Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Krzysztof Kazimierz

w KRS

Krzysztof Kazimierz Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Kowalew (Wielkopolskie), Żychlin (Wielkopolskie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Henryk, Antczak Wanda Antonina, Borecki Andrzej, Borecki Marek, Galbierski Paweł, Kowalewicz Marian, Kłębowski Dariusz, Olejnik Krzysztof, Smolarek Paweł, Szymoniak Hieronim Jan, Walczak Janusz, Wojcieszak Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Hieronim, Balcer Antoni, Bizan Barbara Ewa, Borgiasz Jacek, Cichy Marek, Cierniak Paweł Bogusław, Ciszewska Zofia Antonina, Dobrzyński Marek, Forycki Andrzej, Garbarczyk Witold, Garczarek Marek, Jacoszek Rafał, Janowska Matłoka Joanna Elżbieta, Kaczmarek Jan Stanisław, Kaczmarek Stanisław Jan, Kasołka Bogumił Marcin, Krawczyk Krzysztof Franciszek, Krawiec Czesław, Kurek Czesław Kazimierz, Lewicka Teresa, Majewski Piotr Michał, Matyjasik Zenon, Mocydlarz Anna, Osuch Stefan, Piękny Zdzisław Kazimierz, Pływaczyk Mieczysław, Szablewski Sylwester, Szablewski Zdzisław Józef, Szulc Czesław Wojciech, Szwałek Karol Damian, Szymanowska-kaik Monika Irena, Szymkowiak Jarosław Józef, Szyszka Wojciech, Wiese Bożena Elżbieta, Łuczak Tadeusz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000130192
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Czerminie, Czermin − KRS 0000001066
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, Koźminiec − KRS 0000002605
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jedlcu, Jedlec − KRS 0000006862
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kucharach, Kuchary − KRS 0000006797
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Łęgu, Łęg − KRS 0000007115
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-dobrzyca Z/s W Kowalewie, Kowalew − KRS 0000184452
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Żychlinie, Żychlin − KRS 0000108198
 9. Spółdzielnia Producentów Byczek, Jarocin − KRS 0000786815
 10. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Gołuchów, Gołuchów − KRS 0000003412

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000181496
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000172310
 3. Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami Im. Jana Pawła Ii - Spółdzielnia Usług Medycznych, Ciechocinek − KRS 0000188985
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000128355
 5. Spółdzielnia Szkoleniowo-usługowa, Września − KRS 0000179306
 6. Spółdzielnia Usługowo - Administracyjna W Sobótce, Sobótka − KRS 0000191253
 7. Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska, Poznań − KRS 0000141813
 8. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Pomwitrus, Kotlin − KRS 0000032311

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Dostawa żywności – produkty mleczarskie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Pleszew
  3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wielkości szacunkowe):
  LP. NAZWA TOWARU J.M. ILOŚĆ
  1 Jogurt Jogobela poj 150g szt. 200
  2 Krążek Hochland 200g szt. 900
  3 Masełko Ekstra 15 g szt. 2500
  4 Mleko folia poj 1 l litr 700
  5 Ser Hochland bloczki 100 g szt. 900
  6 Ser smażony Kowalew 40% waga 200g kg 100
  7 Ser topiony 40% 100g kg 100
  8 Ser topiony kiełbaski 100g kg 150
  9 Ser żółty salami pełnotłusty zaw tł min 26% kg 1000
  10 Serek kanapkowy 125 g szt. 1100
  11 Śmietana 18% kubek 250 ml litr 100
  12 Twaróg półtłusty kg 250
  13 Ser hochland plastry opa.150g szt. 850
  14 śmietana 30% poj.250 ml litr 20
  15 twaróg półtłusty śmietankowy 250g kg 40
  16 Twarożek ziarnisty 200g szt. 1100
  3.2. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:
  3.2.1. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100.
  3.2.2. Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
  3.2.3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.2.4. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
  3.2.5. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego.
  3.2.6. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
  3.2.7. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
  3.2.8. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7.
  3.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie.
  3.2.10. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  3.2.11. W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu
  3.2.12. Każdy artykuł żywnościowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie.
  3.2.13. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
  3.2.14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.).
  3.2.15. UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
  3.3. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Dostawa żywności - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Pleszew
  3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wielkości szacunkowe):

  Lp Nazwa towaru Jedn. miary Szacowana ilość
  1 Jogurt jogobela - poj. 150 g szt. 60
  2 Krążek hochland 200 g szt. 750
  3 Masełko extra - 15g szt. 2600
  4 Mleko folia - poj. 1 litr szt. 600
  5 Ser hochland bloczki - waga 100 g szt. 1100
  6 Ser smażony kowalew 40% waga 200 g kg 120
  7 Ser topiony 40% 100g kg 80
  8 Ser topiony kiełbaski 100 g kg 180
  9 Ser żółty salami pełnotłusty (zawartość tłuszczu min. 26%) kg 900
  10 Serek kanapkowy 125g szt. 1100
  11 Śmietanka 18% kubek poj. 250 ml litr 60
  12 Twaróg półtłusty kg 250
  13 Ser hochland plastry - opak. 150 g szt. 900
  14 Śmietana 30% poj. 250 ml litr 20
  15 Twaróg półtłusty śmietankowy - 250 g kg 50
  16 Twaróg ziarnisty waga 200 g szt. 1200


  W przypadku podania w nazw własnych lub typów to zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, gramaturę oraz wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca .
  Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez konserwantów i uszkodzeń, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu
  3.2. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:
  3.2.1. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100.
  3.2.2. Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
  3.2.3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.2.4. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
  3.2.5. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego.
  3.2.6. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
  3.2.7. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
  3.2.8. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7.
  3.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie.
  3.2.10. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  3.2.11. W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu
 3. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2016
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2016 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy. Szczegółowy wykaz wszystkich produktów został określony w załączniku nr 2 do SIWZ
 4. Dostawa żywności - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Pleszew
  3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wielkości szacunkowe):
  Lp Nazwa towaru Jedn. miary Max. ilość
  1 JOGURT Jogobela - poj. 150 g szt. 200
  2 KRĄŻEK Hochland 200 g szt. 870
  3 MASŁO EXTRA - 15g szt. 2600
  4 MLEKO FOLIA - poj. 1 litr szt. 650
  5 SER HOCHLAND BLOCZKI - waga 100 g szt. 990
  6 SER SMAŻONY KOWALEW 40% waga 200 g kg 130
  7 SER TOPIONY 40% 100g kg 120
  8 SER TOPIONY KIEŁBASKI 100 g kg 190
  9 SER ŻÓŁTY SALAMI PEŁNOTŁUSTY (zawartość tłuszczu min. 26%) kg 900
  10 SEREK KANAPKOWY 125g szt. 1200
  11 ŚMIETANKA 18% KUBEK poj. 250 ml litr 90
  12 TWARÓG PÓŁTŁUSTY kg 350
  13 SER HOCHLAND PLASTRY - opak. 150 g szt. 950
  14 ŚMIETANA 30% poj. 250 ml litr 40
  15 TWARÓG PÓŁTŁUSTY ŚMIETANKOWY - 250 g kg 50
  16 TWARÓG ZIARNISTY waga 200 g szt. 1200
  W przypadku podania w nazw własnych lub typów to zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, gramaturę oraz wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca .
  Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez konserwantów i uszkodzeń, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu
  3.2. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:
  3.2.1. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100.
  3.2.2. Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
  3.2.3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.2.4. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
  3.2.5. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego.
  3.2.6. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
  3.2.7. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
  3.2.8. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7.
  3.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie.
  3.2.10. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  3.2.11. W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu
 5. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2015
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2015 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Dostawa żywności - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Pleszew
  3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wielkości szacunkowe):
  Lp Nazwa towaru Jedn. miary Max. ilość
  1 JOGURT Jogobela - poj. 150 g szt. 220
  2 KRĄŻEK Hochland 200 g szt. 850
  3 MASŁO EXTRA - 15g szt. 2800
  4 MLEKO FOLIA - poj. 1 litr szt. 650
  5 SER HOCHLAND BLOCZKI - waga 100 g szt. 700
  6 SER SMAŻONY KOWAL. 40% waga 200 g kg 140
  7 SER TOPIONY 40% 100g kg 120
  8 SER TOPIONY KIEŁBASKI 100 g kg 200
  9 SER ŻÓŁTY SALAMI PEŁNOTŁUSTY (zawartość tłuszczu min. 26%) kg 900
  10 SEREK KANAPKOWY 125g szt. 1500
  11 ŚMIETANKA 18% KUBEK poj. 250 ml litr 90
  12 TWARÓG PÓŁTŁUSTY kg 350
  13 SER HOCHLAND PLASTRY - opak. 150 g szt. 950
  14 ŚMIETANA 30% poj. 250 ml litr 40
  15 TWARÓG PÓŁTŁUSTY ŚMIETANKOWY - 250 g kg 100
  16 TWARÓG ZIARNISTY waga 200 g szt. 1500
  W przypadku podania w nazw własnych lub typów to zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, gramaturę oraz wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca .
  Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez konserwantów i uszkodzeń, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu
  3.2. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:
  3.2.1. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100.
  3.2.2. Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
  3.2.3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.2.4. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
  3.2.5. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego.
  3.2.6. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
  3.2.7. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
  3.2.8. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7.
  3.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie.
  3.2.10. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  3.2.11. W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu
 7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów nabiałowych.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1 . SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 7 800 kg
  2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 kg) 1 700 kg
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 3 200 kg
  4. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 300 kg
  5. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 2 200 kg
 8. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2014
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2014 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 9. Dostawa żywności - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Pleszew
  Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100.
  Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
  Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego.
  Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
  Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
  W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie.
  Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu
 10. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1.SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 6 350 kg 2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 l ) 1 350 l 3.TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 150 kg 4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 300 kg 5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 70 kg 6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem )1 000 kg.
 11. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2013
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2013 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 12. D/kw-220/68/12 Sukcesywne dostawy sera topionego sera żółtego oraz mleka w proszku
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego we Wrocławiu artykułów spożywczych w ilościach i asortymencie podanym poniżej. a) Ser topiony (kod CPV 15540000-5) - edamski, tylżycki lub gouda pełnotłusty, o kształcie podstawy zbliżonym do trójkąta, kwadratu, prostokąta lub walca, o masie 50 lub 100 g jakościowo odpowiadający Polskiej Normie Nr PN-66/A-86233 w ilości ok 4 500 kg w jednorazowych dostawach od 100 kg do 500 kg. Dostawy będą się odbywać co najmniej jeden raz w miesiącu. Każda z dostaw obejmować będzie jednolity asortyment z pośród wyżej wymienionych. b) Mleko w proszku (kod CPV 15511700-0) - odtłuszczone, granulowane o masie jednostkowej opakowania do 100 kg jakościowo odpowiadające Polskiej Normie Nr PN-A-86024/A1:1996 w ilości ok 2 500 kg w jednorazowych dostawach od 100 kg do 500 kg. Dostawy będą się odbywać co najmniej jeden raz w miesiącu. c) Ser żółty (kod CPV 15544000-3) - edamski lub gouda pełnotłusty klasa I o masie jednostkowej do 5 kg jakościowo odpowiadający PN-68/A-86230 w ilości ok 3 000 kg w jednorazowych dostawach od 10 kg do 500 kg. Dostawy będą się odbywać od 1 do 3 razy w kwartale. Każda z dostaw obejmować będzie jednolity asortyment z pośród wyżej wymienionych..
 13. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w II półroczu 2012
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w II półroczu 2012 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy art. nabiałowych.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1 . SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 7450 kg
  2. ŚMIETANA 18% ukwasz. ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 kg ) 1 800 kg
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 400 kg
  4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 470 kg
  5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 70 kg
  6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 1 200 kg
 15. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2012
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2012. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1 . SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 7 300 kg
  2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 l ) 1 620 l
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 600 kg
  4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 400 kg
  5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 84 kg
  6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 1 400 kg
 17. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2011
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2011. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 18. DKw-220/31/10 Sukcesywne dostawy sera twarogu i sera homogenizowanego
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
  1.twarogu półtłustego klasy I (kod CPV 15542100-0)
  - jakościowo odpowiadającego Polskiej Normie Nr PN-91-A-86300
  - w ilości około 13 000 kilogramów
  2. sera twarogowego kwasowo - podpuszczkowego homogenizowanego owocowego (kod CPV 15542100-0)
  - jakościowo odpowiadającego Polskiej Normie Nr PN-91-A-86300
  - w ilości około 1 900 kilogramów
 19. Przetarg nieograniczony na dostawy art. nabiałowych.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1. SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 6 350 kg
  2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 l ) 1 350 l
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 150 kg
  4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 300 kg
  5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 70 kg
  6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 1 000 kg
 20. Przetarg nieograniczony na dostawę dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu oleju spożywczego, tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych i produktów mleczarskich.
  Zamawiający: Zakład Karny Kalisz, Kalisz
  Część 1 Olej spożywczy, tłuszcze zwierzęce lub roślinne
  Margaryna do smarowania pieczywa (kostka 0,25 kg, lub opakowania 0,5 kg) szacowana ilość 7 000,00 kg
  Olej spożywczy przeznaczony do smażenia, pieczenia, sałatek (opakowania 1-5 litr) szacowana ilość 1 900,00 kg
  Część 2 Propdukty mleczarskie
  Mleko w proszku szacowana ilość 500,00 kg
  Twaróg szacowana ilość 1 400,00 kg
  Ser topiony (kostka 100g) szacowana ilość 1 000,00 kg
  Ser żółty szacowana ilość 500,00 kg
  Mleko (opakowania 1 litr)szacowana ilość 500,00 kg
  Maślanka (opakowania 1 litr) szacowana ilość 1 200,00 kg
 21. Dostawa produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1, Wrocław
 22. DKW 220/11/09 Zapytanie o cenę na dostawy sera topionego
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
 23. Przetarg nieograniczony na dostawy dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu produktów mleczarskich, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych
  Zamawiający: Zakład Karny Kalisz, Kalisz
 24. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2009
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
 25. Dostawy żywności, w zakresie określonym w formularzach, wszystkie produkty najwyższej jakości, w pierwszym gatunku.
  Zamawiający: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Gołuchów

Inne osoby dla Kubiak Krzysztof Kazimierz (60 osób):