Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Agnieszka Agata

w KRS

Agnieszka Agata Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Agata
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Bytom (Śląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skowronek Józef, Skowronek Piotr Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Vela Pro Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000594789

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych na ulicy 17 Lipca w Czeladzi
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych
  na ulicy 17 Lipca w Czeladzi”
 2. „Remont drogi dojazdowej przy ul. Bielszowickiej 112 oraz 1 Maja 7-Olszynowa 2-4 1 etap w Rudzie Śląskiej”
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia był: Remont drogi dojazdowej przy ul. Bielszowickiej 112 oraz 1 Maja 7-Olszynowa 2-4 1 etap w Rudzie Śląskiej – szczegółowy zakres i opis robót jest określony w przedmiarze robót i opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Zamówienia z wolnej ręki – Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Lipca w Czeladzi
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Zamówienia z wolnej ręki – Budowa miejsc postojowych przy
  ulicy 17 Lipca w Czeladzi
 4. Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Morcinka oraz parkingu przy ul. Hibnera w Świętochłowicach
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie budowy zatok postojowych dla samochodów osobowych w ciągu ul. Morcinka oraz parkingu przy ul. Hibnera w Świętochłowicach.
  Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.: zdjęcie humusu, roboty ziemne, rozbiórkę nawierzchni, rozbiórkę krawężników, kostki, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni chodników, parkingów i jezdni manewrowych z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, budowie wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zabezpieczenia kabli: teletechnicznych, oświetleniowych, elektroenergetycznych, przebudowę kolidującego przyłącza sieci gazowej, regulację wysokościową urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wpustów ulicznych.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
  - część I - Budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych w ciągu ul. Morcinka,
  - część II - Budowa parkingu przy ul. Hibnera.
 5. Budowa miejsc postojowych przy ul. 17 Lipca w Czeladzi
  Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Czeladź
  Budowa miejsc postojowych przy ul. 17 Lipca w Czeladzi
 6. Budowa miejsc parkingowych w wybranych lokalizacjach
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych nawierzchni miejsc postojowych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Nawierzchnie te należy wykonać z kostki betonowej, z wykonaniem podbudowy konstrukcyjnej lub uzupełnieniem podbudowy istniejącej oraz wykonaniem krawężników i obrzeży. Łączna powierzchnia robót brukarskich wynosi ok. 3200 m2 Liczba lokalizacji, w których będą wykonywane nawierzchnie miejsc postojowych - 8 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiar robót (Dodatek nr 9 do SIWZ), - Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 10 do SIWZ) - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 11 do SIWZ) 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 5. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia
 7. Wymiana nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników w wybranych lokalizacjach - zamówienie uzupełniające (1)
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników w wybranych lokalizacjach. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w przedmiarze robót załączonym do INDPP jako Załącznik nr 1, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do INDPP jako Załącznik nr 2 oraz w Planach sytuacyjnych załączonych do INDPP jako Załącznik nr 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w INDPP wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Na roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia
 8. Wymiana nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników w wybranych lokalizacjach
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Nawierzchnie te należy wykonać z kostki betonowej, z miejscową wymianą lub uzupełnieniem podbudowy, krawężników i obrzeży. Łączna powierzchnia robót brukarskich wynosi ok. 4 500m2, liczba lokalizacji, w których będą wykonywane roboty brukarskie - 12. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiar robót (Dodatek nr 7 do SIWZ), - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 8 do SIWZ) - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 9 do SIWZ) 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 5. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia