Kogo reprezentuje osoba

Kurpiel Magdalena Natalia

w KRS

Magdalena Natalia Kurpiel

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Drugie imię:Natalia
Nazwisko:Kurpiel
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1990 r., wiek 29 lat
Miejscowości:Goleniów (Zachodniopomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczuk Melania Ewa, Banasiak Małgorzata Zofia, Beczek Jolanta, Bernat Halina, Biedrzycka Jadwiga Franciszka, Bożych Anna Katarzyna, Branicka Marzena Ewa, Brzozowska Ewa, Bylewska Kamila, Czemna Beata, Czerkawska Danuta Anna, Dąbrowska Dorota, Dec Katarzyna, Drapała Anna, Fedeńczak Adam, Gromadzka Kinga, Grygielska Paulina Weronika, Gumny Adam Roman, Hadam Tymoszczuk Ewa, Jakubowska Emilia, Jaroszuk Andżelika, Kinasz Bogdan, Komorowska Joanna Inga, Komorowska Magdalena Maria, Konieczna Władysława Elżbieta, Koper Halina, Kosman Galoch Katarzyna Teresa, Kowalczyk Iwona, Kruk Anna Magdalena, Krysiak Maciej, Kurowska Wioleta, Kutynia Emilia Grażyna, Maculewicz Danuta Józefa, Maros Diana Elżbieta, Mazuro Jan, Miroń Stefan, Muzyczuk Nina Izabela, Nadolska Monika Beata, Nowogórska Władysława, Olejnik Krzysztofa Sylwia, Osiński Krzysztof Czesław, Pańczuk Eugeniusz, Pełka Wiesława Maria, Poznańska Ewa Alina, Pryć Brzozowska Marta, Rapsiewicz Marta, Rosiak Bartłomiej Marian, Różycka Renata Anna, Sakowska Magdalena, Siwek Czesław, Ślusarczyk Anna Elżbieta, Sobolewski Tomasz Maciej, Sowa Grażyna Zofia, Stepasik Anna, Synówka Jan, Szajnowska Lidia Bogumiła, Szałagan Agnieszka, Szałagan Jolanta Helena, Tews Beata, Wanias Jadwiga, Wasiak Anna, Wasiak Pawlus Zofia, Wilk Magdalena, Wójcik Ewa Kazimiera, Woźniak Agnieszka, Zakrzewska Kamila, Zasadzińska Andrusiak Iwona Anita, Zauliczna Ryszarda Kazimiera, Zawierania Wszelkich Umów Kredytowych I Pożyczkowych Oraz Umów Związanych Z Zabezpieczeniem Spłaty Wierzytelności, Gwarancji Bankowych, Poręczeń, Umów Wykupu Wierzytelności Oraz Wszelkich Innych Czynności Prawnych Związanych Z Zawieraniem W/w Umów - W Zak Zawierania Umów, Zinko Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Dawid

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000150517
 2. Bank Spółdzielczy W Gryfinie, Gryfino − KRS 0000074606
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Goleniów − KRS 0000004317
 4. Fundusz Pomerania Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000126048
 5. Krzywacz, Krzywice − KRS 0000391899
 6. Skład Materiałów Budowlanych Mas-bud Sp. J. Cz.siwek J.szwaja, Maszewo − KRS 0000074769
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda, Dobrzany − KRS 0000093249
 8. Spółdzielnia Rrzemieślnicza W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000229115
 9. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystyczno-edukacyjnych Sztuka Życia, Węgorzyno − KRS 0000354934
 10. Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza, Maszewo − KRS 0000215610
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego Do Góry Nogami, Goleniów − KRS 0000581741
 12. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Szczecin − KRS 0000047657
 13. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemii Ińskiej, Ińsko − KRS 0000246509
 14. Universum Sp. Z O.O., Marianowo − KRS 0000439157

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Af Sp. Z O.O., Nowogard − KRS 0000239603
 2. Bank Spółdzielczy W Chojnie, Chojna − KRS 0000095782
 3. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 4. Karnice Karwo Agro Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Smorawina − KRS 0000402677
 5. Metalex Sp. Z O.O., Goleniów − KRS 0000640497
 6. Port Lotniczy Szczecin-goleniów Sp. Z O.O., Glewice − KRS 0000038385
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Puls Sp. Z O.O., Chociwel − KRS 0000259521
 8. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 9. Stowarzyszenie Wir - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stargard Szczeciński − KRS 0000251321

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Dobrzany, Dobrzany
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 440 000,00 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2) Kredyt będzie udzielony na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w terminie do 31.12.2017 r. według zapotrzebowania Zamawiającego.
  3) Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 31.03.2017 r.
  4) Okres kredytowania (wymagany) 30.06.2030 r.
  5) Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.
  6) Spłata kredytu nastąpi w 13 ratach kapitałowych:

  - I rata: 31.03.2018 r. 5 000,00 zł
  - I rata: 31.03.2019 r. 5 000,00 zł
  - III rata: 30.09.2020 r. 5 000,00 zł
  - IV rata: 30.09.2021 r. 45 000,00 zł
  - V rata: 30.09.2022 r. 10 000,00 zł
  - VI rata: 30.06.2023 r. 10 000,00 zł
  - VII rata: 30.06.2024 r. 10 000,00 zł
  - VIII rata: 30.06.2025 r. 10 000,00 zł
  - IX rata: 30.06.2026 r. 40 000,00 zł
  - X rata: 30.09.2027 r. 50 000,00 zł
  - XI rata: 30.09.2028 r. 50 000,00 zł
  - XII rata: 30.06.2029 r. 100 000,00 zł
  - XIII rata: 30.06.2030 r. 100 000,00 zł
  7) Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
  8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
  9) Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 %.
  10) Nie będą pobierane:
  a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,
  b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.
  11) Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone. Pierwsza spłata nastąpi w miesiącu w którym został uruchomiony kredyt.
  12) Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.03.2018 r.
  13) Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
  14) Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.
  15) Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego.
  16) W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.
  17) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2017 r.
  18) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie.
  20) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu zabezpieczającym kredyt.
  21) Zamawiający przewiduje refundację spłaconych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w miesiącu marcu 2017 r. w kwocie 165 000,00 zł.
  22) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby wykonującej czynności związane z obsługą administracyjno – księgową w zakresie realizacji zamówienia.
  23) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
  a) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 22 niniejszego rozdziału, tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że osoba/y wykonująca/e czynności związane z realizacja zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.
  b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek ZUS z tytułu zatrudnienia w/w osób.
  c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa pod lit. a i b w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnieni obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary w wysokości 2 000,00 zł.
  24) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem umowy kredytowej.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Gminy Łobez – II
  Zamawiający: Gmina Łobez, Łobez
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie do 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany.
  Zamawiający: Gmina Dobrzany, Dobrzany
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2015 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
  Zamawiający: Gmina Dobrzany, Dobrzany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
 5. Udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
  Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
  Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie § 7 ust.1 Uchwały nr II/12/2015 z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na rok 2015 upoważniła Zarząd Związku do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000.000,00 zł.
  - Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Jako podstawę do ustalenia stopy oprocentowania do oferty przyjmujemy stawkę WIBOR 3M. Marża banku przez okres kredytowania jest stała. Stawka WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.
  - Wykonawca zobowiązany jest podać do oferty oprocentowanie kredytu z wyszczególnieniem stawki WIBOR 3M z dnia 10.07.2015r - 1,72% oraz stałej marży banku.
  - kredyt będzie uruchomiony w transzach do dnia 30 listopada 2015 r. na pisemny wniosek Związku w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o uruchomienie transzy poprzez przelew środków na rachunek bieżący zamawiającego (liczy się data wpływu środków na rachunek zamawiającego).
  - zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Zarząd Związku oraz z kontrasygnatą Skarbnika,
  -spłata kapitału - elastyczna nie później niż do dnia 30.12.2015r.,
  - odsetki - naliczane w okresach miesięcznych od kwoty rzeczywistego zadłużenia, począwszy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca za który są naliczane, płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który nastąpiło naliczenie. Jeżeli termin płatności odsetek przypadać będzie w dzień wolny od pracy to płatność nastąpi po tym terminie. Bank zawiadomi na piśmie Kredytobiorcę, każdorazowo do 10-go dnia każdego miesiąca, o wysokości naliczonych na dany miesiąc kalendarzowy odsetek od wykorzystanego kredytu. Spłata odsetek rozpocznie się od uruchomienia kredytu,
  - wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy,
  - wykonawca nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści oferty,
  w przypadku wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat,
  - Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

Inne osoby dla Kurpiel (86 osób):