Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Jan

w KRS

Jan Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Żagań (Lubuskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczuk Kamil Dionizy, Błaszczuk Stanisław, Pelc Anna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Zakład Wielobranżowy Kształt Błaszczuk Kubiak i Wspólnicy Sp. J., Żagań − KRS 0000102417

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie planowanej strefy ekonomicznej w miejscowości Tomaszowo
  Zamawiający: Urząd Gminy w Żaganiu, Żagań
  budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie strefy ekonomicznej w miejscowości Tomaszowo. Projektuje się przebieg sieci po terenach publicznych dróg lokalnych (KDL1), publicznych dróg dojazdowych (KD), terenach dróg wewnętrznych (KDW) oraz w niewielkim stopniu przez teren zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i usługowej (49 MN,U).
  Wodociąg zostanie wykonany z rur tworzywowych PE100 SDR17 PN10 oraz PE100-RC SDR17 PN10. Rurociągi PE układane będą w terenie zielonym, metodą tradycyjną w wykopie. Przejścia pod jezdniami zostaną wykonane metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym z zastosowaniem rur PE-RC. Rury PE-RC, muszą posiadać dopuszczenie producenta do układania metodą przewiertu sterowanego).
  Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 2891,40m z czego:
  1) rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy:
  * Ø110mm – 40,70m (odejścia hydrantowe);
  * Ø110mm – 45,80m (przyłącza do granicy działek);
  * Ø225mm – 2436,50m (sieć rozdzielcza);
  2) rur PE100RC SDR17 PN10 o średnicy:
  * Ø110mm – 164,50m (przyłącza do granicy działek);
  * Ø160mm – 31,10m(sieć rozdzielcza);
  * Ø225mm – 172,80m (sieć rozdzielcza).
  Na trasie wodociągu zaprojektowano 17 hydrantów naziemnych DN100 z zasuwami odcinającymi DN100. Hydranty rozmieszczono, tak aby odległość pomiędzy nimi nie przekraczała 150m. W odległościach co ok. 500m, rozmieszczono zasuwy odcinające DN200, w celu odcięcia uszkodzonego odcinka sieci podczas wystąpienia awarii.
  Projektowana kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym przepompownią ścieków umieszczoną na terenie działki nr 1/114.
  Całkowita długość projektowanej kanalizacji wynosi 2134,55m z czego:
  1) kanały grawitacyjne:
  * rur PVC-u SN8 o średnicy:
  - Ø200mm – 38,35m (przykanaliki do granicy działek);
  - Ø250mm – 906,85m;
  - Ø315mm – 431,00m;
  * rur PE100RC SDR17 PN10 o średnicy:
  - Ø200mm – 212,30m (przykanaliki do granicy działek);
  - Ø315mm – 55,80m.
  2) przewody tłoczne:
  * rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy:
  - Ø200mm – 490,25m.
  Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowić będą betonowe studnie kanalizacyjne w ilości 32 sztuk oraz studnie tworzywowe o średnicy wewnętrznej DN425 w ilości 20 sztuk. Studnie betonowe wykonane będą z typowych elementów betonowych i żelbetowych (beton klasy C35/45) o średnicy wewnętrznej DN1000mm, z włazami żeliwnymi Ø600 o wypełnieniu betonowym, klasy D400. Studnie tworzywowe wykonane będą z kinety, rury wznoszącej i pokrywy żeliwnej teleskopowej D400.
 2. Roboty konserwacyjno naprawcze drogi pożarowej nr 17 Dobre n.Kwisą - Trzebów - w Jednostce Wojskowej nr 5430 (OSPWL) Żagań.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
  Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno naprawcze drogi pożarowej
  nr 17 Dobre n/Kwisą - Trzebów - w Jednostce Wojskowej nr 5430 (OSPWL) Żagań zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej (Tom III) i przedmiarem robót ( Tom IV).
  Przewidziany do naprawy fragment drogi składa się z 3 odcinków różniących się typem nawierzchni i rodzajem podbudowy:
  1.Pierwszy odcinek od bramy Jednostki Wojskowej nr 5430 Dobre n/Kwisą do granicy pomiędzy nawierzchnią asfaltową a betonową (długości 410,20mb) - jednowarstwowa nawierzchnia betonowa średniej grubości 15cm i szerokości 5,0m i 5,5m - z uszkodzeniami miejscowymi o łącznej powierzchni 226,50m2.
  2.Drugi odcinek o nawierzchni asfaltowej na istniejącej (przedwojennej) drodze z kostki granitowej szerokości 5,50m ( odcinek od 410,20mb do 1894,40mb).
  3.Trzeci odcinek od krawędzi drogi asfaltowej do trwale oznakowanego na nawierzchni miejsca, w odległości 48,60 metra od asfaltu. Nawierzchnia z betonu, jednowarstwowa o średniej grubości 15cm.
  Rodzaj robót:
  W ramach naprawy drogi i rowów odwodnieniowych przy drodze przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:
  a)Rozbiórkowe - wycięcie do kształtu kwadratu lub prostokąta fragmentów uszkodzonych nawierzchni betonowych i asfaltowych oraz rozebranie podbudowy i usunięcie gruntu do głębokości 30cm od nawierzchni,
  b)Ziemne - na odcinku 56 mb - zerwanie wywyższenia drogi na średnią grubość 35cm z zfazowanym połączeniem z obu stron drogi - dla potrzeb wykonania podbudowy,
  c)Transportowe - odwóz kostki granitowej na teren magazynów SOI lub JW. 5430 w Dobrem n/Kwisą, oraz odwóz nadmiaru ziemi na wskazane drogi poligonowe w odległości do 5km,
  d)Konstrukcyjno - drogowe - budowa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji do 50mm na średnią grubość 15cm po zawibrowaniu (na fragmentach betonowych) i 21cm (na fragmentach asfaltowych), dołożenie 15cm podbudowy z kruszywa łamanego w miejscu obniżenia na odcinku 95,50metra,
  e)Drogowe - uzupełnienie nawierzchni betonowej grubości 15cm z betonu C25/30
  (na odcinkach betonowych) i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowo po 5cm grubości.
  Zakres robót
  a)Wyznaczenie jednej strony (połowy) jezdni i trwałe jej oznakowanie wraz z ustawieniem znaków, barier i oświetlenia,
  b)Rozbiórka nawierzchni betonowej i asfaltowej po docięciu,
  c)Wykonanie podbudowy z zawibrowaniem,
  d)Zniwelowanie wywyższenia fragmentu drogi,
  e)Podwyższenie nawierzchni fragmentu drogi przez dołożenie warstwy podbudowy,
  f)Uzupełnienie brakującej nawierzchni betonowej,
  g)Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowo,
  h)Usunięcie nadmiaru ziemi na poboczach dla odwodnienia nawierzchni,
  i)Naprawa i reprofilacja rowów w opisanych odcinkach.
  Ogólna charakterystyka budowli
  Droga pożarowa nr 17, której właścicielami są: Skarb Państwa - MON, ALP i Urząd Gminy w Żaganiu jest długości około 3500 metrów, z czego podlegający naprawie odcinek MON i ALP o długości łącznej 1943 metry począwszy od bramy Jednostki Wojskowej nr 5430 w Dobrem n/Kwisą.
  Realizacja zamówienia
  a)W/w roboty budowlane i drogowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną,
  z przestrzeganiem przepisów BHP dla każdego z rodzajów wykonywanych robót, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, a także w taki sposób, aby nie naruszały interesu osób trzecich.
  b)Roboty prowadzić na wydzielonych i oznakowanych pasach drogi z zapewnieniem jej przejezdności. Remontowane odcinki należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się pojazdów w dzień i w nocy. Wymagane jest oznakowanie.
  c)Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zapewniać zabezpieczenie terenu robót oraz przejezdność na drogach w sposób uzgodniony z Dowódcą JW. 5430.
  d)Zastosowane materiały budowlane muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych.
  e)Wykonawca jako wytwórca odpadów utylizuje lub składuje na upoważnione Składowisko Odpadów - odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
  Przedmiot zamówienia - określony jak wyżej, nazywany jest w dalszej części niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia zamówieniem lub projektem.
  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ze zm.(t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.
 3. Modernizacja sieci wodociągowej
  Zamawiający: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żagań
  1) Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na 2 części: a) Część 1 - Wymiana i renowacja najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w mieście Żagań. b) Część 2 - Modernizacja 2 istniejących hydroforni. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część trzecia SIWZ. 3) Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania dla całości Robót- dla każdej z części. 4) Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC (tj. Warunki Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz wydanie angielsko - polskie 2000). 5) Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, pochodzenie materiałów lub metod modernizacji to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń/materiałów/metod równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w kosztorysie ofertowym.
 4. Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej
  Zamawiający: Urząd Miejski w Iłowej, Iłowa
  1. Dane ogólne i parametry robót :
  1.1 Zakres robót obejmuje wykonanie podciśnieniowej przepompowni ścieków wraz z infrastruktura techniczną, urządzenia, wyposażeniem, przyłączami energetycznym, wody i kanalizacji z rurociągiem tłocznym i drogą dojazdową:
  1.2 Przedmiotem wykonania są następujące obiekty budowlane:
  - budynek podciśnieniowej pompowni ścieków o kubaturze 200,6m3, wyposażony w urządzenia, infrastrukturę techniczną, pełną instalację elektryczną i awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną agregat prądotwórczy 40 KVA 32 KW z szafa sterowniczą wolnostojącą, samostartem, szafką naścienną SZR,
  - biofiltr o kubaturze 24,5m3,
  - dwa zbiorniki podciśnieniowe o poj.10 m3 każdy z pompami i rurociągami tłocznymi wraz z AKPiA i instalacją monitoringu pracy pomp,
  - instalacja podciśnieniowa 3 kpl pomp próżniowych wraz z AKPiA i instalacją monitoringu pracy pomp z dyspozytornią na oczyszczalni ścieków,
  - rurociągi ściekowe L=37,50mb,- rurociągi powietrza L= 28,10mb,
  - przyłącze energetyczne L= 36,00mb,- przyłącze wody L= 82,50mb,
  - przyłącze kanalizacji L= 66,50mb,- droga dojazdowa do przepompowni,
  - rurociąg tłoczny ścieków L= 452,50mb PE fi 90mm, zgrzewany.
  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz S.T.W. i O.R
 5. Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18, w Gminie Iłowa - etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski w Iłowej, Iłowa
  Sieć wodociągowa o średnicy 110 mm PE - 412,50 mb,
  Sieć kanalizacyjna podciśnieniowa o średnicy 110 mm PE - 412,5 mb;
  Dokładny zakres i opis technologii wykonania robót znajduje się w załączonym projekcie budowlanym; przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami do działek przy ul. Żaków w Iłowej.
  Zamawiający: Gmina Iłowa, Iłowa
  Sieć i przyłącza wodociągowe: projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej :
  - o średnicy 90 mm PE - 69,00 mb
  - o średnicy 110 mm PE - 218,00 mb
  - przyłącza wodociągowe ( bez studni wodomierzowej ) o średnicy 32 mm PE
  - 32,00 mb
  Sieć i przyłącza kanalizacyjne :
  - o średnicy 90 mm PE - 237,00 mb
  - przyłącza kanalizacyjne ( bez studzienki podciśnieniowej ) o średnicy 63mm
  - 31,00 mb
 7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek przy ul.Piaskowej w Iłowej
  Zamawiający: Gmina Iłowa, Iłowa
  Sieć i przyłącza wodociągowe. Projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PE - 84 mb, o średnicy 110 mm PE - 173,80 mb, przyłącza wodociągowe (bez studni wodomierzowej) o średnicy 32 mm PE - 55,80 mb. Sieć i przyłącza kanalizacyjne o średnicy 90 mm PE - 223,30 mb. Przyłącza kanalizacyjne (bez studzienki podciśnieniowej) o średnicy 63 mm - 70 mb. Dokładny zakres i opis technologii wykonania robót znajduje się w załączonym projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Inne osoby dla Kubiak Jan (32 osoby):