Kogo reprezentuje osoba

Kurkowski Jaremi Władysław

w KRS

Jaremi Władysław Kurkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jaremi
Drugie imię:Władysław
Nazwisko:Kurkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Tychy (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biowska Kurkowska Iwona Anna, Gajos Agnieszka Ewa, Kurkowska Doniec Agnieszka, Kurkowski Leszek Ryszard, Radek Artur Ryszard, Radek Ewa Janina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Radek Ryszard Roman
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baron Jan, Baron Marcin, Biowska Kurkowska Iwona Anna, Kurkowska Doniec Agnieszka Anna, Kurkowski Leszek Ryszard, Setman Darius, Zieliński Zbigniew
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biowska Kurkowska Iwona Anna, Doniec Adam Jerzy
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gajos Agnieszka Ewa, Kurkowska Doniec Agnieszka Anna, Radek Artur Ryszard, Radek Ewa Janina

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baron Jan, Baron Marcin, Biowska Kurkowska Iwona Anna, Kurkowska Doniec Agnieszka Anna, Kurkowski Leszek Ryszard, Setman Darius, Zieliński Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Technologia Jutra, Gliwice − KRS 0000792298
 2. Glucoactive Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000775076
 3. Innoco Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000292605
 4. Innoco Ventures Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000783907
 5. Paprocany Med Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000791013
 6. Paprocany Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000005255
 7. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Warszawa − KRS 0000123362
 8. Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego, Warszawa − KRS 0000254073
 9. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Warszawa − KRS 0000362922
 10. Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000123955
 11. Skynamo Aerospace Sp. Z O.O., Wojnicz − KRS 0000688834
 12. Specjalistyczne Usługi Medyczne W Tychach I.biowska-kurkowska, J.kurkowski Sp. J., Tychy − KRS 0000489249

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akcelerator Techsat Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000312749
 2. Ergo-life Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000297615
 3. Patria Broker Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000036626
 4. Risk Partner Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000201438
 5. Sopocki Instytut Ubezpieczeń S.A., Sopot − KRS 0000092901
 6. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard, Tychy − KRS 0000107899

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników jednostek administracji podatkowej województwa śląskiego - zamówienie na usługi społeczne
  Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Katowice
  Zamówienie publiczne prowadzone na podstawie postępowania art.138 o. Wykonanie usług z zakresu medycyny dla pracowników jednostek administracji podatkowej województwa śląskiego. Do zakresu usług medycznych wchodzą:
  a)wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych, kontrolnych określonych w Kodeksie pracy,b) wykonywanie dodatkowych badań do badań profilaktycznych – badania okulistyczne pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracowników kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych lub odpowiednio do wskazań wynikających z występowania na stanowisku czynników uciążliwych lub szkodliwych,c)wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich,
  d)wydawanie pracownikom orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy,e)wydawanie pracownikom przez lekarzy okulistów zaświadczenia lub potwierdzenia na orzeczeniu lekarskim – stosowania okularów korygujących wzrok lub soczewek i potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, bądź o konieczności zmiany szkieł korygujących wzrok lub soczewek.f) współdziałanie z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,g) współdziałanie z Zamawiającym w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego
  w środowisku pracy oraz informowaniu Zamawiającego i pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,h)udzielenie Zamawiającemu i pracownikom porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy,
  i)informowanie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wystąpienia choroby zawodowej lub podejrzenia takiej choroby oraz sporządzenie we współpracy z Zamawiającym dokumentacji związanej z orzecznictwem w tym zakresie, j)wykonywanie innych zadań wynikających z treści przepisów dotyczących medycyny pracy, w tym min. udział (na wniosek zamawiającego) w posiedzeniach Komisji BHP),k) konsultacji okulistycznych (badań okulistycznych) w przypadku pogorszenia się wzroku pracowników wykonujących pracę przy obsłudze monitora ekranowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; załącznik nr 2 - Charakterystyka stanowisk pracy oraz rodzaj badań; załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia ; załącznik nr 5 projekt umowy.
 2. Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników jednostek administracji podatkowej województwa śląskiego
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Katowicach, Katowice
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników jednostek administracji podatkowej województwa śląskiego w lokalizacjach wskazanych w pkt 4.4 w SIWZ. 2. Do zakresu usług medycznych wchodzą: a) wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych określonych w Kodeksie pracy, b) wykonywanie kontrolnych profilaktycznych badań okulistycznych pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika,
  c) wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich, d) wydawanie pracownikom orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z: a) Kodeksem pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. 2014r. poz. 1502 ze zm.), b) innymi aktami prawnymi regulującymi przedmiot zamówienia. 4. Warunkiem koniecznym jest dysponowanie placówką świadczącą usługi z zakresu medycyny pracy zlokalizowaną na terenie miasta, w którym ma siedzibę jednostka objęta daną ofertą częściową. 5. Charakterystyka stanowisk pracy znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. 6. Usługi medyczne realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przeprowadzenia badań w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (licząc od dnia telefonicznego bądź osobistego zgłoszenia się pracownika do Wykonawcy do dnia wydania zaświadczenia lekarskiego). Przy czym świadczenie usługi medycznej nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu na zrealizowanie usługi w przypadku potrzeby wykonania dodatkowych badań okresowych. Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę termin ważności poprzednich badań skierowanego pracownika. 8. Badania kontrolne winny rozpocząć się i zakończyć w dniu zgłoszenia/ rejestracji pracownika na badania. 9. W zakresie badań wstępnych i okresowych wykonawca zapewni możliwość rejestracji telefonicznej, chyba że wykonywanie badań jest możliwe bez wcześniejszej rejestracji. Badania kontrolne winny się odbywać bez wcześniejszej rejestracji. 10. W razie zaistnienia przejściowych przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na ich realizację przez podwykonawców innych placówek medycznych, o czym Wykonawca jest zobowiązany uprzedzić na piśmie Zamawiającego, wskazując okres i miejsce (adres) oraz podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia.
  11. Wykonawca, oświadcza, iż świadczenia zdrowotne wykonywane przez inne podmioty i osoby fizyczne, nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 12. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. lekarz przeprowadzający badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W takiej sytuacji zgodnie z §2 ust 3 rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego. 13. Zlecenie niezbędnych dodatkowych / specjalistycznych badań przez lekarza powodujących przekroczenie zakresu badań określonych w formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ - może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 14. W trakcie realizacji zawartej umowy w zakresie każdej z części określonej niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazywania Zamawiającemu, wraz z fakturą wykazu pracowników Zamawiającego, którzy w danym miesiącu mieli wykonane badania, konsultacje oraz dodatkowe badania. Wykaz winien byś sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do projektu umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiotowy wykaz może być sporządzony również na opracowanym przez Wykonawcę druku pod warunkiem, że będzie uwzględniał informację określone w Załącznik nr 3 do projektu umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 15. Badania lekarskie kończą się wydaniem osobie badanej w dwóch egzemplarzach orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia stwierdzającego: a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, b) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 16. Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie imiennych skierowań wystawionych przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierało w szczególności: a) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, b) określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, c) informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. 17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia badań niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku określonym
  w imiennym skierowaniu wystawionym przez Zamawiającego dla pracownika.
  18. Podana w opisie przedmiotu zamówienia ilość pracowników jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby pracowników skierowanych na badania w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność. 19. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu zmniejszenia lub ilości pracowników żadne roszczenie. 20. W przypadku zwiększenia ilości pracowników skierowanych na badania obowiązują ceny z oferty. 21. Szczegółowe zasady realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 3. Badania lekarskie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Tychy
  Badania lekarskie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Zamówienie obejmuje następujący zakres przedmiotowy: Zakres I: W ramach badań lekarskich dla osób bezrobotnych Zamawiający uwzględnia następujące rodzaje badań lekarskich i wydawanych orzeczeń: 1. Badanie wstępne przez lekarza uprawnionego, łącznie z wydaniem orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu - badania internistyczne. 2. Badanie wstępne przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań osób na stanowiskach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. Nr 59 poz. 301 z późn. zm.). 3. Badania lekarskie lekarzy specjalistów: 1) okulistyczne, 2) laryngologiczne, 3) neurologiczne, 4) dermatologiczne. 4. Badanie wstępne psychologicznej przydatności zawodowej tzw. psychotechniczne, łącznie z wydaniem oceny lub orzeczenia: 1) kierowcy kat. C, 2) kierowcy kat. B, 3) kierowcy kat. D, 4) kierowcy kat. C + E, 5) kwalifikacji wstępnej kierowców, 6) operatora wózków jezdniowych, 7) operatora sprzętu ciężkiego. 5. Badania diagnostyczne: 1) badanie ekg, 2) badanie rtg klatki piersiowej, 3) słuchu- audiometr, 4) badanie spirometryczne. 6. Badania wstępne operatora wózków jezdniowych przez lekarzy: okulistę, medycyny pracy - łącznie z wydaniem orzeczenia. 7. Badania wstępne kierowcy kat. C, D, C + E przez lekarzy: neurologa, okulistę, laryngologa, medycyny pracy - łącznie z wydaniem orzeczenia oraz badania poziomu cukru i badanie słuchu audiometrem. 8. Badania wstępne kierowcy kat. B przez lekarzy: neurologa, okulistę, medycyny pracy - łącznie z wydaniem orzeczenia oraz badania poziomu cukru i badanie słuchu audiometrem. 9. Badanie wysokościowe przez lekarzy: neurologa, laryngologa, okulistę, medycyny pracy - z wydaniem orzeczenia, obejmującego badanie słuchu audiometrem. 10. Badanie psychologiczne przydatności zawodowej łącznie z wydaniem oceny lub orzeczenia przez psychologa uprawnionego do wykonywania badań osób wymienionych w zakresie I pkt 3.1.1 ppkt 2. 11. Badania specjalistyczne przez lekarzy uprawnionych do wykonywania badań osób wymienionych w zakresie I pkt 3.1.1 ppkt 2. 1) okulistyczne, 2) laryngologiczne, 3) neurologiczne. 12. Badanie laboratoryjne: 1) morfologia pełna, 2) rozmaz + płytki, 3) kreatynina, 4) mocz - badanie ogólne, 5) bilirubina, 6) AspAT (GPT), 7) Aminotransferaza, 8) ALAT (GPT), 9) Hbs 13. Badanie kału na nosicielstwo x 3 do uzyskania wpisu w książeczce sanitarno- epidemiologicznej. 14. Wpis do książeczki sanitarno -epidemiologicznej przez uprawnionego lekarza. W ramach badań stwierdzających zdolność osób bezrobotnych do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych Zamawiający przewiduje skierowanie na badania ok. 850 osób bezrobotnych. Zakres II: Badania wstępne osób zatrudnianych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, a także pracowników kierowanych na badania okresowe oraz kontrolne zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 późn. zm.). Zamówienie dotyczy następujących rodzajów badań lekarskich: 1. Badanie wstępne przez lekarza uprawnionego, łącznie z wydaniem orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 2. Badanie wstępne oraz badanie lekarza okulisty na stanowiskach przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin - łącznie z wydaniem orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 3. Badania okresowe przez lekarza uprawnionego, łącznie z wydaniem orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 4. Badanie okresowe oraz badanie lekarza okulisty na stanowiskach przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin - łącznie z wydaniem orzeczeni stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 5. Badanie kontrolne przez lekarza uprawnionego po czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni łącznie z wydaniem orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. W ramach badań profilaktycznych pracowników PUP Tychy Zamawiający uwzględnia: - badania okresowe - ok. 30 osób - kontrolne - ok. 10 osób - badania wstępne Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.10.2012 r. wynosi 71 osób. Ze względu na siedzibę Zamawiającego oraz specyfikę jego działalności badania muszą odbywać się na terenie miasta Tychy.
 4. Usługa polegająca na wykonaniu badań rezonansu magnetycznego serca z kontrastem na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badania rezonansu magnetycznego serca na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na II Pakiety: Pakiet nr I
  - badanie rezonansu magnetycznego serca z kontrastem gadolinowym Pakiet nr II
  - badanie rezonansu magnetycznego serca z kontrastem gadolinowym

Inne osoby dla Kurkowski (91 osób):