Kogo reprezentuje osoba

Kuchta Ryszard

w KRS

Ryszard Kuchta

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Kuchta
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Poniatowa (Lubelskie), Poniatowa Wieś (Lubelskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Adam, Chudzik Sławomir, Czarnecka Anna, Frąckiewicz Marek, Haraszczuk Marcin Piotr, Jackowska Mirosława, Jarski Czesław Ignacy, Kania Maryla, Kaznowska Mirosława, Kramek Waldemar, Kyc Zofia Krystyna, Kłodziński Andrzej, Lis Barbara Maria, Maj Stanisław, Matys Marian, Mirosław Joanna, Mirosław Paweł, Okoński Piotr, Solis Jerzy, Słowik Waldemar, Walczak Bożena, Walczak Elżbieta, Wartacz Andrzej, Winiarski Stanisław, Wróbel Grażyna, Zawada Zofia, Łubkowski Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000086480
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000122482
 3. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów, Nałęczów − KRS 0000222319
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kraczewicach, Kraczewice − KRS 0000036366
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Łubkach, Łubki- Kolonia − KRS 0000034342
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Obliźniaku, Obliźniak − KRS 0000027914
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Palikijach, Palikije I − KRS 0000030208
 8. Rudkar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000508178
 9. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Konopnica, Kozubszczyzna − KRS 0000382838
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatu Opolskiego, Opole Lubelskie − KRS 0000191286
 11. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000100721
 12. Stowarzyszenie Zdrowa i Sportowa Poniatowa, Poniatowa − KRS 0000399368
 13. Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej Musica Antiqua, Poniatowa − KRS 0000048941

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000073899
 2. Bank Spółdzielczy W Niemcach, Niemce − KRS 0000092288
 3. Bank Spółdzielczy W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000090598
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000131828
 5. Miejski Klub Sportowy Stal Poniatowa, Poniatowa − KRS 0000059196
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kraśnik, Kraśnik − KRS 0000072821
 7. Piekarnia Sp. J. J. i G. Szlachetka, Poniatowa − KRS 0000074588

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku w kwocie 900 000 złotych, z okresem spłaty kredytu w latach 2014 - 2018
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku w kwocie 900 000,00 złotych, z okresem spłaty kredytu w latach 2014 - 2018, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności: 1.1. Okres kredytowania ustala się na lata 2014 - 2018; 1.2. Karencja w spłacie kapitału - do 30 marca 2014 r.; 1.3. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych - 20 rat x 45 000,00 zł płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, od upływu okresu karencji; 1.4. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych do dnia 10 następnego miesiąca po upływie kwartału. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 1.5. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę średnią WIBOR 1M z jednego miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), skorygowaną o marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy; 1.6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy) w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie jego dyspozycji, z wykorzystaniem do 31 grudnia 2018 roku; Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykorzystania kredytu. 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 1.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty; 1.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu; 1.10. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; 1.11. Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę. Informacje dodatkowe: 1. Gmina nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach, 2. Gmina nie emituje papierów wierzycielskich, 3. Gmina nie udzieliła poręczeń i nie posiada innych zobowiązań, 4. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, z kontrasygnatą Skarbnika, 5. Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, 6. Aktualny stan bezrobocia w Gminie kształtuje się na poziomie 9 %.
 2. obsługa bankowa budzetu Gminy Poniatowa oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Poniatowa, Poniatowa
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Poniatowa oraz jednostek organizacyjnych, w tym: Jednostki objęte obsługą bankową Budżet złUrząd Miejski w Poniatowej16 121 656Miejsko-Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Poniatowej788 358Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej810 000Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej1 529 258Gimnazjum w Poniatowej3 723 837Dom Muzyki w Kraczewicach285 000Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej5 996 424Przedszkole w Poniatowej1 950 297Szkoła Podstawowa w Kowali876 039Szkoła Podstawowa w Kraczewicach879 975Szkoła Podstawowa w Niezabitowie884 296Szkoła Podstawowa w Poniatowej3 618 646Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii760 326Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna400 000 Razem38 624 112Przy obliczaniu oprocentowania kredytu przyjmuje się średniomiesięczny WIBOR 1 M za listopad 2011r. ewent. marża banku.Przy obliczaniu oprocentowania środków na rachunkach rozliczeniowych i lokatach weekendowych przyjmuje się średniomiesięczny 1M WIBID za listopad 2011r. marża.Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składki związane z wykonaniem zamówienia za cały okres obowiązywania umowy. Cena może być tylko jedna.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 192 000 zł, na okres 8 lat, z okresem spłaty kredytu w latach 2013 - 2020
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Kod CPV: 66.11.30.00 - 5 usługi udzielania kredytu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 192 000,00 zł, na zrealizowanie zadań inwestycyjnych, na okres 8 lat, z okresem spłaty kredytu w latach 2013 - 2020, na sfinansowanie wkładu własnego zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE w ramach PROW: 1) budowa sieci wodociągowej w m. Palikije Pierwsze i Sporniak, 2) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wojciechów, 3) budowa i wyposażenie obiektów sportu i rekreacji w m. Miłocin, oraz zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem UE w ramach RPO: budowa i wyposażenie hali widowiskowo sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności: 1.1. Okres kredytowania ustala się na lata 2013 - 2020; 1.2. Karencja w spłacie kapitału - do 30 marca 2013 r.; 1.3. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych - 32 raty x 37 250,00 zł płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, od upływu okresu karencji; 1.4. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych do dnia 10 następnego miesiąca po upływie kwartału. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 1.5. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę średnią WIBOR 1M z jednego miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, skorygowaną o marżę banku; 1.6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy) w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie jego dyspozycji, z wykorzystaniem do 31 grudnia 2020 roku; 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 1.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty; 1.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu; 1.10. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; 1.11. Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę. Informacje dodatkowe: 1. Gmina nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach, 2. Gmina nie emituje papierów wierzycielskich, 3. Gmina nie udzieliła poręczeń i nie posiada innych zobowiązań, 4. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, z kontrasygnatą Skarbnika, 5.Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, 6. Aktualny stan bezrobocia w Gminie - 11,2 %.
 4. Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci 500 000 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budzetowego Gminy Wojciechow, z okresem splaty w latach 2012 - 2017 - cz. 1 zamowienia.
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wojciechów, z okresem spłaty w latach 2012 - 2017 - 6 lat;
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Poniatowa, Poniatowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę
  3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) dla Gminy Poniatowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętego kredytu.
  Wymagany termin uruchomienia kredytu: 30 marca 2011r.
  Terminy spłat odsetek : miesięczne, począwszy od momentu uruchomienia kredytu.


  Spłata kredytu w ratach kapitałowych w latach 2017 - 2027 płatnych wg harmonogramu:

  Rok:
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  styczeń -- -- -- -- -- --
  luty 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  marzec -- -- -- -- -- 50 000
  kwiecień 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  maj -- -- -- -- -- --
  czerwiec -- -- -- -- -- --
  lipiec 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  sierpień -- -- -- 50 000 50 000 50 000
  wrzesień -- -- -- -- -- --
  październik 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  listopad -- -- -- 50 000 50 000 --
  grudzień -- -- -- -- -- --
  RAZEM: 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000


  Rok:
  2023 2024 2025 2026 2027
  styczeń -- -- -- -- --
  luty 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  marzec 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  kwiecień 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  maj -- -- -- -- --
  czerwiec -- -- -- -- --
  lipiec 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  sierpień 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  wrzesień -- -- -- -- --
  październik 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  listopad -- -- -- -- --
  grudzień -- -- -- -- --
  RAZEM: 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

  66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu
 6. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 1 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku
  Zamawiający: Gmina Opole Lubelskie, Opole Lubelskie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego o następującej charakterystyce:
  1. Kwota kredytu - 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
  2. Waluta kredytu - złoty polski.
  3. Przeznaczenie - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Opole Lubelskie.
  4. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco, chyba że Wykonawca odstąpi od zabezpieczenia kredytu.
  5. Termin uruchomienia kredytu: w następnym dniu po podpisaniu umowy.
  6. Termin wykorzystania kredytu przez Zamawiającego - do 31.12.2010 r.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty udzielonego kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji bankowych związanych z niewykorzystaniem części kredytu.
  8. Okres kredytowania: do 31.12.2018 roku.
  9. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie jako suma stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku, która nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. Wysokość marży zostanie wyrażona w punktach procentowych, do dwóch miejsc po przecinku.
  10. Odsetki będą naliczane i spłacane w okresach kwartalnych, od wykorzystanej kwoty kredytu, wg zmiennej stopy procentowej, począwszy od dnia wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę. Spłata odsetek rozpocznie się od 2011 roku. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  11. Spłata rat kapitałowych i odsetkowych będzie następowała w ostatnim dniu kwartalnego okresu obrachunkowego.
  12. Spłata kredytu w sposób określony w załączonym harmonogramie.

  Termin spłaty Wysokość raty Słownie
  2011-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2011-09-30 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
  2011-12-31 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
  2012-03-31
  2012-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2012-09-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2012-12-31 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2013-03-31
  2013-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2013-09-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2013-12-31 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2014-03-31
  2014-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2014-09-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2014-12-31 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2015-03-31
  2015-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2015-09-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2015-12-31 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2016-03-31 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2016-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2016-09-30 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2016-12-31 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2017-03-31 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2017-06-30 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  2017-09-30 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2017-12-31 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2018-03-31 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2018-06-30 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2018-09-30 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  2018-12-31 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

  13. Zamawiający będzie miał możliwość przedterminowej spłaty kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji bankowych od przedterminowej spłaty kredytu.
  14. Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt. 1, 5 i 6, w formie przelewu środków na rachunek podstawowy Zamawiającego.
  15. Zamawiający wymaga, aby nie były naliczane żadne prowizje i opłaty związane z udzieleniem, wykorzystaniem, obsługą i spłatą ww. kredytu, jak również nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty dotyczące założenia, obsługi, likwidacji rachunku bankowego (technicznego) związanego z obsługą ww. kredytu.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wojciechów
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wojciechów, na warunkach określonych w SIWZ, a w szczególności: 1.1. Okres kredytowania ustala się na lata 2010 - 2020; 1.2. Karencja w spłacie kapitału - do 31 grudnia 2010 r.; 1.3. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych (40 rat x 45 000,00 zł) płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, od upływu okresu karencji; 1.4. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał. Odsetki naliczane będą kwartalnie tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 1.5. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR określonej w ofercie z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, skorygowanej o marżę banku; 1.6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy) w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie jego dyspozycji, z wykorzystaniem do 31 grudnia 2010 roku; 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 1.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty; 1.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu; 1.10. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; 1.11. Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę
 8. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Konopnica oraz rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Konopnica, Motycz
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie jest prowadzenie obsługi bakowej budżetu gminy Konopnica oraz rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych na okres 5 lat w zakresie:
  1. Prowadzenie rachunków bankowych:
  1.1 otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy i rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych;
  1.2 otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych;
  1.3 prowadzenie subkont w ramach danego rachunku;
  1.4 udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewów ELIXIR.
  2. Prowadzenie obsługi kasowej:
  2.1 przyjmowanie wpłat
  2.2 naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat (dokonywanych za pośrednictwem banku) podatków od osób fizycznych
  2.3 dokonywanie wypłat gotówkowych
  3. Udzielania kredytów w rachunku bieżącym gminy Konopnica.
  4. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu overnight i innych
  5. Automatyczne przenoszenie nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat jednodniowych.

  Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:
  1) mają siedzibę w Kozubszczyźnie w odległości do 500 mb od siedziby Urzędu Gminy Konopnica , ewentualnie zobowiązują się do utworzenia, w ciągu 2 miesięcy od wybrania najkorzystniejszej oferty, filii banku lub oddziału z określonymi pełnomocnictwami w Kozubszczyźnie w odległości do 500 mb od siedziby Urzędu Gminy Konopnica;
  2) zapewnią realizację przelewów w ramach banku Oferenta bez ponoszenia opłat;
  3) zapewnią korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu pieniędzy ELIKSIR;
  4) zapewnią możliwość rozliczania transakcji przelewowych w czasie rzeczywistym (w tym samym dniu);
  5) zobowiążą się, że odsetki od środków zgromadzonych na rachunku będą dopisywane do salda w okresach miesięcznych,
  6) zobowiążą się do niepobierania opłat od wypłat i wpłat gotówkowych;
  7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu;
  8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych będących należnościami budżetu;
  9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian (renegocjacji) warunków zamówienia przedstawionych w ofercie przez Oferenta przez okres pięciu lat;
  10) zobowiążą się do nieobciążania innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ;
  11) zobowiążą się do przekazywania wyciągów bankowych z załączonymi dokumentami źródłowymi (przelewy, dowody wypłaty, noty memoriałowe, dowody wpłaty).
 9. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wojciechów i jednostek organizacyjnych przez okres 4 lat
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wojciechów i jednostek organizacyjnych (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, Zespół Szkół w Wojciechowie, Szkoły Podstawowe w Łubkach, Miłocinie i Palikijach) w okresie 4 lat (48 miesięcy).
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Poniatowa na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Poniatowa, Poniatowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) dla Gminy Poniatowa na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Pożądany termin uruchomienia kredytu: 15 grudnia 2009r.
  Terminy spłat odsetek - miesięczne.
  Spłata kredytu w ratach kapitałowych miesięcznych płatnych wg harmonogramu:

  Rok:
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  styczeń -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  luty -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
  marzec -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  kwiecień -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  maj -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  czerwiec -- -- -- -- -- -- --
  lipiec -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  sierpień -- 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  wrzesień 50 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  październik 50 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  listopad 50 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 --
  grudzień 50 000 -- -- -- -- -- --
  RAZEM: 200 000 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000 100 000
  66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu
 11. Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowch dla Gminy Poniatowa
  Zamawiający: Gmina Poniatowa, Poniatowa
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowch dla Gminy Poniatowa
  a) Kredyt długotrminowy na kwotę 1 200 000,00 zł -milion dwieście tysięcy złotych na Przebudowę drogi gminnej w Poniatowej Kolonii III.
  Uruchomienie kredytu 28 lipca 2009r.
  Spłata kredytu w ratach kapitałowych miesięcznych płatnych:
  - od stycznia 2010r. do maja 2010r. włącznie - 35 000,00 zł miesięcznie
  - od lipca 2010r. do grudnia 2010r. włącznie - 35 000,00 zł miesięcznie
  - od stycznia 2011r. do listopada 2011r. włącznie - 68 000,00 zł miesięcznie
  - w grudniu 2011r. - rata 67 000,00 zł.
  Terminy spłat odsetek - miesięczne.

  b) Kredyt długotrminowy na kwotę 1 200 000,00 zł -milion dwieście tysięcy złotych na Budowę boisk sportowych przy Gimanazjum w Poniatowej
  Uruchomienie kredytu 28 lipca 2009r.
  Spłata kredytu w ratach kapitałowych miesięcznych płatnych:
  - od września 2010r. do grudnia 2011r. włącznie - 10 000,00 zł miesięcznie
  - od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. włącznie - 40 000,00 zł miesięcznie
  - od stycznia 2013r. do listopada 2013r. włącznie - 50 000,00 zł miesięcznie
  - w grudniu 2013r. - rata 10 000,00 zł.
  Terminy spłat odsetek - miesięczne.

  66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu

Inne osoby dla Kuchta (255 osób):