Kogo reprezentuje osoba

Krupa Antoni Edmund

w KRS

Antoni Edmund Krupa

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Drugie imię:Edmund
Nazwisko:Krupa
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Połaniec (Świętokrzyskie)
Przetargi:47 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dach Emilia, Konat Zdzisław Tadeusz, Król Jerzy, Matusiewicz Barbara, Nowak Jacek Benedykt, Pawełek Stanisław, Walczyk Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukaszek Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Połańcu, Połaniec − KRS 0000146820
 2. Kompleks Drew Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000283978
 3. Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego, Przeworsk − KRS 0000319806
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Rudnikach, Rudniki − KRS 0000016662
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rybitwach, Rybitwy − KRS 0000068929
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Połańcu Sp. Z O.O., Połaniec − KRS 0000178314
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Propol Sp. Z O.O., Osiek − KRS 0000153405
 8. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Staszowie, Staszów − KRS 0000198996
 9. Stowarzyszenie Pro Publico Bono (dla Dobra Wspólnego), Ruszcza − KRS 0000137897
 10. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Ziemi Połanieckiej, Połaniec − KRS 0000346544
 11. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z O.O., Rzędów − KRS 0000309871

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elposerwis Sp. Z O.O., Zawada − KRS 0000144249
 2. Enea Bioenergia Sp. Z O.O., Zawada − KRS 0000376459
 3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grzybów − KRS 0000185170
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Metrax Sp. Z O.O. W Dobrowie, Dobrów − KRS 0000128332
 5. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-inżynieryjne Hydrowiert Sp. Z O.O., Osiek − KRS 0000108554
 6. Remdźwig Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000180412
 7. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000644392
 8. Zakład Transportu Energetyki Połaniec Sp. Z O.O., Połaniec − KRS 0000088685

Powiązane przetargi (47 szt.):
 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  a) Kierowcy samochodów ciężarowych
  2. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn zm.).
  3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
  4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
  6. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
  IV. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów.

  A. Ogólna charakterystyka Gminy Połaniec w kontekście odbioru odpadów.
  1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Połaniec wynosi (stan na 31.12.2017r.) – 11 991 w tym:
  Miasto Połaniec - 8215
  Brzozowa – 106; Kamieniec – 131; Kraśnik – 71; Luszyca – 21; Zawada – 30; Łęg – 210; Maśnik – 229; Okrągła – 135; Rybitwy – 355; Rudniki – 331; Ruszcza – 697; Ruszcza Kępa – 60; Tursko Małe – 201; Tursko Małe Kolonia – 179; Winnica – 149; Wymysłów – 107; Zdzieci Nowe – 166; Zdzieci Stare – 189; Zrębin – 409.
  2. Na terenie Gminy Połaniec funkcjonują 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: w Połańcu na ul. Krakowskiej 11 i w Łęgu 6.
  3. Powierzchnia gminy – 74,9 km 2
 2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów. 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Kierowcy samochodów ciężarowych 2. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn zm.). 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
 3. Usługi w zakresie bieżących remontów i konserwacji oraz usługi czyszczenia kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Usługi remontowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej, dokonywanie przeglądów, - Usługi remontowe dróg, chodników, parkingów, - Montaż koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody, - Bieżąca konserwacja i remont oznakowania drogowego, - Bieżąca konserwacja placów zabaw, - Remonty przystanków autobusowych, - Remonty obiektów komunalnych, - Zapobieganie i prace związane z usuwaniem kataklizmów i klęsk żywiołowych itp., - Inne nieprzewidziane prace na zlecenie Zamawiającego. 2. Załączony zakres rzeczowy zamówienia – załącznik.
 4. Świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  a) utrzymanie czystości dróg, parkingów, zatok parkingowych, ciągów pieszych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, b) opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, wywóz odpadów komunalnych z placów, budynków będących własnością Miasta i Gminy Połaniec. c) koszenie, grabienie, utrzymanie w czystości trawników, pielęgnacja i nasadzenia drzew, krzewów, zakładanie, nasadzenia, pielęgnacja kwietników na terenie Miasta i Gminy Połaniec, d) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska, e) sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, f) magazynowanie materiałów na bazie o pow. minimum 1000 m2 i prowadzenie ewidencji, g) likwidacja dzikich wysypisk śmieci, h) realizacja innych nieprzewidzianych prac, koniecznych do wykonania ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec, w tym prace interwencyjne na terenie Miasta i Gminy Połaniec – w tym prace porządkowe polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3), zabezpieczeniu terenu przed uroczystościami, wykonywanie innych drobnych, nieprzewidzianych prac związanych z czystością miasta, na polecenie przedstawiciela Zamawiającego – czas reakcji nie dłuższy niż 8 godzin. i) Wszystkie odpady odebrane na podstawie niniejszego zamówienia należy przekazać do RIPOK w Rzędowie.
 5. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o., Połaniec
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o. tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów PGK w Połańcu Sp. z o.o.
 6. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów.
 7. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec - zamówienie uzupełniające do umowy nr TI.271.176.2014.IK-1 z dnia 22.12.2014 r.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.
 8. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów.

  A. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Połaniec w kontekście odbioru odpadów.
  1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wynosi (stan na 30.06.2014.) - 12 112 w tym:
  Miasto Połaniec - 8387;
  Brzozowa - 99; Kamieniec - 126; Kraśnik - 63; Luszyca - 22; Zawada - 32; Łęg - 208; Maśnik - 212; Okrągła - 138; Rybitwy - 348; Rudniki - 331; Ruszcza - 688; Ruszcza Kępa - 62; Tursko Małe - 193; Tursko Małe Kolonia - 186; Winnica - 143; Wymysłów - 105; Zdzieci Nowe - 170; Zdzieci Stare - 202; Zrębin - 397.
  2. Na terenie Miasta i Gminy Połaniec funkcjonują 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: w Połańcu na ul. Krakowskiej 11 i w Łęgu 6.
  3. Powierzchnia gminy - 74,9 km 2
 9. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Opis przedmiotu zamówienia. 1) utrzymywanie przejezdności dróg, 2) systematyczne odśnieżanie chodników i ciągów pieszych, 3) wywożenie nadmiaru śniegu z ciągów komunikacyjnych, 4) przeciwdziałanie gołoledzi ( piasek, mieszanki piaskowosolne), 5) utrzymanie stanu gotowości służb w ramach całodobowych dyżurów po uzgodnieniu z zamawiającym, 6) podjęcie działań interwencyjnych maksymalnie w ciągu 30 minut od momentu zaistnienia lub zgłoszenia zdarzenia, 7) uporządkowanie dróg i kanalizacji deszczowej po akcji zimowej najpóźniej do 30 kwietnia 2015 r., 8) raport z wykonanej akcji.
 10. Obsługa Placu Targowego przy ulicy Stefana Czarnieckiego i ul. Krakowskiej w Połańcu
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Opis:
  1) codzienne sprzątanie placów targowych niezwłocznie po zakończeniu targu,
  2) zorganizowanie technicznej obsługi sprzedawców i kupujących ( wyznaczanie stoisk oraz wskazywanie miejsc sprzedaży),
  3) egzekwowaniu przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych, porządkowych, budowlanych i innych obowiązujących w obrocie prawnych oraz wynikających z regulaminu targowiska,
  4) utrzymaniu w sposób ciągły czystości i właściwego użytkowania powierzonego majątku infrastruktury,
  5) zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa,
  6) prowadzenie działalności nie może powodować utrudnień w ruchu kołowym i pieszym wokół targowisk,
  7) w okresie zimowym usuwanie śniegi i lodu z zadaszenia,
  8) w okresie zimowym oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz likwidacja śliskości na terenie placów targowych, dojść i wjazdów na targowiska
  9) aktualizowanie i odpowiednie wyeksponowanie tablic i ogłoszeń informacyjnych obejmujących w szczególności Regulamin targowiska, cennik opłat targowych,
  10) wykonywanie innych czynności wynikających z poleceń Burmistrza Miasta i Gminy,
  11) pobieranie opłaty targowej.
 11. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów.
 12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec - zamówienie uzupełniające do umowy nr TI.271.58.2013.IK-1 z dnia 21.06.2013 r.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Połaniec, dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rozstawionych na terenie miasta gniazd selektywnej zbiórki odpadów.
 13. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy od km 0+000 do km 1+896; 2) Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+160, 3) Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+458, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - roboty uzupełniające nr 3 do umowy nr TI.ID-2.342.5.2011 z dnia 01.03.2011.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Technologia robót:
  - wzmocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płyt jomba
  - ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr. 8cm
 14. Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:1) Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 1+000, długości 1 000 mb 2) Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, długości 650 mb 3) Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb4) Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb5) Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec-Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900, długości 900 mb - roboty uzupełniają
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Technologia robót:
  - wykonanie wzmocnienia siatką armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 zbrojenia nawierzchni asfaltowych
  - wykonanie warstwy profilującej z masy min. - asfaltowej gr. 3 cm
  - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min. - asfaltowej gr. 3 cm
 15. Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi: 1)Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 1+000, długości 1 000 mb 2) Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, długości 650 mb 3) Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb 4) Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb 5) Odbudowa drogi gminnej nr 366112T w msc. Połaniec-Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900, długości 900 mb
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Roboty drogowe : podbudowa , nawierzchnia asfaltowa, pobocza, rowy.
 16. Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektów KP Połaniec i KPP Włoszczowa
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektów KP Połaniec i KPP Włoszczowa
 17. Świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  a) utrzymanie czystości jezdni ulic, parkingów, zatok parkingowych, ciągów pieszych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
  b) opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów komunalnych z placów, budynków będących własnością Miasta i Gminy Połaniec,
  c) koszenie, grabienie, utrzymanie w czystości trawników, pielęgnacja i nasadzenia drzew, krzewów, zakładanie, nasadzenia, pielęgnacja kwietników na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
  d) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska,
  e) sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
  f) magazynowanie materiałów na bazie o pow. minimum 1000 m2 i prowadzenie ewidencji,
  g) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  h) realizacja innych nieprzewidzianych prac, koniecznych do wykonania ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec, itp.
 18. Usługi w zakresie bieżących remontów i konserwacji oraz usługi czyszczenia kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  - Usługi remontowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej,
  - Usługi remontowe dróg, chodników, parkingów,
  - Bieżąca konserwacja i remont oznakowania drogowego,
  - Bieżąca konserwacja placów zabaw,
  - Remonty przystanków autobusowych,
  - Remonty obiektów komunalnych,
  - Zapobieganie i prace związane z usuwaniem kataklizmów i klęsk żywiołowych itp.,
  - Inne nieprzewidziane prace na zlecenie Zamawiającego.
 19. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec: 1.Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec -Rybitwy od km 0+000 do km 1+896 2.Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w Maśniku od km 0+000 km 1+160 3.Przebudowa dróg gminnych nr 366153T w Maśniku od km 0+000 do km 1+548 w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - roboty dodatkowe nr 1 do umowy nr TI/ID-2/342/5/2011 z dnia 01.03.2011.r
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec -Rybitwy od km 0+000 do km 1+896 - wykonanie kanalizacji deszczowej - 45mb; frezowanie nawierzchni bitumicznej - 3900m2.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w Maśniku od km 0+000 km 1+160 - montaż tablicy informacyjnej - nazwa programu inwestycyjnego - zgodnie ze wzorem - 1szt.
  - Przebudowa dróg gminnych nr 366153T w Maśniku od km 0+000 do km 1+548 -
  Ułożenie siatki z włókna szklanego wzmacniającej nawierzchnię - 1563m2
 20. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec: 1.Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec -Rybitwy od km 0+000 do km 1+896 2.Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w Maśniku od km 0+000 km 1+160 3.Przebudowa dróg gminnych nr 366153T w Maśniku od km 0+000 do km 1+548 w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - roboty uzupełniające nr 2 do umowy nr TI/ID-2/342/5/2011 z dnia 01.03.2011.r
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec -Rybitwy od km 0+000 do km 1+896 - wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalt. w-wa ścieralna i profilująca - 56,6m2; ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej -209,75m2; wymiana podbudowy tłuczniowej - 425,42m2
  - Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w Maśniku od km 0+000 km 1+160 - wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalt. - pow. 135,79m2; wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - 575m2
  - Przebudowa dróg gminnych nr 366153T w Maśniku od km 0+000 do km 1+548 -
  Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm i w-wa profilująca 4cm - pow. 2.748m2
 21. Remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok - roboty uzupełniające do umowy Nr TI/ID-1/271/54/2011 z dnia 27.07.2011.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 22. Obsługa Placu Targowego przy ulicy Stefana Czarnieckiego i ul. Krakowskiej w Połańcu.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 23. Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 24. Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni-nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnacja trawników w parku przy muszli koncertowej w Połańcu
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 25. Remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 26. Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku w ramach programu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków- w zakresie likwidacji skutków powodzi
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 27. Remont cząstkowy kruszywem dolomitowym dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 28. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec - roboty uzupełniające do umowy nr TI/ID-1/342/95/2010 z dnia 25.11.2010r.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 29. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec -Rybitwy od km 0+000 do km 1+896 2. Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w Maśniku od km 0+000 km 1+160 3. Przebudowa drogi gminnej nr 366153T w Maśniku od km 0+000 do km 1+548 w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - roboty uzupełniające nr 1 do umowy nr TI/ID-2/342/5/2011 z dnia 01.03.2011.r
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 30. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy od km 0+000 do km 1+896 2) Przebudowa drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+160 3) Przebudowa drogi gminnej nr 366153T w msc. Masnik od km 0+000 do km 1+458 w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 31. Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec roboty uzupełniające nr 2 do umowy nr TI/ID-2/342/81/2010 z dnia 11.10.2010.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 32. Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi oczyszczania kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec - roboty uzupełniające do umowy Nr TI/IK-1/342/89/2009 z dnia 21.12.2009 r
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 33. Świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 34. Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi oczyszczania kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 35. Remont drogi gminnej nr 366086T /364068T/ w Wymysłowie gmina Połaniec - roboty uzupełniające do umowy nr TI/ID-1/342/19/2010 z dnia 08.04.2010.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 36. Remont drogi gminnej nr 366087T w Wymysłowie gmina Połaniec.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 37. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 38. Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec a) nr 366145T b) nr 366213T c) nr 366148T d) nr 366149T e) nr 366150T f) nr 366161T g) nr 366142T h) nr 366203T i) nr 366204T j) nr 366146T k) nr 366165T l) nr 366163T m) nr 366132T n) nr 366137T o) nr 366047T p) nr 366143T r) nr 366144T - roboty uzupełniające nr 1 do umowy Nr TI/ID-2/342/81/2010 z dnia 2010.10.11
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 39. Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec a) nr 366145T Ruszcza b) nr 366213T Winnica c) nr 366148T Ruszcza-Rybitwy d) nr 366149T Ruszcza-Przychody e) nr 366150T Ruszcza-Przychody f) nr 366161T Połaniec-Rybitwy g) nr 366142T w Ruszcza h) nr 366203T Połaniec-Podskale i) nr 366204T Połaniec-Podskale j) nr 366146T Ruszcza-Ruszcza Kępa k) nr 366165T Kraśnik l) nr 366163T Kraśnik m) nr 366132T Zdzieci Stare n) nr 366137T Zdzieci Stare o) nr 366047T Tursko Małe Kolonia p) nr 366143T Ruszcza r) nr 366144T Ruszcza
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 40. Remont drogi gminnej nr 366086T /364068T/ w Wymysłowie Gmina Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 41. Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 42. Świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 43. Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi oczyszczania kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 44. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 45. Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 46. Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec - roboty uzupełniające do umowy TI/IB-2/342/13/2008
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
 47. Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi oczyszczania kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec

Inne osoby dla Krupa (935 osób):