Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Tadeusz

w KRS

Tadeusz Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Leoncin (Mazowieckie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gruszka Antoni, Kania Tadeusz, Krawczak Stanisław Władysław, Kręźlewicz Stanisław, Malczewski Bogdan, Orzechowski Ryszard Józef, Piasecki Jan Łazarz, Piasecki Krzysztof, Piotrowski Tadeusz, Pręgowski Janusz Mirosław, Pytkowski Bogusław, Roszczyk Hanna Genowefa, Roszczyk Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Wilkowie Polskim, Wilków Polski − KRS 0000041012
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jabłonna − KRS 0000115608
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Leoncinie, Leoncin − KRS 0000192633
 4. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000210736
 5. Związek Rewizyjny Spółdzielni Kółek Rolniczych, Czosnów − KRS 0000192588

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mleczarska Sudowia, Suwałki − KRS 0000130214

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim, Inspektoratu w Piasecznie i Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim w Oddziale WZMiUW w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim, Inspektoratu w Piasecznie i Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim w Oddziale WZMiUW w Warszawie. Zamówienie podzielono na 7 części: Część 1 Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 13+080-13+710 Część 2 Utrzymanie rzeki Kanał Piaseczyński w km 3+180 - 9+695 Część 3 Naprawa korony ławy przywałowej rzeki Narew w km 7+050-7+950 i 8+080-8+350 Część 4 Utrzymanie rzeki Rów Skrzeszewski w km 0+000-4+280 Część 5 Utrzymanie rzeki Kanał Sierakowski w km 0+000-2+440 Część 6 Utrzymanie rzeki Czosnowianki w km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 Część 7 Utrzymanie rzeki Jeziorki w km 0+213-2+310 Zakres usług opisany jest w załącznikach a szczegółowy zakres usług określają przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ. Sposób wykonania określają wytyczne wykonania i odbioru robót stanowiące integralną część specyfikacji - zał. nr 1 do SIWZ. Obowiązkowe wymagania związane z realizacja zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób w zależności od części zamówienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania: - część 1 – min. 5 osób do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; - część 2 – min. 5 osób do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; - część 3 – min. 2 osoby do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; - część 4 – min. 2 osoby do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; - część 5 – min. 2 osoby do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; - część 6 – min. 2 osoby do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; - część 7 – min. 2 osoby do wykonania czynności w zakresie robót opisanych w pkt 3 SIWZ; 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów zawartych z osobami które będą wykonywać w/w czynności na daną część zamówienia wraz z kopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem” formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy. 3. W trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 1. Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt.1. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w pkt. 1 zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. Dodatkowo Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu Druk DRA i do tego załącznik RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie wynikał dowód opłacenia skałek do ZUS za osoby o których mowa w pkt. 1. 4. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy oraz druku ZUS DRA i załącznika RCA, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60,00 zł. – dotyczy w/w części , każdej z osobna. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób o których mowa w tym w pkt. 1. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa w pkt 1. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni do zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie umów zawartych z tymi osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.
 2. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Płock III.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części. 1.Zakres usług polegał będzie na: - wykaszaniu porostów ręcznie ze skarp cieków i wałów i z dna cieków, - oczyszczeniu koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń, - usuwaniu namułu z dna cieku wraz z rozplantowaniem, - ręcznym ścinaniu krzaków ze skarp i dnia cieku, - usuwaniu przetamowań i tam bobrowych z cieków, - zabudowie wyrw w skarpach wału, - umocnieniu zabudowanych wyrw koszami siatkowo – kamiennymi na włókninie syntetycznej oraz darniną z przybiciem na płask, - umocnieniu stopy skarpy kiszką faszynową, - naprawie przejazdów gospodarczych, - wyrównaniu nierówności korony wału, - rozebraniu istniejącego umocnienia z biomaty, ułożeniu biomaty kokosowej KGW- 400, humusowaniu i obsiewie mieszanką nasion traw skarpy odpowietrznej Wału Iłowsko Dobrzykowskiego. Zamawiający określił standardy jakościowe w Wytycznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ. Standardy jakościowe odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do: udzielenia gwarancji na wykonane usługi – min. 2 lata - dotyczy części 2 i 3 w/w zadania. 2. Szczegółowy rodzaj i zakres usług z podaniem lokalizacji (kilometrażu obiektu) określają: - mapy lokalizacyjne, przedmiary robót dla każdej w/w części zamówienia - zał. nr 1 - wytyczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich części zamówienia - zał. nr 2 stanowiące integralną część SIWZ 3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób w zależności od części zamówienia, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją poszczególnych części zamówienia przez cały okres jego trwania: Część 2 w/w zadania – 2 osoby do wykonania czynności w zakresie umocnienia zabudowanych wyrw koszami siatkowo – kamiennymi na włókninie syntetycznej oraz darniną z przybiciem na płask oraz umocnienia stopy skarpy kiszką faszynową, Część 3 w/w zadania – 4 osoby do wykonania czynności w zakresie rozebrania istniejącego umocnienia z biomaty, ułożenia biomaty kokosowej KGW- 400, humusowania i obsiewie mieszanką nasion traw skarpy odpowietrznej Wału Iłowsko Dobrzykowskiego. Część 5 w/w zadania – 2 osoby do wykonania czynności w zakresie naprawy przejazdów gospodarczych, Część 6 w/w zadania – 3 osoby do wykonania czynności w zakresie zabudowy wyrw w skarpach wału. 2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Zamawiającemu kopie umów zawartych z osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją poszczególnych części zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy. 3. W trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 1. Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt.1. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w pkt.1 zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. Dodatkowo Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu Druk DRA i do tego załącznik RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie wynikał dowód opłacenia skałek do ZUS za osoby o których mowa w pkt.1. 4. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy oraz druku ZUS DRA i załącznika RCA, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 tys. zł – dotyczy w/w części zadania. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób o których mowa w pkt 1. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa w pkt 1. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni do zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie umów zawartych z tymi osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.
 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2014/2015.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2014/2015. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 590 mb położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579. 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 665 mb położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 55 955 mb (w tym 500 mb drogi dwujezdniowej) położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718, 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad torami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3..
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo - solną, odśnieżania interwencyjnego. Orientacyjny wykaz dróg gminnych stanowi tabela do SIWZ. Kolejność utrzymania zimowego dróg gminnych ustalona w załączonej do SIWZ tabeli i oznacza ona:
  - Utrzymanie zimowe w 1 kolejności: Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze), nie później niż 2 godziny po wystąpieniu w/w okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje.
  - Utrzymanie zimowe w 2 kolejności: Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości po wykonaniu prac na drogach gminnych i zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca prowadzi jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych zaliczonych do 2 kategorii zimowego utrzymania bez zwalczania śliskości zimowej.
  Powyższe dotyczy dróg na których zalega warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych.
  Zasady prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego.

  W przypadku braku możliwości odśnieżania drogi za pomocą pługu zamontowanego na samochodzie ciężarowym lub ciągnikiem należy użyć innego sprzętu (cięższego) i usunąć zaspy śnieżne bądź inne przeszkody w taki sposób, aby udrożnić zablokowany odcinek drogi umożliwiający swobodny przejazd dla samochodów bądź przejście dla pieszych. W przypadku zależności od kolejności odśnieżania zaspy bądź inne przeszkody muszą być usunięte dla tych dróg w 1 kolejności zimowego utrzymania do 8 godzin, dla dróg 2 kolejności zimowego utrzymania do 18 godzin, od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, a w razie braku możliwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na drodze gminnej opadami śniegu lub jego nawiewaniem. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych, tak aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6:00 i 15:00 drogi muszą być odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku gdy nie występują intensywne opady). W dni wolne od pracy gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca powinien również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przekazane w pierwszym dniu po dniach wolnych Zamawiającemu. Wszelkie zgłoszenia zakresu prac lub inne informacje związane z zimowym utrzymanie dróg gminnych będą zgłaszane telefonicznie osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy na podstawie którego Wykonawca będzie podejmował prace. Oprócz dróg wymienionych w załączniku do SIWZ, Zamawiający może zgłaszać inne drogi celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych działań. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do zarządzającego, związane z wykonaniem robót będących przedmiotem niniejszej będą kierowane do wykonawcy w celu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót odpowiedzialny jest wykonawca robót. Mieszanka piaskowa - solna powinna w swej masie zawierać co najmniej 40% zawartości środków chemicznych używanych do zwalczania śliskości zimowej.
  Zasady odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

  - Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach gminnych na podstawie pisemnych zgłoszeń składanych do Zamawiającego, najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia po wykonaniu robót, zgłoszenie powinno zawierać wykaz dróg na której prowadzono zimowe utrzymanie wraz z długością tych dróg, zakresu wykonanych prac.
  - Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę wykonanych robót w ciągu 2 - 3 godzin po wykonaniu robót, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane.
  - Zamawiający będzie zlecał w/w roboty w miarę posiadanych środków finansowych.
 5. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO W SEZONIE 2013-2014
  Zamawiający: Powiat Nowodworski, Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu nowodworskiego.
  Zamówienie będzie realizowane na terenie gmin: Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk, Czosnów i Leoncin.
  Wszystkie prace objęte niniejszym postępowaniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
  Realizowane zamówienie obejmuje:
  1. Zwalczanie śliskości - likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów :
  a - 4 standard ( w miejscach wyznaczonych, tj; skrzyżowania z drogami, z przejazdem
  kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół
  oraz łuki poziome ),
  b - 5 i 6 standard ( w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach
  decydujących o możliwości ruchu ).
  c - w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji
  śliskości pośniegowej , gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi.
  d - zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w
  odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości
  50 m poza nim.
  2. Odśnieżanie dróg -
  a - 4 standard ( jezdnia odśnieżona na całej szerokości ),
  b - 5 standard ( jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp - odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek ),
  c - 6 standard ( odśnieżenie interwencyjne w zależności od potrzeb).
  3. Przygotowanie mieszanek piaskowo - solnych z własnych materiałów.
  4. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika
  odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu.
  Do odśnieżania chodników należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i
  dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie.
  Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.
  5. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z
  Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na
  chodnikach uniemożliwiające poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać
  ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych.
  Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.
  6. W szczególnie trudnych warunkach w celu przywrócenia przejezdności zamawiający
  przewiduje po wcześniejszym uzgodnieniu użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki.
  7. Sprzątanie piasku przy krawężnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.
  Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania obejmujące:
  Zadanie nr 1 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin
  Zakroczym, Pomiechówek.
  Zadanie nr 2 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy
  Nasielsk, Pomiechówek
  Zadanie nr 3 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin
  Czosnów, Leoncin.
 6. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 3 działania - Inspektorat Nowy Dwór Mazowiecki.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na obiektach na terenie działania Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim.Zamowienie podzielono na trzy części: Cz. 1Wycięcie 12 szt. drzew ze skarp cieków i wałów przeciwpowodziowych; Cz. 2 Naprawa dróg przywałowych i przejazdów wałowych; Cz.3 Naprawa skarpy rzeki Czarnej w km 2+850. Szczegółowy rodzaj prac opisany jest przy poszczególnych częściach. Zakres prac przedstawiają przedmiary robót będące integralną częścią SIWZ.
 7. Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo - solną, odśnieżania interwencyjnego oraz utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo -solną, odśnieżania interwencyjnego. Orientacyjny wykaz dróg gminnych i powiatowych stanowi tabela do SIWZ. Kolejność utrzymania zimowego dróg gminnych i powiatowych ustalona w załączonej do SIWZ z tabeli i oznacza ona:
  - Utrzymanie zimowe w 1 kolejności: Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze), nie później niż 2 godziny po wystąpieniu w.w okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje.
  - Utrzymanie zimowe w 2 kolejności: Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości po wykonaniu prac na drogach gminnych i powiatowych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiaijącego . W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca prowadzi jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych i powiatowych zaliczonych do 2 kategorii zimowego utrzymania bez zwalczania śliskości zimowej.
  Powyższe dotyczy dróg na których zalega warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych.
  Zasady prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych i powiatowych wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego.
  W przypadku braku możliwości odśnieżania drogi za pomocą pługu zamontowanego na samochodzie ciężarowym lub ciągnikiem należy użyć innego sprzętu (cięższego) i usunąć zaspy śnieżne bądź inne przeszkody w taki sposób, aby udrożnić zablokowany odcinek drogi umożliwiający swobodny przejazd dla samochodów bądź przejście dla pieszych. W przypadku zależności od kolejności odśnieżania zaspy bądź inne przeszkody muszą być usunięte dla tych dróg w 1 kolejności zimowego utrzymania do 8 godzin, dla dróg 2 kolejności zimowego utrzymania do 18 godzin, od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, a w razie braku możliwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na drodze gminnej lub powiatowej opadami śniegu lub jego nawiewaniem. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych, tak aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6:00 i 15:00 drogi muszą być odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku gdy nie występują intensywne opady). W dni wolne od pracy gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca powinien również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymanie, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przekazane w pierwszym dniu po dniach wolnych Zamawiającemu. Wszelkie zgłoszenia zakresu prac lub inne informacje związane z zimowym utrzymanie dróg gminnych będą zgłaszane telefonicznie osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy na podstawie którego Wykonawca będzie podejmował prace. Oprócz dróg wymienionych w załącznikach do SIWZ z Zamawiający może zgłaszać inne drogi celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych działań. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do zarządzającego, związane z wykonaniem robót będących przedmiotem niniejszej będą kierowane do wykonawcy w celu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót odpowiedzialny jest wykonawca robót. Mieszanka piaskowa - solna powinna w swej masie zawierać co najmniej 40% zawartości środków chemicznych używanych do zwalczania śliskości zimowej.
  Zasady odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg.
  - Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach gminnych i powiatowych na podstawie pisemnych zgłoszeń składanych do Zamawiającego, najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia po wykonaniu robót, zgłoszenie powinno zawierać wykaz dróg na której prowadzono zimowe utrzymanie wraz z długością tych dróg, zakresu wykonanych prac.
  - Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę wykonanych robót w ciągu 2 - 3 godzin po wykonaniu robót, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane.
  - Zamawiający będzie zlecał w.w roboty w miarę posiadanych środków finansowych.
 8. Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo - solną, odśnieżania interwencyjnego oraz utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo -solną, odśnieżania interwencyjnego. Orientacyjny wykaz dróg gminnych i powiatowych stanowi tabela do SIWZ. Kolejność utrzymania zimowego dróg gminnych i powiatowych ustalona w załączonej do SIWZ z tabeli i oznacza ona:
  - Utrzymanie zimowe w 1 kolejności: Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze), nie później niż 2 godziny po wystąpieniu w/w okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje.
  - Utrzymanie zimowe w 2 kolejności: Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości po wykonaniu prac na drogach gminnych i powiatowych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca prowadzi jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych i powiatowych zaliczonych do 2 kategorii zimowego utrzymania bez zwalczania śliskości zimowej.
  Powyższe dotyczy dróg na których zalega warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych.

  Zasady prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych i powiatowych wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego.

  W przypadku braku możliwości odśnieżania drogi za pomocą pługu zamontowanego na samochodzie ciężarowym lub ciągnikiem należy użyć innego sprzętu (cięższego) i usunąć zaspy śnieżne bądź inne przeszkody w taki sposób, aby udrożnić zablokowany odcinek drogi umożliwiający swobodny przejazd dla samochodów bądź przejście dla pieszych. W przypadku zależności od kolejności odśnieżania zaspy bądź inne przeszkody muszą być usunięte dla tych dróg w 1 kolejności zimowego utrzymania do 8 godzin, dla dróg 2 kolejności zimowego utrzymania do 18 godzin, od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, a w razie braku możliwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na drodze gminnej lub powiatowej opadami śniegu lub jego nawiewaniem. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych, tak aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6:00 i 15:00 drogi muszą być odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku gdy nie występują intensywne opady). W dni wolne od pracy gdy sytuacja tego wymaga
  Wykonawca powinien również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymanie, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przekazane w pierwszym dniu po dniach wolnych Zamawiającemu. Wszelkie zgłoszenia zakresu prac lub inne informacje związane z zimowym utrzymanie dróg gminnych będą zgłaszane telefonicznie osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy na podstawie którego Wykonawca będzie podejmował prace. Oprócz dróg wymienionych w załącznikach do SIWZ z Zamawiający może zgłaszać inne drogi celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych działań. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do zarządzającego, związane z wykonaniem
  robót będących przedmiotem niniejszej będą kierowane do wykonawcy w celu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót odpowiedzialny jest wykonawca robót. Mieszanka piaskowa - solna powinna w swej masie zawierać co najmniej 40% zawartości środków chemicznych używanych do zwalczania śliskości zimowej.

  Zasady odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

  - Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach gminnych i powiatowych na podstawie pisemnych zgłoszeń składanych do Zamawiającego, najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia po wykonaniu robót, zgłoszenie powinno zawierać wykaz dróg na której prowadzono zimowe utrzymanie wraz z długością tych dróg, zakresu wykonanych prac.
  - Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę wykonanych robót w ciągu 2 - 3 godzin po wykonaniu robót, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane.
  - Zamawiający będzie zlecał w/w roboty w miarę posiadanych środków finansowych.
 9. Remont dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w roku 2011
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  1.Przedmiotem zamłówienia jest remont dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w roku 2011 polegający na równaniu za pomoca równiarki samojezdnej wraz z zawołaniem oraz cząstkowym remoncie dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej pospółką, gruzem, piaskiem.
  Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości:
  1. Uzupełnienie ubytków pospółką gr. 15 cm po zagęszczeniu 1 000 m²
  2. Uzupełnienie ubytków materiałem gruzowym gr. 20 cm po zagęszczeniu 2 000 m²
  3. Równanie dróg o nawierzchni gruntowej w ilości ok. 250 000 m²(tj.ok. 63 km wskazanych przez Zamawiającego). 2.Orientacyjny wykaz dróg do równania stanowi załązcnik do siwz.3. Rodzaj, zakres, miejsce, tereminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót oraz inne ustalenia uzupełniające zostaną każdoroazowo określone w protokole wprowadzenia na dany odcinek drogi w zależnosci od potrzeb Zamawiającego. 4. Zakres robót oraz odpowiedzilnosc wykonawcy wq zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót.
 10. Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2011.
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2011 na terenie gminy Leoncin w zakresie : odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo -solną , odśnieżania interwencyjnego.Orientacyjny wykaz dróg gminnych i powiatowych stanowi
  tabela do s. i. w.z. . Kolejność utrzymania zimowego dróg gminnych i powiatowych ustalona w załączonej do s.i.w.z tabeli i oznacza ona:
  - Utrzymanie zimowe w 1 kolejności; Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze), nie później niż 2 godziny po wystąpieniu w/w okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje.
  - Utrzymanie zimowe w 2 kolejności; Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczeniem śliskości po wykonaniu prac na drogach gminnych i powiatowych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienia śliskości na drodze) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca prowadzi jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych i powiatowych zaliczonych do 2 kategorii zimowego utrzymania bez zwalczania śliskości zimowej. Powyższe dotyczy dróg na których zalega warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych.
 11. Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zabezpieczenie i utrzymanie dróg w sposób zapewniający ich przejezdność poprzez: 1. Dowiezienie, rozplantowanie, wyrównanie i wałowanie gruzu, leszu i piasku na drogi publiczne podlewane, przelewane i przerywane przez wodę powodziową z jezior miejscowych oraz miejscowych potoków i cieków wodnych. 2. Uzupełnienie kolin w drogach wymytych przez wody gruntowe. 3. Uzupełnienie odcinków dróg nieprzejezdnych.
 12. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  1.Przedmiotem zamówienia jest przywóz i dowóz uczniów w okresie od 01 września 2010 r. do 30 czerwca 2013 r.:
  1)Zespołu Szkół w Leoncinie z trasy Nowiny - Polesie - Wilków nad Wisłą - Leoncin
  2)Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach z trasy Nowiny - Polesie - Nowe Grochale - Stare Grochale - Głusk
  3) Głusk - Leoncin na zajęcia w-f w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.
  2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
  1)Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
  2)Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.
  3)Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz , tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
  4)Autobus musi posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
  5)Wykonawca ubezpiecza autobus i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem w tym NW i OC.
  6)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zwiększenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
 13. Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Leoncin
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Zakres robót obejmuje zabezpieczenie i utrzymanie dróg w sposób zapewniający ich przejezdność poprzez
  1. dowiezienie leszu na drogi
  2. uzupełnienie kolein w drogach
  3.uzupełnienie odcinków dróg nieprzejezdnych
 14. Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Leoncin w roku 2010 polegać będzie na cząstkowym remoncie dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej pospółką, gruzem. Rodzaj, zakres, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót oraz inne ustalenia uzupełniające zostaną każdorazowo określone w protokóle wprowadzenia.
  4.1. Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości :
  - Uzupełnienie ubytków pospółką gr. 15 cm po zagęszczeniu 10 150 m2
  - Uzupełnienie ubytków pospółką gr. 10 cm po zagęszczeniu 3 445 m2
  - Uzupełnienie ubytków piaskiem gr. 15 cm po zagęszczeniu 3 200 m2
  - Uzupełnienie ubytków materiałem gruzowym gr. 15 po zagęszczeniu 1 000 m2
 15. Równanie dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2010 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Równanie dróg gruntowych na terenie gminy Leoncin za pomocą równiarki samojezdnej wraz z zawałowaniem w terminach i ilościach okreslonych przez Zamawiajacego. Zamówienie obejmuje ok. 500.000 m2 równania dróg wraz z zawałowaniem. Zakres robót oraz odpowiedzilność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną obejmuje także właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót. Zamówienie obejmuje roboty uzuzpełniające.
 16. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Leoncin
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem zamówienie jest utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piaskowo-solną, odśnieżania interwencyjnego.
 17. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowe Polesie gmina Leoncin
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (żwirowanie) nawierzchni drogi gminnej nieulepszonej w miejscowości Nowe Polesie gmina Leoncin (działka nr ew. 209) będąca w zarządzie Gminy Leoncin - długości 0,9 km szerokości 5,0 m planowanej nawierzchni, - rodzaj nawierzchni - żwirowa, - powierzchnia nawierzchni żwirowa - 4 500 m 2, - ilość 1 warstwa nawierzchni, grubość 15 cm
  Zamówienie obejmuje mechaniczne rozścielenie żwiru (gr. 15 cm) z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni, wraz z przygotowaniem i dostawą materiału do miejsca wbudowania.