pieszych o długości 83,22 m w drodze powiatowej nr 2183D w Janowicach wraz z wymianą żwirowej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej istniejącego odcinka chodnika o długości 100 m w pasie drogi powiatowej nr 2183D w Janowicach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt techniczny (załącznik nr 9 do siwz), pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 10 do siwz), oraz STWiORB (załącznik nr 8 do siwz) będące załącznikami specyfikacji. Materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wykonawca dla przebudowy chodnika w Janowicach w/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

 11. Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowościach Dzierżkowice i Komorniki, gmina Ruja
  Zamawiający: Gmina Ruja, Ruja
  CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 1 – obejmuje przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej do wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 8A, nr 8B i nr 8C w Dzierżkowicach, zlokalizowanej na działkach nr 402/2 i nr 403 obręb Dzierżkowice o długości: 374,26 m i szerokości jezdni: 3,50 m ÷ 5,00 m, o nawierzchni z mieszanki kamiennej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 2192D stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną numerem geodezyjnym 182/1
  CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2 – obejmuje przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej do wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 66F ÷ 66H i nr 66I ÷ 66K w Komornikach, zlokalizowanej na działce nr 1/30 obręb Komorniki o długości ok. 180 m i szerokości jezdni z nawierzchnią bitumiczną: 5,0 m wraz z chodnikiem dla pieszych o długości: 155 m i szerokości 1,50 m wykonanym z kostki betonowej oraz zjazdem z drogi powiatowej nr 2200D stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną numerem geodezyjnym 248/3
 12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku użyteczności publicznej na terenie boiska sportowego w miejscowości Janowice Duże gmina Krotoszyce
  Zamawiający: Gmina Krotoszyce, Krotoszyce
  Zadanie polega na rozbudowie isteniejącej sici wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o:
  a) budowę sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 PN 16 DN 110 o długości 143 m wraz z odcinkiem DN 90 PE 100 SDR 11 PN 16 o długości 9 m zasilającym hydrant przeciwpożarowy dn 80,
  b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 PVC SDR 34 SN 8 lite o długości 140 m wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi DN 1200 zlokalizowanymi w pasie drogi gminnej zakończone włazem typu Begu D400,
  c) wykonaniu przyłącza wodociągowego za pomocą nawiertki z zasuwą dn 40 pe 100 sdr 17 o długości 21,5 m wraz z zabudowaniem zestawu odcinającego, wodomierz należy pobrać z siedziby Zamawiającego,
  d) wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej dn 160 PVC sdr 34 sn 8 litych o długości 21.5 m wraz z budową studni rewizyjnych tworzywowych dn 425 zakończone włazem D 400.
 13. Budowa dróg osiedlowych w ramach zadań: 1. Budowa dróg Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej 2. Modernizacja mostka w ciągu ul. Orlej w Środzie Śląskiej 3. Przebudowa dróg we wsi Ciechów 4. Budowa dróg Osiedla Północnego w Środzie Śląskiej
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  1. Budowa dróg osiedla zachodniego w Środzie Śląskiej parametry budowanej drogi : - nawierzchnia z kostki betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego w krawężnikach betonowych o dł. 490 m - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm - stabilzacja cementem Rm=2,5 MPa- gr 15cm (z dowozu ) zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm - stabilzacja cementem Rm=2,5 MPa- gr 10m (z dowozu ) chodnik nawierzchnia z kostki betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego w krawężnikach betonowych - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm - stabilzacja cementem Rm=2,5 MPa- gr 10cm (z dowozu ) odwodnienie - do projektowanych wpustów ulicznych - do odbudowanego rowu 2. Modernizacja mostka w ciągu ul. Orlej w Środzie Śląskiej - przedłużenie przepustu na dł. 3m -ścianki czołowe zt 2. - bariery stalowe na dł. 20 m 3. Przebudowa dróg we wsi Ciechów parametry budowanej drogi - ciąg pieszojezdny o dł. 398 m: - nawierzchnia z kostki betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm odwodnienie - do wpustów ulicznych i powierzchniowo powierzchniowe 4. Budowa dróg osiedla Północnego w Środzie Śląskiej parametry budowanej drogi : - nawierzchnia z kostki betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego w krawężnikach betonowych o dł. 405 m - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm - stabilzacja cementem Rm=2,5 MPa- gr 15cm (z dowozu ) zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm - stabilzacja cementem Rm=2,5 MPa- gr 10m (z dowozu ) chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z mailu kamiennego w krawężnikach betonowych - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm - stabilzacja cementem Rm=2,5 MPa- gr 10cm (z dowozu ) odwodnienie - do projektowanych wpustów ulicznych -organizacja ruchu 5. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, przedmiar robót oraz wzór umowy. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1) Dokumentacja projektowa. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Przedmiary robót. 7. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 8. Zamawiający dopuszcza wykonania przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane. 9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 10.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 14. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja p/n /Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce/, obejmująca w podziale na 6 zadań budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dokonał podziału realizacji na 6 zadań (części): Zadanie nr 1: /Budowa sieci wodociągowej na odcinku od węzła WP1 do węzła W8 i sieci kanalizacji sanitarnej od studni Sist1 do studni S7 w miejscowości Królikowice, ul. Dębowa./ Realizacja zadania nr 1 odbędzie się na podstawie projektów pn.: /Sieć wodociągowa fi 160 PEHD w obrębie dz. nr 109, 256/2, 248/2, 248/1, 247, 246 w miejscowości Królikowice, Gmina Kobierzyce/ oraz /Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 PVC w obrębie dz. nr 109, 256/2, 248/2, 248/1, 247, 246 w miejscowości Królikowice, Gmina Kobierzyce/ . Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy wybranego odcinka sieci wodociągowej fi 160 na odcinku od węzła WP1 do węzła W8 (do hydrantu p.poż. HP3) o długości ok. 314,55 m i sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 na odcinku od studni Sist1 do studni S7 o długości ok. 273,92 m w Królikowicach, dz. 109, 256/2, 248/2, 248/1, 247, 246, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 14 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: A1) Projekt budowlany A2) Projekt wykonawczy A3) STWIOR A4) Przedmiar robót A5) Projekt budowlany (sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) A6) Projekt wykonawczy A7) STWIOR A8) Przedmiar robót A9) Zastępcza organizacja ruchu oraz odbudowa nawierzchni dla zad. wod. i kan. A10) Specyfikacja materiałowa dla zad. wod. i kan. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: ECOTEQ I. Bors, R. Flis Sp. J z siedzibą 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14, i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. UWAGA Zamawiający zwraca uwagę, że zakres realizacji zadania nie obejmuje całego przedmiotu dokumentacji projektowo-technicznej. Rodzaj drogi przed budową - droga gruntowa. Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę (dot. całej długości realizowanej sieci wod.-kan.): Wykonanie drogi tłuczniowej: Technologia wykonania: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1 Drogę na szerokości 5 m wykonać w następującej konstrukcji: Korytowanie - gł. 40 cm, Warstwa odsączająca piaskowa - gr 15 cm, Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm ( granit, bazalt ) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm. Zadanie nr 2: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Księginice - dokończenie Etapu I oraz budowa wybranego odcinka Etapu II od węzła 17 do węzła 21./ Realizacja zadania nr 2 odbędzie się na podstawie projektów pn.: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Księginice, ul. Ogrodowa, Kwiatowa - Etap I/ oraz /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Księginice, ul. Ogrodowa, Kwiatowa - Etap II./ Zadanie polegać będzie na dokończeniu budowy sieci wodociągowej fi 160 na podstawie projektu sieci wodociągowej - Etap I o długości ok. 164,5 m oraz budowie wybranego odcinka sieci wodociągowej fi 160 na podstawie projektu sieci wodociągowej - Etap II od węzła 17 do węzła 21 (do hydrantu Hp5) o długości ok. 115,0 m w miejscowości Księginice, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 14 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: B1) Projekt budowlany - etap II B2) Projekt budowlany - etap I B3) Projekt wykonawczy - etap II B4) Projekt wykonawczy - etap I B5) STWIOR - etap II B6) STWIOR - etap I B7) Przedmiar robót - etap II B8) Przedmiar robót - etap I Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: P.W. /STAN/ Andrzej Stańkowski z siedzibą Kluczbork ul. Opolska 18, i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. UWAGA Zamawiający zwraca uwagę, że zakres realizacji zadania nie obejmuje całego przedmiotu dokumentacji projektowo-technicznej. Rodzaj drogi przed budową - droga gruntowa. Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę (dot. całej długości realizowanej sieci wod.): Wykonanie drogi tłuczniowej: Technologia wykonania: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1 Drogę na szerokości 5 m wykonać w następującej konstrukcji: Korytowanie - gł. 40 cm, Warstwa odsączająca piaskowa - gr. 15 cm, Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm ( granit, bazalt ) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm. Zadanie 3: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerniki Małe, ul. Olchowa, dz. nr 145/1./ Realizacja zadania nr 3 odbędzie się na podstawie projektu pn.: /Wodociąg w miejscowości Żerniki Małe ul. Olchowa przebiegający przez działkę nr 145/1 obręb Żerniki Małe./ Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Żerniki Małe na dz. nr 145/1 o dł. ok. 63,4 m, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 14 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: C1) Projekt budowlany C2) Projekt wykonawczy C3) STWIOR C4) Przedmiar robót C5) Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego w kategorii I. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: mgr. inż. Zdzisław Żytkiewicz Biuro Inżynierskie Projsan z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Jutrosińska 9 oraz ECO-GEO Robert Chmielewski z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Klonowa 6 B/ 3 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Rodzaj drogi przed budową - droga tłuczniowa (sieć w poboczu drogi tłuczniowej). Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1. W przypadku, gdy budowana sieć znajduje się w poboczu, po zakończonych pracach należy drogę tłuczniową oczyścić z pozostałości po wykopach (humus) i wyrównać warstwą kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm; (na całej szerokości i długości zajętej drogi). Zadanie 4: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rolantowice, dz. nr 125/2 oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny, dz. nr 67./ Realizacja zadania nr 4 odbędzie się na podstawie projektów pn.: /Sieć wodociągowa w miejscowości Rolantowice przebiegająca przez działkę nr 125/2 obręb Rolantowice/ oraz /Sieć wodociągowa w miejscowości Nowiny przebiegająca przez działkę nr 67 obręb Nowiny./ Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Rolantowice, na dz. nr 125/2 o dł. ok. 157,1 m oraz wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Nowiny, dz. nr 67 o dł. ok. 40,00 m, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 14 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: D1) Projekt budowlany (Rolantowice) D2) Projekt wykonawczy D3) STWIOR D4) Przedmiar robót D5) Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego w kategorii I. D6) Projekt budowlany (Nowiny) D7) Projekt wykonawczy D8) STWIOR D9) Przedmiar robót D10) Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego w kategorii I. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: mgr. inż. Zdzisław Żytkiewicz Biuro Inżynierskie Projsan z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Jutrosińska 9, oraz ECO-GEO Robert Chmielewski z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Klonowa 6 B/ 3 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Nowiny: Rodzaj drogi przed budową - droga tłuczniowa (sieć w drodze tłuczniowej). Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1. Na szerokości wykopu odtworzyć nawierzchnię w następującej konstrukcji: Warstwa piasku (zasypka) - zagęścić, Warstwa tłucznia, który przed przystąpieniem do robót został usunięty, Warstwa odsączająca piaskowa - gr. 15 cm, Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm ( granit, bazalt ) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm. Pozostałą część drogi tłuczniowej (poza szerokością wykopu) po zakończonych pracach należy drogę tłuczniową oczyścić z pozostałości po wykopach (humus) i wyrównać warstwą kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm. Rolantowice: brak robót w zakresie budowy drogi. Zadanie 5: /Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Krokusowa, dz. nr 106/1, 108, 109/3, 110/4./ Realizacja zadania nr 5 odbędzie się na podstawie projektu pn.: /Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce/. Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy wybranego odcinka istniejącej sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Krokusowa, na dz. nr 98/3, 106/1, 108, 109/3, 110/4 na odcinku od węzła W1 do węzła W6 o dł. ok. 242,5 m (do hydrantu Hn1) zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 14 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: E1) Projekt Zagospodarowania Terenu E2) Projekt budowlany i Wykonawczy E3) STWIOR E4) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Biuro Projektów /EP ROAD/ Eliza Podkalicka z siedzibą 59-220 Legnica ul. Kard B. Kominka 10/6, i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zadanie 6: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Racławice Wielkie, dz. nr 5 oraz miejscowości Chrzanów dz. nr 183, 184./ Realizacja zadania 6 odbędzie się na podstawie projektów pn.: /Sieć wodociągowa w miejscowości Żerniki Małe ul. Polna - Chrzanów ul. Kobierzycka przebiegająca przez działki nr: 106/1, obr. Żerniki Małe; 5, 16/2, 18, 178, 28, 167 - obr. Racławice Wielkie; 183, 184, 185, 186 - obr. Chrzanów./ Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy wybranych odcinków sieci wodociągowej fi 160: w miejscowości Chrzanów, od węzła 20 do węzła 21, na dz. nr 183, 184 o dł. ok. 111,9 m oraz w miejscowości Racławice Wielkie, od węzła 1 do węzła 3, na działce nr 5 (106/1 - Żerniki Małe) o dł. ok. 212 m, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 14 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: F1) Projekt budowlany F2) Projekt wykonawczy F3) STWIOR F4) Przedmiar robót F5) Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego w kategorii I. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: mgr. inż. Zdzisław Żytkiewicz Biuro Inżynierskie Projsan z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Jutrosińska 9 oraz ECO-GEO Robert Chmielewski z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Klonowa 6 B/ 3 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. UWAGA Zamawiający zwraca uwagę, że zakres realizacji zadania nie obejmuje całego przedmiotu dokumentacji projektowo-technicznej. Chrzanów: Rodzaj drogi przed budową - droga tłuczniowa (sieć w poboczu). Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1. W przypadku, gdy budowana sieć znajduje się w poboczu, po zakończonych pracach należy drogę tłuczniową oczyścić z pozostałości po wykopach (humus) i wyrównać warstwą kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm; (na całej szerokości i długości zajętej drogi). Racławice Wielkie: Rodzaj drogi przed budową - nawierzchnia bitumiczna (sieć w poboczu). Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę: Technologia wykonania w przypadku prowadzenia prac w poboczu: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1. Na szerokości 0,5 m od granicy nawierzchni bitumicznej, należy wykonać podbudowę o następującej konstrukcji: Warstwa odsączająca piaskowa - gr. 15 cm (przed warstwą piasku należy w wykopie umieścić tłuczeń, który przed przystąpieniem do robót został usunięty), Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm (granit, bazalt) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm. W przypadku zniszczenia nawierzchni bitumicznej - odtworzenie o następującej konstrukcji: Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa ścieralna 5 cm z asfaltobetonu 0/12,8) na podbudowie z warstwy kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 30 cm; (na powierzchni uszkodzenia). Do Wykonawcy należy ponadto w zakresie realizacji każdego z zadań: 1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (3 komplety) w skład, której wejdą: mapy geodezyjne powykonawcze potwierdzone w Zasobie Geodezyjnym - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na przedmiotowej budowie, protokoły badań i prób, oświadczenie kierownika budowy, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, 2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, obejmującą w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie, kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych), w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów, pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej; 3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych, 4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, jak również inne koszty towarzyszące tj. np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg przez Wykonawcę, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego, kamerowania (w przypadku kanalizacji sanit.) itd., 5) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i służbami przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań służb eksploatujących sieć, 6) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami, 8) Wykonywane prace należy skoordynować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji, 9) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym i w imieniu Zamawiającego do zgłoszenia rozpoczęcia przedmiotowych robót w Nadzorze budowlanym, 10) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren wyrobiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów (wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane, 11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla obszarów w obrębie inwestycji, 12) Koszty przeprowadzenia czynności odbiorowych leżą po stronie Wykonawcy, 13) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na swój koszt uzyska opinię sanitarną wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wyrażonej zgody na zastosowanie użytych materiałów do wykonania wodociągu. 14) Po wykonaniu zadania (dot. wodociągu) przed włączeniem do sieci, Wykonawca na swój koszt dokona badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez akredytowane laboratorium i przedłoży Zamawiającemu ocenę jakości wody na podstawie sprawozdania z badania wody. 15) Wykonawca na swój koszt przedstawi badanie zagęszczenia gruntu w pasie drogi w obrębie prowadzonej inwestycji. 16) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację odbiorową w 3 egz., w tym 1 oryginał. Na dokumentację odbiorową składa się: a) dziennik budowy, b) decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, c) oświadczenie Kierownika budowy, d) aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, e) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowane materiały, f) ocena jakości wody na podstawie sprawozdań z laboratoryjnych badań wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wykonane przez akredytowane laboratorium (pobór wody przez pracownika akredytowanego przy obecności w miarę możliwości Inspektora Nadzoru). g) protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej szczelności sieci wodociągowej, h) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, i) protokół włączeniowy do sieci podpisany przez przedsiębiorstwo wod.-kan. (obecnie KPWiK Sp. z o. o.), j) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z oświadczeniem o usytuowaniu obiektu budowlanego zgodnie projektem zagospodarowania działki lub terenu sporządzane przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, k) potwierdzenie z Nadzoru budowlanego braku sprzeciwu w/s zamiaru przystąpienia do użytkowania /decyzji pozwolenia na użytkowanie, l) protokół wydajności hydrantów, m) oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu po robotach, oraz że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami, n) oświadczenie Sołtysa miejscowości, w której wykonywana była inwestycja o uporządkowaniu terenu po robotach, o) wydruki zgrzewów (fakultatywne), 17) Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi w Nadzorze budowlanym zakończenie robót oraz uzyska potwierdzenie braku przeciwwskazań do użytkowania, 18) W przypadku zadania nr 1 i 2 (Etap I - zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu w/s zamiaru przystąpienia do użytkowania, Etap II - decyzja pozwolenia na użytkowanie) oraz zadania nr 5 w związku z częściową realizacją zakresu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na rzecz Zamawiającego wszystkich dokumentów, które niezbędne są do uzyskania od Nadzoru budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, 19) W przypadku zadania nr 5 prace budowlane należy skoordynować z budową drogi wykonywaną przez Bielany Megapolis Sp. z o. o. Sp. k., która ma za zadanie rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm wraz z podbudową grubości 40 cm i wykorytowanie. Następnie po wykonaniu prac instalacyjnych przez Wykonawcę, Bielany Megapolis Sp. z o. o. Sp. k. odbuduje nawierzchnię. Prace należy tak skoordynować z robotami prowadzonymi przez Bielany Megapolis Sp. z o. o. Sp. k. (uzgodnić z Bielany Megapolis Sp. z o. o. sp. k. szczegółowy harmonogram prowadzenia prac), aby nie powodowały kolizji ani przestojów w harmonogramie Bielany Megapolis Sp. z o. o. Sp. k. Prace budowlane należy zakończyć do 15.06.2016 r., natomiast uzyskanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie potwierdzenia z Nadzoru budowlanego braku sprzeciwu w/s zamiaru przystąpienia do użytkowania / decyzji pozwolenia na użytkowanie - do dnia 31.08.2016 r. Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wskazuje się w zamówieniu rolę KPWiK Sp. z o. o. Czynny udział KPWiK Sp. z o. o. w trakcie realizacji budowy sieci, poprzez kontrolę i monitoring na etapie realizacji budowy, przekazywanie zaleceń Wykonawcy związanych z użytkowaniem sieci oraz udział w rozruchach i odbiorach końcowych. Terminy związane z koniecznością wykonania prac na czynnych sieciach wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Wykonawca uzgodni z KPWIK. Wpięcia do sieci należy dokonywać pod nadzorem KPWiK Sp. z o. o. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowych zadań uzgadniania była z poprzednim Użytkownikiem sieci (Exprim Sp. z o. o.), z dniem 01.04.2016 r. KPWiK Sp. z o. o. weszło w prawa i obowiązki Użytkownika sieci i rozpoczęło swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Wykonawca, najpóźniej 7 dni przed pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego robót, przekaże kompletną dokumentację powykonawczą zadania wraz z dokumentacją odbiorową do Użytkownika sieci (KPWiK Sp. z o. o.), w celu jej weryfikacji i przygotowania się do odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji. Jeżeli w niniejszej SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w SIWZ. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Gdy wystarczające będą parametry, Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy (sporządzony przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Rozdz. II SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, STWiOR oraz wyceny własnej. Z kosztorysu winna wynikać cena ryczałtowa wpisana do formularza ofertowego. W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym pewnych robót, czynności lub materiałów wynikających z technologii wykonania robót, Zamawiający uzna, że cena ogólna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje te roboty lub czynności i zostaną one wykonane w ramach podanej ceny ryczałtowej, a ich koszt został ujęty w ramach innych pozycji ofertowych. Kosztorys sporządzany jest pomocniczo dla potrzeb upewnienia się co do poprawności wyliczenia ceny oferty oraz późniejszej prawidłowej realizacji i rozliczenia inwestycji).
 15. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY LUBIN
  Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Lubin 1
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Lubin według poszczególnych zadań:Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzeczynie Małym dz.nr 144, 222/7, 280/11.Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chróstniku dz. nr 293, 304/36, 304/37.Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Szklarach Górnych dz. nr 103, 90/1, 90/2, 89/1, 89/3, 88/1, 88/2, 87, 86/4, 86/3, 143/5.Zadanie nr 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zimna Woda dz. nr 204/1, 204/2.Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociągowej Niemstów dz. nr 356.Zadanie nr 6: Budowa sieci wodociągowej Osiek dz. nr 43, 63/2.Zadanie nr 7: Budowa sieci wodociągowej Osiek dz. nr 177/89, 177/79, 177/62.Zadanie nr 8: Budowa sieci wodociągowej Osiek dz. nr 41/10, 23, 13/20,11/4.Opis poszczególnych zadań:Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzeczynie Małym dz. nr 144, 222/7, 280/11.Sieć wodySieć wody Dz90 podejścia do granicy działek (odgałęzienia, przyłącza) Dz40,Budowa sieci wody Dz110 l= 271,4m,Budowa sieci wody Dz90 l= 5,9m,Budowa przyłączy - odgałęzień wody 11 kpl. Dz40 l = 44,3m,Budowa przyłączy - odgałęzień wody 1 kpl. Dz63 l = 3,7m,Zabudowa hydrantów podziemnych 3 kpl.,Sieć wody budowana metodą bezwykopową rura PE 100RC PN 10 SDR17 Dz110, Dz90, odgałęzienia wody z rur PE80 SDR11 PN10 (Dz40, Dz63) budowana wykopem otwartym.Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robót, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie przekopów próbnych, wykopów właściwych z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Wykonanie komór startowych i odbiorczych dla bezwykopowej budowy sieci wody,Budowa sieci wody metodą bezwykopową, Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę,Montaż rurociągów w wykopie otwartym, opasek z nawiertką, odgałęzień, hydrantów wraz z drenażem, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów, znakowania trasy rurociągów taśmą niebieską z drutem lokalizacyjnym,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym lub stalowym.,Sieć kanalizacji sanitarnej,Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 podejścia do granicy działek (odgałęzienia, przyłącza) Dz160,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 PCV l= 249,3m,Budowa - odgałęzień kan. sanit. 1 kpl. Dz200PCV l= 1,0m,Budowa przyłączy - odgałęzień kan. sanit. 11 kpl. Dz160PCV l= 32,6m,Sieć, odgałęzienia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC (Dz200, 160) z wydłużonym kielichem SN8 z uszczelką. Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robot, dostawa materiałów,,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, zdjęcie humusu, wykonanie przekopów próbnych, wykopów właściwych z umocnieniem ścian i odwodnieniem, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Wykonanie podłoża pod rurociągi budowane metodą wykopu otwartego, studnie kanalizacyjne,Montaż rurociągów, studni kanalizacyjnych, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Wykonanie inspekcji grawitacyjnej sieci kamerą TVOdtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chróstniku dz. nr 293, 304/36, 304/37.Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 podejścia do granicy działek (odgałęzienia, przyłącza) Dz160.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 PCV l= 40,3m,Budowa przyłączy - odgałęzień kan. sanit. 2 kpl. Dz160PCV l= 15,5m,Sieć, odgałęzienia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC (Dz200, 160) z wydłużonym kielichem SN8 z uszczelką. Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robot, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie przekopów próbnych, wykopów właściwych z umocnieniem ścian i odwodnieniem, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach
  Wykonanie podłoża pod rurociągi budowane metodą wykopu otwartego, studnie kanalizacyjne,Montaż rurociągów, studni kanalizacyjnych, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów, Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Wykonanie inspekcji grawitacyjnej sieci kamerą TV,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Szklarach Górnych dz. nr 103, 90/1, 90/2, 89/1, 89/3, 88/1, 88/2, 87, 86/4, 86/3, 143/5.Sieć wody Sieć wody Dz90 podejścia do granicy działki (odgałęzienie, przyłącze) Dz40:Budowa sieci wody Dz90PEHD l= 498,3m,Budowa przyłączy - odgałęzień wody 11 kpl. Dz40PEHD,Zabudowa hydrantów nadziemnych 3 kpl.Sieć wody budowana metodą bezwykopową z rur PE 100RC PN 10 SDR17 (Dz90), odgałęzienia wody z rur PE80 SDR11 PN10 (Dz40).Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojeniaOznakowanie robót, dostawa materiałów
  ,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów dla komór startowej i odbiorczej dla bezwykopowej budowy sieci wody z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Budowa sieci wody metodą bezwykopową, ,Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę,Montaż rurociągów w wykopie otwartym, opasek z nawiertką, podejść do hydrantów, odgałęzień, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów, znakowania trasy rurociągów taśmą niebieską z drutem lokalizacyjnym,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym lub stalowym.Sieć kanalizacji sanitarnej,Sieć kanalizacji sanitarnej Dz63, podejścia do granicy działek (odgałęzienie, przyłącze) Dz63:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz63 - 434,10m,Podejście kan. sanitarnej do granicy działki Dz63 - 11kpl.Sieć tłocznej kanalizacji sanitarnej budowana metodą bezwykopową z rur PE 100RC PN 10 SDR17,Odgałęzienia tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej rur PEHD PE80 SDR17 Dz63,dla budowy sieci metodą bezwykopową rury PE 100RC PN 10 SDR17.Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robot, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów dla komór startowej i odbiorczej dla bezwykopowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Wykonanie podłoża pod rurociągi budowane metodą wykopu otwartego,Montaż rurociągów, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów, znakowania trasy rurociągów w wykopie otwartym taśmą brązową z drutem lokalizacyjnym,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.Zadanie nr 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zimna Woda dz. nr 204/1, 204/2.Sieć wody Sieć wody Dz90 podejścia do granicy działki (odgałęzienia, przyłącza) Dz40,Budowa sieci wody Dz90 - 50,0m,,Budowa przyłączy - odgałęzień wody 1 kpl. Dz40 = 4,2m,Sieć wody z rur PE100 SDR17 PN10,odgałęzień z rur PE80 SDR11 PN10Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robót, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie przekopów próbnych, wykopów właściwych z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę,Montaż rurociągów w wykopie otwartym, montaż armatury, odgałęzień,rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów, znakowania trasy rurociągów taśmą niebieską z drutem lokalizacyjnym,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym.Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 podejścia do granicy działki (odgałęzienia, przyłącza) Dz160,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 l= 79,60m,Budowa przyłączy - odgałęzień kan. sanit. 1 kpl. Dz160PCV l= 3,1m,Sieć, odgałęzienia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC (Dz200, 160) z wydłużonym kielichem SN8 z uszczelką. Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robot, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, zdjęcie humusu, wykonanie przekopów próbnych, wykopów właściwych z umocnieniem ścian i odwodnieniem, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Wykonanie podłoża pod rurociągi budowane metodą wykopu otwartego, studnie kanalizacyjne,Montaż rurociągów, studni kanalizacyjnych, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Wykonanie inspekcji grawitacyjnej sieci kamerą TV,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociągowej Niemstów dz. nr 356.Sieć wody Sieć wody Dz90,Budowa sieci wody Dz90 - 56,2m,Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wody,Sieć wody z rur PE 100RC PN 10 SDR17 metoda bezwykopowa budowy sieci.Zakres robót:,Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,robót, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów dla komór startowej i odbiorczej dla bezwykopowej budowy sieci wody, wykopów z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Budowa sieci wody metodą bezwykopową,Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę w miejscach komór roboczych,Montaż rurociągów w wykopie otwartym, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Wykonanie odcięcia i zaślepienia, wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka wodociągu,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym lub stalowym.
  Zadanie nr 6: Budowa sieci wodociągowej Osiek dz. nr 43, 63/2.Sieć wody
  Sieć wody Dz110, przepięcie istniejących przyłączy wody Dz32, Dz40,Budowa sieci wody Dz110 - 188,0m,Przepięcie przyłączy wody 3 kpl. fi32, 1 kpl. Dz40,Zabudowa hydrantu podziemnego 1 kpl.,Wymiana hydrantu nadziemnego 1 kpl.,Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wody,Sieć wody z rur PE 100RC PN 10 SDR17 metoda bezwykopowa budowy sieci.Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robót, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów dla komór startowej i odbiorczej dla bezwykopowej budowy sieci wody, z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Budowa sieci wody metodą bezwykopową, Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę w miejscach komór roboczych,Montaż rurociągów w wykopie otwartym, opasek z nawiertką, odgałęzień, hydrantów wraz z drenażem, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym lub stalowym.Zadanie nr 7: Budowa sieci wodociągowej Osiek dz. nr 177/89, 177/79, 177/62.Sieć wody Sieć wody Dz90, 160,Budowa sieci wody Dz90 - 8,9m,Budowa sieci wody Dz160 - 60,0m,Sieć wody z rur PE 100RC PN 10 SDR17 metoda bezwykopowa budowy sieci.Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robót, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów dla komór startowej i odbiorczej dla bezwykopowej budowy sieci wody z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Budowa sieci wody metodą bezwykopową,Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę w miejscach komór roboczych,Montaż rurociągów w wykopie otwartym, hydrantów wraz z drenażem, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym lub stalowym.
  Zadanie nr 8: Budowa sieci wodociągowej Osiek dz. nr 41/10, 23, 13/20, 11/4.
  Sieć wody Sieć wody Dz110,Budowa sieci wody Dz110 - 93,3m,Zabudowa hydrantu podziemnego 1 kpl.,Sieć wody z rur PE 100RC PN 10 SDR17 metoda bezwykopowa budowy sieci.Zakres robót:Wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia,Oznakowanie robót, dostawa materiałów,Wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów dla komór startowej i odbiorczej dla bezwykopowej budowy sieci wody, z umocnieniem ścian i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach,Budowa sieci wody metodą bezwykopową, Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych pod armaturę w miejscach komór roboczychMontaż rurociągów w wykopie otwartym, odgałęzień, hydrantów wraz z drenażem, rur ochronnych,Wykonanie obsypki rurociągów,Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,Pomiar powykonawczy geodezyjny,Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,Badanie zagęszczenia gruntu,Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,Oznaczenie armatury tabliczki na słupku betonowym lub stalowym.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oddzielnie na każde z w/w zadań.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, w imieniu Zamawiającego do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanieproduktów równoważnych.
  Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach , katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia zgodnie z dokumentacją przetargową.Warunki gwarancji:
  Wymagany okres gwarancji - min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zaś okres rękojmi kończy się z upływem 24 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wody i instalacji kanalizacyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą co najmniej 5- letnie doświadczenie kierownika budowy w branży sanitarnej.Termin płatności za wykonanie zamówienia: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 16. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kunicach ul. Żeglarska, Wioślarska i Regatowa - etap I ulica Żeglarska.
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych oraz sieć kanalizacji deszczowej obejmującej rurociągi, wpusty drogowe, studnie, separator, osadnik w ciągu drogi wewnętrznej ulica Żeglarska w Kunicach w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie użytkowania.
  3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
  a) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - 1080 m2,
  b) pomiary przy liniowych robotach ziemnych - 0,370 km,
  c) ciecie piła nawierzchni bitumicznych - 25 mb,
  2) Roboty ziemne:
  a) roboty ziemne wykonywane koparkami - 1355,55 m3,
  b) ręczne roboty ziemne z transportem urobku do 1 km - 338,8 m3,
  c) dostawa materiału do zasypania elementów konstrukcyjnych - 108,24 m3,
  d) zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste - 900,10 m3
  3) Odwodnienie:
  a) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 11 szt.
  b) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 16 szt.,
  4) Kanalizacja deszczowa:
  a) rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o śr. 160 mm - 11,2 mb,
  b) rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o śr. 315 mm - 165 mb,
  c) rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o śr. 400 mm - 204,5 mb,
  d) studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - 9 szt.,
  e) studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm - 11 szt.,
  f) separator substancji ropopochodnych o wydajności 50 l/s - 1 szt.,
  g) separator zawiesin/osadnik szlamowy o poj. 10 tys. litrów - 1 szt.,
  h) ścieki z prefabrykatów betonowych - 21 mb,
  i) wyloty z kanału z płyt betonowych - 1,8 m2.
  5) Nawierzchnie:
  a) nawierzchnia z mieszanek min. bit. o gr. 5 cm warst. wiąż. (zjazdy) - 44,4 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanek min. bit. o gr. 8 cm warst. wiąż. - 623,3 m2,
  c) nawierzchnia z mieszanek min. bit. o gr. 5 cm warst. scieralna - 667,7 m2,
  d) nawierzchnia z mieszanek min. bit. o gr. 4 cm warst. scieralna - 1080,0 m2.
  6) Pobocza:
  a) nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 44,4 m2.
  7) Roboty wykończeniowe:
  a) krawężniki betonowe wystające 15x30 - 244,8 mb,
  b) krawężniki betonowe najazdowe 15x22 - 18 mb,
  c) ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm - 262,8 mb.

  3.3. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 17. Budowa chodnika ul. 3 maja w Kunicach
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej płukanej szarej z czarnymi pasami na dz. nr 694/3 wzdłuż ulicy 3-go Maja pomiędzy ulicami Kościuszki i Witosa w Kunicach.
  3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
  a) ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bitum. o gr. 6 cm - 137,6m2,
  b) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 10 cm - 12,4m2,,
  c) usunięcie humusu o grubości 15 cm - 478,8 m2,
  d) mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 15 cm - 429,16 m2,
  2) Krawężniki i obrzeża:
  a) krawężniki betonowe 15x30 - 127,05 mb,
  b) krawężniki betonowe obniżone 15x22 - 29,5 mb,
  c) obrzeża betonowe - 264,7 mb.
  3) Chodniki z kostki betonowej:
  a) nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej płukanej szarej z czarnymi pasami grubości 8 cm - 359,75 m2.
  4) Wjazdy do posesji:
  a) nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm - 12,40 m2,
  b) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 20,20 m2.
  5) Elementy odwodnienia:
  a) ściek uliczny z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10 grub. 8 cm - 153,35 mb,
  b) kanały z rur PVC o śr. zew. 200 mm - 15,4 mb,
  c) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm - 4 szt.
  5) Elementy uzbrojenia podziemnego;
  a) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 1 szt.,
  b) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 1 szt.,
  c) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 3 szt.
  3.3. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 18. Budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - budowy pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marciszów w oparciu o:
  a) Dokumentację projektową, która stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji;
  b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , stanowiąca
  załącznik nr 10 do specyfikacji;
  c) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji;
  obejmująca m.in.: wykonanie ok. 573 m kanału o średnicy 200 mm od studni nr S24 (wykonano w I etapie budowy) z przeciskiem pod torami PKP do studni S2 i dalej kanał i przecisk pod drog powiatową nr 2745D (dz. nr 312 obręb Ciechanowice i nr 2 obręb Marciszów) do studni S72 i dalej kanał od studni S72 oraz do studni S92 i S93 i dalej kanał od studni S74 do studni S82 i studni S86.
  Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (PKP, zarząd drogi itp.) konieczne do uzyskania w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
  Planowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji.
 19. Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji dróg parkowych, zakładanie nawierzchni trawiastych oraz mała architektura ogrodowa oraz usługi w zakresie cięć pielęgnacyjnych formowanie koron drzew wycinka drzew, trzebież samosiewów, nasadzenie drzew i krzewów oraz prace porządkowe
 20. Wykonanie robót budowlanych wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zadania: 1. Budowa sieci wodociągowej na dz. 479/3, 94/5, 94/23 obręb Radwanice 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 371/2, 373/16, 373/22, 791/1 obręb Radwanice 3. Budowa sieci wodociągowej na dz. 257/10, 506/2, 256/4 obręb Radwanice
  Zamawiający: Gmina Radwanice, Radwanice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zadania:
  1. Budowa sieci wodociągowej na dz. 479/3, 94/5, 94/23 obręb Radwanice
  2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 371/2, 373/16, 373/22, 791/1 obręb Radwanice
  3. Budowa sieci wodociągowej na dz. 257/10, 506/2, 256/4 obręb Radwanice.
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej na dz. 479/3, 94/5, 94/23 obręb Radwanice. Zakres robót obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej z rur fi 110 PE o długości ok. 180 m i montaż 2 hydrantów ppoż. Wpięcie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej należy wykonać w dz. 479/3 (ul. Przemysłowa) w miejscu wskazanym w projekcie. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.
  Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 371/2, 373/16, 373/22, 791/1 obręb Radwanice. Zakres robót obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej z rur fi 110 PE o długości ok. 230 m i montaż 2 hydrantów ppoż. Wpięcie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej należy wykonać do istniejącej sieci wodociągowej w miejscu wskazanym w projekcie. Zakres robót obejmuje również budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur fi 200 PVC o długości ok. 110 metrów od studni istniejącej (w miejscu wpięcia) do studni S5 oraz z rur fi 160 PVC o łącznej długości ok. 60 metrów. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać według stanu istniejącego.
  Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na dz. 257/10, 506/2, 256/4 obręb Radwanice. Zakres robót obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej z rur fi 110 PE o długości ok. 130 metrów i montaż 2 hydrantów. Wpięcie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej należy wykonać w dz. 256/4 do istniejącej sieci wodociągowej. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać według stanu istniejącego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań został zawarty w dokumentach:
  1) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ
  3) Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.
 21. Urządzenie drogi gminnej w Chwalimierzu z odwodnieniem i oświetleniem
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 22. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdawa
  Zamawiający: Średzka Woda Spółka z o.o., Środa Śląska
 23. Remont chodnika (modernizacja) w pasie drogi powiatowej w miejscowości Ogonowice, gm. Legnickie Pole
  Zamawiający: Wójt Gminy Legnickie Pole, Legnickie Pole
 24. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1230D w miejscowości Osiek - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiat Lubiński, Lubin
 25. Budowa chodnika oraz modernizacja nawierzchni w pasie drogi powiatowej nr 2191D (ul. Jagiellońska) w m. Prochowicach
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
 26. Zagospodarowanie podwórka posesji przy ul. Wrocławskiej 11, 11 A w Środzie Śląskiej na cele parkingu publicznego
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 27. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
 28. Remont drogi gminnej dz. 289 w Rosochatej
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 29. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1230D w miejscowości Osiek
  Zamawiający: Powiat Lubiński, Lubin
 30. Wykonanie drogi dojazdowej z przebudową ramp przeładunkowych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 31. Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach.
  Zamawiający: Gmina Miłkowice, Miłkowice
 32. 1. Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - ul. Szpitalna w Kostomłotach realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty; 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kostomłoty, Kostomłoty
 33. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia
  Zamawiający: Urząd Gminy Kostomłoty, Kostomłoty
 34. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Winnica gmina Krotoszyce
  Zamawiający: Gmina Krotoszyce, Krotoszyce
 35. Remont nawierzchni ścieżek ruchu pieszego na Szlaku Odry oraz budowa Odrzańskiego Placu w centrum Prochowic
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
 36. Remont drogi gminnej w Bieniowicach dz. 298
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 37. Budowa chodnika i zatoki autobusowej z częściowym zarurowaniem rowu przydrożnego w m. Grzybiany, droga powiatowa nr 2198D.
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 38. Remont chodników w obrębie Cmentarza Komunalnego w Prochowicach
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
 39. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM
  Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie
 40. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wrocławskiej i Parkowej w Środzie Śląskiej.
  Zamawiający: Średzka Woda Spółka z o.o., Środa Śląska
 41. Przebudowa ulic gruntowych w miejscowości Ziemnice Gmina Kunice w tym ul. Radosna i ul. Szczęśliwa-etap 1 .
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 42. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wierzchowice.
  Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie
 43. Eksploatacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Kunice.
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 44. Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce - etap V. Przyłącze kanalizacyjne
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
 45. Przebudowa ul. Białoskórniczej wraz z budową parkingu, odwodnieniem i oświetleniem
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 46. Przebudowa nawierzchni chodnika w Szczedrzykowicach
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
 47. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siodłkowice
  Zamawiający: Gmina Dobromierz, Dobromierz
 48. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorniki
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 49. Remont chodnika w ciągu ulicy Zimnej w pasie dróg powiatowych nr 2179D i nr 2199D w Kunicach.
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 50. Budowa kanalizacji sanitarnej w Spalonej ul.Rybińska
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 51. Modernizacja nawierzchni Szlaku Odry wzdłuż ulicy Kochanowskiego w Prochowicach
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
 52. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica - Ziemnice
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 53. Budowa sieci wodociągowej Wilczyce - Szymanowice
  Zamawiający: Gmina Krotoszyce, Krotoszyce
 54. Budowa sieci wodociągowej od ul. Liliowej do ul. Strefowej w Polkowicach
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Polkowice
 55. Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej w Chojnowie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Chojnowie, Chojnów
 56. Sieć kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych - II etap Szklary dolne
  Zamawiający: Gmina Chocianów, Chocianów
 57. Budowa sieci wodociągowej w Uniegoszczy - I etap w ramach realizacji zadnia inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Łuż., Uniegoszcz, Nawojów Śl.
  Zamawiający: Gmina Lubań, Lubań
 58. Remont chodników w Bieniowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2180D
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
 59. UTWORZENIE LOKALI SOCJALNYCH W BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICZNIE
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 60. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty - I etap
  Zamawiający: Urząd Gminy Kostomłoty, Kostomłoty
 61. Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Wągrodnie dz. 178, gm. Ruja.
  Zamawiający: Gmina Ruja, Ruja
 62. Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy
  Zamawiający: Gmina Zagrodno, Zagrodno 52
 63. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul.Jesienna
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica

Inne osoby dla Kozyra (173 osoby):