Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Adam Stanisław

w KRS

Adam Stanisław Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Runowo Krajeńskie (Kujawsko-pomorskie), Więcbork (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Węgrzyn Piotr Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Engelgardt Zbigniew Jerzy, Engelgardt Charzewska Izabela Małgorzata, Madej Piotr, Osmałek Bogdan Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Daniel Mikołajko Henr Yka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro-sieć Sp. Z O.O., Chełmno − KRS 0000135966
 2. Fundacja Na Rzecz Chełmna i Ziemi Chełmińskiej, Chełmno − KRS 0000528745
 3. Gospodarstwo Rolne Łyskowo Sp. Z O.O., Łyskowo − KRS 0000114052
 4. Gpow Siedem Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000395669
 5. Graminis Produkcyjno-handlowo-usługowa Sp. Z O.O. Dusocin, Dusocin − KRS 0000143278
 6. Klub Jazdy Konnej Joker, Chełmno − KRS 0000058158
 7. Kujawsko-pomorski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów, Bydgoszcz − KRS 0000233370
 8. Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy Grom, Więcbork − KRS 0000046081
 9. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Wodnik, Więcbork − KRS 0000110741
 10. Pacht Rolno-handlowa Sp. Z O.O., Salno − KRS 0000141200
 11. Phu Grana Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000308470
 12. Polskie Składy Rolne Sp. Z O.O., Chełmno − KRS 0000389903
 13. Przedsiębiorstwo Rolne-krotoszyn - Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000062900
 14. Przedsiębiorstwo Rolno - Handlowe Agro-sta Sp. Z O.O., Staświny-osada − KRS 0000014491
 15. Rolhod Sp. Z O.O., Wąsewo − KRS 0000052151
 16. Runowo-rola Sp. Z O.O., Runowo Krajeńskie − KRS 0000181064

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adama Manufacturing Poland S.A., Brzeg Dolny − KRS 0000011753
 2. Agro-sieć Wynajem Sp. Z O.O., Chełmno − KRS 0000335821
 3. Bank Spółdzielczy W Więcborku, Sępólno Krajeńskie − KRS 0000029686
 4. Invest Capital Partners Korporacja Spółdzielcza, Warszawa − KRS 0000551664
 5. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Solec Kujawski − KRS 0000094238
 6. Rol-handel Sp. Z O.O., Upałty Małe − KRS 0000022929
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Więcbork − KRS 0000144208

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2017”
  Zamawiający: Gmina Kamień Krajeński, Kamień Krajeński
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamień Krajeński w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmującej: miasto Kamień Krajeński oraz 13 sołectw: Dąbrowa, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Jerzmionki, Mała Cerkwica, Niwy, Nowa Wieś, Obkas, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo, Zamarte w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018- 2023, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz prawem miejscowym, w tym przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 15 01 oraz 20 01 (z wyłączeniem odpadów komunalnych o kodzie 20 01 31, 20 01 32: a) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, b) metale oraz opakowania z metali, c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d) szkło oraz opakowania ze szkła, e) opakowania wielomateriałowe, f) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, h) meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie realizacji zamówienia z wszystkich nieruchomości objętych przedmiotowym zamówieniem na terenie Gminy Kamień Krajeński, wynosi łącznie ok. 1 197,00 Mg z czego: - zmieszanych odpadów komunalnych ok. 1 060,00 Mg - zbieranych selektywnie: - papier i tektura ok. 4,50 Mg - szkło ok. 71,00 Mg - tworzywa sztuczne ok. 27,50 Mg - odpady zielone – ok. 19,00 Mg - odpady wielogabarytowe – ok. 6,00 Mg - metal – ok. 9,00 Mg
 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Łopiennik w Więcborku
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Łopiennik w Więcborku.
  Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. Ponadto przedmiotowe zadanie uzyskało prawomocne pozwolenie wodnoprawne.
  Całościowo przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z separatorem lamelowym oraz studniami chłonnymi. Inwestycja podzielona jest na dwie zlewnie A i B.
  Zlewnia A:
  Zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:
  a) Rury PCV - U fi 315mm SDR 34 SN 8 L= 80,00 m;
  b) Rury PCV - U fi 200mm SDR 34 SN 8 L= 74,80 m;
  c) Rury ochronne dwudzielne fi 110 mm L= 2,00 m;
  d) Studnie kontrolne (studnie rewizyjne) betowe fi 1200mm - 4 szt.;
  e) Studnie betonowe o średnicy fi 500mm z wpustami ulicznymi żeliwnymi - 11 kpl;
  f) Studnie chłonne betonowe fi 1200 mm - 2 kpl;
  g) Separator lamelowy fi 1200mm - 1 kpl.
  Zlewnia B:
  Zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:
  a) Rury PCV - U fi 250mm SDR 34 SN 8 L= 21,90 m;
  b) Rury PCV - U fi 200mm SDR 34 SN 8 L= 21,00 m;
  c) Rury ochronne dwudzielne fi 110 mm L= 8,00 m;
  d) Studnie kontrolne (studnie rewizyjne) betowe fi 1200mm - 1 szt.;
  e) Studnie betonowe o średnicy fi 500mm z wpustami ulicznymi żeliwnymi - 2 kpl.
  Ponadto przewiduje się wymianę odcinka rury istniejącej na rurę PCV - U fi 315mm SDR 34 SN 8 L= 8,00 m.

  Roboty ziemne wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego uzbrojenia, które przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i zabezpieczyć. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać ręcznie, skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi.
  Roboty budowlane będą prowadzone w terenach będących we władaniu Gminy Więcbork. Pas drogowy jest drogą gminną. Jest wymagany uproszczony projekt organizacji ruchu, który należy uzgodnić z Gminą Więcbork. Koszty opracowania ponosi WYKONAWCA. Nie będą ponoszone koszty związane z zajęciem pasa drogowego. Oznakowanie drogi (zakup i montaż znaków) na czas realizacji zadania należy wliczyć w koszty, które ponosi WYKONAWCA.
  Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi - Więcbork teren motokrosu - odległość ok. 2 km - bez opłaty.

  UWAGA!
  Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.

  Warunki równoważności dla rur ochronnych dwudzielnych AROT - możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:
  - rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.
  Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień Krajeński w roku 2016.
  Zamawiający: Gmina Kamień Krajeński, Kamień Krajeński
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamień Krajeński w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmującej: miasto Kamień Krajeński oraz 13 sołectw: Dąbrowa, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Jerzmionki, Mała Cerkwica, Niwy, Nowa Wieś, Obkas, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo, Zamarte w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018- 2023, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz prawem miejscowym, w tym przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 15 01 oraz 20 01 (z wyłączeniem odpadów komunalnych o kodzie 20 01 31, 20 01 32), zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych: a) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, b) metale oraz opakowania z metali, c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d) szkło oraz opakowania ze szkła, e) opakowania wielomateriałowe, f) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, h) meble i inne odpady wielkogabarytowe. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie realizacji zamówienia z nieruchomości zamieszkałych objętych przedmiotowym zamówieniem na terenie Gminy Kamień Krajeński, wynosi łącznie ok. 890,00 Mg z czego: - zmieszanych odpadów komunalnych ok. 760,00 Mg - zbieranych selektywnie: - papier i tektura ok. 10,00 Mg - szkło ok. 73,00 Mg - tworzywa sztuczne ok. 22,00 Mg - odpady zielone - ok. 18,00 Mg - odpady wielogabarytowe - ok. 3,00 Mg - metal - ok. 4,00 Mg Szacunkowa ilość pojemników z odpadami komunalnymi odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie objętym przedmiotowym zamówieniem: - pojemnik PA - 1100 - ok. 1280 szt., - pojemnik SM - 240 - ok. 370 szt., - pojemnik SM - 120 - ok. 818 szt.
 4. Utwardzenie terenu oraz dróg wewnętrznych w nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego w Więcborku
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu oraz dróg wewnętrznych w nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego w Więcborku.
  Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zdania zrealizowanego częściowo w latach poprzednich. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę Nr AB.7351-6-10/09 z dnia 07.05.2009 r. wraz ze zm., wydanego przez Starostę Sępoleńskiego.

  Przedmiotem zadania jest utwardzenie terenu oraz dróg wewnętrznych (ciągu pieszo - jezdnego) o szer. od 5,56m do 2,00m zakończonych zatoczką manewrową o wymiarach 8,5 00m x 3,00m kostką brukową betonową cegiełką, koloru szarego i grubości 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej w proporcji 1:4 grubości 4,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0cm po zagęszczeniu i warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu.
  Całkowita pow. utwardzenia wynosi 1213,00m2.
  Zakres niniejszej inwestycji zaznaczony został kolorem czerwonym na planie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

  Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu dróg wewnętrznych:
  - obrzeża betonowe 100x30x8 na ławie betonowej z oporem na długości 586,00m,
  - montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych w miejscach zbliżeń i odkrycia kabli.
  Roboty budowlane będą prowadzone w terenie będącym we władaniu Gminy Więcbork.
  Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi - Więcbork teren motokrosu lub byłego składowiska - odległość ok. 4km - 5 km bez opłaty.
  Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

  UWAGA! Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry.

  Warunki równoważności dla rur ochronnych dwudzielnych AROT - możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:
  - rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.
  Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 5. Wynajem maszyn wraz z obsługą operatorską do robót na terenie gminy Więcbork
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem maszyn wraz z obsługą operatorską do robót na terenie gminy Więcbork.
  Zadanie obejmuje:
  1) wynajem ładowarki o pojemności łyżki do 1 m3 wraz z operatorem w celu świadczenia usług na rzecz Gminy Więcbork. Planowana ilość pracy ładowarki w okresie obowiązywania umowy wynosi 342 godziny,
  2) wynajem koparko-ładowarki o pojemności łyżki do 2 m3 wraz z operatorem w celu świadczenia usług na rzecz Gminy Więcbork. Planowana ilość pracy koparko-ładowarki w okresie obowiązywania umowy wynosi 209 godzin,
  3) wynajem walca drogowego o nacisku 10-16 ton na 1 m2 wraz z operatorem w celu świadczenia usług na rzecz Gminy Więcbork. Planowana ilość pracy walca drogowego w okresie obowiązywania umowy wynosi 128 godzin.

  Dni i czas pracy sprzętu:
  1) podstawowy czas pracy sprzętu wraz z obsługą będzie wynosił od 1 do 6 godzin dziennie w zależności od rzeczywistych potrzeb, w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zgłaszał swoje potrzeby w zakresie realizacji usługi objętej zamówieniem w formie telefonicznej;
  2) zgłoszenie wynajmu sprzętu będzie składane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem;
  3) w wyjątkowych przypadkach Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może wydłużyć czas pracy w poszczególnych dniach do godziny 17.00.
  Od czasu pracy odliczany będzie:
  1) czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy,
  2) okres niesprawności sprzętu.
 6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kamień Krajeński w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku.
  Zamawiający: Gmina Kamień Krajeński, Kamień Krajeński
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Kamień Krajeński w terminie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmującej: miasto Kamień Krajeński oraz 13 sołectw: Dąbrowa, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Jerzmionki, Mała Cerkwica, Niwy, Nowa Wieś, Obkas, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo, Zamarte w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018- 2023, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 20 01 (z wyłączeniem odpadów komunalnych o kodzie 20 01 31, 20 01 32), zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych: -papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, -metale oraz opakowania z metali, -tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, -szkło oraz opakowania ze szkła, -opakowania wielomateriałowe, -odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, -meble i inne odpady wielkogabarytowe. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie realizacji zamówienia na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński, wynosi łącznie ok. 666,44 Mg z czego: - zmieszanych odpadów komunalnych ok. 556,55 Mg - zbieranych selektywnie: - papier i tektura ok. 12,63 Mg - szkło ok. 55,18 Mg - tworzywa sztuczne ok. 14,45 Mg - odpady zielone - 18,28 Mg - odpady wielomateriałowe - 0,24 Mg - odpady wielogabarytowe - 5.72 Mg, - metal - 3,39 Mg.
 7. Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w okresie od 01.01.2015 r. do 15.02.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w okresie od 01.01.2015 r. do 15.02.2015 r.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Więcbork, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości wymienionych w załączniku nr 2 do umowy oraz transporcie odpadów do regionalnej instalacji do odbierania odpadów.

  Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2014 r. (Umowa nr 272.28.2013 z dnia 24.12.2013 r.).
 8. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KAMIEŃ KRAJEŃSKI..
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Kamień Krajeński
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Kamień Krajeński w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmującej: miasto Kamień Krajeński oraz 13 sołectw: Dąbrowa, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Jerzmionki, Mała Cerkwica, Niwy, Nowa Wieś, Obkas, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo, Zamarte w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018- 2023, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 20 01 (z wyłączeniem odpadów komunalnych o kodzie 20 01 31, 20 01 32), zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych: a) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, b) metale oraz opakowania z metali, c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d) szkło oraz opakowania ze szkła, e) opakowania wielomateriałowe, f) odpady zielone, g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 4) Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie realizacji zamówienia na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński, wynosi łącznie ok. 725,55 Mg z czego: - zmieszanych odpadów komunalnych ok. 571,70Mg - zbieranych selektywnie: - papier i tektura ok. 7,41 Mg - szkło ok. 47,88 Mg - tworzywa sztuczne ok. 24,15 Mg - odpady zielone - 54,99 Mg - odpady wielomateriałowe - 3,42 Mg - odpady wielogabarytowe - 16 Mg.
 9. Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2014 r.
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2014 r.
  2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Więcbork, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości wymienionych w załączniku nr 4 do umowy oraz transporcie odpadów do regionalnej instalacji do odbierania odpadów.
  3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
  4. Ogólna charakterystyka Gminy Więcbork w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów:
  Szacowana liczba mieszkańców - ok. 13.340 osób zameldowanych na dzień 31.12.2012 r., w tym:
  szacowana liczba osób zamieszkałych: 10.456
  - miasto Więcbork - 4.745 osoby,
  - tereny wiejskie - 5.711 osób.

  Liczba mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie do 7 lokali włącznie:
  - w mieście Więcbork - 3.036 mieszkańców (621 budynków jednorodzinnych oraz 417 lokali w budynkach do 7 lokali włącznie),
  - tereny wiejskie - 5.316 mieszkańców (1.557 budynków jednorodzinnych oraz 351 lokali w budynkach do 7 lokali włącznie).
  Zestawienie lokali i budynków jednorodzinnych zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

  Liczba nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością odbioru odpadów 2 razy w miesiącu:
  - tereny wiejskie - Pęperzyn - 180 mieszkańców (17 budynków, 70 lokali).
  Zestawienie lokali i budynków jednorodzinnych z częstotliwością odbioru odpadów 2 razy w miesiącu zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

  Liczba mieszkańców w zabudowie wielolokalowej, w budynkach powyżej 7 lokali:
  - w mieście - 1709 mieszkańców (56 budynków, 769 lokali),
  - tereny wiejskie - 215 mieszkańców (6 budynków, 82 lokale).
  Zestawienie lokali w zabudowie wielomieszkaniowej zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

  Wykaz miejscowości:
  Miasto Więcbork, Zakrzewska Osada, Zabartowo, Witunia, Sypniewo, Zakrzewek, Pęperzyn, Suchorączek, Nowy Dwór, Runowo Kraj., Borzyszkowo, Lubcza, Śmiłowo, Górowatki, Jeleń, Dorotowo, Jastrzębiec, Karolewo, Zgniłka, Klarynowo, Wilcze Jary, Dalkowo, Frydrychowo, Adamowo, Wymysłowo, Czarmuń, Puszcza, Katarzyniec, Runowo-Kolonia, Młynki.

  Ilość zebranych odpadów w Gminie Więcbork w roku 2011 (w Mg):
  Kod odpadu - 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1141,88,
  Kod odpadu - 20 01 01 papier i tektura - 4,98,
  Kod odpadu - 20 01 02 szkło - 138,19,
  Kod odpadu - 20 01 39 tworzywa sztuczne - 123,16,
  RAZEM - 1408,21

  Ilość zebranych odpadów w Gminie Więcbork w roku 2012 (w Mg):
  Kod odpadu - 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 935,53,
  Kod odpadu - 20 01 01 papier i tektura - 6,31,
  Kod odpadu - 20 01 02 szkło - 122,4,
  Kod odpadu - 20 01 39 tworzywa sztuczne - 89,33,
  Kod odpadu - 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 1,34,
  Kod odpadu - 17 01 82 inne niewymienione odpady - 0,22,
  Kod odpadu - 17 02 01 drewno - 0,2
  RAZEM - 1155,33

  Szacowana do odbioru i zagospodarowania ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia - 1930 tony, w tym:
  - odpady zmieszane - 1600 ton,
  - odpady suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) - 150 ton,
  szkło - 180 ton.

  UWAGA! ZAMAWIAJĄCY NIE ZAPEWNIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TEJ ILOŚCI.

  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a) Wymogi dotyczące przekazywania odpadów:
  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym, ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork, a także innych obowiązujących przepisów z zakresu gospodarowania odpadami.
  Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
  b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów,
  c) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. [załącznik nr 4 do projektu umowy].
  d) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania.
  e) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości dodatkowych ilości odpadów segregowanych np. odpadów budowlanych i rozbiórkowych i innych nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych.
  f) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi [zmieszanymi] odpadami komunalnymi.
  g) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się w obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie obowiązany do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez danego właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Do dokumentacji należy dołączyć nagranie wykonane kamerą lub fotografie sporządzone na miejscu zdarzenia.
  h) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze.
  i) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.
  j) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących przedmiot zamówienia.

  6. Instalacja do jakiej mają trafić odpady.
  Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Więcbork, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania muszą być zagospodarowane w obrębie tucholsko-grudziądzkiego regionu gospodarki odpadami (region 1). Oznacza to, że zebrane z terenu Gminy Więcbork wskazane wyżej odpady komunalne muszą trafić do jednej ze wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w obrębie wskazanego regionu gospodarki odpadami (region 1). W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia i obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do projektu umowy).

  7. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych.
  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę wg ramowego harmonogramu, przewidzianego w projekcie umowy [załącznik nr 6 do SIWZ] nie rzadziej niż w sposób opisany poniżej:

  1) Odpady zmieszane:
  - z terenów zabudowy budynkami wielorodzinnymi powyżej 7 lokali (także na obszarach wiejskich) odbywa się z częstotliwością raz w tygodniu,
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie na terenie miasta Więcbork odbywa się z częstotliwością raz na 2 tygodnie,
  - z terenów zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie poza obszarem miasta Więcbork odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu z wyjątkiem miejscowości Pęperzyn gdzie odbiór z budynków wielorodzinnych do 7 lokali odbywa się 2 razy w miesiącu.

  2) Odpady suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale):
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie - raz w miesiącu,
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi powyżej 7 lokali (także na obszarach wiejskich) - raz w tygodniu.

  3) Szkło:
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie - raz w miesiącu,
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi powyżej 7 lokali (także na obszarach wiejskich) - raz w tygodniu.
  Odpady suche i szkło odbierane będą od właścicieli nieruchomości środkami transportu w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.
  Wykonawca odbiera każdą ilość odpadów komunalnych.

  Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania, a na wniosek właściciela nieruchomości dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na odpady niesegregowane na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Odbywać się będzie to bez dodatkowej opłaty i będzie wchodzić w zakres oferowanej ceny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.
  Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości bez dodatkowej opłaty kompletu odpowiednio oznakowanych worków (patrz załącznik nr 7 do SIWZ i załącznik nr 3 do umowy) do selektywnego gromadzenia odpadów o pojemności 120l. (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej do 7 lokali włącznie):
  - 3 sztuki w kolorze żółtym na odpady segregowane suche,
  - 1 sztuka w kolorze zielonym na szkło.
  Wykonawca dostarczy pojemniki i worki nie później niż do 08 stycznia 2014 r.

  Ponadto w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki. Dotyczy to m. in. sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
  W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowej opłaty do bieżącego dostarczania właścicielom nieruchomości nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości i rodzaju odpowiadającym liczbie i rodzajowi worków odebranych z terenu danej nieruchomości.

  8. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

  9. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
  a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków;
  b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9Q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający;
  c) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
  d) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu:
  - raportu o ilości i rodzaju pojemników dostarczonych właścicielom nieruchomości - w terminie do dnia 15.01.2014 r.,
  - raportów kwartalnych zawierających ilości i rodzaje pojemników dostarczonych właścicielom nieruchomości w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

  10. Baza magazynowo-transportowa:
  - musi być usytuowana na terenie Gminy Więcbork lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy,
  - baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
  - miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
  - teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne,
  - baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
  - na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

  11. Sprzęt techniczny:
  Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w pkt 7.2.3) SIWZ oraz w załączniku nr 3 do projektu umowy. W zakresie utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.
 10. Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Pęperzynie - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Pęperzynie - zamówienie uzupełniające. W trakcie wykonywania usług polegających na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów oraz ich transporcie do regionalnej instalacji do odbierania odpadów, wyłoniła się potrzeba zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych z terenów nieruchomości położonych w Pęperzynie.W związku z powyższym zaszła konieczość udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego przedmiotowe usługi.
 11. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KAMIEŃ KRAJEŃSKI.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Kamień Krajeński
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Kamień Krajeński w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmującej: miasto Kamień Krajeński oraz 13 sołectw: Dąbrowa, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Jerzmionki, Mała Cerkwica, Niwy, Nowa Wieś, Obkas, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo, Zamarte. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 20 01 (z wyłączeniem odpadów komunalnych o kodzie 20 01 31, 20 01 32), zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych: -papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, -metale oraz opakowania z metali, - tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, - szkło oraz opakowania ze szkła, - opakowania wielomateriałowe, - odpady zielone i biodegradowalne, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie realizacji zamówienia na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński, wynosi łącznie ok. 422,10 Mg z czego: - zmieszanych odpadów komunalnych ok. 374,10 Mg - zbieranych selektywnie: - papier i tektura ok. 3,10 Mg - szkło ok. 40,60 Mg - tworzywa sztuczne ok. 4,30 Mg Podane ilości odpadów zostały oszacowane na podstawie łącznej ilości odpadów komunalnych zebranych w terminie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz liczby mieszkańców gminy Kamień Krajeński. Oszacowana ilość odpadów podana w SIWZ jest przybliżoną ilością i może ulec zmianie w czasie realizacji zadania.
 12. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
  Zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018- 2023, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. 2.Charakterystyka Gminy Sępólna Krajeńskiego. 1) Powierzchnia Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi 229,2 km2. 2) Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie wynosiła na dzień 31.12.2012r. 16.061 osób w tym 9.168 w mieście i 6.893 na wsi. 3) Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jest około 4950 gospodarstw domowych z czego ok. 1850 na wsi i ok. 3100 w mieście. 4) Szacowana liczba budynków w zabudowie wielorodzinnej wynosi 181 w tym : Miasto - małe wspólnoty - 72 budynki, - duże wspólnoty - 34 budynki - spółdzielnia mieszkaniowa - 18 budynków, Wieś - małe wspólnoty - 38 budynków, - duże wspólnoty - 19 budynków, 5) W Gminie Sępólno Krajeńskie w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: Rok 2010 - ilości podane są w Mg - odpady zmieszane - 1950,04 - opakowania szklane - 44,17 - opakowania z tworzyw sztucznych - 5,97 - papier i tektura - 53,40 Rok 2011 - ilości podane są w Mg - odpady zmieszane - 2064,95 - opakowania szklane - 57,91 - opakowania z tworzyw sztucznych - 11,62 - papier i tektura - 6,00 - odpady ulegające biodegradacji - 19,20 ROK 2012 - ilości podane są w Mg - odpady zmieszane - 2159,60 - opakowania szklane - 60,80 - opakowania z tworzyw sztucznych - 13,60 - papier i tektura - 3,60 - opakowania z metali - 0,80 6) Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odebrania i zagospodarowania w okresie realizacji niniejszego zamówienia - 1.061.60 Mg. Wykonawca jest obowiązany przy sporządzaniu oferty do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z uwzględnieniem zmian, które mogą się pojawić w trakcie obowiązywania umowy. 7) Wykonawca uwzględni mogące nastąpić zmiany ilości gospodarstw domowych i ilości odpadów przy sporządzaniu oferty obejmującej okres realizacji usługi w terminach określonych w ogólnych warunkach umowy. 8) Gmina Sępólno Krajeńskie znajduje się w Tucholsko-Grudziądzkim regionie gospodarki odpadami komunalnymi dla którego Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 wyznaczył instalacje regionalne w Zakurzewie gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie i Bladowo gm. Tuchola. 9) Osoby, które dotychczas złożyły deklaracje w 2013 r. : 10.417 osób fizycznych oraz 1.050 osób zadeklarowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sępólnie Krajeńskim. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 4) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013r. poz.21), 5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495), 7) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), 8) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 951), 9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.122) 10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. Nr 104, poz. 868), 11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1673), 12) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1674), 13) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2012 r. poz. 645), 15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 630), 16) rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676), 17) obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, 18) uchwała nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 3517), 19) uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 2028), 20) uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 2028). 4. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. 1) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zaoferowania, wydzierżawienia lub nabycia przez właściciela nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych i popiołu. 2) Pojemniki zostaną ustawione przez wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości przed pierwszym dniem obowiązywania umowy. 3) Wykonawca w okresie trwania umowy dostarczać będzie właścicielom nieruchomości nieodpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i do dnia 30.06.2013r. zakupi i dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości po komplecie worków wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych równą ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia potrzebnej ilości worków. 4) Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. 5) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania. 7) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 8) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676). 10) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego budynkach użyteczności publicznej pojemników do selektywnego zbierania baterii. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane(zmieszane odpady komunalne).Wykonawca o zaistniałej sytuacji powiadomi Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół, z którego będzie jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Do informacji wskazane jest dołączenie zdjęcia. 12) Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. 13) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 5. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. 6. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych, o jakich mowa w art. 9n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającym nałożony taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt. 4 ppkt 11 opisu przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy, raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów ( zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. 7. Rodzaje i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Określa się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana przez nich ilość odpadów komunalnych w następujący sposób: 1) Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zbierane będą w pojemnikach i odbierane z częstotliwością : a) na obszarach wiejskich, w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, b) na obszarach wiejskich, w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu, c) w mieście, w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, d) w mieście, w zabudowie wielorodzinnej (małe wspólnoty) - 2 razy w miesiącu, e) w mieście, w zabudowie wielorodzinnej (duże wspólnoty) - 1 raz w tygodniu, f) w mieście, w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) - 2 razy w tygodniu. 2) Selektywnie zbierane odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali, gromadzone w odpowiednich workach z folii do selektywnej zbiórki i odbierane będą z częstotliwością: a) na obszarach wiejskich, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu, b) w mieście, w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, c) w mieście, w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu, d) biodegradowalne z gospodarstwa domowego - 2 razy w miesiącu, e) odpady zielone, nie gromadzone w kompostownikach, odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w miesiącu, f) odbieranie popiołu odbywać się będzie dwa razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany z częstotliwością co najmniej jeden raz do roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego z Wykonawcą. 4) odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku, w miejscach i terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcę. 5) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe gromadzone będą w punktach zbiórki zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania tych odpadów, które dostarczy Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. 8. Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów. Do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się następujące urządzenia : pojemniki i worki. Wprowadza się pięć kolorów worków: a) plastik - worki w kolorze niebieskim; b) szkło bezbarwne i kolorowe - worki w kolorze czerwonym; c) papier, tektura - worki w kolorze białym; d) metale - worki w kolorze żółtym; e) odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone składowane będą do worków i pojemników w kolorze zielonym. Charakterystyka worków : - materiał - folia polietylenowa LDPE. - pojemność - minimum 110 dm3, - grubość - co najmniej 60 mikronów, - nadruk - jednostronny, kolor nadruku czarny, powierzchnia nadruku 1500cm2. Treść nadruku zostanie ustalona z Wykonawcą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów. a) w zabudowie jednorodzinnej: - 110 litrów - jeśli w gospodarstwie domowym przebywa do 2 osób, - 240 litrów - jeśli w gospodarstwie domowym przebywają ponad 2 osoby, -110 litrów - dodatkowo, jeśli w gospodarstwie domowym przebywają osoby w sezonie turystycznym. b) w zabudowie wielorodzinnej należy ustawić pojemniki o łącznej objętości co najmniej 30 litrów na każdego z mieszkańców. Do gromadzenia popiołu na terenie nieruchomości służyć będą pojemniki metalowe o pojemności minimalnej 110 litrów
 13. Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork.
  2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Więcbork, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości wymienionych w załączniku nr 4 do umowy oraz transporcie odpadów do regionalnej instalacji do odbierania odpadów.
  3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
  4. Ogólna charakterystyka Gminy Więcbork w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów:
  Szacowana liczba mieszkańców - ok. 13.340 osób zameldowanych na dzień 31.12.2012 r., w tym:
  szacowana liczba osób zamieszkałych: 11.341:
  - miasto Więcbork - 4.955 osoby,
  - tereny wiejskie - 6.386 osób.

  Liczba mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie do 7 lokali włącznie:
  - w mieście Więcbork - 3.165 mieszkańców (1.054 budynków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach do 7 lokali włącznie),
  - tereny wiejskie - 6.070 mieszkańców (1.569 budynków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach do 7 lokali włącznie).
  Zestawienie lokali i budynków jednorodzinnych zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

  Liczba mieszkańców w zabudowie wielolokalowej, w budynkach powyżej 7 lokali:
  - w mieście - 1790 mieszkańców (51 budynków, 688 lokali),
  - tereny wiejskie - 316 mieszkańców (9 budynków, 95 lokali).
  Zestawienie lokali w zabudowie wielomieszkaniowej zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

  Wykaz miejscowości:
  Miasto Więcbork, Zakrzewska Osada, Zabartowo, Witunia, Sypniewo, Zakrzewek, Pęperzyn, Suchorączek, Nowy Dwór, Runowo Kraj., Borzyszkowo, Lubcza, Śmiłowo, Górowatki, Jeleń, Dorotowo, Jastrzębiec, Karolewo, Zgniłka, Klarynowo, Wilcze Jary, Dalkowo, Frydrychowo, Adamowo, Wymysłowo, Czarmuń, Puszcza, Katarzyniec, Runowo-Kolonia, Młynki.

  Ilość zebranych odpadów w Gminie Więcbork w roku 2011 (w Mg):
  Kod odpadu - 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1141,88,
  Kod odpadu - 20 01 01 papier i tektura - 4,98,
  Kod odpadu - 20 01 02 szkło - 138,19,
  Kod odpadu - 20 01 39 tworzywa sztuczne - 123,16,
  RAZEM - 1408,21

  Ilość zebranych odpadów w Gminie Więcbork w roku 2012 (w Mg):
  Kod odpadu - 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 935,53,
  Kod odpadu - 20 01 01 papier i tektura - 6,31,
  Kod odpadu - 20 01 02 szkło - 122,4,
  Kod odpadu - 20 01 39 tworzywa sztuczne - 89,33,
  Kod odpadu - 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 1,34,
  Kod odpadu - 17 01 82 inne niewymienione odpady - 0,22,
  Kod odpadu - 17 02 01 drewno - 0,2
  RAZEM - 1155,33.

  Szacowana do odbioru i zagospodarowania ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia - 1.070 tony, w tym:
  - odpady zmieszane - 800 ton,
  - odpady suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) - 180 ton,
  szkło - 90 ton.

  UWAGA! ZAMAWIAJĄCY NIE ZAPEWNIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TEJ ILOŚCI.

  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a) Wymogi dotyczące przekazywania odpadów:
  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym, ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork, a także innych obowiązujących przepisów z zakresu gospodarowania odpadami.
  Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
  b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów,
  c) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. [załącznik nr 4 do projektu umowy].
  d) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania.
  e) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości dodatkowych ilości odpadów segregowanych np. odpadów budowlanych i rozbiórkowych i innych nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych.
  f) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi [zmieszanymi] odpadami komunalnymi.
  g) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się w obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie obowiązany do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez danego właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Do dokumentacji należy dołączyć nagranie wykonane kamerą lub fotografie sporządzone na miejscu zdarzenia.
  h) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze.
  i) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.
  j) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących przedmiot zamówienia.

  6. Instalacja do jakiej mają trafić odpady.
  Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Więcbork, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania muszą być zagospodarowane w obrębie tucholsko-grudziądzkiego regionu gospodarki odpadami (region 1). Oznacza to, że zebrane z terenu Gminy Więcbork wskazane wyżej odpady komunalne muszą trafić do jednej ze wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w obrębie wskazanego regionu gospodarki odpadami (region 1). W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia i obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do projektu umowy).

  7. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych.
  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę wg ramowego harmonogramu, przewidzianego w projekcie umowy [załącznik nr 6 do SIWZ] nie rzadziej niż w sposób opisany poniżej:

  1) Odpady zmieszane:
  - z terenów zabudowy budynkami wielorodzinnymi powyżej 7 lokali (także na obszarach wiejskich) odbywa się z częstotliwością raz w tygodniu,
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie na terenie miasta Więcbork odbywa się z częstotliwością raz na 2 tygodnie,
  - z terenów zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie poza obszarem miasta Więcbork odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu.

  2) Odpady suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale):
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie - raz w miesiącu,
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi powyżej 7 lokali (także na obszarach wiejskich) - raz w tygodniu.

  3) Szkło:
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi do 7 lokali włącznie - raz w miesiącu,
  - z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi powyżej 7 lokali (także na obszarach wiejskich) - raz w tygodniu.
  Odpady suche i szkło odbierane będą od właścicieli nieruchomości środkami transportu w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.
  Wykonawca odbiera każdą ilość odpadów komunalnych.

  Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania, a na wniosek właściciela nieruchomości dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na odpady niesegregowane na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Odbywać się będzie to bez dodatkowej opłaty i będzie wchodzić w zakres oferowanej ceny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.
  Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości bez dodatkowej opłaty kompletu odpowiednio oznakowanych worków (patrz załącznik nr 8 do SIWZ i załącznik nr 3 do umowy) do selektywnego gromadzenia odpadów o pojemności 120l. (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej do 7 lokali włącznie):
  - 4 sztuki w kolorze żółtym na odpady segregowane suche,
  - 3 sztuki w kolorze zielonym na szkło.
  Wykonawca dostarczy pojemniki i worki nie później niż do 1 lipca 2013 r.

  Ponadto w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki. Dotyczy to m. in. sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
  W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowej opłaty do bieżącego dostarczania właścicielom nieruchomości nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości i rodzaju odpowiadającym liczbie i rodzajowi worków odebranych z terenu danej nieruchomości.

  8. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

  9. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
  a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków;
  b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9Q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający;
  c) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
  d) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu:
  - raportu o ilości i rodzaju pojemników dostarczonych właścicielom nieruchomości - w terminie do dnia 15.07 2013 r.,
  - raportów kwartalnych zawierających ilości i rodzaje pojemników dostarczonych właścicielom nieruchomości w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

  10. Baza magazynowo-transportowa:
  - musi być usytuowana na terenie Gminy Więcbork lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy,
  - baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
  - miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
  - teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne,
  - baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
  - na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

  11. Sprzęt techniczny:
  Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w pkt 7.2.3) SIWZ oraz w załączniku nr 3 do projektu umowy. W zakresie utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.
 14. Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Więcbork w sezonie 2012-2013
  Zamawiający: Gmina Więcbork, Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Więcbork w sezonie 2012-2013.
  Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na części:
  Część I: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Więcbork przy użyciu spycharko-ładowarki o pojemności łyżki pow. 4 m3.
  Część II: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Więcbork przy użyciu spycharko-ładowarki o pojemności łyżki do 4 m3.
  Część III: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Więcbork przy użyciu równiarki samojezdnej.
  Część IV: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Więcbork przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 1 m3.
  Ładowarka powinna być wyposażona w pług przedni skrętny regulowany.

  Planowana ilość godzin pracy sprzętu w okresie obowiązywania umowy:
  1) spycharko-ładowarka o pojemności łyżki pow. 4 m3 - 170 godz.,
  2) spycharko-ładowarka o pojemności łyżki do 4 m3 - 170 godz.,
  3) równiarka samojezdna - 60 godz.,
  4) ładowarka o pojemności łyżki do 1 m3 - 150 godz.

  Szczegółowy zakres usług obejmuje:
  1) likwidację skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, przy czym wszczęcie akcji odśnieżania winno nastąpić nie później niż w ciągu jednej godziny od telefonicznego powiadomienia przez osobę wyznaczoną na koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
  2) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy,
  3) operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem prac,
  4) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora o zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę,
  5) Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem prac sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg,
  6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg,
  7) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
 15. Zamówienie uzupełniające - roboty budowlane na Stacji Uzdatniania Wody w Więcborku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Stacji Uzdatniania Wody w Więcborku:
  1. Wymiana posadzek w pomieszczeniu magazynu chemicznego,
  2. Wymiana posadzek w pomieszczeniu sprężarek,
  3. Wykonanie posadzek w hali głównej,
  4. Wymiana pomp głębinowych,
  5. Roboty elektryczne (instalacja alarmowa p.poż, zasilanie stacji sterowniczej, zasilanie zestawu hydroforowego, uziemienie, instalacja oświetleniowa + obwody gniazd),
  6. Odwodnienie liniowe w hali SUW,
  7. Wykonanie uziemienia odgromowego garażu i 2-ch zbiorników,
  8. WLZ - zasilanie do garażu,
  9. Wykonanie kanalizacji wód popłucznych,
  10. Fundamenty pod filary i areator,
  11. Powiększenie bramy garażowej,
  12. Zmiana grubości blachy trapezowej,
  13. Zmiana płyt kanałowych na ażurowe.

Inne osoby dla Kubiak Adam Stanisław (55 osób):