Kogo reprezentuje osoba

Krupa Zdzisław

w KRS

Zdzisław Krupa

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Nazwisko:Krupa
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Bełchatów (Łódzkie)
Przetargi:49 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zaniewicz Janusz Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Sanel Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. J., Bełchatów − KRS 0000049247

Powiązane przetargi (49 szt.):
 1. „Budowa oświetlenia drogowego ulic: H.Wagnera, Liliowej, odc. K.Deyny, A. Gołasia, odc. Różanej w Bełchatowie” w ramach zadania inwestycyjnego: „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest : Budowa oświetlenia drogowego ulic: H.Wagnera, Liliowej, odc. K.Deyny, A. Gołasia, odc. Różanej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.”
  Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, warunków
  i STWiOR.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego
  dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

  Wartość zamówienia: 478 124,69 PLN.
 2. BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ OD UL. POZNAŃSKIEJ DO WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (UL. KRÓLEWSKA)
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi osiedlowej od ul. Poznańskiej do Władysława Łokietka (Ul. Królewska). Zakres robót do wykonania obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, okrawężnikowanie jezdni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, budowa nawierzchni z asfaltobetonu, budowa chodników o nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej kolorowej, regulacja istniejących wpustów do niwelety drogi. W zakres robót do wykonania wchodzi również budowa oświetlenia ulicznego.Zamawiający zrealizował w 2014 roku zakres robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, wodociągu i kanalizacji deszczowej oraz wykonał podbudowę jezdni.
  6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt -dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  2. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną.
  4. Miejsce wywozu odpadów i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
  Szczegółowy zakres określa:
  Załącznik nr 5: Dokumentacja projektowa, Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 3. Przebudowa pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie na pracownię samochodową.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego na pracownię samochodową, mieszczącego się w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96 Charakterystyka obiektu: Budynek Centrum Kształcenia praktycznego wykonany jest w systemie P 70. Pod względem konstrukcyjnym budynek składa się z czterech części w postaci ram o zróżnicowanych rozpiętościach i od dylatowanych od siebie. Konstrukcję budynku stanowią słupy i typowe dźwigary strunobetonowe o różnych rozpiętościach. Konstrukcję nośną dachu stanowią typowe płyty żebrowe, łączone wg systemu P 70. Pomieszczenia podlegające przebudowie znajdują się w południowym narożniku budynku. Część ta składa się z ramy jednonawowej o rozpiętości 9,0 [m], rozstawie 6,0 [m]. Obecnie w planowanej do przebudowy części budynku znajdują się następujące pomieszczenia: sale wykładowe, magazynki, korytarze, pokój nauczyciela, łazienka, pom. gospodarcze oraz wiatrołapy. Budynek jest wyposażony w instalacje wody ciepłej i zimnej, kanalizację, instalację elektryczną oraz co. Dach budynku pokryty papą. Zakres robót: Demontaż wyposażenia, Roboty rozbiórkowe, Roboty murowe – ścianki działowe, zamurowywanie otworów i uzupełnienia po wykuciach, Roboty tynkarskie, Posadzki – wykonanie wylewek i okładzin, z płytek gresowych, Wykonanie dwóch płyt fundamentowych pod podnośniki samochodowe, Okładziny ceramiczne ścian – płytki ceramiczne wg projektu, Zabudowy GK i sufity podwieszane, Malowanie ścian i sufitów, Wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, Montaż 3 bram garażowych o powierzchni min. 3 [m²] każda wg projektu, Montaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem i wyposażeniem, wg projektu, Przebudowa instalacji wod-kan, co ( wymiana grzejników na nowe) wg projektu, Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej oświetlenia budynku, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, wg projektu,Wykonanie okablowania automatyki urządzeń wentylacyjnych wraz z zasileniem tych urządzeń, Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej o centralę podwieszaną z nagrzewnicą elektryczną oraz wentylator kanałowy wyposażony w regulator obrotów i moduł opóźnienia czasowego, Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem kompletnego urządzenia składającego się ze sprężarki śrubowej, osuszacza chłodniczego oraz zbiornika sprężonego powietrza, Montaż miejscowego odciągu spalin i odprowadzenie ich na zewnątrz pomieszczenia
 4. „Budowa dwóch parkingów na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie” w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa ”
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch parkingów w rejonie bl. 326 i 327 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie, która obejmuje swym zakresem:
  - budowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem,
  - budowę oświetlenia ulicznego,
  - rozbudowę kanalizacji deszczowej,
  - rozbiórkę i budowę hydrantów.
  Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, STWiOR, warunków technicznych i przedmiarów.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego
  dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia 387 180,53 PLN
 5. Utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa kamiennego dolomitowego. Zakres prac do wykonania obejmuje następujące roboty: wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej pod kostkę, wykonanie nawierzchni z kostki, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, obkrawężnikowanie nawierzchni, wykonanie trawników z obrzeżami, wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych, budowa oświetlenia utwardzanego terenu, rozbiórka ogrodzenia, budowa ogrodzenia z płyt betonowych pełnych od strony parku wysokość 1,80 cm długość ok. 35m, wycinka i pielęgnacja drzew. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt -dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3 Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 4. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 5. Miejsce wywozu odpadów i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: a) w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 2) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. 7. Szczegółowy zakres określa: Załącznik nr 5: Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja projektowa.
 6. Bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
  - remonty cząstkowe i kapitalne nawierzchni chodników, dróg rowerowych oraz parkingów i zatok parkingowych będących w zarządzie Miasta Bełchatowa,
  - wykonywanie zatok parkingowych (do 10 miejsc parkingowych),
  - wykonywanie utwardzonych placów wielofunkcyjnych o nawierzchni z płyt betonowych lub kostki betonowej,
  - wykonywanie nowych chodników w śladzie tzw. przedeptów,
  - wymiana krawężników i obrzeży,
  - wykonywanie odwodnień liniowych.
  Powyższe prace będą realizowane w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa (drogi gminne, powiatowe oraz wewnętrzne).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia - zgodnie z dokumentacją do przetargu.
  Szacunkowa wartość zamówienia: 2 612 745,43 PLN, w tym szacunkowa wartość zamówień uzupełniających 800 000,00 PLN.
 7. Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ul. Nehrebeckiego
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
  - budowę dwóch ulic dojazdowych z chodnikami i zatokami postojowymi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudową ulicy Nehrebeckiego,
  - utwardzenie terenu, budowę schodów i pochylni, rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego pomiędzy pawilonami handlowo usługowymi przy ul. Nehrebeckiego w Bełchatowie,- wykonanie chodnika za pawilonami handlowo-usługowymi przy ul. Nehrebeckiego w Bełchatowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia: 382 161,55 PLN, w tym szacunkowa wartość zamówień uzupełniających 50 000,00 PLN.
 8. Budowa oświetlenia ulicy Goetla w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicy Goetla w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa. Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, warunków
  technicznych, STWiOR i przedmiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały
  w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.
 9. Budowa archiwum Urzędu Miejskiego w Zelowie
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  1.) Opis przedmiotu zamówienia
  a) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego o pomieszczenia archiwum. Zakres robót obejmuje również utwardzenie terenu w geoSystemie wokół budynku, wykonanie miejsc parkingowych oraz niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.
  b) Rozbudowa budynku o pomieszczenia archiwum wymaga wykonania nowych fundamentów, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, ocieplenia ścian, nowych posadzek, stolarki i tynków. W części istniejącej należy wykuć otwór zapewniający dostęp do projektowanego archiwum. Do Wykonawcy należało będzie również wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewczej, elektrycznej: oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, instalacji siły, instalacji gniazd wtykowych, instalacji zasilania urządzeń wentylacji, odgromowej i uziomu, tablica zasilająca TA, rozbudowa rozdzielnicy głównej RG, sieć strukturalna(rozbudowa o dodatkowe punkty dostępowe) oraz zewnętrzna instalacja deszczowa. Montaż regałów w pomieszczeniu archiwum- zgodnie opisem na rysunkach w dokumentacji. Wycinka drzew (po załatwieniu spraw formalno- prawnych) na terenie objętym zamówieniem.
  c) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji projektowej.
  d) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po przekazaniu placu budowy rozpocząć roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że prace nie mogą utrudniać funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
  e) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu harmonogram robót, który zostanie ustalony przez strony po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający na zgodny wniosek stron umowy dopuszcza zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą obejmować wydłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu nie wymagają dokonywania zmian umowy.
  f) Wykonawca zobowiązany jest również, po zakończeniu realizacji zadania, do sporządzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, sporządzenie kosztorysów powykonawczych.
  g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż wymienione w SIWZ i załącznikach o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ i załącznikach.
  h) W czasie prowadzenia robót należy umożliwić funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Zelowie.
  i) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej projektowej, kosztorysach i przedmiarach oraz STWiOR (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  j) Wykonawca przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego oraz przedłoży je organowi. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
  k) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót należy do obowiązków wykonawcy.
  l) Wszelkie nazwy produktów i producentów, jeżeli występują w SIWZ i załącznikach (w tym dokumentacji projektowej) mają jedynie charakter przykładowy.
  m) Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wymienionych w dokumentacji i SIWZ.
  n) Wykonanie ogrodzenia
  2.) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień - kody CPV:
  Słownik główny
  Główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlane.
  Dodatkowe przedmioty:
  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
  45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
  45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
  45321000-3 - Izolacja cieplna,
  45443000-4 - Roboty elewacyjne,
  45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
  45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian,
  45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  3.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ oraz załącznikach. Technologia robót objętych zamówieniem i zakres rzeczowy zawarte są w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót i kosztorysach, które stanowią dokument pomocniczy w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej.
  Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Zamawiający załącza tenże dokument celem umożliwienia prawidłowej kalkulacji ceny przez Wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu.
  4.) Warunki płatności:
  Zamawiający przewiduje płatność końcową w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury złożonej do siedziby Zamawiającego, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.
 10. Budowa oświetlenia ulicy Dalekiej i odcinka ulicy Wiosennej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego:PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Budowa oświetlenia ulicy Dalekiej i odcinka ulicy Wiosennej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego:PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa. Roboty budowlane;Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. Roboty zostaną wykonane na podstawie: warunków technicznych, dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania
  zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej
  załączniki do SIWZ..
 11. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  1.) Opis przedmiotu zamówienia
  a) Przedmiotem zamówienia jest Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie o pow. zab. 1282,00 m2, pow. użytk. 1165,12m2, kub. 6984,00m3 wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, cieplna, wentylacji mechanicznej; zewnętrznymi instalacjami: WLZ, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odgromowa oświetlenie terenu oraz budowa dwóch boisk i przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
  b) Opis konstrukcyjno- budowlany: rozbudowywana część budynku wykonana będzie w technologii tradycyjnej murowanej, ocieplonej, posadowionej na ławach żelbetowych wylanych na warstwie chudego betonu. Stateczność ścian murowych dla projektowanej sali gimnastycznej mają zapewnić rdzenie żelbetowe utwierdzone w stropach fundamentowych. Dach nad pomieszczeniami zapleczy wykonany w konstrukcji jednospadowej z zastosowaniem profilowanych drewnianych dźwigarów trapezowych opartych na wieńcach ścian. Nad salą gimnastyczną projektuje się natomiast dach dwuspadowy z układem dźwigarów drewnianych typu bumerang usztywnionych tężnikami i wymianami. Konstrukcje nad obiema częściami przekryte systemowymi płytami dachowymi z rdzeniem poliuretanowym przystosowanymi do pokryć papą.
  c) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający funkcjonowanie rozbudowywanego obiektu szkolnego.
  d) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu harmonogram robót, który zostanie ustalony przez strony przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający na zgodny wniosek stron umowy dopuszcza zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą obejmować wydłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu nie wymagają dokonywania zmian umowy. Wraz z harmonogramem Wykonawca przedłoży zestawienie rzeczowo- finansowe w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
  e) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania rozliczenia rzeczowo-finansowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, sporządzenie kosztorysów powykonawczych.
  f) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej projektowej, kosztorysach i przedmiarach oraz STWiOR (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  g) Wykonawca przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu oraz złoży je do organu nadzoru budowlanego i uzyska ostateczną decyzję na użytkowanie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
  h) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót należy do obowiązków wykonawcy.
  i) Wszelkie nazwy produktów i producentów, jeżeli występują w SIWZ i załącznikach (w tym dokumentacji projektowej) mają jedynie charakter przykładowy.
  j) Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wymienionych w dokumentacji i SIWZ.
  k) Do wykonawcy należy również usunięcie wszelkich kolizji, które zostaną napotkane przez Wykonawcę, również tych, które zostaną napotkane a nieprzewidziane w dokumentacji.
  l) Wykonawca winien spełnić warunki instytucji uzgadniających projekt,
  m) Usunięcie drzew i krzewów leży po stronie wykonawcy po uprzednim załatwieniu spraw formalno- prawnych
  n) Wykonawca winien sporządzić dokumentację stanu istniejącego przyległych nieruchomości i nawierzchni, w przypadku ich uszkodzenia na Wykonawcy spoczywa obowiązek ich naprawy i koszt ewentualnych ekspertyz
  o) Wjazd na teren budowy odbywać się będzie wyłącznie od ulicy Poznańskiej.
  p) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia terenu budowy a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających na stołówkę oraz świetlicę szkolną. Wykonawca winien przewidzieć tymczasowe trwałe wygrodzenie części placu budowy umożliwiające dojście do budynku stołówki. Jednocześnie w pierwszym okresie prac tj. do końca czerwca 2016 roku Wykonawca zapewni przejście dzieci do ulicy Poznańskiej (na przestanek autobusowy)
  q) Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z przesadzeniem istniejącej zieleni
  r) Wskazana jest intensyfikacja prac w okresie wakacyjnym
  s) Kostkę z rozbiórki należy złożyć na palety i przekazać Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane
 12. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zelowie polegająca na wymianie aeratora z osprzętem oraz pomp ujęcia wody.
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  a) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Zelowie polegająca na dostawie i wymianie aeratora z osprzętem oraz dostawie i wymianie pomp ujęcia wody
  o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. W zakresie zamówienia przewidziano zmianę sposobu napowietrzania wody z wyeliminowaniem napowietrzania otwartego i pośredniego stopnia pompowania wody (ze zbiornika przy kolumnie napowietrzającej na układ filtracyjny). Zmiana wiąże się z wymianą pomp w ujęciach. Przewiduje się wyeliminowanie z pracy kolumny napowietrzającej i pompowni pośredniej. Woda z ujęć pompami głębinowymi wyposażonymi w sofstarty podawana będzie przez filtry odżelaziaczy i odmanganiaczy do zbiorników retencyjnych wody czystej. Skąd pobierana będzie pompami II st. i podawana do sieci wodociągowej. W zakresie napowietrzania - powietrze ze zbiornika sprężarki do mieszacza wodno-powietrznego dostarczane będzie ze zbiornika sprężarki poprzez zawór elektromagnetyczny, otwierany na równoczesność
  z załączaniem pompy głębinowej. Załączanie sprężarki do pracy na zbiornik poprzez wyłącznik ciśnieniowy zamontowany na zbiorniku sprężarki. Układ ten stanowi wewnętrzny układ sterowania. Dobór mieszacza wodno-powietrznego Vm=3,5 m3, liczba mieszaczy 1, wysokość całkowita 3 000 mm, średnica 1 600 mm. Czas kontaktu wody z powietrzem
  w mieszaczu 40-60 sek. Dobór sprężarki niezbędna ilość powietrza 2-5% ilość uzdatniania wody. Qp+83,3 l/min. Wydajność 5 m3/h. spręż. 7-10 atm. Moc silnika 3 kW, ilość sprężarek 2 ( w tym jedna rezerwowa). Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji projektowej.
 13. Usunięcie awarii poprzez wykonanie zastępczego kolektora kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  1) Opis przedmiotu zamówienia
  a) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanału sanitarnego w ul. Wąskiej w Zelowie.
  Zakres opracowania stanowi budowa kanału sanitarnego w ul. Wąskiej w Zelowie na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej z jego usytuowaniem na granicy występowania gruntów słabonośnych oraz zalegania wody gruntowej, z zastosowaniem przepompowywania ścieków z układu położonego poniżej projektowanego odbiornika ścieków. Równocześnie przewiduje się wyłączenie z pracy odcinka kanału w tej ulicy przebiegającego na głębokości do 6,0 m ppt, który uległ rozszczelnieniu.
  Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej
  D 500 PE L = 245,70 m
  fi 160 PE L = 22,40 m
  Zamontowanie pomp wraz z układem sterowania w istniejącej studni w węźle Nr 7, którą przewiduje się pogłębić , aby nie podtapiać w zbyt dużym zakresie kanalizacji istniejącej oraz zasilaniem - wykonanie prac elektrycznych zgodnie z projektem.
  Dokumentacja przewiduje również wykonanie montażu zasuw zwrotnych na istniejących przyłączach kanalizacyjnych w obrębie występowania możliwej cofki spiętrzenia przy zadziałaniu przelewu- nie należy ich ujmować w wycenie, zamawiający odstępuje od ich realizacji.
  b) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji projektowej.
  c) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po przekazaniu placu budowy rozpocząć roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że prace nie mogą uniemożliwiać dojazdu mieszkańców do posesji.
  d) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu harmonogram robót, który zostanie ustalony przez strony w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający na zgodny wniosek stron umowy dopuszcza zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą obejmować wydłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu nie wymagają dokonywania zmian umowy.
  e) Wykonawca zobowiązany jest również, po zakończeniu realizacji zadania, do sporządzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, sporządzenie kosztorysów powykonawczych.
  f) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż wymienione w SIWZ
  i załącznikach o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ i załącznikach.
  g) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej projektowej, kosztorysach i przedmiarach oraz STWiOR (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  h) Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanej sieci oraz poniesie koszt jej zaewidencjonowania w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym
  i) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót należy do obowiązków wykonawcy.
  j) Wszelkie nazwy produktów i producentów, jeżeli występują w SIWZ i załącznikach (w tym dokumentacji projektowej) mają jedynie charakter przykładowy.
  k) Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wymienionych w dokumentacji i SIWZ.
  l) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego
  i poniesie koszty związane z zajęciem pasa.
  m) Prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych
  n) Wykonawca zapewni stałą pracę remontowanego odcinka kanalizacji
 14. Zaprojektowanie i wybudowanie: 1.1. oświetlenia ciągu pieszego za blokami Nr 219, 220, 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim, 1.2. oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Grażyny, a ul. Lipową oraz sięgacza odchodzącego od ul. Grażyny, w ramach zadania inwestycyjnego: PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za blokami Nr 219, 220, 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie: 1.1.oświetlenia ciągu pieszego za blokami Nr 219, 220, 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim,
  1.2. oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Grażyny, a ul. Lipową oraz sięgacza odchodzącego od ul. Grażyny, w ramach zadania inwestycyjnego: PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za blokami Nr 219, 220, 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności. - opracowanie dokumentacji na wybudowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego, a w szczególności, a)pozyskanie mapy d/c projektowych,
  b)uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów,c)wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w tym złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę),
  d)wykonanie projektu wykonawczego,e)opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót,
  f)przekazanie na potrzeby Zamawiającego -projektu budowlanego w 2 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Starostwo Powiatowe),-projektu wykonawczego w 1 egz.,- przedmiaru robót w 1 egz.,-pozostałych opracowań projektowych tj. m.in. STWiOR budowlanych w 1 egz.,- wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższego projektu,
  - przeprowadzenie czynności wymaganych dla obiektów zgodnie z wymogami STWiOR budowlanych i przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem obiektu
  budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia: 136 410,00 PLN.
 15. Bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
  - remonty cząstkowe i kapitalne nawierzchni chodników, dróg rowerowych oraz parkingów i zatok parkingowych będących w zarządzie Miasta Bełchatowa,
  - wykonywanie zatok parkingowych (do 10 miejsc parkingowych),
  - wykonywanie utwardzonych placów wielofunkcyjnych o nawierzchni z płyt betonowych lub kostki betonowej,
  - wykonywanie nowych chodników w śladzie tzw. przedeptów,
  - wymiana krawężników i obrzeży,
  - wykonywanie odwodnień liniowych.
  Powyższe prace będą realizowane w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa (drogi gminne, powiatowe oraz wewnętrzne). Szacunkowy zakres prac który realizowany będzie w ramach przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia - zgodnie z dokumentacją do przetargu.
  Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 626 016,26 PLN.
 16. 1.1 Budowa drogi - ulicy Budryka w Bełchatowie na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. J. Kiepury, 1.2. Remont ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. Szmaragdową w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Zakres przedmiotu zamówienia budowa drogi - ulicy Budryka wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia, odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetlenia ulicznego, remont istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont sieci centralnego ogrzewania i rozbiórka odcinka kanału ciepłowniczego. Remont ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. Szmaragdową.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w warunkach technicznych do przetargu, dokumentacji projektowej, STWiOR, umowie, przedmiarach oraz w pozostałych opracowaniach stanowiących załączniki do SIWZ.
  Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 6 173 862,73 PLN, w tym zamówienia
  uzupełniające o wartości szacunkowej 2 000 000,00 PLN.
 17. Roboty uzupełniające do umowy 131/14 z dnia 26.03.2014r w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Roboty uzupełniające do umowy 131/14 z dnia 26.03.2014r w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Wartość szacunkowa zamówienia 113 230,08 PLN
 18. Roboty dodatkowe do umowy 131/14 z dnia 26.03.2014r w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Roboty dodatkowe do umowy 131/14 z dnia 26.03.2014r w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Roboty w zakresie lokalnych cieci grzewczych. Wartość szacunkowa zamówienia 182 817,70 PLN
 19. Budowa 44 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w ramach programu pod nazwą: Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 44 podłączeń do kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 klasy S o ścianach litych. Łączna przewidywana długość wynosi 619,26mb, wraz ze studzienkami i kształtkami oraz z wszystkimi innymi elementami służącymi podłączeniu z instalacją wewnętrzną. Uzbrojenie: - Rury PVC-U fi 160x4,7mm z litą ścianką klasy S, o powierzchni zewnętrznej gładkiej na odcinkach podłączeń kanalizacyjnych, - Studnie z tworzyw sztucznych Ø425mm PP z teleskopem i włazem typ A15 w terenach nieutwardzonych oraz D400 w terenach utwardzonych (w pasie drogowym z pierścieniem odciążającym). - Metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert rurami osłonowymi stalowymi, w uzasadnionych przypadkach z tworzyw. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego oraz właściciela podłączanej nieruchomości o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego od zarządców dróg w miejscach, gdzie zaistnieje taka konieczność. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. Zamawiający posiada zgody mieszkańców na wejście w teren prywatnych posesji celem wykonania podłączeń kanalizacyjnych. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym leżą po stronie Zamawiającego. W części dotyczącej wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 1.Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym: - zagospodarowania terenu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: -zaplecza budowy, -doprowadzenia mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, -ogrodzeń tymczasowych, -dróg dojazdowych do obiektów, -urządzenia ppoż. i BHP, 2.Budowy 44 podłączeń budynków w systemie kanalizacji grawitacyjnej, z rur PVC Ø160 klasy S, o ścianach litych, o łącznej przewidywanej długości 631mb. 3.Montażu zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych. 4.Opróżnienia szamb przed wykonaniem podłączeń kanalizacyjnych. 5.Likwidacji przewidzianych w projekcie budowlanym zbiorników bezodpływowych. 6.Połączenia z istniejącymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w budynkach zgodnie z projektem budowlanym. 7.Wykonania odtworzenia nawierzchni/terenu do stanu pierwotnego po robotach kanalizacyjnych wraz z poniesieniem kosztów za dokonane zniszczenia spowodowane działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy. 8.Przeprowadzenia prób szczelności wykonanych podłączeń kanalizacji sanitarnej oraz wykonania badań zagęszczenia gruntu. 9.Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej. 10.Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych podłączeń kanalizacyjnych z zaznaczonymi granicami działek. 11.Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy (wszystkich posesji) zarówno przed przystąpieniem do robót budowlanych jak i po ich zakończeniu. Realizacja kontraktu odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, do którego założenia zostały zawarte w załączniku do projektu umowy. Ostateczny kształt Harmonogramu zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ projektu umowy. Zakłada się jedną płatność wynagrodzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, następujące dokumenty: 1.Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy; 2.Kopie uprawnień zawodowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 3.Opłaconą polisę ubezpieczeniową na co najmniej 170 000,00 zł, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 20. Wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie
  Zamawiający: Archidiecezja Łódzka Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP "FARA", Bełchatów
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie w szczególności roboty związane z przyłączeniem i siecią kanalizacyjną, roboty związane z osuszaniem budynku Kościoła (zdjęcie kostki betonowej, odkopanie ścian i naturalne ich osuszenie, ułożenie drenażu), wykonanie powłok izolacji p. wodnej i zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni.Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej, STWiOR, umowie, przedmiarach oraz w pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do SIWZ.
  Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 271 588,28 PLN.
 21. Kontrakt 11 - Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowany w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa..
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., Bełchatów
 22. Budowa parkingu w rejonie bloku 316 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 23. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w ul. Poprzecznej w Zelowie
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 24. Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 25. Przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 26. 1. Budowa ul. Witosa i ulic przyległych oraz parkingu przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. 2. Remont istniejącego ciągu pieszego na działce nr 119/2 obręb 10, łączącego ul. 19 Stycznia z zaprojektowanym parkingiem. 3. Remont i odbudowa ogrodzenia oddzielającego teren Miejskiego Centrum Kultury od terenu Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 27. Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Sadowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 28. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie - etap II
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., Bełchatów
 29. Roboty uzupełniające do umowy 575/12 z dnia 06.11.2012r w ramach zadania Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 30. Roboty uzupełniające do umowy 158/12 z dnia 11.04.2012r w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie w ramach zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików-etap II
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 32. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ul. Cegielnianej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Bełchatowa (ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego)
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 33. Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 34. Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Kredowej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Kredowej
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 35. Roboty dodatkowe do umowy 412/10 z dnia 23.06.2010 roku w ramach zadania Budowa nawierzchni ulic os. Grocholice wraz z odwodnieniem i brakującym oświetleniem
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 36. Wykonanie robót uzupełniających- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku administracji/eksploatacji w WZZOZCLChPłiR w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 37. Budowa ulicy Węglowej i ulicy Św. Barbary w Bełchatowie wraz z oświetleniem, wodociągiem, kanalizacją deszczową i sanitarną w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 38. Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Myśliwskiej wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową i oświetleniem w ramach zadania pn. PT i budowa ulicy Myśliwskiej
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 39. Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Patyki
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 40. Remont przepustów na drogach powiatowych: Zadanie 1 - Nr 4526 E w m. Dąbrówki Kobylańskie, Aleksandrów; Zadanie 2 - Nr 1927 E w m. Bocianicha; Zadanie 3 - Nr 1927 E w m. Wdowin; Zadanie 4 - Nr 1905 E w m. Adamów; Zadanie 5 - Nr 1927 E w m. Kolonia Drużbice w km 15+333; Zadanie 6 - Nr 1927 E w m. Kolonia Drużbice w km 14+883
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
 41. Budowa drenażu wód gruntowych wraz z przepompownią od południowej strony KDS SOLPARK w Kleszczowie
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
 42. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obiekcie szpitalnym w Łódzi, ul.Okólna 181
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 43. Budowa odwodnienia osiedla Wolność w Bełchatowie w ramach zadania Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 44. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zofii, Górna w Zelowie
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 45. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2311 E Widawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów, na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic powiatu wraz z remontem przepustu, w części dotyczącej remontu przepustu.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
 46. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marsywiec w gminie Zelów
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 47. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mauryców w gminie Zelów II etap
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 48. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD fi 110 o długości 828m wraz z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Mauryców gmina Zelów
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
 49. Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, Bełchatów

Inne osoby dla Krupa (922 osoby):