Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Stanisław Wacław

w KRS

Stanisław Wacław Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Wacław
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Redło (Zachodniopomorskie)
Przetargi:66 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomal Jarosław Maciej, Tomal Stanisław Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arens Andreas Leonhard, Sommer Reiner

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malik Leokadia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krampe-redło Sp. Z O.O., Redło − KRS 0000196910

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agroserwis Redło Sp. Z O.O., Redło − KRS 0000068530

Powiązane przetargi (66 szt.):
 1. Naprawy, konserwacje i utrzymanie dróg leśnych Nadleśnictwa Świdwin w roku 2017
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw, konserwacji i utrzymania dróg leśnych Nadleśnictwa Świdwin w zakresie jak niżej:
  • Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm – 1 szt.,
  • Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm – 4 szt.,
  • Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm – 4 szt.,
  • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30 cm za pomocą spycharek – 1452 m2 ,
  • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II – 221,25 m3 ,
  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 6729,50 m2 ,
  • Wykonanie podsypki piaskowej grubości po zagęszczeniu - 10 cm – 849,75 m2 ,
  • Podbudowa z kruszywa łamanego (gruz betonowy 0-63 mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 1940,00 m2 ,
  • Podbudowa z kruszywa łamanego (gruz betonowy 0-63 mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm – 802,00 m2 ,
  • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 1940,00 m2 ,
  • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm – 802,00 m2 ,
  • Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - płyty z demontażu – 365,00 m2 ,
  • Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) – budowa – 150,00 m2 ,
  • Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego (63-126 mm) luzem z brzegu – 6,000 m3 ,
  • Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu – 6,00 m,
  • Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III – 257,50 m2 ,
  • Załadunek z transportem i rozładunkiem płyt JOMB na odległość do 25 km – 67,2 t ,
  oraz zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) i przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
 2. Zaprojektowanie i przebudowa drogi dojazdowej do kwatery łowieckiej w Kołaczu
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, z uzyskaniem pozwolenia na budowę, i przebudowa gruntowej drogi dojazdowej do kwatery łowieckiej w Kołaczu (działka 8/1 i 8/2, 387/12, 370/1 oraz 377 obręb Kołacz gmina Połczyn-Zdrój) na odcinku 1240 m.


  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Uzyskanie pozwoleń i decyzji:
  a) potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę w uzgodnieniu z organem nadzorujący (Starostwo Powiatowe w Świdwinie);
  b) projekt przebudowy zjazdu z progi powiatowej nr 1079Z uzgodniony z właściwym zarządcą drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie)

  2. Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z:
  a) projektu budowlanego w tym mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;
  b) projektu wykonawczego;
  c) kosztorysu inwestorskiego;
  d) przedmiaru robót;
  e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  Przebudowa drogi dojazdowej do kwatery łowieckiej w Kołaczu na odcinku 1240m zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym, wykonawczym i stosownym decyzjami administracyjnymi z betonowych płyt drogowych typu JOMB w miejscu istniejącej drogi gruntowej położonej w Nadleśnictwie Połczyn, Leśnictwo Kołacz, Gmina: Połczyn-Zdrój, działki nr : 8/1, 8/2, 387/12, 370/1, 377 Obręb: Kołacz

  Stan istniejący:
  Przebudowywana droga zlokalizowana jest w wschodniej części Gminy Połczyn-Zdrój. Istniejącą warstwę jezdną na odcinku 730m stanowi nie utwardzona nawierzchnia gruntowa (naturalna) o zmiennej szerokości. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi nie zostały zachowane podstawowe parametry techniczne wymagane dla tego typu dróg. Na odcinku 510 m istniejącą warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego 0-31,5mm należy traktować jako podbudowę pod płyty JOMB.
  Droga nie posiada właściwego odwodnienia, co powoduje niekontrolowany spływ wód opadowych i roztopowych oraz prowadzi do rozmakania korpusu drogowego i obniżenia nośności podłoża.

  Parametry techniczne do projektowania:
  Podstawowe parametry drogi:
  - klasa techniczna ulicy - D
  - prędkość projektowa - Vp = 30 km/h
  - szerokość nawierzchni jezdni - 3,5m
  - szerokość nawierzchni jezdni z mijanką - 6,50m


  - szerokość poboczy - 2x0,75m
  - długość przebudowywanej drogi – 1240m
  - max obciążenie na oś - 100 kN

  Nawierzchnia jezdni
  - warstwa ścieralna (jezdna) z betonowych płyt drogowych typu JOMB podwójnie zbrojonych o wym. 100x75x12,5cm, układanych śladowo (środek drogi i po 25-40cm poza płytami należy uzupełnić kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5mm).
  Na zjazdach z drogi zaplanować pełne ułożenie płyt JOMB
  Otwory w płytach należy zasypać piaskiem drobnym.
  - podsypka piaskowa gr 3cm
  - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego
  mechanicznie 0/31,5 o grubości 12cm na odcinku 730m od zjazdu do drogi powiatowej
  Na odcinku 510 m jako podbudowę wykorzystać istniejącą nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
  - rodzime podłoże gruntowe

  Pobocza do wykonania z pospółki (mieszanka optymalna) gr. 10cm.

  W ramach dokumentacji przygotować i uzgodnić z właściwym organem zjazd do drogi powiatowej nr 1079Z.

  Szczegółowe parametry techniczne, stanowiące wytyczne do projektowania i przebudowy drogi dojazdowej do kwatery łowieckiej w Kołaczu zawarto w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
 3. Budowa drogi nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór – roboty uzupełniające
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  W skład zakresu wnioskowanych prac będą wchodzić:
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm – 2 szt.
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm – 297 szt.
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm – 227 szt.
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm – 187 szt.
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm – 150 szt.
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm – 65 szt.
  - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm – 60 szt.
 4. budowa drogi nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi leśnej nr 217 w Leśnictwie Nowy Dwór zlokalizowanej na działkach: nr 244 1, 245, 290, 291, 323 1,324, 354 1 obręb Podwilcze, gmina Białogard; nr 353, 358 2, obręb Głodzino, nr 354 2, 358 1, obręb Dołganów, gmina Rąbino, które obejmują m.in.
  budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1059Z działka nr 175, obręb Głodzino, gmina Rąbino na przedmiotową drogę leśną;
  budowę drogi leśnej o długości całkowitej 2,35 km i szerokości nominalnej 3,0 m o nawierzchni z płyt ażurowych żelbetowych typu JOMB na podsypce piaskowej i warstwie odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wraz z mijankami, miejscami składowania drewna i rowami odwadniającymi;
  Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym załącznik nr 11 do SIWZ , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załącznik nr 10 do SIWZ , przedmiarze robót załącznik nr 9 do SIWZ .
 5. Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn w 2017 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o wartości 200.000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych) polegających na naprawie niewielkich odcinków dróg leśnych, których stan techniczny nie pozwala na wywóz drewna oraz prowadzenie pilnych prac gospodarczych. Naprawy w głównej mierze będą polegały na:
  • karczowaniu pni,
  • likwidacji kolein i nieprzejezdnych dziur – profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej,
  • naprawie warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni,
  • naprawie podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 8 cm po zagęszczeniu,
  • naprawie podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 15 cm po zagęszczeniu,
  • naprawie warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego warstwą gr. 7 cm po zagęszczeniu
  • doziarnienieniu nawierzchni mieszanką kruszyw 0-31,5 mm, grubości do 10 cm po zagęszczeniu,
  • uzupełnieniu pobocza gruntem rodzimym,
  • naprawie przepustów wraz z wymianą zniszczonych elementów (kręgów, przyczółków),
  • udrożnieniu odpływu (rowu) lub oczyszczenie dołów chłonnych,
  • wymianie uszkodzonych płyt IOMB,
  2. Naprawy będą każdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym w oparciu o podane w ofercie stawki jednostkowe.
  3. Zakres robót będzie wynikał z określonych dla każdej naprawy potrzeb i będzie określony w zleceniu wg stanowiących do niniejszej specyfikacji wariantów prowadzenia robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  4. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia robót najpóźniej w okresie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia. Zamawiający jako dodatkowe kryterium oceny ofert ustala termin realizacji zamówienia.
  5. Zamawiający nie stawia wymagań co do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust 3a PZP). Zobowiązanie do zatrudnienia osób fizycznych (operatorów maszyn) zostaje uznane przez zamawiającego jako spełnienie dodatkowego kryterium oceny ofert (klauzule społeczne).
  6. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji zastrzegając sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w ust.1 w zakresie 50%.
  7. Realizacja uprawnienia określonego w ust. 6 może zostać zastosowana w szczególności w szczególności zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego.

  8. Zmniejszenie w ramach prawa opcji zakresu robót określonego w niniejszej SIWZ nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  9. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy
  też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w
  zakresie ustalonym przez nią warunków.
 6. Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn w 2016 roku – postępowanie powtórzone
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o wartości 400.000,00 zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych) polegających na naprawie niewielkich odcinków dróg leśnych, których stan techniczny nie pozwala na wywóz drewna oraz prowadzenie pilnych prac gospodarczych. Naprawy w głównej mierze będą polegały na:
  • karczowaniu pni,
  • likwidacji kolein i nieprzejezdnych dziur – profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej,
  • naprawie warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni,
  • naprawie podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 8 cm po zagęszczeniu,
  • naprawie podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 15 cm po zagęszczeniu,
  • naprawie warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego warstwą gr. 7 cm po zagęszczeniu
  • doziarnienieniu nawierzchni mieszanką kruszyw 0-31,5 mm, grubości do 10 cm po zagęszczeniu,
  • uzupełnieniu pobocza gruntem rodzimym,
  • naprawie przepustów wraz z wymianą zniszczonych elementów (kręgów, przyczółków),
  • udrożnieniu odpływu (rowu) lub oczyszczenie dołów chłonnych,
  • wymianie uszkodzonych płyt IOMB,
  2. Naprawy będą każdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym w oparciu o podane w ofercie stawki jednostkowe.
  3. Zakres robót będzie wynikał z określonych dla każdej naprawy potrzeb i będzie określony w zleceniu wg stanowiących do niniejszej specyfikacji wariantów prowadzenia robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  4. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia robót najpóźniej w okresie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia. Zamawiający jako dodatkowe kryterium oceny ofert ustala termin realizacji zamówienia.
  5. Zamawiający nie stawia wymagań co do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust 3a PZP). Zobowiązanie do zatrudnienia osób fizycznych (operatorów maszyn) zostaje uznane przez zamawiającego jako spełnienie dodatkowego kryterium oceny ofert (klauzule społeczne).
  6. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji zastrzegając sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w ust.1 w zakresie 50%.
  7. Realizacja uprawnienia określonego w ust. 6 może zostać zastosowana w szczególności w szczególności zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego.

  8. Zmniejszenie w ramach prawa opcji zakresu robót określonego w niniejszej SIWZ nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  9. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy
  też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w
  zakresie ustalonym przez nią warunków.
 7. Przebudowa drogi nr 3877 w Leśnictwie Rusinowo
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Szczegółowy zakres i opis robót obejmujący m.in
  Roboty pomiarowe na długości drogi 1,366 km
  Karczowanie zagajników gęstych z wywiezieniem karczunku na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1600 m2
  Demontaż istniejących płyt JOMB, ułożenie na paletach, przewiezieniem na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, rozładunek 808 m2,
  Wykopy ziemne z odrzuceniem urobku poza korpus drogi 347,91 m3,
  Profilowanie i zagęszczenia mechaniczne podłoża 2528,95 m2,
  Podsypka z pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1270,75 m2,
  Nawierzchnia z płyt JOMB wraz zasypaniem piaskiem 1043 m2,
  Podbudowa z kruszywa łamanego gruz betonowy 0-63mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 707,95 m2,
  Warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1232,25 m2,
  Rowy trójkątne głębokości 40 cm 1608,5 m;
  Oczyszczenie istniejących rowów 553 m;
  Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu rodzimego 2731,16 m,
  zawarty w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
 8. Roboty awaryjne drogi gruntowej w oddz.149A w Leśnictwie Biały zdrój
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  wykopy oraz przekopy wykonane koparkami - 600m3, mechaniczne profilowanie 1200m2
 9. Przebudowa drogi nr 3998 w Leśnictwie Biały Zdrój ETAP I
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Szczegółowy zakres i opis robót obejmujący m.in:
  Roboty przygotowawcze na długości odcinka drogi 2,93km
  Roboty ziemne 2434,21m3
  Mechaniczne plantowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 12642,27m2
  Formowanie i zagęszczanie nasypów 2345,07m3
  Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego 0-63 gr. 15 cm po zagęszczeniu 8002,99m2
  Warstwy podsypkowe z piasku 5 cm po zagęszczeniu 6816,15m2
  Warstwy odsączające 3896,96m2
  Warstwa górna z kruszywa łamanego 0,31mm ,12,5 po zagęszczeniu 4528,95m2
  Nawierzchnia z płyt JOMB wraz zasypaniem piaskiem 6816,15 m2
  Roboty wykończeniowe
  zawarty jest w projekcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
 10. Roboty awaryjne- drogi przy oddziale 652, 653 w Leśnictwie Karsibór
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Zakres prac obejmował będzie: usunięcie na odkład luźnozwiązanego gruntu z drogi na odcinku ok. 100m wraz z uzupełnieniem nawierzchni w lokalnych zagłębieniach gruzem budowlanym wraz z jego wyprofilowaniem i zagęszczeniem, oraz ułożenie płyt JOMB z demontażu na odcinku słabonośnym drogi ok 90 m.
 11. Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn - robota uzupełniająca w 2016r.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o wartości 6.000,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych) polegających na naprawie niewielkich odcinków dróg leśnych, których stan techniczny nie pozwala na wywóz drewna oraz prowadzenie pilnych prac gospodarczych. Naprawy w głównej mierze będą polegały na:
  karczowanie pni,
  likwidacji kolein i nieprzejezdnych dziur - profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej,
  konserwacji rowów odwadniających,
  odnowieniu warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni,
  wzmocnieniu podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 10 cm po zagęszczeniu,
  doziarnienieniu nawierzchni z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm, grubości 7 cm po zagęszczeniu,
  uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym,
  naprawie przepustów wraz z wymianą zniszczonych elementów (kręgów, przyczółków),
  udrożnienie odpływu (rowu) lub oczyszczenie dołów chłonnych,
  wymianie uszkodzonych płyt IOMB,
  profilowanie nawierzchni z kruszyw wraz z uzupełnieniem ubytku i walcowaniem (konserwacja nawierzchni z kruszyw).
  2. Naprawy będą każdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym w oparciu o podane w ofercie stawki.
  3. Zakres robót będzie wynikał z określonych dla każdej naprawy potrzeb i będzie określony w zleceniu wg stanowiących do niniejszej specyfikacji wariantów prowadzenia robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 12. Roboty awaryjne- miejsce składowania drewna w L-ctwie Lekowo
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Naprawa w trybie awaryjnym miejsca składowania drewna w oddziale 166 Leśnictwa Lekowo poprzez przeprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z tłucznia, na podbudowie z gruzu budowlanego.
 13. Awaryjna naprawa drogi leśnej w oddziale 222 Leśnictwa Międzyrzecz
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Przeprofilowanie nawierzchni wraz z wzmocnieniem podbudowy z gruzu budowlanego na odcinku ok. 200mb (700m2) drogi leśnej w oddziale 222 Leśnictwa Międzyrzecz.
 14. Umowa uzupełniająca na świadczenie usług polegających na naprawie i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn w 2015 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o wartości 73.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesięciu trzech tysięcy złotych) polegających na naprawie niewielkich odcinków dróg leśnych, których stan techniczny nie pozwala na wywóz drewna oraz prowadzenie pilnych prac gospodarczych. Naprawy w głównej mierze będą polegały na:
  karczowanie pni,
  likwidacji kolein i nieprzejezdnych dziur - profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej,
  konserwacji rowów odwadniających,
  odnowieniu warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni,
  wzmocnieniu podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 10 cm po zagęszczeniu,
  doziarnienieniu nawierzchni z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm, grubości 7 cm po zagęszczeniu,
  uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym,
  naprawie przepustów wraz z wymianą zniszczonych elementów (kręgów, przyczółków),
  udrożnienie odpływu (rowu) lub oczyszczenie dołów chłonnych,
  wymianie uszkodzonych płyt IOMB,
  profilowanie nawierzchni z kruszyw wraz z uzupełnieniem ubytku i walcowaniem (konserwacja nawierzchni z kruszyw).
  2. Naprawy będą każdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym w oparciu o podane w ofercie stawki.
  3. Zakres robót będzie wynikał z określonych dla każdej naprawy potrzeb i będzie określony w zleceniu wg stanowiących do niniejszej specyfikacji wariantów prowadzenia robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 15. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 484/4 i 484/1 obr. Rusinowo, Gm. Świdwin - ETAP I
  Zamawiający: Gmina Świdwin, Świdwin
  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 484/4 i 484/1 obr. Rusinowo, Gm. Świdwin - ETAP I - odcinek od 0+570 do 1+059 km i odcinek od 1+961 do 2+461 km.
  Szczegółowy zakres i opis robót obejmujący m.in: Roboty przygotowawcze na długości odcinka drogi - 0,489 km + 0,500 km = 0,989 km ; Roboty ziemne - 1432,18 m3 ; Mechaniczne plantowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2048,36 m2 ; Formowanie i zagęszczanie nasypów - 588,79 m2 ; Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego (zjazdy, skrzyżowania i mijanki) 4-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu - 487,35 m2 ; Warstwy odsączające z piasku 15 cm po zagęszczeniu - 4201,71 m2 ; Warstwa górna z kruszywa łamanego grubość 12cm, po zagęszczeniu - 2710,52 m2 ; Nawierzchnia z płyt JOMBO - 1978,54 m2 ; Roboty wykończeniowe.
 16. Roboty uzupełniające przy drodze nr 3998 w Leśnictwie Biały Zdrój - etap II
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni drogowej z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - płyty typu Jomb - 250 m2.
 17. Zaprojektowanie i wybudowanie punktu czerpania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Borzęcino oddział 303j
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, z uzyskaniem pozwolenia na budowę, i wybudowanie punktu czerpania wody w leśnictwie Borzęcino oddział 303j. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Uzyskanie pozwoleń i decyzji: a) potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę w uzgodnieniu z organem nadzorujący (Starostwo Powiatowe w Szczecinku); b) decyzji - pozwolenie wodno prawne. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: a) projektu budowlanego w tym mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; b) projektu wykonawczego; c) kosztorysu inwestorskiego; d) kosztorysu ślepego; e) przedmiaru robót; f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wybudowanie punktu czerpania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym, wykonawczym i stosownym decyzjami administracyjnymi. Przewidywany zakres robót: - utwardzenie placu manewrowego o wymiarach 20x20 płytami drogowymi JOMB typ C (wymiary 100x75x12,5 cm); - na brzegu zbiornika budowa stanowiska czerpania wody z żelbetowych płyt drogowych na szerokości 5,0 m, dochodzącego do linii brzegowej lub wchodzącego na kilka metrów w zbiornik; - wykonanie zejścia - schodów skarpowych o konstrukcji betonowej umożliwiających sprawne zniesienie pompy wodnej - utwardzenie dna rzeki przy stanowisku czerpania wody; - budowa studni osadnikowo-ssawnej, z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm; - umocnienie linii brzegowej przy punkcie czerpania wody, np. faszyną. Szczegółowe parametry techniczne, stanowiące wytyczne do projektowania i budowy punktu czerpania wody i infrastruktury towarzyszącej, zawarto w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Ogólne warunki realizacji robót budowlanych: 1) Roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie warunków i wymagań: ­ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych wydawnictwo ARKADY 1989 r. ;obowiązujących polskich norm i norm branżowych;rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139);rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2006 r. Nr 80, poz. 563);rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 2) Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty zgodnie z zawartą umową, uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 3) Obowiązkowym jest prowadzenie dziennika budowy z udokumentowaniem przebiegu wykonywanych robót. 4) Organizacja pracy na placu budowy winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. 5) Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane, a wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, w tym świadectwa dopuszczenia PZH dla odpowiednich materiałów.
 18. Przebudowa drogi leśnej nr 3998 w Leśnictwie Biały Zdrój- ETAP II
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr 3998 w Leśnictwie Biały Zdrój etap II od odcinka 2+930 4+890 km
  Szczegółowy zakres i opis robót obejmujący m.in:
  Roboty przygotowawcze na długości odcinka drogi -1,984km
  Roboty ziemne - 1516,27m3
  Mechaniczne plantowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 8912,12m2
  Formowanie i zagęszczanie nasypów - 1980,22m3
  Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego 0-63 gr. 15 cm po zagęszczeniu - 5471,92m2
  Warstwy podsypkowe z piasku 5 cm po zagęszczeniu - 3741,92m2
  Warstwy odsączające 10 cm po zagęszczeniu -2908m2
  Warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm ,12,5cm po zagęszczeniu - 2919,35m2
  Nawierzchnia z płyt JOMBO - 4875,70m2
  Roboty wykończeniowe
  zawarty jest w projekcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
 19. DOSTAWA KRUSZYWA DO KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŚWIDWIN W 2015 ROKU
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego drogowego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z transportem na istniejące place, składnice oraz drogi leśne położone na terenie wszystkich 17 Leśnictw Nadleśnictwa Świdwin w łącznej ilości 2500 ton. Miejsca dostarczenia kruszywa podano w części graficznej do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dostaw (zał. 10). Wskazane lokalizacje są miejscami orientacyjnymi tj. znajdują się w takiej części Leśnictwa, aby odległość do poszczególnych miejsc dostawy kruszywa była optymalna.
 20. Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn w 2015 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o wartości 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych) polegających na naprawie niewielkich odcinków dróg leśnych, których stan techniczny nie pozwala na wywóz drewna oraz prowadzenie pilnych prac gospodarczych. Naprawy w głównej mierze będą polegały na: karczowanie pni, likwidacji kolein i nieprzejezdnych dziur - profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej, konserwacji rowów odwadniających, odnowieniu warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni, wzmocnieniu podbudowy z tłucznia budowlanego 0-63mm warstwą gr. 8 cm lub gr. 15 cm po zagęszczeniu, doziarnienieniu nawierzchni z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm, grubości 7 cm po zagęszczeniu w zależności od wybranego przez Zamawiającego wariantu prowadzenia robót, uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym, naprawie przepustów wraz z wymianą zniszczonych elementów (kręgów, przyczółków), udrożnienie odpływu (rowu) lub oczyszczenie dołów chłonnych, wymianie uszkodzonych płyt IOMB, profilowanie nawierzchni z kruszyw wraz z uzupełnieniem ubytku i walcowaniem (konserwacja nawierzchni z kruszyw). 2. Naprawy będą każdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym w oparciu o podane w ofercie stawki. 3. Zakres robót będzie wynikał z określonych dla każdej naprawy potrzeb i będzie określony w zleceniu wg stanowiących do niniejszej specyfikacji wariantów prowadzenia robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia robót najpóźniej w okresie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia. Zamawiający jako dodatkowe kryterium oceny ofert ustala termin realizacji zamówienia 5. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji zastrzegając sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w ust.1 w zakresie 50%. 6. Realizacja uprawnienia określonego w ust. 5 może zostać zastosowana w szczególności w szczególności zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego. 7. Zmniejszenie w ramach prawa opcji zakresu robót określonego w załącznikach do niniejszej SIWZ nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 8. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków..
 21. Naprawa i konserwacja dróg lesnych na terenie Nadleśnictwa Białogard w 2014r -etap IV roboty uzupełniajace
  Zamawiający: Nadleśnictwo Białogard, Białogard
 22. Przebudowa drogi leśnej nr 232 wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1058Z Białogard - Rąbino w leśnictwie Nawino (zamówienie uzupełniające)
  Zamawiający: Nadleśnictwo Białogard, Białogard
 23. Droga leśna nr 2905 w leśnictwie Batyń
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 24. Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn w 2014 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 25. Przebudowa drogi leśnej nr 232 wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1058Z Białogard - Rąbino w leśnictwie Nawino
  Zamawiający: Nadleśnictwo Białogard, Białogard
 26. Budowa drogi leśnej nr 119 w L. Piaski - etap III.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 27. Budowa odcinka drogi nr 8 w Leśnictwie Ogrodno - działka ewidencyjna nr 3 w obrębie ewidencyjnym Ogrodno
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 28. Wykonanie dwóch mijanek na drodze nr 8 w Leśnictwie Ogrodno - odcinek nr 1.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 29. Budowa drogi leśnej nr 210 w Leśnictwie Krosino - etap II
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 30. Wykonanie składnicy drewna przy drodze nr 202 w Leśnictwie Krosino -pow. 240 m2
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 31. Budowa drogi leśnej nr 8 w Leśnictwie Ogrodno - budowa odcinka nr 3
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 32. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego sprzętem własnym i powierzonym przez Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 33. Wykonanie odcinka drogi nr 6 w Leśnictwie Buślary od km 1+670,00 do km 1+855,00
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 34. Budowa drogi leśnej nr 8 w Leśnictwie Ogrodno - budowa odcinka nr 1
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 35. Budowa dróg leśnych - Leśnictwo Piaski i Buślary
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 36. Przebudowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwie Stanomino na odcinku ok. 1 km.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Białogard, Białogard
 37. Budowa drogi leśnej nr 202 w Leśnictwie Krosino - budowa odcinka długości 735 mb
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 38. Przebudowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwie Stanomino na odcinku ok. 1 km.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Białogard, Białogard
 39. Naprawy awaryjne dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 40. Budowa drogi 246 w leśnictwie Kołacz - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 41. Budowa punktu czerpania wody (p.poż) na potrzeby gospodarki leśnej oraz budowa drogi dojazdowej w leśnictwie Sikory i w leśnictwie Piaseczno - prace uzupełniające.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Czaplinek, Czaplinek
 42. Budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie w oddz. 73,74 o długości 0,6 km
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 43. Budowa drogi leśnej nr 12 w leśnictwie w oddz.92,93,105 o długości 1,15km
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 44. Budowa punktu czerpania wody (p.poż) na potrzeby gospodarki lesnej oraz budowa drogi dojazdowej w leśnictwie Sikory i w lesnictwie Piaseczno
  Zamawiający: Nadleśnictwo Czaplinek, Czaplinek
 45. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego sprzętem własnym i powierzonym przez Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2012/2013
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 46. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego sprzętem własnym i powierzonym przez Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2012/2013
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 47. Budowa drogi nr 246-247 w Leśnictwie Kołacz
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 48. Budowa drogi nr 246-247 w Leśnictwie Kołacz
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 49. Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 50. Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego związanych z wykonaniem robót, które między innymi będą dotyczyły remontów bieżących dróg gruntowych (profilowanie dróg, odtwarzanie rowów) oraz ścinki poboczy.
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 51. Naprawa drogi w L. Buślary, Popielewo i Misiołki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 52. Naprawy awaryjne dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 53. Budowa drogi nr 35 w Leśnictwie Kołacz
  Zamawiający: Nadleśnictwo Połczyn, Połczyn-Zdrój
 54. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia nimi i sprzętem powierzonym przez Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2011/2012
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 55. naprawa dróg leśnych na terenie leśnictw Batyń i Sidłowo
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 56. konserwacja drg leśnych na terenie leśnictw: Nowy Dwór, Oparzno, Zagrody, Sławoborze
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 57. Usługi zimowego utrzymania dróg - usuwanie śniegu przy użyciu sprzętu ciężkiego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 58. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego.
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 59. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 60. naprawa dróg leśnych gruntowych i przepustów w leśnictwie Karsibór i Bronowo
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 61. Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 62. naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świdwin
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 63. Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 64. naprawa dróg lesnych gruntowych na terenie Nadleśnictwa Świdwin
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin, Świdwin
 65. Wynajem jednostek sprzętowych i transportowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 66. Remont ulic o nawierzchniach żużlowych na terenie miasta Białogardu
  Zamawiający: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu, Białogard

Inne osoby dla Kubiak Stanisław Wacław (30 osób):