Kogo reprezentuje osoba

Krzysztofek Tadeusz

w KRS

Tadeusz Krzysztofek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Krzysztofek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:38 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Loranc Kazimierz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Pilar-tech Sp. J. T.krzysztofek K.loranc, Kraków − KRS 0000009731
 2. Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Kraków − KRS 0000167261

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. Zakup wraz z dostawą dla Gminy Jeżowe ciągnika rolniczego oraz następujących maszyn: przyczepa rolnicza; kosiarka wysięgnikowa; pług do śniegu; posypywarka.
  Zamawiający: Gmina Jeżowe, Jeżowe
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup wraz z dostawą dla Gminy Jeżowe ciągnika rolniczego oraz następujących maszyn: przyczepa rolnicza 1 szt. kosiarka wysięgnikowa 1 szt. pług do śniegu 1 szt. posypywarka 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6. ciągnik rolniczy Zał. 6.1 przyczepa rolnicza Zał. 6.2 kosiarka wysięgnik. Zał. 6.3 pług do śniegu Zał. 6.4 posypywarka Zał. 6.5 Dla Maszyn rolniczych Zał. 6.2 - 6.5 Zamawiający dopuszcza rok produkcji nie starszy jak 2016 rok . Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Dla ciągnika rolniczego Zał. 6.1 Zamawiający dopuszcza rok produkcji nie starszy niż 2015 r. Ciągnik musi być fabrycznie nowy. Załatwienie wszelkich formalności i kosztów związanych z dostawą leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia – Dostawcy. Całość sprzętu musi być fabrycznie nowa i objęta zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji przez Dostawcę. Gwarancja liczy się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja winna być realizowana w miejscu użytkowania sprzętu, co oznacza, iż w przypadku niemożności naprawy u Zamawiającego, Dostawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odebrania i transportu oraz zwrotnego dostarczenia po naprawie. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w czasie trwania gwarancji (podjęcie fizycznych działań naprawczych) - maksymalnie 24 godziny w dni robocze. Serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne w serwisie autoryzowanym stacjonarnym oddalonym od Gminy Jeżowe nie dalej niż 60 km. Serwis wykonywany w zależności od potrzeb na terenie Gminy Jeżowe. 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Zamawiający poprzez sformułowanie „dostawa” rozumie sprzedaż ciągnika oraz maszyn zaczepianych do ciągnika rolniczego dla Gminy Jeżowe na podstawie protokolarnego przekazania wraz z niezbędnymi dokumentami. Ostateczny odbiór ciągnika i maszyn ze spisaniem ostatecznego protokołu technicznego przekazania ciągnika i maszyn nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe. Do czasu podpisania ostatecznego protokołu technicznego przekazania ciągnika i maszyn (opisanych w Zał. Nr 6.1 - 6.5) wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu usuwa na swój koszt sprzedający. Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezarejestrowanego ciągnika i wymienionych maszyn np. na lawecie na koszt sprzedającego. 3) Do przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcja obsługi oraz wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego), kartę gwarancyjną oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Wszystkie dokumenty sporządzone muszą być w języku polskim. 4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5) Gwarancja ciągnika - na wszystkie podzespoły co najmniej 24 miesiące. Na wszystkie maszyny wymienione w Zał. 6.2- 6.5 co najmniej 12 miesięcy. 6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty zawarcia umowy. 1.Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 2.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3.Dopuszczalne zmiany treści umowy – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 4.Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Dostawa sprzętu agrotechnicznego.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015r. sprzętu agrotechnicznego. Zakres zamówienia obejmuje 6 poniżej wymienionych zadań: Zadanie nr 1 - kosiarka samojezdna wielofunkcyjna z osprzętem - 5 szt. Zadanie nr 2 - kosiarka bijakowa - 9 szt. Zadanie nr 3 - kosiarka rotacyjna - 2 szt. Zadanie nr 4 - brona talerzowa zawieszana - 7 szt. Zadanie nr 5 - rozsypywacz do nawozów i wapna o ładowności 3000 kg -2 szt. Zadanie nr 6 - rozsypywacz do nawozów i wapna o ładowności 5000 kg - 2 szt. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 - obejmuje również przeprowadzenie przez wykonawcę szkolenia z zakresu poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi kosiarki samojezdnej wielofunkcyjnej z osprzętem. Zamówienie w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2 przewiduje PRAWO OPCJI. Prawo opcji w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zakupu w ramach zadania nr 1 oraz zadania nr 2 oprócz ilości gwarantowanych, dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia tj;: dla zadania nr 1 - dodatkowo - maksymalnie 2 szt. kosiarek samojezdnych wielofunkcyjnych z osprzętem dla zadnia nr 2 - - dodatkowo - maksymalnie 2 szt. kosiarek bijakowych
 3. DOSTAWA KOSIAREK SAMOJEZDNYCH WIELOFUNKCYJNYCH Z OSPRZĘTEM - 5 KOMPLETÓW
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Sprzedaż i dostawa do
  wskazanego przez Zamawiającego miejsca 5 kompletów kosiarek samojezdnych wielofunkcyjnych z
  osprzętem, wraz z ich próbnym uruchomieniem i regulacją po uruchomieniu, olej, filtr oleju oraz
  niezbędne materiały eksploatacyjne do wykonania pierwszej obsługi (wymiany oleju) oraz
  przeprowadzeniem szkolenia w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi.
  PRZEZNACZENIE Podstawowym przeznaczeniem kosiarki samojezdnej wielofunkcyjnej jest koszenie
  trawy oraz roślin zielonych na terenach o dużej powierzchni. Ponadto będący jej wyposażeniem osprzęt
  ma umożliwiać: - koszenie wysokiej trawy i zarośli; - usuwanie śniegu; - zamiatanie dużych powierzchni
  (place, ulice, chodniki)
 4. Dostawa kosiarek samojezdnych wielofunkcyjnych z osprzętem.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 kpl. fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych wielofunkcyjnych z osprzętem
 5. Dostawa tśm na potrzeby doraźne napraw sprzętu inż.-sap i PKW
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
  Szczegółowe zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do siwz
 6. Dostawa 7 sztuk pomp szlamowych z wyposażeniem
  Zamawiający: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk pomp szlamowych z wyposażeniem o niżej wskazanych parametrach: 1. medium - woda szlamowa, 2. średnica zanieczyszczeń - minimum 26 mm, 3. wydajność - minimum 1600 l/min, 4. wysokość podnoszenia (pompowania) - minimum 25 m, 5. wysokość ssania - minimum 7m, 6. średnica przyłączeniowa węża ssawnego - 4 cale, typ STORZ, 7. średnica przyłączeniowa węża tłocznego - 4 cale, typ STORZ, 8. typ rozruchu - ręczny - linka, 9. silnik - 4-suwowy, 10. moc silnika - minimum 7 kW, 11. waga - do 85 kg, 12. wąż ssawny - długość minimum 5 m, łącznik 4 cale typ STORZ z koszem ssawnym, 13. wąż tłoczny - długość minimum 20 m, łącznik 4 cale typ STORZ
 7. Dostawa pomp pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu MT.2370.12.2012
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wrocław
  1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  Główny przedmiot - 34144213-4

  2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 motopomp pożarniczych dla KM PSP we Wrocławiu, podzielonych w/g zadań:
  Zadanie nr 1 Motopompa M16/8 bez panela elektrycznego utrzymania ciśnienia - 1 sztuka
  Zadanie nr 2 Motopompa pływająca M4/2 - 2 sztuki
  Zadanie nr 3 Motopompa szlamowa o wydajności min. 1600 L/min. - 2 sztuki
  Zadanie nr 4 Motopompa szlamowa o wydajności min. 700 L/min - 2 sztuki
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do poszczególnych zadań
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wymaganiach technicznych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
  5. Na motopompy wyszczególnione w zadaniach Nr 1 do nr 4 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy, ważnej od dnia odbioru faktycznego.
  6. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zapewni: opiekę serwisową w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego drogą e-mailową lub faksem.
  7. Odbiór motopomp odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty dostawy i odbioru ponosi Wykonawca
  8. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację, Zaoferowane pompy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte gwarancją producenta.
  9. Motopompy wyszczególnione w zadaniach od nr 1 do nr 4 muszą posiadać ważne w dniu składania ofert świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na oferowany towar wydane przez CNBOP zgodne z RMSWiA z dnia 20.06.2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143,poz.1002 ze zm.)
  10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 8. Dostawa urządzeń związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach
  Zamawiający: Gmina Dobczyce, Dobczyce
  Dostawa urządzeń związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach
 9. Dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
  Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronarzędzi i wyposażenia warsztatowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej (w organizacji) w Krakowie. Zamówienie składa się z 25 części
 10. Dostawa motopomp wraz z osprzętem dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Bydgoszcz
  Dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych motopomp półszlamowych wraz z osprzętem (wężami ssawnymi i tłocznymi oraz smokami ssącymi) dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 11. Zakup pompy powodziowej na przyczepie - pompa o zwiększonej wydajności
  Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna "Czechowice", Czechowice-Dziedzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup pompy powodziowej na przyczepie - pompa o zwiększonej wydajności Pompa zostanie zakupiona dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpowodziowej. Pompa winna być fabrycznie nowa i opatrzony rokiem produkcji. Minimalne wymagania dla zakupu pompy oraz przyczepy : 1.Typ przyczepy - przyczepa jednoosiowa z homologacją wymiary od 2,5 x 1,5 m - przykrywana plandeką - podpory w przypadkach jej ustawienia - standartowy zaczep kulowy , hamulec najazdowy - instalacja elektryczna 12 V . - DMC przyczepy do 1100 kg. 2. Parametry pompy Wydajność minimum 250 m3 / godzinę przy zachowaniu ciśnienia do 1 Bara - pompa posadowiona na przyczepie - po bokach przegrody na składowanie węży ssawnych i tłocznych. - wydech spalin z pompy wyprowadzony pod podłogę - dźwignie operatora wyprowadzone na jedną stronę - regulowane oświetlenie miejsca pracy pompy - zawodnienie pompy ręczne , ciężar zestawu do 900 kg. 3. Wyposażenie - Linia ssawna 3 odcinki węża ssawnego 8 cali o długości 7 m - dwie linie tłoczne o długości 40 mb każda - kosz ssawny z zaworem zwrotnym 4. Dopuszczalna masa całkowita: do 1100 kg. 5. Gwarancja i serwis: Gwarancja na oferowaną pompę i występujące w nim wyposażenie 24 miesiące. W okresie gwarancji naprawy urządzeń oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY w czasie do 72 godzin od daty zgłoszenia. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy
 12. Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego).
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
  Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego).część nr 1: buty rybacko-wędkarskie (wodery), spodniobuty wędkarsko-rybackie (na szelkach powyżej pasa), buty gumofilce, część nr 2: piła spalinowa, piła spalinowa do cięcia betonu, część nr 3: latarka halogenowa wodoszczelna, latarki czołowe halogen, latara wodoszczelna, część nr 4: plandeki 10x15, plandeka 10x12, zapory jednokomorowe (rękaw), namiot-pawilon, plandeki wojskowe lub folia ochronna (duże powierzchnie), część nr 5: stanowisko komputerowe, ręczna nawigacja GPS, część nr 6: lornetka, lornetka, część nr 7:regał magazynowy moduł podstawowy, regał magazynowy regał dodatkowy, stojak na odzież roboczą, wózek transportowy, drabina rozporowa, część nr 8: akumulator do silnika zaburtowego 45Ah, bosak, część nr 9: wyciągarka ręczna, część nr 10: przyczepa transportowa, część nr 11: wąż do pompy, część nr 12: materac samopompujący, termos, część nr 13: kanister na paliwo, gaśnice p. pożarowe, środek konserwujący do elementów gumowych, środek konserwujący do elementów metalowych, dętki do taczek, rękawice ochronne.
 13. Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego)
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
  Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego)część numer 1: motopompa,część numer 2: agregat prądotwórczy (przenośny),część numer 3: ponton ratunkowy + silnik,część numer 4: agregat prądotwórczy (przenośny),część numer 5: kompresor,część numer 6: agregat pompowy,część numer 7: agregat pompowy przenośny na wózku,część numer 8: motopompa pływająca,część numer 9: nagrzewnica spalinowa,część numer 10: pompa spalinowa - półszlamowa,część numer 11: pontony gumowe (duże, typ wojskowy),część numer 12: łodzie wiosłowe (4-6 osobowe),część numer 13: pompy szlamowo - spalinowe,część numer 14: agregat prądotwórczy (przenośny),część numer 15: agregat pompowy na przyczepie,część numer 16: łódź płaskodenna, część numer 17: nosze podbierakowe plastikowe,część numer 18: echosonda, część numer 19: skafander suchy wraz z ocieplaczem,.
 14. Zakup części do mechanicznego sprzętu ogrodniczego i sprzętu agrotechnicznego oraz naprawa wirnikowego zgarniacza śniegu- 74/10/N
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
  1.Przedmiotem zamówienia jest w grupie I,II,III zakup części do mechanicznego sprzętu ogrodniczego i sprzętu agrotechnicznego, w grupie IV naprawa wirnikowego zgarniacza śniegu.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do siwz. tj. formularzu ofertowym.
  Grupa I,II,III
  1. Sprzedający sprzedaje i dostarcza części do mechanicznego sprzętu ogrodniczego i agrotechnicznego wg rodzaju, ilości i ceny, określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  2. Sprzedający sprzedaje artykuły fabrycznie nowe, posiadające nienaruszone
  cechy pierwotnego opakowania.
  3.Dostarczone artykuły muszą być w całości oryginalne.
  4.Sprzedający zobowiązuje się udzielić gwarancji na artykuły na okres 12 miesięcy od daty dostawy
  5.Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć artykuły do Jednostki Wojskowej 4219 w Dęblinie.
  6.Z tytułu załadunku, transportu i rozładunku artykułów Sprzedającemu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie
  7.Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wszystkie artykuły w ciągu 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
  Grupa IV
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę zgodnie z technologią naprawy i obsługi w specjalistycznym zakładzie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zgarniacza śniegu z JW. 4219 Dęblin oraz do dostarczenia go po naprawie i dokonania próbnego rozruchu i regulacji.
  3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawidłowe funkcjonowanie naprawionego urządzenia po naprawie , zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
  4. Strony postanawiają, że podstawą odbioru wykonanej usługi będzie protokół odbioru potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
  5. Okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi 12 m-cy od daty wykonania usługi
 15. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratownictwa drogowego i pomp szlamowych z przeznaczeniem dla OSP w Starych Babicach i OSP w Borzęcinie Dużym - cz II
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratownictwa drogowego i pomp szlamowych z przeznaczeniem dla OSP w Starych Babicach i OSP w Borzęcinie Dużym - cz II zakup i dostawa dwóch pomp szlamowych dla OSP w Starych Babicach i OSP w Borzęcinie Dużym
 16. Dostawa sprzętu pożarniczego. Postępowanie nr 99/D/PN/2010
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: stojaków hydrantowych, pił łańcuchowych z prowadnicami, tarcz tnących, syren alarmowych ręcznych, prowadnic do pił spalinowych, łańcuchów do prowadnic pił spalinowych.
 17. Dostawa materiałów do Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych administrowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wraz z transportem i rozładunkiem na wskazane przez Zamawiającego miejsce, tj. do Magazynu Przeciwpowodziowego w Janowcu, pow. Puławy, wg. poniższego zestawienia:
  I część zamówienia: dostawa 2 szt. silników zaburtowych o parametrach:
  - moc od 20 do 25 KM,
  - 4-sów,
  - elektryczny rozruch,
  - długa kolumna,
  - manetka zdalnego sterowania,
  - waga do 70 kg.
  II część zamówienia: dostawa 2 szt. zagęszczarek (ubijaki do ziemi) o parametrach:
  - moc silnika do 6 KM,
  - szerokość płyty do 450 mm,
  - siła wymuszająca 30 kN,
  - częstotliwość wibracji 90 hz,
  - rewers hydrauliczny,
  - antywibracyjna rączka,
  - waga do 160 kg.
  III część zamówienia: dostawa 5 szt. pontonów o parametrach:
  - wykonane z wielowarstwowego tworzywa PCV,
  - rozkładana podłoga,
  - długość do 4,5 m,
  - szerokość do 2 m,
  - liczba komór 3+kill,
  - średnica komór do 50 cm,
  - ładowność 800-1100 km,
  - przystosowany do silnika zaburtowego.
 18. Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Przybiernów
  Przedmiotem są dostawy sprzętu realizowane w ramach 3 zadań inwestycyjnych, tj.: a) Zadanie 1: Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego: - aparat powietrzny - typu MSA-AUER AirMaxx - lub równoważny - 2 szt. - agregat prądotwórczy ECMT7000 - lub równoważny - 1 szt. - pilarka do drewna - 2 szt. - motopompa pożarnicza - 1 szt. - pompa szlamowa - 1 szt. - wentylator oddymiający - 1 szt. - pompa pożarnicza pływająca NIAGARA - lub równoważna - 2 szt. pompa zanurzeniowo szlamowa elektryczna - 2 szt. - przecinarki do stali i betonu - 2 szt. - nożyce hydrauliczne CU 4055 C NTC II - 1 szt. lub równoważne b) Zadanie 2. Dostawa zestawu przenośnych Syren elektrycznych serii DSE - 1 komplet (selektywne wywoływanie) c) Zadanie 3. Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego - 1 szt.
 19. Dostawa pomp ratowniczych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup partiami pomp ratowniczych :
  - partia 1 - zakup 10 kpl. pomp szlamowych elektrycznych wraz z osprzętem,
  - partia 2 - zakup 4 kpl. pomp szlamowych spalinowych wraz z osprzętem,
  - partia 3 - zakup 4 pomp pływających.

  Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia opisano w załączniku nr 1 do siwz.
 20. Zakup pomp szlamowych na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. Zamówienie obejmuje zakup 12 sztuk pomp szlamowych służących do przepompowywania różnego rodzaju zanieczyszczeń: woda z wykopów, terenów powodziowych lub oczyszczalni ścieków, zanieczyszczeń z budynków użyteczności gospodarczej - służące różnego rodzaju służbom ratowniczym o następujących parametrach:
  1)pompa szlamowa, wirnikowa samozasysająca,
  2)silnik 4 suw. na benzynę bezołowiowa PB95 min. 7,1 KM,
  3)masa całkowita do 70 kg,
  4)wydajność min 1200 l/minutę,
  5)wysokość ssania max 8 m,
  6)wysokość podnoszenia min. 25 m,
  7)zdolność do przepompowywania zanieczyszczeń o średnicy do 27 mm,
  8)nasady ssawne i tłoczne ø 75 zgodne z normą PN-91/M-51038 lub równoważną,
  9)korpus motopompy umożliwia bez narzędziowy dostęp do wirnika pompy
  10)do motopompy dołączyć smok ssawny dopasowany do parametrów z pkt. 7 i 8.
  Oferowane pompy szlamowe muszą spełniać wymagania Zamawianego pod względem parametrów jakościowych. Towar nie może być gorszy niż wskazany powyżej.
  Wszystkie oferowane pompy muszą być fabrycznie nowe.
  Zamówienie obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34 - 600 Limanowa.
  Zaoferowane pompy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
  Wymagany okres gwarancji na pompy winien wynosić min. 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia
 21. Zakup wraz z dostawą sprzętu ogrodniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Bielsku-Białej przy ul. Karbowej 26.
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
 22. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy motopomp dla KM PSP w Krakowie.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków
 23. Dostawa do siedziby Ludowych Klubów Sportowych w Bobrku i Gorzowie kosiarek samojezdnych
  Zamawiający: Gmina Chełmek, Chełmek
 24. Zakup motopomp do wody zanieczyszczonej - 10 szt.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wrocław
 25. Dostawa 25 sztuk motopomp pływających
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
 26. Dostawa traktora dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
  Zamawiający: Gmina Siewierz, Siewierz
 27. zakup i dostawa nowego ciągnika komunalnego z pługiem do odśnieżania na przednim TUZ do siedziby GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie.
  Zamawiający: Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o., Głogów
 28. Dostawa sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla jednostek OSP Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego pn. BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2006
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 29. Dostawa ciągnika kompaktowego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Olkusz
 30. Zakup i dostawa miniciągnika z kabiną, lemieszem do śniegu i rozsiewaczem
  Zamawiający: Gmina Wielka Wieś, Wielka Wieś
 31. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych ciągników wraz z dwoma pługami oraz dwoma rozsiewaczami do pisaku i soli
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków
 32. Dostawa motopompy do wody zanieczyszczonej z wózkiem w ilosci 1 szt.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
 33. Zakup i dostawę minikoparki gąsienicowej z kabiną
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Wielka Wieś
 34. Sprzedaż ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. przedni podnośnik, lemiesz śnieżny, kosiarka do trawy
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
 35. Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom
  Zamawiający: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bytom
 36. dostawa pomp szlamowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
 37. Dostawa narzędzi mechanicznych dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 38. Dostawa narzędzi mechanicznych dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków

Inne osoby dla Krzysztofek (31 osób):