Kogo reprezentuje osoba

Krawczyk Ryszard Jan

w KRS

Ryszard Jan Krawczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Krawczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie), Krupski Młyn (Śląskie), Tworóg (Śląskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Całka Izabela Sylwia, Ditrich Wojakowska Marlena, Ecler Andrzej, Huczko Bogdan, Huniak Kazimiera, Mietelska Teresa, Mszyca Jacek, Piętka Adam, Szewczyk Jadwiga Zofia, Szymik Katarzyna, Wieder Klaudiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Watoła Alfred Andrzej
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmiel Adam Krzysztof, Imach Joachim Antoni, Jonecko Bernadeta Maria, Krain Józef, Mszyca Jacek, Ozga Jan, Samol Jan Lucjan, Walos Urszula Teresa, Zawiślok Urszula Katarzyna, Ziaja Jerzy Alfons
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugajny Jerzy Jacek, Bugajny Waldemar Andrzej, Czepiec Stanisław, Motyczyński Paweł, Motyczyński Ryszard, Rostek Alois

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Tworogu, Tworóg − KRS 0000111856
 2. Ikm - Finanse Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000190552
 3. Ikm Instal-klima-montaż S.A., Kraków − KRS 0000192685
 4. Indywidualne Biznesowe Doradztwo Finansowe Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000313810
 5. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty, Koty − KRS 0000001100
 6. Miejski Operator Energetyczny S.A., Katowice − KRS 0000421923
 7. Nge Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000482984
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Boruszowicach-hanusku, Boruszowice − KRS 0000082454
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Krupskim Młynie, Krupski Młyn − KRS 0000201281
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Księżym Lesie Gmina Zbrosławice, Księży Las − KRS 0000256881
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Połomii, Połomia − KRS 0000397107
 12. Odnowa Wsi, Połomia − KRS 0000166669
 13. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp. Z O.O., Krupski Młyn − KRS 0000191572
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tworogu, Tworóg − KRS 0000033032
 15. Stowarzyszenie Aldergen, Gliwice − KRS 0000305013
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, Tworóg − KRS 0000337126
 17. Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, Bytom − KRS 0000151083
 18. Tarnogórskie Stowarzyszenie Chirurgii, Tarnowskie Góry − KRS 0000061497
 19. Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne, Tarnowskie Góry − KRS 0000168518
 20. Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Sp. Z O.O., Tworóg − KRS 0000137595

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada − KRS 0000053769
 2. Euro-eko-investment Sp. Z O.O., Knurów − KRS 0000354135
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Tworogu, Tworóg − KRS 0000161358
 4. Klub Sportowy Strzybnica, Tarnowskie Góry − KRS 0000001477
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. Z O.O., Świerklaniec − KRS 0000019110
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik, Tarnowskie Góry − KRS 0000025806

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Przebudowa ulicy Brzozowej - Zakonczenie-II etap.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Brzozowej – Zakończenie – II etap. Inwestycja będzie realizowana na działce Inwestora o nr 740/109. Wg załączonej mapy w projekcie budowlanym odcinek znajduje się w 0+ 000,00 (początek opracowania) – 0+ 084,90 (koniec opracowania). W poprzednim roku został zrealizowany i wykonany I etap przebudowy ulicy Brzozowej, tj.
  a) Brzozowa- Główna
  b) Brzozowa – Boczna.

  Projektowaną przebudowę ulicy Brzozowej zaprojektowano w istniejącym śladzie drogi. Ulicę zaprojektowano o szerokości 5,0m z jednostronnym pochyleniem w kierunku ścieku ulicznego dla odcinka ulicy Brzozowa-Zakończenie. Drogę zaprojektowano o przekroju ulicznym z obustronnymi krawężnikami. Wzdłuż jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze o szerokości 0,50. Projektowana przebudowa odbywa się jedynie na działkach inwestora. Długość przebudowy Dla Brzozowej-Zakończenie wynosi ok.85m. Zjazdy na posesje prywatne znajdujące się przy ulicy Brzozowej odbywać się będą przez projektowane pobocze utwardzone. W miejscu istniejących zjazdów należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100cm.
 2. SYSTEMATYCZNE DOSTAWY WODOMIERZY I NAKŁADEK DO ODCZYTU RADIOWEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH TWORÓG SP. Z O.O..
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., Tworóg
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: - wodomierzy o średnicach nominalnych od DN 15 do DN 100 w ilości 1524 szt. - nakładek do odczytu radiowego w ilości 1500 szt. w okresie od 01.06.2016r. do 30.09.2018r.
 3. Opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opróżnianiu pojemników na psie odchody rozstawionych na terenie miasta Gliwice.
  Zakres prac:
  1. Wykonawca opróżniał będzie (i wyposażał w foliowe worki) 202 szt. pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
  2. Pojemniki opróżniane będą trzy razy w tygodniu: w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 5.00 do 9.00. Wykonawca utrzymywał będzie czystość w promieniu 2 m od pojemników oraz usuwał usterki i dokonywał bieżących napraw pojemników.
  3. Poprzez opróżnienie pojemnika należy rozumieć: jednokrotne usunięcie odpadów z wnętrza danego pojemnika.
  4. Wykonawca zapewni stałą łączność telefoniczną z Zamawiającym, jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz ze służbami miejskimi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5.Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną.
  6. Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby opróżnień pojemników w ciągu miesiąca o maksymalnie 500 opróżnień miesięcznie.
  W takiej sytuacji wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie adekwatnie zwiększone.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy interwencyjnego opróżnienia pojemników. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych opróżnień.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji pojemników. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie pojemnik we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia.
  9. W przypadku zmniejszenia liczby opróżnianych pojemników (np. poprzez kradzież, zniszczenie), wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy zostanie adekwatnie zmniejszone
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Przedmiotem zamówienia jest gospodarka odpadami w zakresie: Zakres 1A - świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów. Zakres 1B - zakupu usług dodatkowych (art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach): a) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych ponad limit w zależności od rodzaju pojemnika/worka: worek 80-120l; pojemnik 120 l; pojemnik 240 l; pojemnik 1100 l; b) odbiór i zagospodarowanie (z podstawieniem kontenera) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie wraz z ich zagospodarowaniem (załadunek leży po stronie mieszkańca); c) odbiór i zagospodarowanie worków (big bag) przeznaczonych na odpady budowla-ne i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie o objętości 0,5 m3 i 1,0 m3. W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tworóg, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest obowiązany przekazać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do instalacji posiadającej status regionalnej lub w przypadkach prawnie określonych do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu II w skład którego wchodzi Gmina Tworóg na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na odpady: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, 3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 4) metal, 5) szkło, 6) odpady ulegające biodegradacji, 7) popiół i żużel paleniskowy. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Tomach II-IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Przedmiotem zamówienia lub Usługą. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 wraz z późn. zm., rozporzą-dzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)..
 5. Przebudowa istniejących toalet w budynku Urzędu Gminy w Tworogu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe związane z przebudową istniejących toalet w budynku Urzędu Gminy Tworóg obejmujące: przebudowę instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej; wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania; montaż nowej stolarki drzwiowej; ułożenie nowych okładzin ściennych i podłogowych wykonanie nowej posadzki; montaż nowych ścian działowych i sufitów podwieszanych; zakup i montaż wyposażenia łazienek; roboty malarskie; Uwaga: Przygotowując ofertę, Wykonawca winien zwrócić uwagę aby oferowane wyposażenie stanowiło spójną całość, tzn. aby poszczególne elementy np. ceramika łazienkowa w poszczególnych pomieszczeniach pochodziła z jednej serii jednego producenta, ewentualnie tak winien dopasować różne serie aby tworzyły spójną całość. Przed wbudowaniem należy przedstawić próbki materiałów Zamawiającemu. Ostateczne decyzja o wyborze elementów należy do Zamawiającego. Wykonawca przed zakupem wyposażenia oraz armatury winien uzyskać akceptację Zamawiającego co do jakości, kolorystyki i rodzaju..
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Zakres usług obejmuje między innymi: świadczenie usługi
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
  terenie gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów, zakup usług dodatkowych (art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i
  porządku w gminach):odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych ponad limit w zależności od
  rodzaju pojemnika/worka: za worek 80/120l, za pojemnik 120 l, za pojemnik 240 l, za pojemnik 1100 l, odbiór i zagospodarowanie (z
  podstawieniem kontenera) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie wraz z ich
  zagospodarowaniem (załadunek leży po stronie mieszkańca) wydzierżawienie, odbiór i zagospodarowanie worków (big bag)
  przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie o objętości 0,5 m3 i 1,0 m3. W zakresie
  zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości
  położonych na terenie gminy Tworóg, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami:
  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), uchwały
  Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla
  Województwa Śląskiego 2014, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z
  2013 r. poz. 21). Wykonawca jest obowiązany przekazać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do instalacji posiadającej
  status regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu II w skład którego wchodzi Gmina
  Tworóg - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 (zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2/2012r. z dnia
  24 sierpnia 2012 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Odbiór
  odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na odpady: zmieszane odpady komunalne,papier, tworzywa
  sztuczne, opakowania wielomateriałowe,metal,szkło, popiół i żużel paleniskowy. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków
  Wykonawcy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która
  stanowi integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią ust. 2, a w
  szczególności przyjmuje na siebie obowiązek: osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
  odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), obsługi gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK) terminowe
  przekazywanie raportów miesięcznych i sprawozdań kwartalnych.
 7. Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ul. Tarnogórskiej - ETAP II węzeł 7-23
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniami podłączeń domowych w miejscowości Potępa przy ulicy Tarnogórskiej, określoną w projekcie budowlanym jako ETAP II od węzła nr 7 do węzła nr 23, w tym budowa sieci wodociągowej o długości 449,53 m, z czego 259,32 m sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 110 mm, 188,51 mm o średnicy zewnętrznej 160 mm a 1,7 m o średnicy zewnętrznej 90 mm oraz trzech przyłączy wodociągowych a także roboty naprawcze - odtworzenie nawierzchni chodnika oraz wszelkie roboty przygotowawcze, wykończeniowe i porządkowe, zorganizowanie placu budowy ,obsługę geodezyjną wraz z dokumentacja powykonawczą, odwodnienie wykopów, próby wodne, zagęszczenie gruntu, płukanie wodociągu, dezynfekcja wodociągu, badania wody przez Sanepid, ewentualne badania zagęszczenia gruntu, organizację ruchu na czas prowadzenia robót , koszty zajęcia pasa drogowego, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz oraz kompletna dokumentacja techniczna. Zamawiający zwraca uwagę, ze dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres prac, niż zakres objęty niniejszym postępowaniem
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Zakres usług obejmuje między innymi: świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów. W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tworóg, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia /Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014/, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca jest obowiązany przekazać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do instalacji posiadającej status regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu II w skład którego wchodzi Gmina Tworóg - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 (zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2/2012r. z dnia 24 sierpnia 2012 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) ), Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na odpady: zmieszane odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji, popiół i żużel paleniskowy. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią ust. 2, a w szczególności przyjmuje na siebie obowiązek: osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), obsługi gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK) terminowe przekazywanie raportów miesięcznych i sprawozdań kwartalnych..
 9. Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje wykonanie czynności mających na celu zapewnienie zdolności posiadanych przez Gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, polegających na: - eksploatacji oraz bieżącym utrzymaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Krupski Młyn, - eksploatacji oczyszczalni w Krupskim Młynie, - eksploatacji oczyszczalni ścieków Ziętek, - eksploatacji przepompowni ścieków w Krupskim Młynie, ul. Zawadzkiego 3 - eksploatacji przepompowni ścieków w Krupskim Młynie, ul. Leśmiana - eksploatacji przepompowni ścieków w Krupskim Młynie, ul. Główna - eksploatacji przepompowni ścieków w Potępie, - eksploatacji Ujęcia Wody Krupski Młyn, - eksploatacji Ujęcia Wody Koty-Wesoła, - eksploatacji Ujęcia Wody Potępa przy ul. Sportowej, - eksploatacji Ujęcia Wody Ziętek, - eksploatacji Ujęcia Wody dla działek w Potępie (Rejon IV), - eksploatacji sieci wodociągowych dostarczających wodę dla użytkowników ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Krupski Młyn, - dostawie wody przeznaczonej do spożycia o odpowiedniej jakości i ciśnieniu umożliwiającym jej czerpanie, - odprowadzaniu ścieków komunalnych poprzez przyjmowanie ścieków od pierwszej studzienki wraz z tą studzienką do ujścia, - dokonywania i ewidencjonowania odczytów liczników wody u odbiorców usług
 10. Przebudowa cmentarza komunalnego w Tworogu..
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Planowana inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego z budową kolumbarium. W projekcie rozbudowy rozplanowano sektory grzebalne z podziałem na groby ziemne pojedyncze. Układ projektowanych grobów nawiązuje do istniejącego układu pól grzebalnych. Główną aleję zaprojektowano jako kontynuację istniejącej alei. Kolumbarium z placem zlokalizowano przy istniejącej kaplicy cmentarnej wzdłuż ogrodzenia. Przęsła ogrodzenia znajdujące się na granicy cmentarza istniejącego i terenu rozbudowy zostaną zdemontowane i wykorzystane do ogrodzenia wschodniej, zachodniej i części południo-wej granicy rozbudowanego cmentarza. Na pozostałej części południowej granicy zapro-jektowano nowe ogrodzenie. Pozostała część południowej granicy ogrodzona nowymi przęsłami z siatki stalowej. Nawierzchnie alei projektuje się z kostki betonowej, natomiast plac przed kolumbarium z kostki granitowej...
 11. Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., instalacji gazowej oraz wykonanie układu solarnego.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Budynek gminnego przedszkola jest budynkiem parterowym, całkowicie podpiwniczonym, konstrukcji tradycyjnej. Modernizacja budynku podyktowana jest jego stanem technicznym. Konsekwencją braku docieplenia budynku oraz starej wyeksploatowanej kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania są wysokie koszty użytkowania obiektu, a także niedogrzanie obiektu przy silniejszych mrozach. Kompleksowa termomodernizacja przedszkola będzie obejmować wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę instalacji odgromowej wykonaniem drenażu opaskowego oraz wymianę instalacji c.o., instalacji gazowej wraz z kotłem oraz montaż ukł. solarnego. Prace związane z ukł. solarnym zostały objęte umową o przyznanie pomocy w ramach działania 321 (Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) dla operacji (Termomodernizacja przedszkola w Tworogu) nr 00002-6921-UM1200002/10 z dnia 21 grudnia 2011r. w ramach, której zostanie zakupiony i zamontowany ukł. kolektorów solarnych firmy GALMET KSG 26 Premium 4x2,6 m2 oraz w ramach umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach termomodernizacji zostanie zakupione i zamontowane źródło ciepła wyposażonego w kocioł wodny kondensacyjny DeDietrich typ DTG230/9Eco. NOx 72 kW - 1 szt. Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola objętego wnioskiem o umorzenie pożyczki polegać będzie na wymianie pozostałych okien drewnianych na okna PCV o współczynniku Uw = 1,0 W/m2K z mikrouchyłem o powierzchni 83,58 m2. Wymienione zostaną również drzwi zewnętrzne drewniane na aluminiowe o łącznej powierzchni 11,48 m2 (system YAWAL TM62). Ocieplenie dachu zostanie wykonane przy użyciu płyt styropianowych laminowanych grubości 12 cm, układanych na lepiku asfaltowym na gorąco EPS 100-038 na powierzchni 629,28 m2. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu terenu zostanie przeprowadzone płytami polistyrenowymi (strydur) grub. 20 cm w technologii firmy Deitermann, zaś docieplenie ścian budynków zostanie przeprowadzone za pomocą płyt styropianowych o grub. 14 cm i 3 cm metodą mokrą na powierzchni 714,78 m2. Robotami towarzyszącymi przy termomodernizacji jest odwodnienie oświetlaczy okien wraz z drenażem opaskowym i wymianą instalacji odgromowej..
 12. zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013 .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Zamówienie obejmuje zwalczanie śliskości na drogach oraz odśnieżanie dróg wraz z ochroną bierną zgodnie ze standardami utrzymania. Drogi gminne będą utrzymywane w standardzie III - 135426 m2 i IV - 72814,5 m2 zgodnie z wykazem dróg.

Inne osoby dla Krawczyk Ryszard Jan (112 osób):