Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Grzegorz Adam

w KRS

Grzegorz Adam Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Szczecinek (Zachodniopomorskie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kubiak Henryka, Majchrzak Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geodex Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000160190

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych Wrzosowo
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Melioracje szczegółowe na działkach:
  251/1, 252/43, 252/46, 252/57, 280/5, 280/6, 212/24, 212/26, 212/27 obręb Wrzosowo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych Wrzosowo.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 251/1, 252/43, 252/46, 252/57, 280/5, 280/6, 212/24, 212/26, 212/27 obręb Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 180 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5.Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót (wykonany w oparciu o KNR) - 3 egzemplarze,
  6.Kosztorys inwestorski (wykonany w oparciu o KNR) - 1 egzemplarz,
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze,
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz,
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi oraz z właścicielami gruntów przyległych.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych. Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  Projekt budowlany powinien zawierać w formie odrębnych skoroszytów opracowania branżowe konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia a wynikające z zastosowanych założeń projektowych przedstawionych Zamawiającemu w koncepcji projektowej. Za opracowania branżowe rozumie się również projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą będącą własnością odrębnych podmiotów. Opracowania branżowe powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2013r., poz.1389 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 2. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 - 7+750 i wał lewy 6+790 - 9+790
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kamień Pomorski w obrębie ewidencyjnym Świniec, Chrząstowo oraz w obrębie Sulikowo gmina Świerzno, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 - 7+750 i wał lewy 6+790 - 9+790. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejącego prawego i lewego wału przeciwpowodziowego.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wału przeciwpowodziowego o długości 5850 m. Istniejący wał przeciwpowodziowy jest zbyt niski w stosunku do występujących poziomów wód w rzece. Korpus wału jest zniszczony, zdeformowany o nieregulowanej niwelecie korony wału i skarpy. Podwyższenie korpusu wału do rzędnej min. 1,85m n.p.m. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
  Zamawiający oczekuje następujących parametrów technicznych od projektowanych wałów:
  1.szerokość w koronie - umożliwiająca eksploatację wału i zgodną z obowiązującymi przepisami, nie mniejszą niż 3,0 m,
  2.nachylenie skarp:
  od strony odwodnej n = 1:1,5
  od strony odpowietrznej n = 1:1,5
  Odbudowę wału należy tak zaprojektować aby z każdej strony dowiązywała się do wyższych rzędnych terenu i w pełni zabezpieczała chroniony teren, a co za tym idzie długość projektowanego wału może ulec wydłużeniu lub skróceniu w granicach 10% długości, co nie będzie skutkować zmianą wartości zamówienia podanej w ofercie. W przypadku braku możliwości dołączenia wału do projektowanej rzędnej podać rozwiązania alternatywne z dowiązaniem wału przeciwpowodziowego przegrodami mobilnymi lub rękawami przeciwpowodziowymi.

  Parametry techniczne wałów przeciwpowodziowych objętych opracowaniem powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Ponadto rozwiązania projektowe powinny przedstawiać rozwiązania mające wpływ na ograniczenie filtracji przez korpus wałów.

  Dodatkowo Wykonawca dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania wykona wstępny podział nieruchomości zajętych przez wał przeciwpowodziowy z działkami przyległymi wraz z wyliczeniem powierzchni każdej z nowo powstałych działek. Zestawienie takie powinno zawierać nowe granice wału przeciwpowodziowego po wykonaniu jego odbudowy.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5.Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót (wykonany w oparciu o KNR) - 3 egzemplarze,
  6.Kosztorys inwestorski (wykonany w oparciu o KNR) - 1 egzemplarz,
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze,
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz,
  9.Dokumentacja podziału nieruchomości - 2 egzemplarze
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi oraz z właścicielami gruntów przyległych do wału. Przyjęte rozwiązania należy przyjąć tak, aby maksymalnie oprzeć odbudowywany wał na wale istniejącym, z minimalizacją wyjścia dolnej skarpy odpowietrznej na działki przyległe. Dokumentacja ma również przewidywać oznaczenie wału na mapie poglądowej wraz z opisem stanu technicznego dróg dojazdowych z zakresem ewentualnych ich napraw po inwestycji.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych. Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  Projekt budowlany powinien zawierać w formie odrębnych skoroszytów opracowania branżowe konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia a wynikające z zastosowanych założeń projektowych przedstawionych Zamawiającemu w koncepcji projektowej. Za opracowania branżowe rozumie się również projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą będącą własnością odrębnych podmiotów. Opracowania branżowe powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.
  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)- w liczbie 4 egzemplarzy
  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.
  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.
  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2013r., poz.1389 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.
  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.
  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  ad.9 Dokumentacja podziału nieruchomości - 2 egz. - zawierająca:
  - mapy podziałowe działek zajętych przez wał,
  - zestawienie działek wraz z nowymi powierzchniami,
  - dokumentacja terenowo - prawna (władający działkami i nowe powierzchnie).
  Dokumentacja podziału nieruchomości ma być podpisane przez uprawnionego projektanta lub geodetę.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).
  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 3. Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Wykaz zadań częściowych objętych zamówieniem: Zad. częściowe nr 1 (TO Szczecin): Ustalenie linii brzegu cieku Mała Gunica, Kanału Bolkowo Łęgi oraz podziału geodezyjnego działki Kanału Wyspa Pucka A na terenie obrębów: Łęgi, Grzepnica, Szczecin, gmina Dobra, Szczecin - szt. 8 Zad. częściowe nr 2 (TO Choszczno): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębach: Recz, Rybaki, Sicko, Radlice,Chełpa, Korytowo, Dominikowo wraz z ustaleniem linii brzegu. Zad. częściowe nr 3 (TO Kamień Pomorski): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych w obrębach: 1. obręb Borucin dz. nr 77, gm. Kamień Pom. 2.obręb Skarchowo dz. nr 215 gm. Kamień Pom. 3.obręb Grabowo dz. nr 338, gm. Kamień Pom.4.obręb Kamień dz. nr 15, gm. Kamień Pom. 5.obręb Kamień dz. nr 16, gm. Kamień Pom.6.obręb Kamień dz. nr 17, gm. Kamień Pom. 7.obręb Wiejkowo dz. nr 9/1, gm. Wolin 8.obręb Ostromice dz. nr 245, gm. Wolin 9.obręb Dramino dz. nr 6, gm. Wolin 10.obręb Mokradła dz. nr 2/4, gm. Świerzno11.obręb: Mokradła dz. nr 5/2, gm. Świerzno 12.obręb Chynowo, dz. nr 91/1, gm. Wolin 13.obręb Łukęcin dz. nr 13/3, gm. Dziwnów 14.obręb Łukęcin dz. nr 13/4, gm. Dziwnów 15.obręb Upadły dz. nr 31, gm. Golczewo 16.obręb Rybice dz. nr 3, gm. Świerzno Zad. częściowe nr 4 (TO Sławno): Wydzielenie działek nad Kanałem G i Kanałem Domasławickim oraz ustalenie ich linii brzegu. Zad. częściowe nr 5 (TO Świdwin):
  Ustalenie linii brzegu rzeki Regi dla działki nr 2, obręb Gola Dolna, gmina Świdwin. Zad. częściowe nr 6 (TO Pyrzyce): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe. Zad. częściowe nr 7 (TO Nowogard): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębach Zajezierze, miasto Łobez, Połchowo oraz Runowo. Zad. częściowe nr 8 (TO Białogard: Wydzielenie i podział gruntu pod powierzchniowymi wodami płynącymi na działkach: nr 525, obr. Kościernica - rzeka Żelazna; nr 92/1, obr. Kowalki - rzeka Bagienica; nr 265, obr. Buczek - Kanał N- Buczek; nr 1, obr. Osówko - Kanał Rzyszczewski; nr 387/1, obr. Osówko - Kanał Rzyszczewski. Zad. częściowe nr 9 (TO Myślibórz): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe - wydzielenie działek pod wodami płynącymi kanałów: Olchów, Kruszwin, Bronny, Nowogródek, Kierzków i Renice. Zad. częściowe nr 10 (TO Gryfice): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe oraz wznowienie granicy.
  Zad. częściowe nr 11 (TO Wałcz): Ustalenie linii brzegu rzeki Kłębowianki, wydzielenie koryta rzeki Kłębowianki z działki drogi gminnej i działek będących własnością osób fizycznych oraz Gminy Wałcz; wydzielenie z działki rzeki grunty nie będące pod wodami płynącymi. Zad. częściowe nr 12 (TO Szczecinek):
  Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębie Krągłe, gmina Szczecinek, powiat Szczecinek. Zad. częściowe nr 13 (TO Gryfino):
  Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębie: Stary Błeszyn, gmina: Mieszkowice powiat: gryfiński, województwo: zachodniopomorskie. Zad. częściowe nr 14 (TO Koszalin): Wydzielenie odcinków wałów przeciwpowodziowych z istniejących działek, oddzielenie trasy rowów z obszaru jeziora Przybyszewskiego i rzeki Strzeżnicy, ustalenie linii brzegu rzek Strzeżnicy i Czerwonej, wydzielenie koryta rzeki Czerwonej z działki stanowiącej drogę gminną. Zad. częściowe nr 15 (TO Goleniów): Przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych podstawowych, w celu ich wydzielenia z tych gruntów. 1.2. Miejsce realizacji:
  Zad. częściowe nr 1: Powiat grodzki Szczecin, powiat policki, woj. zach. - TO Szczecin Zad. częściowe nr 2: Powiat Choszczno, woj. zach. - TO Choszczno
  Zad. częściowe nr 3: Powiat Kamień Pomorski, woj. zach. - TO Kamień Pomorski
  Zad. częściowe nr 4: Powiat Sławno, woj. zach. - TO Sławno Zad. częściowe nr 5: Powiat Świdwin, woj. zacho. - TO Świdwin Zad. częściowe nr 6: Powiat Pyrzyce, woj. zach. - TO Pyrzyce Zad. częściowe nr 7: Powiat Łobez, woj. zach. - TO Nowogard Zad. częściowe nr 8: Powiat Białogard, woj. zach. - TO Białogard
  Zad. częściowe nr 9: Powiat Myślibórz, woj. zach. - TO Myślibórz Zad. częściowe nr 10: Powiat Gryfice, woj. zach.- TO Gryfice Zad. częściowe nr 11: Powiat Wałcz, woj. zach. - TO Wałcz Zad. częściowe nr 12: Powiat Szczecinek, woj. zach. - TO Szczecinek Zad. częściowe nr 13: Powiat Gryfino, woj. zach. - TO Gryfino Zad. częściowe nr 14: Powiat Koszalin, woj. zach. - TO Koszalin Zad. częściowe nr 15: Powiat Goleniów, woj. zach. - TO Goleniów 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie woj. zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów, obejmujący powiat grodzki Szczecin, powiat policki, powiat choszczeński, powiat kamieński, powiat sławieński, powiat świdwiński, powiat pyrzycki, powiat łobeski, powiat białogardzki, powiat myśliborski, powiat gryficki, powiat walecki, powiat szczecinecki, powiat gryfiński, powiat koszaliński i powiat goleniowski. Zakres usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów i wydzieleń działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, d) przekazanie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do ujawnienia podziałów, zmian powierzchni działek, opatrzonych klauzulą o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych:
  -wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji w tym w szczególności zawierającej wszelkie zgody i uzgodnienia pozwalające na przeprowadzenie postępowania w zakresie podziałów, wydzieleń nieruchomości, e) dostarczenie Zamawiającemu informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków,f) przekazanie Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonanie zleconych prac geodezyjnych opatrzonych klauzulą o przyjęciu do zasobu: - dla podziałów w trybie gospodarki nieruchomościami (mapa podziału nieruchomości i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla podziału w trybie kodeksu cywilnego (mapa podziału i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla ustalenia linii brzegu (mapę projektu linii brzegu lub mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wykaz zmian danych ewidencyjnych),- dla wznowionych granic (wykaz zmian danych ewidencyjnych),- przeprowadzenie w razie konieczności rozpraw wodnoprawnych. 1.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla: Zad. częściowe nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Szczecinie, obejmującego częściowo powiat policki oraz grodzki Szczecin, zgodnie z zakresem działania TO Szczecin.
  Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę polickiego decyzji ostatecznej ustalającej linie brzegu,- aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, Dokumentacja winna zawierać między innymi:- projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów,- decyzję ostateczną Starosty polickiego i Prezydenta m. Szczecin ustalającego linie brzegu, - mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu,- wykaz współrzędnych punktów granicznych,- wykaz zmian gruntowych dla dzielonych działek oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi wraz ze zmianą użytku na ciekach, rowie, wale,- protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości,- potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego.Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.1 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.1 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Choszcznie, obejmującego powiat choszczeński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2,- wznowienie oraz stabilizacja linii brzegu wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.2 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.2 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Kamieniu Pomorskim, obejmującego powiat kamieński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,d) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.
  Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.3 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.3 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 4 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Sławnie, obejmującego powiat sławieński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi.- ustalenie linii brzegu dla Kanału G i Kanału Domasławickiego .
  Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.4 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.4 do niniejszego SIWZ. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy powinni zasięgnąć informacji w PODGiK w Sławnie o istniejących materiałach geodezyjnych na poszczególne nieruchomości podlegające opracowaniu geodezyjnemu, w celu prawidłowego określenia ceny. Zad. częściowe nr 5 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Świdwinie, obejmującego powiat świdwiński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę świdwińskiego decyzji ostatecznej ustalającej linię brzegu,- aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków,
  Dokumentacja winna zawierać między innymi :- projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów,- decyzję ostateczną Starosty świdwińskiego ustalającego linię brzegu,- mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu,- wykaz współrzędnych punktów granicznych,- wykaz zmian gruntowych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi,Punkty graniczne w terenie:- dla granic odchodzących od linii brzegu punkty zastabilizować słupkami betonowymi,- pozostałe punkty zamarkować palikami drewnianymi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.5 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.5 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 6 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Pyrzycach, obejmującego powiat pyrzycki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością do 1m2,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.6 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.6 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 7- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Nowogardzie, obejmującego powiat łobeski. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków,weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2 ,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.7 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.7 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Białogardzie, obejmującego powiat białogardzki.Zakres usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę białogardzkiego decyzji ostatecznej ustalającej linię brzegu,- aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków,Dokumentacja winna zawierać między innymi:- projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów,- decyzję ostateczną Starosty białogardzkiego ustalającego linię brzegu,- mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu,- wykaz współrzędnych punktów granicznych,- wykaz zmian gruntowych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Po wykonaniu prac geodezyjnych należy doprowadzić do dokonania przez Starostę białogardzkiego uaktualnienia wpisów do ewidencji gruntów i budynków oraz dostarczyć dokumentację związaną z wykonaniem zamówienia. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.8 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.8 do niniejszego SIWZ.
  Zad. częściowe nr 9 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Myśliborzu, obejmującego powiat myśliborski. Zakres prac przewiduje wydzielenie działek pod wodami płynącymi kanałów: Olchów, Kruszwin, Bronny, Nowogródek, Kierzków i Renice. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, 3) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.9 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.9 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 10 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Gryficach, obejmującego powiat gryficki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału oraz wykazu zmian gruntowych wraz z informacją o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.10 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.10 do niniejszego SIWZ. Zad.częściowe nr 11Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Wałczu, obejmującego powiat wałecki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością do 1 m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych wraz z informacją o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi,- ustalenie linii brzegu dla rzeki Kłębowianki. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.11 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.11 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 12 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Szczecinku, obejmującego powiat szczecinecki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.12 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.12 do niniejszego SIWZ. Zad.częściowe nr 13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Gryfinie, obejmującego powiat gryfiński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:1)sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2)aktualizację danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków, weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2, 3)wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, 4)przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.13 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.13 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 14 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Koszalinie, obejmującego powiat koszaliński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: 1.sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,2.aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, 3.wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, 4.przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi, 5. ustalenie linii brzegu rzeki Strzeżenicy i Czerwonej na podstawie zatwierdzonych przez zamawiającego map projektu linii brzegu. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.14 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.14 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 15 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Goleniowie, obejmującego powiat goleniowski. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - zgłoszenie robót geodezyjnych w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie, - dokonanie pomiapomiarów terenowych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji granic, - aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacja powierzchni działek z dokładnością do 1m2 ,- wskazanie granic i stabilizacja punktów granicznych wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonane podziały, zawierające klauzulę o przyjęciu do zasobu dla map podziału i wykazów zmian gruntowych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.15 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.15 do niniejszego SIWZ.
 4. Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach w 2013r.
  Zamawiający: Gmina Barwice, Barwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych dla Urzędu Miejskiego w Barwicach w roku 2013 a w szczególności:
  a) podziały geodezyjne,
  b) wskazania granic działki,
  c) nowy pomiar sytuacyjno - wysokościowy,
  d) inwentaryzacja powykonawcza,
  e) prace geodezyjne przy obsłudze i inwentaryzacji inwestycji drogowej.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 5. Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:

  Melioracje szczegółowe na działkach:
  353/1, 355 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II,

  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 353/1, 355 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 350 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.
  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Nr 81, poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217)- w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. nr 130, poz. 1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217),

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Etap IV i V gm. Borne Sulinowo.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Melioracje szczegółowe na działkach:
  Etap IV: 6/5, 10, 12, 15/4, 22, 2/15, 1/6, 55, 54/2, 50/4, 28, 53, 30/5, 29, 27/1, 25/1, 57, 26/1, 15/2, 12/16, 13/1, 11/4, 10/1, 8/16, 6/7, 7/1, 5/2 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek Etap V: 59, 60/33, 77, 87/1, 114, 105/8, 112/13, 112/14, 97/1, 99/3 obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek, województwo zachodniopomorskie.

  Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Etap IV i V gm. Borne Sulinowo,

  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach Etap IV: 6/5, 10, 12, 15/4, 22, 2/15, 1/6, 55, 54/2, 50/4, 28, 53, 30/5, 29, 27/1, 25/1, 57, 26/1, 15/2, 12/16, 13/1, 11/4, 10/1, 8/16, 6/7, 7/1, 5/2 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek Etap V: 59, 60/33, 77, 87/1, 114, 105/8, 112/13, 112/14, 97/1, 99/3 obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 540 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.


  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Nr 81, poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. nr 130, poz. 1389.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  -mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  -zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  -wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  -uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 7. Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 9/1, 14, 18, 20/1, 19, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 106, 114, 115, 1/4, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 330 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  -mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  -zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  -wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  -zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową,
  -uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).


  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 8. Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I wraz z odbudową stacji pomp Cieszysław
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:

  Melioracje szczegółowe na działkach:
  729/1, 724, 739/1, 740/1 obręb Stary Przylep, gmina Warnice, powiat Pyrzyce
  4/7, 7/9, 8 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce
  146/1, 151 obręb Okunica, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce
  Stacja pomp Cieszysław działka 4/6 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I wraz z odbudową stacji pomp Cieszysław,,, dla dwóch nw. obiektów:
  1. ,,Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I,,: W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 729/1, 724, 739/1, 740/1 obręb Stary Przylep, gmina Warnice, powiat Pyrzyce, 4/7, 7/9, 8 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce, 146/1, 151 obręb Okunica, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 275 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót- 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  2. ,,Odbudowa stacji pomp Cieszysław,,:
  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę stacji pomp na działce 4/6 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce w zakresie odbudowy konstrukcji budynku pompowni wraz z urządzeniami, odbudowy zbiornika wyrównawczego przy stacji pomp, doprowadzenia przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompownię wraz z:

  1) Uzyskaniem warunków przyłączenia pompowni do sieci energetycznej ENEA Operator zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.),
  2) Uzyskaniem w imieniu Zamawiającego projektu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.),
  3) Uzyskanie dla Zamawiającego prawa do dysponowania wszystkimi działkami geodezyjnymi objętymi projektem budowlanym na cele budowlane umożliwiające złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania na cele budowlane, jakie inwestor składa przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  9. Dokumentacje rozruchową oraz instrukcję obsługi i eksploatacji zaprojektowanego układu pompowego - 4 egzemplarze.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dla dokumentacji projektowych:
  1.5.1. ,,Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I,,:
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  - zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).


  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.


  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.

  1.5.2. ,,Odbudowa stacji pomp Cieszysław,,:
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Projekt budowlany w zakresie przepompowni powinien zawierać wszystkie dane stanowiące założenie do doboru zespołów pompowych tj. obliczenie napływu do pomp, określenie wymaganej wysokości podnoszenia wraz z charakterystyką dobranych zespołów pompowych określające warunki pracy. Zaprojektowane zespoły pompowe muszą zapewnić 100% rezerwy. Ponadto projekt budowlany w zakresie przepompowni powinien zawierać zasilanie energetyczne łącznie z umową przyłączeniową (warunki techniczne przyłączenia, uzgodnienie projektu przez operatora energetycznego). Rozwiązania techniczne muszą zapewnić bezobsługową pracę przepompowni.
  W zakresie przepompowni należy sporządzić osobny projekt budowlany układu zasilania zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej uzgodniony z ENEA Operator w liczbie 7 egzemplarzy.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  - zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  ad. 9 Dokumentacje rozruchową oraz instrukcję obsługi i konserwacji zaprojektowanego układu pompowego - 4 egzemplarze

  Dokumentacja rozruchowa powinna zawierać dane dotyczące procesu uruchamiania
  i wyłączania zespołów pompowych. Ponadto dokumentacja rozruchowa powinna zawierać wszystkie dane dotyczące dobranej pompy z podaniem jej charakterystyk, parametrów znamionowych itp.
  Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać informacje dotyczące warunków jakie należy zachować podczas pracy ze znamionowymi parametrami oraz w czasie sytuacji awaryjnych.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie z chwilą wyboru oferty, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.


  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:

  Melioracje szczegółowe na działkach:
  442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek
  6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim,

  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek, 6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 165 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.


  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową, uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie z chwilą wyboru oferty, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 10. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu podziału nieruchomości na postawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
  2. Zamówienie składa się z trzech etapów:
  Etap I:
  1)Protokóły badań ksiąg wieczystych dla dzielonych działek 1 egzemplarz,
  Etap II:
  1) Mapy projektu podziału nieruchomości dla dzielonych działek 7 egzemplarzy,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla dzielonych działek 7egzemplarzy,
  3) Protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości
  1egzemplarz.
  Etap III:
  1) Protokół okazania nowych granic podzielonych działek 1 egzemplarz,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych 7 egzemplarzy,
  3) Potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
  i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego

  Projekt podziału nieruchomości powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
  Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)
  Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
  Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651),
  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

  3. W ramach zlecenia należy wykonać podział 23. Szczegółowy wykaz nieruchomości do podziału wraz z numerami działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość działek przeznaczonych do podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia może ulec nieznacznym zmianom po przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w terenie ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Zamawiający (związanych z różnicami które mogą wyniknąć po wyniesieniu działek w terenie pomiędzy przebiegiem ich granic, a faktycznym przebiegiem obwałowania). Powyższe zmiany nie mogą wynikać ze zmiany zakresu rzeczowego kilometrażu i lokalizacji wałów określonego w punkcie 1 niniejszego zaproszenia. Zmiany powyższe nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 11. Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Mołstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulującej przepływ
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu podziału nieruchomości na postawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Mołstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulującej przepływ.

  2. Zamówienie składa się z trzech etapów:

  Etap I:
  1)Protokóły badań ksiąg wieczystych dla dzielonych działek 1 egzemplarz,
  Etap II:
  1) Mapy projektu podziału nieruchomości dla dzielonych działek 7 egzemplarzy,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla dzielonych działek 7egzemplarzy,
  3) Protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości
  1egzemplarz.
  Etap III:
  1) Protokół okazania nowych granic podzielonych działek 1 egzemplarz,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych 7 egzemplarzy,
  3) Potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
  i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego

  Projekt podziału nieruchomości powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
  Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)
  Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
  Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651),
  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

  3. W ramach zlecenia należy wykonać podział 7 działek. Szczegółowy wykaz nieruchomości do podziału wraz z numerami działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość działek przeznaczonych do podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia może ulec nieznacznym zmianom po przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w terenie ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Zamawiający (związanych z różnicami które mogą wyniknąć po wyniesieniu działek w terenie pomiędzy przebiegiem ich granic, a faktycznym przebiegiem obwałowania). Powyższe zmiany nie mogą wynikać ze zmiany zakresu rzeczowego kilometrażu i lokalizacji wałów określonego w punkcie 1 niniejszego zaproszenia. Zmiany powyższe nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 12. Wykonanie melioracji szczegółowych - Komarowo
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na gruntach rolnych usytuowanych w północnej
  i zachodniej części gospodarstwa rolnego w Komarowie nr 53. Teren istniejącej melioracji podlegającej odbudowie zlokalizowany jest pomiędzy kanałem Jankowskim na południu
  i wschodzie, kanałem Komorowskim i obwałowaniem jeziora Dąbie na zachodzie oraz obwałowaniem rzeki Iny na północy.
  Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie leży w gminie Goleniów w obrębie wsi Komarowo na działkach ewidencyjnych numer: 407, 409, 413, 414, 419/2, 420/6, 421 o powierzchni planowanej pod przedsięwzięcie około 264,48 ha.
  Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa stanu oraz jakości upraw rolnych na terenie inwestycji, a także poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu. Ograniczy to w konsekwencji sukcesję trzciny i krzewów na tereny łąk w gospodarstwie rolnym w Komarowie.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodno - prawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożona Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.

  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą oraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania
  zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
  powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1636 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z wariantami możliwych do zastosowania rozwiązań projektowych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru wariantu jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.

  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 13. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Kamieńskiego i jego dopływów
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy (remontu) n/w odcinków wałów przeciwpowodziowych, która polegać ma na ich uszczelnieniu, podwyższeniu i wyrównaniu korony oraz ubezpieczeniu skarpy odwodnej wałów na tych odcinkach, które są najbardziej narażone na niszczące działanie falowania wód powierzchniowych.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej pn.: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Kamieńskiego i jego dopływów.
  dla sześciu n/w obiektów:

  1. Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kamień - Borucin w km 0+000 - 1+460 nad rzeką Świniec oraz w km 0+000 - 1+460 nad rzeką Niemicą

  Projektem odbudowy należy objąć wał lewy nad rzeką Świniec w km 0+000 - 3+460 i wał lewy nad rzeką Niemicą w km 0+000 - 1+460 - łączna długość wałów - 4,86 km,

  2.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Borucin-Trzebieszów-Świniec w km 3+400 - 6+450 nad rzeką Świniec, w km 1+000 - 1+300 nad rzeką Niemicą, w km 0+000 - 1+100 nad rzeką Wołczą

  Projektem odbudowy należy objąć wał lewynad rzeką Świniec w km 3+400 - 6+450 , wał lewy nad rzeką Niemicą w km 1+000 - 1+300 i wał lewy nad rzeką Wołczą w km 0+000 - 1+100 - łączna długość wałów - 4,45 km,

  3.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kamień - Grabowo w km 0+200 - 1+080 nad rzeką Świniec.

  Projektem odbudowy należy objąć wał prawy nad rzeką Świniec w km 0+200 - 1+080 - łączna długość wału - 0,88 km,

  4.Odbudowa wałów przeciwpowodziowych Grabowo - Chrząstowo - Łukęcin w km 0+880 - 4+400 nad rzeką Świniec oraz w km 0+000 - 2+900 nad kanałem Strzeżewo - Radawka .

  Projektem odbudowy należy objąć wał prawy nad rzeką Świniec w km 0+880 - 4+400 i wał prawy nad kanałem Strzeżewo-Radawka w km 0+000 - 2+900 - łączna długość wałów - 6,42 km,

  5.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Świniec w km 0+000 - 1+800 nad rzeką Wołcza

  Projektem odbudowy należy objąć wał prawy nad rzeką Świniec w km 0+200 - 1+080 - łączna długość wału - 0,88 km.

  6.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sulikowo - Rybice w km 0+000 - 4+060 nad Kanałem Strzeżewo - Radawka

  Projektem odbudowy należy objąć wał lewy nad rzeką Stuchowska Struga i nad Kanałem Strzeżewskim w km 0+000 - 4+060 - łączna długość wału - 4,06 km.
  Całkowita długość wałów objętych projektem odbudowy wynosi - 22,47 km.


  Zamawiający oczekuje następujących parametrów technicznych od projektowanych wałów:
  szerokość w koronie - 3,0 m,
  nachylenie skarp:
  od strony odwodnej n = 1:2,
  od strony odpowietrznej n = 1:1,5

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożona Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania
  zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
  powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony
  Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z wariantami możliwych do zastosowania rozwiązań projektowych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru wariantu jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 14. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, Gowienicą i Kanałem Żarnowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy (remontu) n/w odcinków wałów przeciwpowodziowych, która polegać ma na ich uszczelnieniu, podwyższeniu i wyrównaniu korony oraz ewentualnie ubezpieczeniu skarpy odwodnej wałów na tych odcinkach, które są najbardziej narażone na niszczące działanie falowania wód wezbraniowych.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej pn.: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, Gowienicą i Kanałem Żarnowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie, dla trzech n/w obiektów:

  1. Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 0+000 - 5+300.
  Projektem odbudowy objąć wał prawy w km 0+000 - 5+300 i wał lewy w km 0+900 - 5+300 na łącznej długości - 9,7 km.
  2. Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Gowienicą w km 0+000 - 5+140.
  Projektem odbudowy objąć wał prawy i lewy w km 0+000 - 5+140 na łącznej długości - 10,28 km.
  3.Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Żarnowskim w km 0+000 - 5+800.
  Projektem odbudowy objąć wał prawy i lewy w km 0+000 - 5+800 na łącznej długości - 11,6 km.

  Całkowita długość wszystkich odcinków wałów objętych projektem wynosi - 31,58 km.

  Zamawiający oczekuje następujących parametrów technicznych od projektowanych wałów:
  szerokość w koronie - 3,0 m,
  nachylenie skarp:
  od strony odwodnej n = 1:2,
  od strony odpowietrznej n = 1:1,5

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożona Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z wariantami możliwych do zastosowania rozwiązań projektowych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru wariantu jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.

  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 15. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i zabudowanych w gminie Wolin
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy (remontu) n/w odcinków wałów przeciwpowodziowych, która polegać ma na ich uszczelnieniu, podwyższeniu i wyrównaniu korony oraz ubezpieczeniu skarpy odwodnej wałów na tych odcinkach, które są najbardziej narażone na niszczące działanie falowania wód powierzchniowych.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej
  pn.:Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i zabudowanych w gminie Wolin
  dla czterech n/w obiektów:
  1. Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sierosław w km 12+950 - 14+250 nad rzeką Dziwną - łączna długość wałów - 1,3 km,

  2.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Zastań w km 11+200 - 11+700 nad rzeką Dziwną - łączna długość wałów - 0,5 km,

  3.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kołczewo w km 0+310 - 0+810 oraz 0+000 - 0+850 nad Kanałem Kołczewo C i jeziorem Koprowo.

  Projektem odbudowy należy objąć wał lewy nad Kanałem Kołczewo C w km 0+310 - 0+810 i wał nad jez. Koparowo w km 0+000 - 0+850 - łączna długość wałów - 1,35 km,

  4.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kołczewo - Chynowo w km 0+310 - 0+810 nad Kanałem Kołczewo C .

  Projektem odbudowy należy objąć wał prawy nad Kanałem Kołczewo C w km 0+310 - 0+810 - łączna długość wałów - 0,5 km,

  Całkowita długość wałów objętych projektem odbudowy wynosi - 3,65 km.

  Zamawiający oczekuje następujących parametrów technicznych od projektowanych wałów:
  szerokość w koronie - 3,0 m,
  nachylenie skarp:
  od strony odwodnej n = 1:2,
  od strony odpowietrznej n = 1:1,5

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożona Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z wariantami możliwych do zastosowania rozwiązań projektowych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru wariantu jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 16. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy (remontu) n/w odcinków wałów przeciwpowodziowych, która polegać ma na ich uszczelnieniu, podwyższeniu i wyrównaniu korony oraz ubezpieczeniu skarpy odwodnej wałów na tych odcinkach, które są najbardziej narażone na niszczące działanie falowania wód powierzchniowych.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej pn.:Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego dla sześciu n/w obiektów:

  1.Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad Zalewem Szczecińskim: Stepnica - Kopice w km 0+000 - 9+500, Skoszewo - Czarnocin w km 0+000 - 9+000 oraz Stepnica - Brylanty w km 0+000 - 3+900.
  Projektem odbudowy objąć wały nad Zalewem Szczecińskim na odcinkach wymienionych jak w nazwie podzadania - łączna długość wałów - 22,4 km.
  2.Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad kanałem Królewskim w km 0+000 - 0+400.
  Projektem odbudowy objąć wał lewy w km 0+000 - 0+400 na długości - 0,4 km.
  3.Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Krępą w km 0+000 - 2+500 oraz w km 6+500 - 8+600.
  Projektem odbudowy objąć wał prawy w km 0+000 - 2+500 i 6+500 - 8+600 - łączna długość wałów - 4,6 km.
  4.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Skoszewo w km 27+000 - 29+300 nad Zalewem Szczecińskim.
  Projektem odbudowy objąć wał w km 27+000 - 29+300 na długości - 2,3 km.
  5.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Karpinka - Jasienica w km 0+000 - 5+075.
  Projektem odbudowy objąć wał w km 0+000 - 5+075 na długości - 5,075 km.
  6.Odbudowa wału przeciwpowodziowego Trzebież - Uniemyśl w km 0+000 - 2+335.
  Projektem odbudowy objąć wał w km 0+000 - 2+335 na długości - 2,335 km.

  Całkowita długość wszystkich odcinków wałów objętych projektem wynosi - 37,11 km.

  Zamawiający oczekuje następujących parametrów technicznych od projektowanych wałów:
  szerokość w koronie - 3,0 m,
  nachylenie skarp:
  od strony odwodnej n = 1:2,
  od strony odpowietrznej n = 1:1,5

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożona Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji.

  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.

  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y,z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca: mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z wariantami możliwych do zastosowania rozwiązań projektowych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru wariantu jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.

  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 17. Odbudowa kanału Morzyce
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na odbudowie kanału Morzyce, która obejmować ma niżej zamieszczony zakres rzeczowy.

  Stan istniejący
  Kanał Morzyce wypływa z jeziora Raduń i stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Pilawki. Kanał Morzyce na długości 5,35 km został odbudowany w latach 1976-1977 w ramach zadania inwestycyjnego Obiekt Morzyce - odbudowa rowów na użytkach zielonych. W wyniku działalności bobrów niektóre odcinki kanału zostały zniszczone poprzez ciągłe podpiętrzanie. Skarpy uległy podmyciu, koryto kanału zmieniło swoje parametry i stało się nieregularne. Obecnie istniejące parametry kanału uniemożliwiają swobodny odpływ z sąsiadującego zmeliorowanego terenu, wykorzystanie istniejącego systemu odwadniająco - nawadniającego i prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej na przyległych do niego gruntach rolnych. Na prawym brzegu przedmiotowego kanału w km ~ 1+675 zlokalizowany jest wylot z rurociągu o śr. 80cm o dł. 420m, związany hydrologicznie z kanałem, z licznymi lejami na swojej trasie spowodowanymi złą jakością materiału..
  Dla wprowadzenia inwestycji do realizacji, której celem ma być podtrzymanie retencji w jeziorze Raduń, umożliwienie zainteresowanym rolnikom prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i wykorzystania istniejącego systemu odwadniająco - nawadniającego, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
  1)obudowę kanału na dł. 1850 m / w km 0+900 do 1+160 oraz w km3+460 do 5+050 /,
  2)odbudowę zastawki dokowej przy jeziorze Raduń /podtrzymanie retencji w jeziorze/ -km 5+350,
  3)odbudowę rurociągu o śr. 800mm na długości 420m.
  4)odbudowę czterech przepustów typu P4 /km 0+440-0+450, 1+070-1+080, 1+780-1+786, 3+335-3+341/,
  5)odbudowę dwóch budowli piętrzących typu PP4 /km 1+685-1+695, 2+940-2+950/
  6)prace projektowe winny zawierać niezbędne ilości badań geotechnicznych i pomiarów geodezyjnych na powierzchni co najmniej 70ha

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  9.Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi.

  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o
  pracach pomiarowo - geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogólny opis technologii
  wykonania projektowanych robót itp.
  Uwagi ogólne:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.

  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację techn. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony
  Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki).

  ad.6 Przedmiary robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania
  zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR - y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
  powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 1 egzemplarz.

  ad.7 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji
  projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 18. Juchowo-Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo Etap II.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na odbudowie istniejących na powierzchni 79ha urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym sieci drenarskiej i rurociągów odpływowych, zlokalizowanych na gr. rolnych wsi Juchowo użytkowanych przez Fundację im.Stanisława Karłowskiego z siedzibą w m. Juchowo 54A. Głównym celem opracowanej dokumentacji projektowej ma być odbudowa (modernizacja) istniejącego drenowania i rurociągów - odbudowa systemu melioracyjnego po istniejących ciągach drenarskich oraz modernizacja istniejących na tym obszarze urządzeń odprowadzających wody z sieci drenarskiej w takim zakresie, aby możliwe było sprawne odprowadzenie wód podrenażowych z już odbudowanej jak i objętej niniejszym zamówieniem projektowanej do odbudowy istniejącej sieci drenarskiej.
  Obszar wymagający pilnej potrzeby wykonania dalszej odbudowy, remontu (modernizacji) istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych położony jest na terenach rolnych pomiędzy wsiami Juchowo i Kądzielnia na terenie gminy Borne Sulinowo w powiecie szczecineckim i obejmuje grunty rolne na działkach nr 1/1, 3/1, 6/5, 9/1, 9/3, 10/2, obręb Juchowo o powierzchni całkowitej ca 502 ha, z czego wykonania dalszej odbudowy wymagają urządzenia na gruntach o powierzchni 45 ha, użytkowane w całości przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego z siedzibą w m. Juchowo 54A.
  Stan istniejący
  Pomiędzy wsiami Juchowo i Kądzielnia na terenie gminy Borne Sulinowo w powiecie szczecineckim w zlewni Kanału Juchowskiego występują grunty rolne, użytkowane w znacznej większości przez w/w Fundację im. Stanisława Karłowskiego. Wykonane na tym terenie w latach przed rokiem 1945 i poddane renowacji w roku 1965 urządzenia melioracji wodnych szczegółowych uległy dekapitalizacji i przestały właściwie pełnić swoje funkcje. Głównym odbiornikiem tych wód podrenażowych jest Kanał Juchowski o dł. 7,1 km, wypływający z jez. Juchowo i prowadzący wody do jez. Radacz. Starzejący się materiał na ciągach drenarskich powoduje liczne uszkodzenia dren na sieci drenarskiej oraz rurociągach
  i powstawanie tzw. lei oraz długie stagnowanie wód opadowych w zaniżeniach terenowych. Stan techniczny tych urządzeń jest zły. W wielu miejscach urządzenia te uległy dekapitalizacji, co powoduje wtórne zabagnienie gruntów intensywnie użytkowanych rolniczo. W skutek zużycia materiału dochodzi cyklicznie w wielu miejscach do załamywania się istniejącego rurociągu oraz podłączonych do niego zbieraczy ceramicznych, w efekcie czego w zagłębieniach terenowych powstają rozlewiska wody i podtopienia gruntów rolnych uniemożliwiających niejednokrotnie wjazd na nie maszynom rolniczym oraz powodujących znaczne straty w plonowaniu upraw.
  W roku 2009, na podstawie opracowanej w 2006r. dokumentacji projektowej, obejmującej część gruntów rolnych, należących do Fundacji im. Stanisława Karłowskiego z siedzibą w m. Juchowo 54A, podjęte zostały na obszarze zmeliorowanym o pow. 109 ha prace inwestycyjne polegające na odbudowie istniejącego systemu melioracyjnego, w tym sieci sączków i zbieraczy wraz z uzbrojeniem tej sieci (studnie drenarskie) oraz rurociągów odprowadzających wody podrenażowe. Prace te mają być zakończone w 2010r. W toku prowadzonych robót stwierdzono uszkodzenia niektórych istniejących rurociągów śr. 30 cm, w tym rurociągu stanowiącego odpływ z rowu J-6a oraz rurociągu stanowiącego odpływ z sieci drenarskiej zlokalizowanej na dz. nr 3/1 - brak odpływu i uszkodzenia sieci drenarskiej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową z 2006r.. W celu przywrócenia prawidłowych stosunków wodno-gruntowych i ich ujednolicenia w glebie na całym obszarze użytkowanym rolniczo, istniejące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych wymagają pilnej odbudowy.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  4.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  5.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  6.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  7.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  8.Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi.

  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o
  pracach pomiarowo - geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogólny opis technologii
  wykonania projektowanych robót itp.
  Uwagi ogólne:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.

  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację techn. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony
  Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki).

  ad.6 Przedmiary robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania
  zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR - y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
  powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 1 egzemplarz.

  ad.7 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji
  projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).
  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 19. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, m. i gm. Darłowo pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego celem będzie poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Darłowa oraz terenów zlokalizowanych tuż powyżej miasta. Zamówiona dokumentacja projektowa w swym zakresem ma obejmować między innymi zaprojektowanie:
  udrożnienia koryta rzeki na odcinku od km 2+000 do jazu w km 2+945,
  odbudowy (remontu) istniejących murów oporowych oraz zaprojektowanie w razie konieczności odcinków nowych umocnień brzegowych na w/w odcinku rzeki Wieprzy,
  wykonania na prawym brzegu rzeki Wieprzy wału przeciwpowodziowego chroniącego teren miejski na odcinku pomiędzy przychodnią a ul. Karłowicza (szacowana dł. wału około 500 m),
  wykonania na lewym brzegu rzeki Wieprzy wału przeciwpowodziowego chroniącego teren zlokalizowany na lewym brzegu rzeki Wieprzy na odcinku od km rzeki ca 4+000 do mostu na wysokości m. Racisław w km rzeki ~ 6+520 gm. Darłowo, wraz z przepustem wałowym z klapą lub inną budowlę tego typu na wysokości km 6+165 na prawobrzeżnym ujściu do Wieprzy cieku o nazwie Łąkawica. Wał dowiązany do wysokiego terenu przy drodze prowadzącej do mostu w okolicach m. Racisław (szacowana dł. wału około 2700 m).  Stan istniejący
  Rzeka Wieprza, o długości 111,7 km, stanowi jedną z większych rzek Przymorza mających swoje bezpośrednie ujście do Morza Bałtyckiego w m. Darłówek. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Wieprzy wynosi 2169,9 km2, natomiast w przekroju jazu w m. Darłowo (km rzeki 2+945) powierzchnia zlewni rzeki wynosi 1625,6 km2. Poniżej mostu w ul. Sportowej w Darłowie (km rzeki ~ 2+000) rozpoczynają się nabrzeża i inne obiekty portowe a przekrój ten stanowi granicę pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi. Powyżej km 2+000 do jazu w km 2+945 rzeka Wieprza na długości ca 1 km przepływa przez środek gęstej zabudowy tej części m. Darłowa, której brzegi na tym odcinku częściowo stanowią wykonane przed 1945r. umocnienia w formie murów oporowych z czerwonej cegły, kamienia naturalnego lub ścianek betonowych. Istniejące na tym odcinku rzeki mury oporowe (umocnienia brzegowe), podmywane i poddawane częstym wahaniom lustra wody w korycie rzeki, są w złym stanie technicznym, zmurszałe z licznymi ubytkami jego powierzchni. Część tych umocnień uległa całkowitej dewastacji grożąc utratą stabilności będących w bezpośredniej bliskości innych obiektów budowlanych. W dnie rzeki i na skarpach zalegają liczne większe i mniejsze fragmenty murów ceglanych, elementów betonowych i kamieni utrudniających przepływ wód wezbraniowych.
  Powyżej jazu w m. Darłowo rzeka i jej skarpy wykazują większą stabilność, lecz niektóre fragmenty terenu przylegającego do rzeki, z uwagi na usytuowanie wysokościowe, narażone są na okresowe podtopienia w okresie spływu wód wezbraniowych. Takie zagrożenie powodziowe występuje w m. Darłowo na terenie przylegającym do prawego brzegu rzeki na odcinku ca 500 m pomiędzy przychodnią lekarską (km rzeki ~ 3+200) a ul. Karłowicza. Analogiczna sytuacja występuje na części obszaru zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Wieprzy, z czego najbardziej zagrożonym podtopieniami jest teren zlokalizowany na odcinku od km ca 4+000 do mostu na wysokości m. Racisław w km rzeki ~ 6+520 gm. Darłowo. Jest to nisko położony teren z nielicznymi zabudowaniami, w większości wykorzystywany rolniczo oraz ze zlokalizowanymi na nim ogródkami działkowymi i stawami hodowlanymi.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodno - prawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5.Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  9.Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi.

  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o
  pracach pomiarowo - geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogólny opis technologii
  wykonania projektowanych robót itp.
  Uwagi ogólne:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.

  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację techn. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony
  Przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki).

  ad.6 Przedmiary robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania
  zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR - y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
  powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 1 egzemplarz.

  ad 7 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji
  projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z póżn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 20. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Naprawa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Powyższe zadanie obejmuje remont nw. wałów przeciwpowodziowych :

  - wał Przytór - Łunowo - 1,6 km
  - wał wsteczny nad rz. Karpiną - 1,0 km
  - wał Stepnica - Brylanty - 1,2 km
  - wał Wyspa Policka - 5,9 km
  - wał Mścięcino - Skolwin - 3,0 km
  - wał Dąbie - Inoujście - 21,4 km
  - wał wsteczny nad rz. Chełszczącą - 0,9 km
  - wał Wyspa Pucka - 8,9
  - wał prawy nad rz. Krępą i k. Królewskim - 5,0 km
  - wał lewy nad rz. Krępą i k. Bolesławickim - 6,0 km
  - wał N.Warpno - Podgrodzie - 0,2 km

  Całkowita długość projektowanych do naprawy wałów wynosi 55,1 km

  Gminy na których będzie prowadzona inwestycja : Szczecin, Police, Nowe Warpno, Goleniów, Stepnica , Świnoujście
  Powiaty na których będzie prowadzona inwestycja : Szczecin, Police , Goleniów, Świnoujście
  Województwo : zachodniopomorskie

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na remoncie wałów przeciwpowodziowych. Stan techniczny wałów a w szczególności nieszczelności korpusu i lokalne ich zaniżenie stwarzają zagrożenie powodzią dla przyległych terenów podczas cofki (powodzie krótkotrwałe). Prace remontowe polegać będa na podwyższeniu, wyrównaniu korony oraz uszczelnieniu korpusu przedmiotowych wałów. Zamawiający oczekuje następujących danych technicznych dla projektowanych wałów :

  - szerokość w koronie L = 3m
  - rzędna korony wału H = min 2m n.p.m.
  - nachylenie skarp wału :
  - od strony odwodnej m = 1 : 2
  - od strony odpowietrznej m = 1 : 1,5
  - uszczelnienie wału metodą ciągłego wgłębnego mieszania gruntu z zawiesiny wiążącej gwarantującej uzyskanie wymaganej wytrzymałości, tj. RW=0,5 MPa oraz współczynnik filtracji k mniejsze lub równe 1*10 -8 m/s


  IV. Zakres przedmiotu zamówienia:

  1) Operat geodezyjny - 1 egz.,
  2) Dokumentacja geotechniczna - 3 egz.,
  3) Projekt budowlany dla w/w zadania - 6 egz.,
  4) Operat wodno-prawny - 3 egz.,
  5) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 4 egz.,
  6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,
  7) Przedmiary robót i kosztorys nakładczy, opracowany w oparciu o protokół danych wyjściowych do kosztorysowania uzgodniony z Zamawiającym - 3 egz.,
  8) Kosztorys inwestorski - 1 egz,
  9) Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich lokalizacją i podziałem(przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egz.,
  10) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska - 2 egz.
  11) Dokumentacja terenowo-prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - wypisy z ewidencji gruntów,
  - protokoły uzgodnień z wszystkimi właścicielami działek objętych inwestycją oraz jej oddziaływaniem na ich czasowe zajęcie w trakcie prowadzonych robót.
  12) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi.
  * Zamawiający posiada aktualną dokumentację geodezyjną i geotechniczną dla wału Mścięcino - Skolwin (długości 3km) w związku z czym zakres rzeczowy pomiarów geodezyjnych i geotechnicznych dotyczących tego wału jest wyłączony z przedmiotu niniejszego zamówienia
 21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Jezioro Baczyno - odbudowa mnicha i uszczelnienie wału, gm. Grzmiąca, woj. zachodniopomorskie.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Jezioro Baczynko - odbudowa mnicha, uszczelnienie wału i konserwacja doprowadzalnika, gmina Grzmiąca, woj. zachodniopomorskie.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 23. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: Drenowanie gruntów - Rzeczyca
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 24. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: Odbudowa kanału Rzeczyca
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 25. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Mołstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulującej przepływ
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 26. Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Barwice
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Barwice, Barwice
 27. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rzeka Rega w km 120+518, 126+300, 135+995, 138+690, 150+620, 152+830, 152+950, 153+530, 155+040, gm. Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 28. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach wsi Pobłocie Wielkie, gm. Karlino, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 29. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rzeka Galbena w km 1+450 - 2+890, gm. Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin

Inne osoby dla Kubiak Grzegorz Adam (60 osób):