Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Maria Jolanta

w KRS

Maria Jolanta Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Jolanta
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Mielnica Duża (Wielkopolskie), Ślesin (Wielkopolskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewski Maciej, Andrzejewski Wojciech, Antecki Wojciech, Antoniak Magdalena, Armacka Barbara, Banaszak Halina Teresa, Bieganowski Ryszard, Brodowska Ewa, Brzeziński Bernard, Ciechanowska Wiesława, Czaplewski Jan, Dąbrowska Jolanta Barbara, Dębowiecki Zygmunt, Dobrowolski Józef, Ejma Maria Elżbieta, Florczyk Waldemar, Gasza Henryk, Gorzelańczyk Szczepan, Kańczurzewska Halina Jadwiga, Kompanowska Regina, Konieczna Elżbieta, Kowalski Lech, Królak Sławomir, Krygier Henryk, Kryk Henryk, Krzyżanowski Władysław, Kubska Maria Jolanta, Lewandowski Antoni, Nadolna Maria Natalia, Niedźwiedziński Jan, Niedźwiedziński Józef, Perkowski Andrzej, Pluta Sabina, Pospieszny Ryszard, Sarniak Zygmunt, Sarnocińska Barbara, Skaziak Iwona Weronika, Skała Danuta, Śluga Mirosława Anna, Śpiewak Ilona Magdalena, Szafrański Roman, Szczepankiewicz Kazimierz, Szklarz Teresa, Słowińska Jolanta, Tomankiewicz Maria Anna, Walczak Grażyna Nina, Waleriańczyk Józef, Waleriańczyk Paweł, Wegner Jan Franciszek, Wichrowska Anna, Zieliński Mieczysław, Łukaszewski Edmund, Łukaszewski Zdzisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łęt Błażej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agand Sp. Z O.O., Chlebowo − KRS 0000470909
 2. Agroper Sp. Z O.O., Skulsk − KRS 0000370500
 3. Agroskul Sp. Z O.O., Skulsk − KRS 0000370368
 4. Anew Sp. Z O.O., Chlebowo − KRS 0000470924
 5. Angis Sp. Z O.O., Skulsk − KRS 0000409402
 6. Antom Sp. Z O.O., Wilczogóra − KRS 0000471044
 7. Bank Spółdzielczy W Ślesinie, Ślesin − KRS 0000105830
 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Babiak − KRS 0000044651
 9. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ślesinie, Ślesin − KRS 0000057975
 10. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin − KRS 0000039470
 11. Krzyskul Sp. Z O.O., Skulsk − KRS 0000410575
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Szyszynie, Szyszyn − KRS 0000031938
 13. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Konin − KRS 0000162475
 14. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kole, Koło − KRS 0000041425
 15. Stowarzyszenie Użytkowników Ogródków Działkowych Cukrownik, Konin − KRS 0000325301
 16. Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej, Mielnica Duża − KRS 0000243492
 17. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Konin − KRS 0000045213

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Wierzbinku, Wierzbinek − KRS 0000116601
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda, Konin − KRS 0000174744

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Ślesin, Ślesin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 zł przeznaczonego na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego do 30.12.2014 r. w dwóch transzach: a) pierwsza transza w kwocie 2 000 000,00 zł. dnia 30.10.2014 r. b) druga transza w kwocie 2 000 000,00 zł. dnia 30.12.2014 r.
  3. Rodzaj waluty kredytu - kredyt złotówkowy.
  4. Oprocentowanie kredytu składa się z marży i stawki WIBOR 1M. 1) Marża oparta na stopie wskazanej przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ będzie stała przez cały okres spłaty kredytu 2) Baza oprocentowania (WIBOR 1M) może ulegać zmianom.
  5. Prowizje i opłaty bankowe - nie przewiduje się. UWAGA: dla celów porównania ofert złożonych w postępowaniu należy przyjąć stały WIBOR 1M z dnia 15.10.2014 r., - 2,08%.
  6. Zamawiający zastrzega sobie: a) prawo niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego; b) prawo wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek bez konieczności dodatkowych innych obciążeń z tego tytułu; c) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej; d) przelania kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
  7. Koszt kredytu stanowić będą odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 1M: a) do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1M z pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać plus stała marża banku dla całego okresu kredytowania. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. b) o wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie do 15 każdego miesiąca od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym ilość 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  8. Spłata kredytu: 1) w latach 2015 - 2024, 2) zakończenie: 30.12.2024 r., 3) karencja w spłacie kredytu od dnia udzielenia kredytu, tj. od dnia 30.10.2014 r. (włącznie) do dnia 30.07.2015 r., 4) spłata kredytu w 114 ratach miesięcznych: - w roku 2015 - 6 rat po 35 000 PLN (pierwsza rata w dniu 31.07.2015 r.), - w latach 2016 - 2024 - 107 rat po 35 000 PLN, - ostatnia rata płatna w dniu 30.12.2024 r. w kwocie 45 000 PLN.
  9. Spłata odsetek - odsetki ustalone jako wg stopy WIBOR 1M + stała marża banku [%], płatne miesięcznie, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego od uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 1) odsetki i prowizja: a) spłata odsetek: miesięcznie, pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca; b) przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym; c) kosztem kredytu będzie oprocentowanie i stała marża na cały okres kredytowania, nie przewiduje się prowizji ani żadnych innych kosztów; d) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych udzieleniem i obsługą kredytu.
  10. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. a) zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Ślesin, na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami; b) Zamawiający nie zamierza złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. c) Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Burmistrza Gminy Ślesin oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy Ślesin.
  11. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
  12. Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu z rachunku kredytowego na rachunek podstawowy budżetu Gminy otwarty w banku BS w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553. 13. Kredyt będzie udzielany na podstawie umowy zaproponowanej przez Bank i zaakceptowanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ. Uwaga: Informujemy, że na stronie internetowej Gminy Ślesin (www.umig.slesin.pl/ BIP- zakładka Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin - kadencja VI znajdują się materiały pomocnicze do przygotowania oferty..
 2. kredyt długoterminowy w wysokości 459.981,34 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Skulsku, Skulsk
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne poprzez realizację projektu pn. Odnowa centrum wsi Rakowo. Modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne poprzez realizację projektu pn. Odnowa sołectwa Celinowo. Budowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne poprzez realizację projektu pn. Odnowa sołectwa Skulska Wieś poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy. Budowa obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne poprzez realizację projektu pn. Odnowa sołectwa Łuszczewo. Modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne poprzez realizację projektu pn. Odnowa sołectwa Czartowo. Okres kredytowania: 2013 r. - 2020 r. Data udzielenia kredytu - od podpisania umowy tj. 25.11.2013 r. Karencja w spłacie kredytu od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 25.11.2013 r. włącznie do dnia 31.03.2015 r. Spłata odsetek od kredytu następować będzie: w okresie karencji spłaty rat kapitałowych w dniach: 31.12.2013 r.od dnia uruchomienia środków, kwartalnie w 2014r., tj. 31.03.2014r., 30.06.2014r., 30.09.2014r. i 31.12.2014r., kwartalnie w latach 2015 - 2020, w terminach spłaty rat kapitałowych ustalonych w okresach kwartalnych wg zasad określonych w SIWZ. Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 do 2020, w okresach kwartalnych tj. każdego roboczego ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. Spłata odsetek następować będzie kwartalnie tj. ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie średniej stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej z miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy kwartał. Spłata następować będzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez bank kredytobiorcy. Oprocentowanie będzie stałe w wyżej wskazanych okresach trzy-miesięcznych kwartałach odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Skulsk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
 3. Zaciagnięcie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Ślesin, Ślesin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2012 oraz na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego do 27.12.2012 r. 3. Wypłata kredytu nastąpi w formie dwóch transz: a) pierwsza transza w kwocie 1 000 000,00 zł. do dnia 20.12.2012 r. b) druga transza w kwocie 1 500 000,00 zł. do 27.12.2012 r. 4. Zamawiający zastrzega sobie: a) prawo niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego; b) prawo wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek bez konieczności dodatkowych innych obciążeń z tego tytułu; c) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej; d) przelania kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 5. Koszt kredytu stanowić będą odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 1 M: a) do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1M z pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać plus stała marża banku dla całego okresu kredytowania. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. b) o wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie do 15 każdego miesiąca od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym ilość 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 6. Spłata kredytu: 1) w latach 2013 - 2019, 2) zakończenie: 30.12.2019 r., 3) karencja w spłacie kapitału - 6 miesięcy, 4) spłata kredytu w 78 ratach miesięcznych: - w roku 2013 - 6 rat - po 25 000,00 zł/miesięcznie - w latach 2014-2018 - raty po 33 000,00 zł /miesięcznie/. - w roku 2019 - 11 rat po 30 000,00 zł/miesięcznie, natomiast ostatnia rata w kwocie - 40 000,00 zł. 7. Odsetki i prowizja: a) spłata odsetek: miesięcznie, pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca; b) przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym; c) kosztem kredytu będzie oprocentowanie i stała marża na cały okres kredytowania, nie przewiduje się prowizji ani żadnych innych kosztów; d) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych udzieleniem i obsługą kredytu. 8. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. a) zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Ślesin, na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami; b) Zamawiający nie zamierza złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. c) Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Burmistrza Gminy Ślesin oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy Ślesin. 9. Uchwała Nr SO-0950/88/8/Ko/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Nr 224/XXIV/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 10. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty. 11. Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu z rachunku kredytowego na rachunek podstawowy budżetu Gminy otwarty w banku BS w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553. 12. Kredyt będzie udzielany na podstawie umowy zaproponowanej przez Bank i zaakceptowanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ. Uwaga: Informujemy, że na stronie internetowej Gminy Ślesin (www.slesin.pl/ BIP- zakładka Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin - kadencja V i VI znajdują się materiały pomocnicze do przygotowania oferty..
 4. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 272.372,06 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Skulsku, Skulsk
  Postępowanie dotyczy czynności związanych z zamówieniem, którego przedmiotem jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 272.372,06 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Uruchomienie kredytu nastąpi w I transzy:
  Cechy kredytu:
  a) oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M dla 3-miesięcznych okresów obrachunkowych na 25 listopada 2012 roku.
  b) karencja w spłacie kredytu - do 30 marca 2013;
  c) raty kredytu: płatne kwartalnie w latach 2013 - 2018r. na ostatni dzień kwartału, pierwsza rata w wysokości 11.368,06 zł. płatna w dniu 31.03.2013 r. następne 22 raty w kwocie 11.348,00 zł. płatne do końca każdego kwartału (III,VI,IX,XII)termin ostatniej 24 raty w wysokości 11.348,00 zł. płatny do 31.12.2018 roku
 5. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 622 269,17 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy w Skulsku, Skulsk
  kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. a) oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M dla 3-miesięcznych okresów obrachunkowych na 25 dzień poprzedniego miesiąca. b) karencja w spłacie kredytu - do końca marca 2013; c) raty kredytu: płatne kwartalnie w latach 2013 - 2018r. na ostatni dzień miesiąca, termin ostatniej raty 31.12.2018 rok; d) odsetki od kredytu płatne na koniec miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Bank. e) Kredyt płatny w ratach kwartalnych; Środki z kredytu przekazać na rachunek budżetu gminy Skulsk: BS o/Skulsk 14853400061100016900000163 Całkowita spłata kredytu: 31.12.2018r.; f) zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco; g) prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo, w dniu uruchomienia kredytu, poprzez wpłatę Zamawiającego na wskazane przez bank konto; h) istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) do rezygnacji z części kredytu w uzasadnionych okolicznościach; b) do wcześniejszej spłaty części kredytu w przypadku otrzymania refundacji ze środków krajowych;.
 6. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 252.130,47 PLN z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w miejscowości Łuszczewo
  Zamawiający: Urząd Gminy w Skulsku, Skulsk
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w miejscowości Łuszczewo w kwocie 252.130,47 PLN a) oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M dla 3-miesięcznych okresów obrachunkowych na 25 dzień poprzedniego miesiąca. b) karencja w spłacie kredytu - do końca marca 2013; c) raty kredytu: płatne kwartalnie w latach 2013 - 2018r. na ostatni dzień miesiąca, termin ostatniej raty 31.12.2018 rok; d) odsetki od kredytu płatne na koniec miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Bank. e) Kredyt płatny w ratach kwartalnych; Środki z kredytu przekazać na rachunek budżetu gminy Skulsk: BS o/Skulsk 14853400061100016900000163 Całkowita spłata kredytu: 31.12.2018r.; f) zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco; g) prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo, w dniu uruchomienia kredytu, poprzez wpłatę Zamawiającego na wskazane przez bank konto; h) istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) do rezygnacji z części kredytu w uzasadnionych okolicznościach; b) do wcześniejszej spłaty części kredytu w przypadku otrzymania refundacji ze środków krajowych;
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Babiak
  Zamawiający: Gmina Babiak, Babiak
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
  2.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31.12.2012 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego,
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień
  14.09.2012 r.
  4. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2012 - 2020 w ratach kwartalnych na dzień
  30 - go każdego miesiąca kończącego kwartał.
  Data spłaty Wysokość raty
  30.12.2012 20.000
  30.03.2013 15.000
  30.06.2013 15.000
  30.09.2013 15.000
  30.12.2013 15.000
  30.03.2014 15.000
  30.06.2014 15.000
  30.09.2014 15.000
  30.12.2014 15.000
  30.03.2015 77.500
  30.06.2015 77.500
  30.09.2015 77.500
  30.12.2015 77.500
  30.03.2016 77.500
  30.06.2016 77.500
  30.09.2016 77.500
  30.12.2016 77.500
  30.03.2017 77.500
  30.06.2017 77.500
  30.09.2017 77.500
  30.12.2017 77.500
  30.03.2018 77.500
  30.06.2018 77.500
  30.09.2018 77.500
  30.12.2018 77.500
  30.03.2019 77.500
  30.06.2019 77.500
  30.09.2019 77.500
  30.12.2019 77.500
  30.03.2020 77.500
  30.06.2020 77.500
  30.09.2020 77.500
  30.12.2020 77.500
  RAZEM 2.000.000


  Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek. Spłata kredytu rozpocznie się od 30.12.2012r
  5. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 3 M oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań
  WIBOR 3 M z dnia 30 czerwca 2012r.
  6.Marża banku jest stała w okresie kredytowania.
  7. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekraczać 1% wysokości kredytu udzielonego. Wykonawca zobowiązany jest podać prowizję w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia każdej transzy kredytu.
  8.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych bez karencji, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu będzie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.
  10. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do zaciągnięcia mniejszej kwoty
  kredytu /nie wykorzystanie pełnej kwoty kredytu/ oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
  11. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu niż wymienione w SIWZ,
  12. Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
  13.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  14. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  15. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.babiak.org.pl są zamieszczone
  dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie
  zamówienia publicznego.
  16. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego (zgodnie z § 12 umowy)
 8. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Babiak i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Babiak, Babiak
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Babiak, w tym: A. Wymagania ogólne 1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Babiak i jednostek organizacyjnych Gminy, 2. Bieżąca obsługa bankowa: a/ otwieranie niezwłocznie lub w ciągu 24 godzin i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych i innych rachunków dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, b/realizacja poleceń przelewu, c/przyjmowanie wpłat gotówkowych, d/przyjmowanie wypłat gotówkowych, e/wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 3.Pozostałe usługi bankowe: a/ udzielanie poręczeń, b/wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzeń, c/wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń w terminie 24 godzin, - d/przechowywania depozytów, e/udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, f/ przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami. 4.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy będą one obsługiwane przez bank na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, 5.Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, 6.Możliwość zakładania lokat terminowych z wolnych środków w ciągu 24 godzin 7.Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od: - wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek, - wpłat w kasie banku od klientów, - przelewów dokonywanych w banku Wykonawcy, - sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej, - wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank, - depozytów, - otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek, 8.Bank obowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów, 9.Programy do elektronicznej obsługi rachunków muszą spełniać następujące warunki: Udostępnienie dokonywania drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności: - funkcja czeków elektronicznych, - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych, - realizację przelewów w czasie rzeczywistym, - bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na rachunkach bankowych, - możliwość zakładania lokat terminowych, - udostępnienie historii rachunków bankowych, - dostęp do wyciągów z rachunków bankowych oraz możliwość ich wydrukowania, - możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu, - dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty, - zbiorcze podpisywanie grupy przelewów, - dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie hasła, - umożliwienie równocześnie - w tym samym czasie w - wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, - przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum przez okres 5 lat, - zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Babiak i jednostek organizacyjnych Gminy Babiak. 10. Bank bez pobierania opłat i prowizji zobowiązany jest zapewnić wdrożenie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych Gminy Babiak i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Babiak, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, w tym zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. 11. Bank zapewni instalację, uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji. 12. Rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 13. Bank zapewni obsługę kasową upoważnionego pracownika Zamawiającego po za kolejnością. 14. Bank zapewni wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Babiak oraz jednostek organizacyjnych Gminy Babiak codziennie od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 8,00-15.00. 15. Wypłaty i wpłaty gotówkowe w siedzibie oddziału, filii lub punkcie kasowym wykonawcy w miejscowości Babiak od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 8,00-15.00. 16. Bank zapewni dostęp do natychmiastowej wypłaty gotówki do 15.000 zł. Powyżej wymienionej kwoty Zamawiający zobowiązany będzie powiadomić Bank w ciągu 2 dni poprzedzających termin wypłaty gotówki 17. Bank umożliwi wypłatę gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego. B. Wymagania dodatkowe: 1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Babiak żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Babiak, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji. 3. Bank zawrze umowę na prowadzenie obsługi bankowej wraz z obsługą elektroniczną na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu z Gminą Babiak. 4. Bank zapewni przyjmowanie przelewów z rachunków jednostek organizacyjnych na zewnątrz do przedostatniego dnia roboczego a operacje wewnętrzne do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego zgodnie z wytycznymi Regionalnego Centrum Rozliczeń. C. Informacje dodatkowe. Informacja o ilości rachunków bankowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Babiak na dzień 31.05.2012 r. Lp. Nazwa Jednostki Liczba rachunków bankowych 1 Urząd Gminy w Babiaku 6 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku 4 3 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku 2 4 Samorządowe Przedszkole w Babiaku 3 5 Szkoła Podstawowa w Babiaku 2 6 Gimnazjum w Babiaku 2 7 Zespół Szkół w Bogusławicach 2 8 Zespół Szkół w Brdowie 3 Razem: 24 D. Informacje o oprocentowaniu: 1. Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg stawki WIBOR 3M powiększonych/pomniejszonych o marżę banku na dzień ostatniego dnia miesiąca. Rk= WIBOR 3M + - m . Stawkę WIBOR 3M ustalić na dzień 31.03.2012 r. 2. Oprocentowanie środków pieniężnych rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych będzie oparte o stawkę WIBID 3 M dla złotowych depozytów międzybankowych na dzień ostatniego dnia kwartału pomniejszone /powiększone o marżę banku. R = WIBID 3 M - + m. Stawkę WIBID 3M ustalić na dzień 31.03.2012 r. 3. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na rachunku lokatach liczone będzie według stawki WIBID 3 M dla złotowych depozytów międzybankowych na dzień ostatniego dnia kwartału pomniejszone/powiększone o marżę banku: R1 = WIBID 3 M - + m. Stawkę WIBID 3M ustalić na dzień 31.03.2012 r..

Inne osoby dla Kubiak Maria Jolanta (63 osoby):