Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Helena

w KRS

Helena Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Helena
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Krotoszyn (Wielkopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biliński Krzysztof, Bochyńska-banaszek Jolanta Grażyna, Broda Stanisław, Chuda Elżbieta, Czajka Robert, Dolińska Sabina, Dymarski Tadeusz, Dżygała Tadeusz Władysław, Frąszczak Magdalena, Juskowiak Stefania Elżbieta, Kaczmarek Alina, Kaczmarek Krystyna, Kaczmarek Monika Krystyna, Kempiak Barbara, Kokot Klaudia Maria, Kołata Józef, Krajka Monika Barbara, Kubiak Krzysztof Antoni, Lesinska Elżbieta Teresa, Lis Joanna Katarzyna, Lis Przemysław, Machowski Stanisław Kazimierz, Maćkowiak Dominika Anna, Minta Stanisław Kazimierz, Nawrocki Romuald Łukasz, Nowacka Małgorzata, Opalińska Anna Maria, Paszek Monika, Pluta Jan, Pospiech Andrzej, Rzysko Mirosława Maria, Skupin Paulina Magdalena, Smółkowska Jolanta Bernadeta, Śniada Joanna, Sójka Mateusz, Styburski Jacek, Szulta Katarzyna Maria, Torzecka Mariola Natasza, Waścińska Ewa Maria, Wawrzyniak-fajfer Ewa, Wałaś Krystyna, Wiatrak Barbara Nina, Woszczyńska Agnieszka, Zaborek-kulawska Karolina, Zybała Bożena Maria, Zych Jan, Żyto Jadwiga Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawidzka Magdalena Sławomira

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000043578
 2. Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, Krotoszyn − KRS 0000013979
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Krotoszyn − KRS 0000059315
 4. Krotoszyńska Spółdzielnia Producentów Wołowiny Krot-agro W Krotoszynie Ul. Zamkowy Folwark 11, Krotoszyn − KRS 0000240235
 5. Krotoszyńska Spółdzielnia Producentów Wołowiny Tur, Krotoszyn − KRS 0000442562
 6. Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-amerykańskie, Krotoszyn − KRS 0000020071
 7. Miejsko Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krotoszyn − KRS 0000053091
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Benicach, Benice − KRS 0000021338
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Lutogniewie, Lutogniew − KRS 0000024371
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Wielkim, Zalesie Wielkie − KRS 0000031320
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000097374
 12. Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000047808
 13. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kobylinie, Kobylin − KRS 0000140183
 14. Spółdzielnia Producentów Dolina Mleka, Kuklinów − KRS 0000769641
 15. Stowarzyszenie Aktywny Senior, Krotoszyn − KRS 0000547577
 16. Stowarzyszenie Grupy Wielkopolskie, Marszew − KRS 0000251660
 17. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Biadek, Biadki − KRS 0000372197
 18. Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Poznań − KRS 0000074978
 19. Wytwórnia Mieszanek i Koncentratów Paszowych Sp. Z O.O., Stary Kobylin − KRS 0000167793

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krot-plon Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000333210
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Krotoszyn − KRS 0000048032
 3. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa − KRS 0000112165
 4. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 5. Spółdzielcza Grupa Producentów Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Krot-plon, Krotoszyn − KRS 0000323804
 6. Spółdzielnia Związków Hodowców i Producentów Zwierząt Gospodarskich W Poznaniu, Tulce − KRS 0000332789
 7. Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki, Krotoszyn − KRS 0000517928
 8. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Pro-agro Bis W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000325289
 9. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Pro-agro W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000029924
 10. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Kobylin kredytu długoterminowego do kwoty: 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Burmistrz Kobylina, Kobylin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielania kredytu polegającej
  na udzieleniu kredytu bankowego, długoterminowego do kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz
  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (kod CPV: 66.00.00.00; 66.11.00.00), na następujących warunkach:
  1) kredyt złotowy;
  2) okres kredytowania - 10 (dziesięć) lat;
  3) oprocentowanie kredytu (zmienne obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, stopa procentowa dla danego miesiąca będzie ustalana w oparciu o WIBOR 1M (ustalony na pierwszy dzień roboczy miesiąca danego okresu odsetkowego) powiększony o marżę banku, z zastrzeżeniem, że marża Banku nie ulega zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy kredytowej);
  4) marża Wykonawcy, stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy);
  5) karencja w spłacie kredytu - do 31.12.2014;
  6) spłata kapitału - w ratach półrocznych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika
  nr 5 do SIWZ pn. Planowane spłaty rat kapitału);
  7) spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu;
  w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia (Uwaga: w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty);
  8) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy;
  9) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową;
  10) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu,
  bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania przyznanego kredytu;
  12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi
  po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej
  z 10 dniowym wyprzedzeniem;
  13) w przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany
  bez dodatkowych opłat;
  14) ewentualne zmiany umowy nie będą powodowały żadnych opłat
 2. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 841 000,00 PLN NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Sulmierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 841 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset czterdzieści jeden tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Miasto Sulmierzyce. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od dnia 16 sierpnia 2012r. do dnia 30 czerwca 2018r. Termin uruchomienia kredytu 16 sierpnia 2012r. - 841 000,00 PLN. Waluta kredytu: złoty polski (PLN). Termin spłaty kredytu 30 czerwca 2018r. Spłata kredytu od dnia jego wypłaty: raty w okresach miesięcznych na podstawie noty obciążeniowej (wyciągu, informacji) przekazanej przez Wykonawcę w terminie minimum 7 dni przed datą płatności raty. Pierwsza rata kredytu płatna do 31 sierpnia 2012r. obejmuje ratę kapitałową, oprocentowanie ustalone jako średnia arytmetyczna stóp dziennych stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększone o marżę w okresie kredytowania (marża jest stała w całym okresie kredytowania) oraz ewentualne inne koszty (np. prowizje, opłaty, itp.). Pozostałe raty kredytu obejmują raty kapitałowe oraz oprocentowanie ustalone jako średnia arytmetyczna stóp dziennych stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększone o marżę w okresie kredytowania (marża jest stała w całym okresie kredytowania). Oprocentowaniu oraz marży podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie że rok liczy 365 dni. Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego i kończą się w ostatnim dniu miesiąca, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Za spłatę raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Zamawiający może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu oprocentowanie powiększone o marżę liczone będzie za okres faktycznego wykorzystywania kredytu. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 13 lipca 2012r. w wysokości 4,91%.
 3. Udzielenie Gminie Kobylin długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Zamawiający: Burmistrz Kobylina, Kobylin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kobylin długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.000.000,00 zł wraz z jego obsługą.
  1 Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylin.
  2 Kwota kredytu - 1.000.000,00 zł
  3 Okres kredytowania - do 31.10.2014r.
  4 Spłata kredytu w ratach półrocznych, spłata odsetek w ratach miesięcznych:
  2010 - 2 raty x 100.000,00 zł
  2011 - 2 raty x 100.000,00 zł
  2012 - 2 raty x 100.000,00 zł
  2013 - 2 raty x 100.000,00 zł
  2014 - 2 raty x 100.000,00 zł
  Raty płatne do końca maja i października natomiast odsetki do końca każdego miesiąca.
  W przypadku jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy spłata kredytu nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny.
  Kredyt będzie uruchomiony w terminie dwóch dni roboczych od podpisania umowy.
 4. Obsługa kasowa
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Krotoszynie, Krotoszyn
  Świadczenie usług obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Krotoszynie

Inne osoby dla Kubiak (1000 osób):