Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Henryka

w KRS

Henryka Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryka
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1967 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Szczecinek (Zachodniopomorskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kubiak Grzegorz Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majchrzak Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geodex Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000160190

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych Wrzosowo
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Melioracje szczegółowe na działkach:
  251/1, 252/43, 252/46, 252/57, 280/5, 280/6, 212/24, 212/26, 212/27 obręb Wrzosowo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych Wrzosowo.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 251/1, 252/43, 252/46, 252/57, 280/5, 280/6, 212/24, 212/26, 212/27 obręb Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 180 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5.Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót (wykonany w oparciu o KNR) - 3 egzemplarze,
  6.Kosztorys inwestorski (wykonany w oparciu o KNR) - 1 egzemplarz,
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze,
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz,
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi oraz z właścicielami gruntów przyległych.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych. Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  Projekt budowlany powinien zawierać w formie odrębnych skoroszytów opracowania branżowe konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia a wynikające z zastosowanych założeń projektowych przedstawionych Zamawiającemu w koncepcji projektowej. Za opracowania branżowe rozumie się również projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą będącą własnością odrębnych podmiotów. Opracowania branżowe powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2013r., poz.1389 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 2. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 - 7+750 i wał lewy 6+790 - 9+790
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kamień Pomorski w obrębie ewidencyjnym Świniec, Chrząstowo oraz w obrębie Sulikowo gmina Świerzno, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 - 7+750 i wał lewy 6+790 - 9+790. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejącego prawego i lewego wału przeciwpowodziowego.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wału przeciwpowodziowego o długości 5850 m. Istniejący wał przeciwpowodziowy jest zbyt niski w stosunku do występujących poziomów wód w rzece. Korpus wału jest zniszczony, zdeformowany o nieregulowanej niwelecie korony wału i skarpy. Podwyższenie korpusu wału do rzędnej min. 1,85m n.p.m. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
  Zamawiający oczekuje następujących parametrów technicznych od projektowanych wałów:
  1.szerokość w koronie - umożliwiająca eksploatację wału i zgodną z obowiązującymi przepisami, nie mniejszą niż 3,0 m,
  2.nachylenie skarp:
  od strony odwodnej n = 1:1,5
  od strony odpowietrznej n = 1:1,5
  Odbudowę wału należy tak zaprojektować aby z każdej strony dowiązywała się do wyższych rzędnych terenu i w pełni zabezpieczała chroniony teren, a co za tym idzie długość projektowanego wału może ulec wydłużeniu lub skróceniu w granicach 10% długości, co nie będzie skutkować zmianą wartości zamówienia podanej w ofercie. W przypadku braku możliwości dołączenia wału do projektowanej rzędnej podać rozwiązania alternatywne z dowiązaniem wału przeciwpowodziowego przegrodami mobilnymi lub rękawami przeciwpowodziowymi.

  Parametry techniczne wałów przeciwpowodziowych objętych opracowaniem powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Ponadto rozwiązania projektowe powinny przedstawiać rozwiązania mające wpływ na ograniczenie filtracji przez korpus wałów.

  Dodatkowo Wykonawca dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania wykona wstępny podział nieruchomości zajętych przez wał przeciwpowodziowy z działkami przyległymi wraz z wyliczeniem powierzchni każdej z nowo powstałych działek. Zestawienie takie powinno zawierać nowe granice wału przeciwpowodziowego po wykonaniu jego odbudowy.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2.Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5.Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót (wykonany w oparciu o KNR) - 3 egzemplarze,
  6.Kosztorys inwestorski (wykonany w oparciu o KNR) - 1 egzemplarz,
  7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze,
  8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz,
  9.Dokumentacja podziału nieruchomości - 2 egzemplarze
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi oraz z właścicielami gruntów przyległych do wału. Przyjęte rozwiązania należy przyjąć tak, aby maksymalnie oprzeć odbudowywany wał na wale istniejącym, z minimalizacją wyjścia dolnej skarpy odpowietrznej na działki przyległe. Dokumentacja ma również przewidywać oznaczenie wału na mapie poglądowej wraz z opisem stanu technicznego dróg dojazdowych z zakresem ewentualnych ich napraw po inwestycji.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo - wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych. Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  Projekt budowlany powinien zawierać w formie odrębnych skoroszytów opracowania branżowe konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia a wynikające z zastosowanych założeń projektowych przedstawionych Zamawiającemu w koncepcji projektowej. Za opracowania branżowe rozumie się również projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą będącą własnością odrębnych podmiotów. Opracowania branżowe powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.
  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)- w liczbie 4 egzemplarzy
  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.
  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.
  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2013r., poz.1389 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.
  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.
  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  ad.9 Dokumentacja podziału nieruchomości - 2 egz. - zawierająca:
  - mapy podziałowe działek zajętych przez wał,
  - zestawienie działek wraz z nowymi powierzchniami,
  - dokumentacja terenowo - prawna (władający działkami i nowe powierzchnie).
  Dokumentacja podziału nieruchomości ma być podpisane przez uprawnionego projektanta lub geodetę.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).
  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 3. Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Wykaz zadań częściowych objętych zamówieniem: Zad. częściowe nr 1 (TO Szczecin): Ustalenie linii brzegu cieku Mała Gunica, Kanału Bolkowo Łęgi oraz podziału geodezyjnego działki Kanału Wyspa Pucka A na terenie obrębów: Łęgi, Grzepnica, Szczecin, gmina Dobra, Szczecin - szt. 8 Zad. częściowe nr 2 (TO Choszczno): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębach: Recz, Rybaki, Sicko, Radlice,Chełpa, Korytowo, Dominikowo wraz z ustaleniem linii brzegu. Zad. częściowe nr 3 (TO Kamień Pomorski): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych w obrębach: 1. obręb Borucin dz. nr 77, gm. Kamień Pom. 2.obręb Skarchowo dz. nr 215 gm. Kamień Pom. 3.obręb Grabowo dz. nr 338, gm. Kamień Pom.4.obręb Kamień dz. nr 15, gm. Kamień Pom. 5.obręb Kamień dz. nr 16, gm. Kamień Pom.6.obręb Kamień dz. nr 17, gm. Kamień Pom. 7.obręb Wiejkowo dz. nr 9/1, gm. Wolin 8.obręb Ostromice dz. nr 245, gm. Wolin 9.obręb Dramino dz. nr 6, gm. Wolin 10.obręb Mokradła dz. nr 2/4, gm. Świerzno11.obręb: Mokradła dz. nr 5/2, gm. Świerzno 12.obręb Chynowo, dz. nr 91/1, gm. Wolin 13.obręb Łukęcin dz. nr 13/3, gm. Dziwnów 14.obręb Łukęcin dz. nr 13/4, gm. Dziwnów 15.obręb Upadły dz. nr 31, gm. Golczewo 16.obręb Rybice dz. nr 3, gm. Świerzno Zad. częściowe nr 4 (TO Sławno): Wydzielenie działek nad Kanałem G i Kanałem Domasławickim oraz ustalenie ich linii brzegu. Zad. częściowe nr 5 (TO Świdwin):
  Ustalenie linii brzegu rzeki Regi dla działki nr 2, obręb Gola Dolna, gmina Świdwin. Zad. częściowe nr 6 (TO Pyrzyce): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe. Zad. częściowe nr 7 (TO Nowogard): Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębach Zajezierze, miasto Łobez, Połchowo oraz Runowo. Zad. częściowe nr 8 (TO Białogard: Wydzielenie i podział gruntu pod powierzchniowymi wodami płynącymi na działkach: nr 525, obr. Kościernica - rzeka Żelazna; nr 92/1, obr. Kowalki - rzeka Bagienica; nr 265, obr. Buczek - Kanał N- Buczek; nr 1, obr. Osówko - Kanał Rzyszczewski; nr 387/1, obr. Osówko - Kanał Rzyszczewski. Zad. częściowe nr 9 (TO Myślibórz): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe - wydzielenie działek pod wodami płynącymi kanałów: Olchów, Kruszwin, Bronny, Nowogródek, Kierzków i Renice. Zad. częściowe nr 10 (TO Gryfice): Wydzielenie śródlądowych powierzchniowych wód płynących /kanały/ z istniejących działek stanowiących rowy szczegółowe oraz wznowienie granicy.
  Zad. częściowe nr 11 (TO Wałcz): Ustalenie linii brzegu rzeki Kłębowianki, wydzielenie koryta rzeki Kłębowianki z działki drogi gminnej i działek będących własnością osób fizycznych oraz Gminy Wałcz; wydzielenie z działki rzeki grunty nie będące pod wodami płynącymi. Zad. częściowe nr 12 (TO Szczecinek):
  Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębie Krągłe, gmina Szczecinek, powiat Szczecinek. Zad. częściowe nr 13 (TO Gryfino):
  Uregulowanie geodezyjne nieruchomości zlokalizowanych na obrębie: Stary Błeszyn, gmina: Mieszkowice powiat: gryfiński, województwo: zachodniopomorskie. Zad. częściowe nr 14 (TO Koszalin): Wydzielenie odcinków wałów przeciwpowodziowych z istniejących działek, oddzielenie trasy rowów z obszaru jeziora Przybyszewskiego i rzeki Strzeżnicy, ustalenie linii brzegu rzek Strzeżnicy i Czerwonej, wydzielenie koryta rzeki Czerwonej z działki stanowiącej drogę gminną. Zad. częściowe nr 15 (TO Goleniów): Przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych podstawowych, w celu ich wydzielenia z tych gruntów. 1.2. Miejsce realizacji:
  Zad. częściowe nr 1: Powiat grodzki Szczecin, powiat policki, woj. zach. - TO Szczecin Zad. częściowe nr 2: Powiat Choszczno, woj. zach. - TO Choszczno
  Zad. częściowe nr 3: Powiat Kamień Pomorski, woj. zach. - TO Kamień Pomorski
  Zad. częściowe nr 4: Powiat Sławno, woj. zach. - TO Sławno Zad. częściowe nr 5: Powiat Świdwin, woj. zacho. - TO Świdwin Zad. częściowe nr 6: Powiat Pyrzyce, woj. zach. - TO Pyrzyce Zad. częściowe nr 7: Powiat Łobez, woj. zach. - TO Nowogard Zad. częściowe nr 8: Powiat Białogard, woj. zach. - TO Białogard
  Zad. częściowe nr 9: Powiat Myślibórz, woj. zach. - TO Myślibórz Zad. częściowe nr 10: Powiat Gryfice, woj. zach.- TO Gryfice Zad. częściowe nr 11: Powiat Wałcz, woj. zach. - TO Wałcz Zad. częściowe nr 12: Powiat Szczecinek, woj. zach. - TO Szczecinek Zad. częściowe nr 13: Powiat Gryfino, woj. zach. - TO Gryfino Zad. częściowe nr 14: Powiat Koszalin, woj. zach. - TO Koszalin Zad. częściowe nr 15: Powiat Goleniów, woj. zach. - TO Goleniów 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie woj. zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Szczecin, TO Choszczno, TO Kamień Pomorski, TO Sławno, TO Świdwin, TO Pyrzyce, TO Nowogard, TO Białogard, TO Myślibórz, TO Gryfice, TO Wałcz, TO Szczecinek, TO Gryfino, TO Koszalin, TO Goleniów, obejmujący powiat grodzki Szczecin, powiat policki, powiat choszczeński, powiat kamieński, powiat sławieński, powiat świdwiński, powiat pyrzycki, powiat łobeski, powiat białogardzki, powiat myśliborski, powiat gryficki, powiat walecki, powiat szczecinecki, powiat gryfiński, powiat koszaliński i powiat goleniowski. Zakres usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów i wydzieleń działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, d) przekazanie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do ujawnienia podziałów, zmian powierzchni działek, opatrzonych klauzulą o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych:
  -wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji w tym w szczególności zawierającej wszelkie zgody i uzgodnienia pozwalające na przeprowadzenie postępowania w zakresie podziałów, wydzieleń nieruchomości, e) dostarczenie Zamawiającemu informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków,f) przekazanie Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonanie zleconych prac geodezyjnych opatrzonych klauzulą o przyjęciu do zasobu: - dla podziałów w trybie gospodarki nieruchomościami (mapa podziału nieruchomości i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla podziału w trybie kodeksu cywilnego (mapa podziału i wykaz zmian danych ewidencyjnych), - dla ustalenia linii brzegu (mapę projektu linii brzegu lub mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wykaz zmian danych ewidencyjnych),- dla wznowionych granic (wykaz zmian danych ewidencyjnych),- przeprowadzenie w razie konieczności rozpraw wodnoprawnych. 1.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla: Zad. częściowe nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Szczecinie, obejmującego częściowo powiat policki oraz grodzki Szczecin, zgodnie z zakresem działania TO Szczecin.
  Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę polickiego decyzji ostatecznej ustalającej linie brzegu,- aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, Dokumentacja winna zawierać między innymi:- projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów,- decyzję ostateczną Starosty polickiego i Prezydenta m. Szczecin ustalającego linie brzegu, - mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu,- wykaz współrzędnych punktów granicznych,- wykaz zmian gruntowych dla dzielonych działek oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi wraz ze zmianą użytku na ciekach, rowie, wale,- protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości,- potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego.Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.1 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.1 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Choszcznie, obejmującego powiat choszczeński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2,- wznowienie oraz stabilizacja linii brzegu wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.2 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.2 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Kamieniu Pomorskim, obejmującego powiat kamieński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, b) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,c) wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,d) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.
  Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.3 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.3 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 4 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Sławnie, obejmującego powiat sławieński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi.- ustalenie linii brzegu dla Kanału G i Kanału Domasławickiego .
  Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.4 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.4 do niniejszego SIWZ. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy powinni zasięgnąć informacji w PODGiK w Sławnie o istniejących materiałach geodezyjnych na poszczególne nieruchomości podlegające opracowaniu geodezyjnemu, w celu prawidłowego określenia ceny. Zad. częściowe nr 5 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Świdwinie, obejmującego powiat świdwiński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę świdwińskiego decyzji ostatecznej ustalającej linię brzegu,- aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków,
  Dokumentacja winna zawierać między innymi :- projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów,- decyzję ostateczną Starosty świdwińskiego ustalającego linię brzegu,- mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu,- wykaz współrzędnych punktów granicznych,- wykaz zmian gruntowych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi,Punkty graniczne w terenie:- dla granic odchodzących od linii brzegu punkty zastabilizować słupkami betonowymi,- pozostałe punkty zamarkować palikami drewnianymi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.5 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.5 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 6 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Pyrzycach, obejmującego powiat pyrzycki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością do 1m2,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.6 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.6 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 7- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Nowogardzie, obejmującego powiat łobeski. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków,weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2 ,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.7 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.7 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Białogardzie, obejmującego powiat białogardzki.Zakres usług geodezyjnych obejmuje: Wykonanie prac geodezyjnych w terenie, a następnie doprowadzić do: - wydania przez Starostę białogardzkiego decyzji ostatecznej ustalającej linię brzegu,- aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków,Dokumentacja winna zawierać między innymi:- projekt linii brzegu rozgraniczającej powierzchniowe wody płynące od przyległych gruntów,- decyzję ostateczną Starosty białogardzkiego ustalającego linię brzegu,- mapę z naniesionymi punktami granicznymi ustalonej linii brzegu,- wykaz współrzędnych punktów granicznych,- wykaz zmian gruntowych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Po wykonaniu prac geodezyjnych należy doprowadzić do dokonania przez Starostę białogardzkiego uaktualnienia wpisów do ewidencji gruntów i budynków oraz dostarczyć dokumentację związaną z wykonaniem zamówienia. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.8 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.8 do niniejszego SIWZ.
  Zad. częściowe nr 9 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Myśliborzu, obejmującego powiat myśliborski. Zakres prac przewiduje wydzielenie działek pod wodami płynącymi kanałów: Olchów, Kruszwin, Bronny, Nowogródek, Kierzków i Renice. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2) aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, 3) przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.9 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.9 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 10 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Gryficach, obejmującego powiat gryficki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału oraz wykazu zmian gruntowych wraz z informacją o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.10 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.10 do niniejszego SIWZ. Zad.częściowe nr 11Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Wałczu, obejmującego powiat wałecki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością do 1 m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych wraz z informacją o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi,- ustalenie linii brzegu dla rzeki Kłębowianki. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.11 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.11 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 12 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Szczecinku, obejmującego powiat szczecinecki. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,- aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2,- wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacja o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.12 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.12 do niniejszego SIWZ. Zad.częściowe nr 13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Gryfinie, obejmującego powiat gryfiński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje:1)sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów, 2)aktualizację danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków, weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1 m2, 3)wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, 4)przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierający klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.13 do SIWZ.
  Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.13 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 14 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Koszalinie, obejmującego powiat koszaliński. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: 1.sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji gruntów,2.aktualizacja danych z zakresu treści ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji powierzchni działek z dokładnością 1m2, 3.wznowienie oraz stabilizacja granic nieruchomości wraz z okazaniem ich stronom, 4.przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonany podział, zawierających klauzulę o przyjęciu do zasobu dla mapy podziału i wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi, 5. ustalenie linii brzegu rzeki Strzeżenicy i Czerwonej na podstawie zatwierdzonych przez zamawiającego map projektu linii brzegu. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.14 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.14 do niniejszego SIWZ. Zad. częściowe nr 15 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących Terenowego Oddziału w Goleniowie, obejmującego powiat goleniowski. Zakres pożądanych usług geodezyjnych obejmuje: - zgłoszenie robót geodezyjnych w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie, - dokonanie pomiapomiarów terenowych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów działek z uwzględnieniem aktualizacji granic, - aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacja powierzchni działek z dokładnością do 1m2 ,- wskazanie granic i stabilizacja punktów granicznych wraz z okazaniem ich stronom,- przekazanie zamawiającemu materiałów dokumentujących dokonane podziały, zawierające klauzulę o przyjęciu do zasobu dla map podziału i wykazów zmian gruntowych oraz informacji o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek podlegających podziałowi. Dokumentacja winna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Szczegółowy wykaz nieruchomości oraz zakres prac geodezyjnych został określony w załączniku nr 7.15 do SIWZ. Zakres prac oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa ponadto wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.15 do niniejszego SIWZ.
 4. Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach w 2013r.
  Zamawiający: Gmina Barwice, Barwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych dla Urzędu Miejskiego w Barwicach w roku 2013 a w szczególności:
  a) podziały geodezyjne,
  b) wskazania granic działki,
  c) nowy pomiar sytuacyjno - wysokościowy,
  d) inwentaryzacja powykonawcza,
  e) prace geodezyjne przy obsłudze i inwentaryzacji inwestycji drogowej.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 5. Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:

  Melioracje szczegółowe na działkach:
  353/1, 355 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II,

  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 353/1, 355 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 350 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.
  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Nr 81, poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217)- w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. nr 130, poz. 1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217),

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Etap IV i V gm. Borne Sulinowo.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Melioracje szczegółowe na działkach:
  Etap IV: 6/5, 10, 12, 15/4, 22, 2/15, 1/6, 55, 54/2, 50/4, 28, 53, 30/5, 29, 27/1, 25/1, 57, 26/1, 15/2, 12/16, 13/1, 11/4, 10/1, 8/16, 6/7, 7/1, 5/2 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek Etap V: 59, 60/33, 77, 87/1, 114, 105/8, 112/13, 112/14, 97/1, 99/3 obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek, województwo zachodniopomorskie.

  Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Etap IV i V gm. Borne Sulinowo,

  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach Etap IV: 6/5, 10, 12, 15/4, 22, 2/15, 1/6, 55, 54/2, 50/4, 28, 53, 30/5, 29, 27/1, 25/1, 57, 26/1, 15/2, 12/16, 13/1, 11/4, 10/1, 8/16, 6/7, 7/1, 5/2 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek Etap V: 59, 60/33, 77, 87/1, 114, 105/8, 112/13, 112/14, 97/1, 99/3 obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 540 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.


  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia,
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany (z koncepcją) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Nr 81, poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych a w szczególności rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, montażowe (o ile dotyczy).
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji (odrębny skoroszyt), które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych. Przedstawione prace projektowe w wersji koncepcyjnej powinny zostać okazane w co najmniej dwóch wariantach z porównaniem zalet i wad proponowanych wariantów oraz zawierających zestawieniem kosztów jednostkowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. nr 130, poz. 1389.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  -mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji w 3 egz.,
  -zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  -wypisy uproszczone z ewidencji gruntów w 2 egz.,
  -uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 7. Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 9/1, 14, 18, 20/1, 19, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 106, 114, 115, 1/4, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 330 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  -mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  -zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  -wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  -zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową,
  -uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).


  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 8. Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I wraz z odbudową stacji pomp Cieszysław
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:

  Melioracje szczegółowe na działkach:
  729/1, 724, 739/1, 740/1 obręb Stary Przylep, gmina Warnice, powiat Pyrzyce
  4/7, 7/9, 8 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce
  146/1, 151 obręb Okunica, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce
  Stacja pomp Cieszysław działka 4/6 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I wraz z odbudową stacji pomp Cieszysław,,, dla dwóch nw. obiektów:
  1. ,,Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I,,: W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 729/1, 724, 739/1, 740/1 obręb Stary Przylep, gmina Warnice, powiat Pyrzyce, 4/7, 7/9, 8 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce, 146/1, 151 obręb Okunica, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 275 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót- 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  2. ,,Odbudowa stacji pomp Cieszysław,,:
  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę stacji pomp na działce 4/6 obręb Cieszysław, gmina Warnice, powiat Pyrzyce w zakresie odbudowy konstrukcji budynku pompowni wraz z urządzeniami, odbudowy zbiornika wyrównawczego przy stacji pomp, doprowadzenia przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompownię wraz z:

  1) Uzyskaniem warunków przyłączenia pompowni do sieci energetycznej ENEA Operator zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.),
  2) Uzyskaniem w imieniu Zamawiającego projektu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.),
  3) Uzyskanie dla Zamawiającego prawa do dysponowania wszystkimi działkami geodezyjnymi objętymi projektem budowlanym na cele budowlane umożliwiające złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania na cele budowlane, jakie inwestor składa przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  9. Dokumentacje rozruchową oraz instrukcję obsługi i eksploatacji zaprojektowanego układu pompowego - 4 egzemplarze.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dla dokumentacji projektowych:
  1.5.1. ,,Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap I,,:
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  - zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).


  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.


  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.

  1.5.2. ,,Odbudowa stacji pomp Cieszysław,,:
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Projekt budowlany w zakresie przepompowni powinien zawierać wszystkie dane stanowiące założenie do doboru zespołów pompowych tj. obliczenie napływu do pomp, określenie wymaganej wysokości podnoszenia wraz z charakterystyką dobranych zespołów pompowych określające warunki pracy. Zaprojektowane zespoły pompowe muszą zapewnić 100% rezerwy. Ponadto projekt budowlany w zakresie przepompowni powinien zawierać zasilanie energetyczne łącznie z umową przyłączeniową (warunki techniczne przyłączenia, uzgodnienie projektu przez operatora energetycznego). Rozwiązania techniczne muszą zapewnić bezobsługową pracę przepompowni.
  W zakresie przepompowni należy sporządzić osobny projekt budowlany układu zasilania zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej uzgodniony z ENEA Operator w liczbie 7 egzemplarzy.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  - zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową,
  - uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  ad. 9 Dokumentacje rozruchową oraz instrukcję obsługi i konserwacji zaprojektowanego układu pompowego - 4 egzemplarze

  Dokumentacja rozruchowa powinna zawierać dane dotyczące procesu uruchamiania
  i wyłączania zespołów pompowych. Ponadto dokumentacja rozruchowa powinna zawierać wszystkie dane dotyczące dobranej pompy z podaniem jej charakterystyk, parametrów znamionowych itp.
  Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać informacje dotyczące warunków jakie należy zachować podczas pracy ze znamionowymi parametrami oraz w czasie sytuacji awaryjnych.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie z chwilą wyboru oferty, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.


  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:

  Melioracje szczegółowe na działkach:
  442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek
  6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim,

  W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek, 6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 165 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
  5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.


  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  3 egzemplarzy.

  ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880). Należy przedstawić dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową, uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  - z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Wykonawca zobowiązany będzie z chwilą wyboru oferty, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.
 10. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu podziału nieruchomości na postawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
  2. Zamówienie składa się z trzech etapów:
  Etap I:
  1)Protokóły badań ksiąg wieczystych dla dzielonych działek 1 egzemplarz,
  Etap II:
  1) Mapy projektu podziału nieruchomości dla dzielonych działek 7 egzemplarzy,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla dzielonych działek 7egzemplarzy,
  3) Protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości
  1egzemplarz.
  Etap III:
  1) Protokół okazania nowych granic podzielonych działek 1 egzemplarz,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych 7 egzemplarzy,
  3) Potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
  i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego

  Projekt podziału nieruchomości powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
  Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)
  Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
  Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651),
  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

  3. W ramach zlecenia należy wykonać podział 23. Szczegółowy wykaz nieruchomości do podziału wraz z numerami działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość działek przeznaczonych do podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia może ulec nieznacznym zmianom po przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w terenie ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Zamawiający (związanych z różnicami które mogą wyniknąć po wyniesieniu działek w terenie pomiędzy przebiegiem ich granic, a faktycznym przebiegiem obwałowania). Powyższe zmiany nie mogą wynikać ze zmiany zakresu rzeczowego kilometrażu i lokalizacji wałów określonego w punkcie 1 niniejszego zaproszenia. Zmiany powyższe nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 11. Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Mołstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulującej przepływ
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu podziału nieruchomości na postawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zbiornik retencyjny suchy, Brojce rzeka Mołstowa, odbudowa zbiornika, budowa budowli regulującej przepływ.

  2. Zamówienie składa się z trzech etapów:

  Etap I:
  1)Protokóły badań ksiąg wieczystych dla dzielonych działek 1 egzemplarz,
  Etap II:
  1) Mapy projektu podziału nieruchomości dla dzielonych działek 7 egzemplarzy,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla dzielonych działek 7egzemplarzy,
  3) Protokół okazania granic przyjętych do opracowania podziału nieruchomości
  1egzemplarz.
  Etap III:
  1) Protokół okazania nowych granic podzielonych działek 1 egzemplarz,
  2) Wykaz zmian danych ewidencyjnych 7 egzemplarzy,
  3) Potwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
  i Geodezyjnej przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego

  Projekt podziału nieruchomości powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
  Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)
  Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
  Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651),
  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

  3. W ramach zlecenia należy wykonać podział 7 działek. Szczegółowy wykaz nieruchomości do podziału wraz z numerami działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość działek przeznaczonych do podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia może ulec nieznacznym zmianom po przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w terenie ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Zamawiający (związanych z różnicami które mogą wyniknąć po wyniesieniu działek w terenie pomiędzy przebiegiem ich granic, a faktycznym przebiegiem obwałowania). Powyższe zmiany nie mogą wynikać ze zmiany zakresu rzeczowego kilometrażu i lokalizacji wałów określonego w punkcie 1 niniejszego zaproszenia. Zmiany powyższe nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 12. Wykonanie melioracji szczegółowych - Komarowo
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na gruntach rolnych usytuowanych w północnej
  i zachodniej części gospodarstwa rolnego w Komarowie nr 53. Teren istniejącej melioracji podlegającej odbudowie zlokalizowany jest pomiędzy kanałem Jankowskim na południu
  i wschodzie, kanałem Komorowskim i obwałowaniem jeziora Dąbie na zachodzie oraz obwałowaniem rzeki Iny na północy.
  Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie leży w gminie Goleniów w obrębie wsi Komarowo na działkach ewidencyjnych numer: 407, 409, 413, 414, 419/2, 420/6, 421 o powierzchni planowanej pod przedsięwzięcie około 264,48 ha.
  Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa stanu oraz jakości upraw rolnych na terenie inwestycji, a także poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu. Ograniczy to w konsekwencji sukcesję trzciny i krzewów na tereny łąk w gospodarstwie rolnym w Komarowie.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
  1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
  2. Operat wodno - prawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
  4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egzemplarze,
  5. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze.
  6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
  7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
  lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
  8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
  Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.

  1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
  1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożona Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
  2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.

  1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
  ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
  zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
  z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
  z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
  W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
  Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
  istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
  wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
  budowli hydrotechnicznych).
  W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
  Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.

  Uwagi:
  Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez
  Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
  Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
  ad.2 Operat wodno - prawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą oraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie 4 egzemplarzy.

  ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
  przyrodniczą - w liczbie 4 egzemplarzy

  ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
  niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
  2 egzemplarzy.

  ad.5 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania
  zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y,
  z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu.
  Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
  powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.6 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) - w liczbie 1-ego egzemplarza.

  ad.7 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki umożliwiająca uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w liczbie 3 egzemplarzy. Należy przedstawić
  dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym na poszczególne działki ilości dłużyc, karpiny
  i gałęzi (w stosunku do właściciela działki) - w liczbie 3 egzemplarzy.

  ad.8 Dokumentacja terenowo - prawna - 1 egz. - zawierająca:
  mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji,
  zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,
  wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,
  zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych
  inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i
  urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową.

  Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla składników
  wymienionych w pkt 1-6) w formie plików nieedytowanych (*pdf ).
  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1636 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. nr 130, poz. 1389),
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

  Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z wariantami możliwych do zastosowania rozwiązań projektowych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru wariantu jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych.

  Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Inne osoby dla Kubiak (1000 osób):