Kogo reprezentuje osoba

Kubiak Teresa Bernadeta

w KRS

Teresa Bernadeta Kubiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Bernadeta
Nazwisko:Kubiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balcerak Małgorzata, Ciesielska Hanna Małgorzata, Dębska Barbara Krystyna, Dragon Jolanta Anna, Gnyś Janusz Wiesław, Gnyś Teresa Zofia, Gnyś Pawlak Małgorzata, Nurkiewicz Krzysztof Marian, Olszewska Elżbieta Jolanta, Rogoś Remigiusz, Siecińska Dorota Alicja, Szczepkowska Ewa Małgorzata, Wytyk Jakub, Zakurzewska Krystyna Sabina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Liga Kobiet Polskich, Warszawa − KRS 0000065044
 2. Liga Kobiet Polskich Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki, Bydgoszcz − KRS 0000050973
 3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja W Bydgoszczy - Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000051276
 4. Przychodnia Komunalni Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000185254

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Administracja Domów Miejskich Adm Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000124375
 2. Brecon Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000231433
 3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administracja Domów Miejskich Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000183481

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.

  Przeprowadzanie badań lekarskich ma na celu stwierdzenie możliwości wykonywania określonych czynności zawodowych wymaganych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) między innymi stwierdzenie zdolności osoby aktywizowanej do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych.
  Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość faktycznie wykonanych badań.

  I. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz w święta, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Każdy lekarz specjalista musi przyjmować osoby na badania co najmniej 2 razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć zamawiającemu stały harmonogram (dni i godziny) przyjmowania lekarzy specjalistów. W przypadku zmiany harmonogramu wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia zmiany.
  2. Wykonawca musi rozpocząć procedurę przeprowadzania badań lekarskich w tym samym dniu, w którym zgłosiła się do niego osoba skierowana na badania. Wykonawca nie może odesłać osoby i nie rozpocząć procedury (nie przeprowadzić badań). Zapis ten nie dotyczy przypadku, gdy osoba skierowana na badania znajduje się w stanie uniemożliwiającym wykonanie badania np. pod wpływem alkoholu lub innej substancji odurzającej.
  3. Maksymalny okres wykonania badań od dnia zgłoszenia się osoby ze skierowaniem do Wykonawcy do dnia otrzymania zaświadczenia nie może być dłuższy niż 4 dni robocze, chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku, gdy będzie wymagane wykonanie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych okres ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że przepisy stanowią inaczej.


  II. SKIEROWANIE I ORZECZENIE LEKARSKIE
  1. Wykonawca przeprowadzi badania na podstawie skierowania wydawanego przez zamawiającego. Osoby będą kierowane na badania sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego.
  2. Rejestracja osób oraz organizacja udzielania świadczeń odbywać się będzie na zasadach ogólnych przewidzianych dla pacjentów przez wykonawcę.
  3. Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia. Orzeczenie lekarskie otrzymuje bezpośrednio osoba badana w 2 egzemplarzach (oryginał i kopię). Osoba skierowana na badania oryginał zaświadczenia zatrzymuje, a Zamawiającemu dostarcza kopię.
  4. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone badania.
  5. W przypadku, gdy osoba skierowana na badania przedstawi dokumenty świadczące o ważnych badaniach lekarskich Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to(e) badanie(a), nie obciążając Zamawiającego kosztami.
  6. Zamawiający będzie kierował osoby na badania określone w formularzu cenowo-ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  7. Wykonawca jest zobowiązany adekwatnie do wskazanej na skierowaniu grupy zawodowej, szkolenia dobrać rodzaj badań jakie trzeba przeprowadzić zgodnych z obowiązującymi w stosunku do danego zawodu, szkolenia przepisami, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych na podstawie wywiadu z osobą skierowaną na badania.
 2. Udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego, którego przedmiotem jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, w tym wykonanie badań profilaktycznych.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  przetarg nieograniczony poniżej 130.000 EURO p.n.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, w tym wykonanie badań profilaktycznych
 4. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Przeprowadzanie badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Część 2 - Przeprowadzanie badań lekarskich dla osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. ZAKRES MERYTORYCZNY ORGANIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH DOTYCZĄCY KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA : 1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Miejscem realizacji zamówienia (udzielania świadczeń medycznych) musi być miasto Bydgoszcz. Zamawiający wymaga, aby medyczne laboratorium diagnostyczne, co najmniej dwa gabinety lekarskie medycyny pracy oraz co najmniej trzy inne gabinety specjalistyczne znajdowały się w jednym miejscu na terenie miasta Bydgoszczy z możliwością dojazdu miejską komunikacją publiczną w to miejsce. 2) Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca realizacji zamówienia. 3) Zamawiający może zażądać świadczenia usługi medycznej w siedzibie głównej Zamawiającego - Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 oraz w razie wystąpienia takiej konieczności - w lokalizacjach zewnętrznych Zamawiającego: Filia w Koronowie, Filia w Solcu Kujawskim, Punkt Wspierania Samozatrudnienia i Samorządowy Klub Pracy ul. Mennica 6 oraz Klub Integracji Społecznej WIATRAK ul. Kleeberga 2 w zakresie udziału w pracach zespołu ds. ryzyka zawodowego oraz w komisji BHP zamawiającego w zakresie przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy. 2. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz w święta, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Każdy lekarz specjalista musi przyjmować osoby na badania co najmniej 2 razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć zamawiającemu stały harmonogram (dni i godziny) przyjmowania lekarzy specjalistów. W przypadku zmiany harmonogramu wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia zmiany. 2) Maksymalny okres wykonania badań od dnia zgłoszenia się osoby ze skierowaniem do Wykonawcy do dnia otrzymania zaświadczenia nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, chyba że przepisy stanowią inaczej. W przypadku, gdy będzie wymagane wykonanie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych okres ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że przepisy stanowią inaczej. 3) Wykonawca musi rozpocząć procedurę przeprowadzania badań lekarskich w tym samym dniu, w którym zgłosiła się do niego osoba skierowana na badania. Wykonawca nie może odesłać osoby i nie rozpocząć procedury (nie przeprowadzić badań). 3. SKIEROWANIE I ORZECZENIE LEKARSKIE 1) Wykonawca przeprowadzi badania na podstawie skierowania wydawanego przez zamawiającego. Osoby będą kierowane na badania sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego. Maksymalna ilość osób skierowanych przez zamawiającego dziennie na badania wynosi 60 osób. 2) Rejestracja osób oraz organizacja udzielania świadczeń odbywać się będzie na zasadach ogólnych przewidzianych dla pacjentów przez wykonawcę. 3) Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia. Orzeczenie lekarskie otrzymuje bezpośrednio osoba badana. 4) Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone badania. 5) W przypadku, gdy osoba skierowana na badania przedstawi dokumenty świadczące o ważnych badaniach lekarskich Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to(e) badanie(a), nie obciążając Zamawiającego kosztami. 6) Zamawiający będzie kierował osoby na badania określone w szczegółowej kalkulacji kosztów badań - załącznik nr 7b do SIWZ. Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia badań niewymiennych w załączniku nr 7b do SIWZ zamawiający zapłaci za przeprowadzenie tych badań jak za badania wymagające konsultacji lekarza specjalisty (punkt II. 2 tabeli). 7) Wykonawca jest zobowiązany adekwatnie do wskazanej na skierowaniu grupy zawodowej, szkolenia dobrać rodzaj badań jakie trzeba przeprowadzić zgodnych z obowiązującymi w stosunku do danego zawodu, szkolenia przepisami, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych na podstawie wywiadu z osobą skierowaną na badania. 4. PERSONEL 1) Wykonawca zobowiązuje się udzielać usług medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami z należytą starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.). 2) W razie trwałej lub czasowej nieobecności lekarza wykonującego badania lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, wynikającej z przyczyn losowych lub niezależnych od wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo osoby (z wymaganymi przepisami prawa uprawnieniami) w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ilość personelu gwarantującą sprawną obsługę osób kierowanych na badania i płynne (bez opóźnień) świadczenie usług medycznych.
 5. Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników ZUS Oddział w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników ZUS Oddział w Bydgoszczy tj. pobór materiału do badań laboratoryjnych, badania: ogólne, okulistyczne, psychologiczne dla kierowców, laryngologiczne, neurologiczne, EKG.
 6. Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników O/ZUS w Bydgoszczy
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO p.n.:Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników O/ZUS w Bydgoszczy