Kogo reprezentuje osoba

Kwiatkowski Eugeniusz

w KRS

Eugeniusz Kwiatkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Nazwisko:Kwiatkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Nowy Staw (Pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bernacka Regina, Borzęcka Leokadia, Buczek Ryszard, Dyrcz Franciszek Stanisław, Górska Marzena, Jaroszewska Marzena Justyna, Kicińska Agata, Kopacki Józef, Kornacka Stanisława, Korycka Wioletta Iwona, Kowalewski Andrzej, Kownacki Eugeniusz Kazimierz, Kownacki Marek Herman, Kruk Adam, Matura Ryszard, Michniewicz Magdalena Helena, Miszkiewicz Grażyna, Nagrodzki Ryszard, Piwowar Jadwiga Stanisława, Płócienniczak Adam Zdzisław, Szkutnik Janina, Szuryński Jerzy, Wilczyński Zbigniew, Zabłocka Bożena Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Walas Bogusława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nowym Stawie, Nowy Staw − KRS 0000072958
 2. Fundacja Nadzieja Ii Im.stefanii Zaorskiej, Nowy Staw − KRS 0000345980
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nowym Stawie, Nowy Staw − KRS 0000193918
 4. Stowarzyszenie Nowa Jakość Dla Nowego Stawu, Nowy Staw − KRS 0000385411

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.650.000,00.
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw
  Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem środków finansowych na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2011 roku. Podstawą do ubiegania się o kredyt jest: uchwała Nr 71/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2011 roku. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w pełni spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji, uwzględniającej w szczególności: 1. wykorzystanie kredytu w terminie do 30 czerwca 2012 r. w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchamiania transz kredytowych odpowiednio do jego zapotrzebowania bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych ze zmianami w umowie kredytowej w opisanym obszarze; uruchamianie transz kredytowych jest powiązane z zapisami umownymi dotyczącymi rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcami inwestycji; zamawiający przewiduje uruchomienie pierwszej transzy kredytu bezpośrednio po zawarciu umowy), 2. karencję w spłacie kredytu do dnia 31 marca 2013 r. 3. spłatę kredytu w ratach kwartalnych w kwotach i terminach określonych w załączniku nr 4 oraz miesięczne rozliczanie odsetek od wykorzystanego kredytu, 4.prowizję przygotowawczą naliczaną każdorazowo od kwoty kredytu uruchamianej w ramach poszczególnych transz kredytowych, płatną w dniu ich uruchomienia, 5.możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony zamawiającego, 6.czas trwania umowy kredytowej : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający informuje, że podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przy cenie kredytu zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji formuły oprocentowania kredytu (opartej na stawce WIBOR 1M) oraz wysokości prowizji przygotowawczej wyrażonej w %. Do wyliczenia ceny oferty w zakresie oprocentowania kredytu należy przyjąć zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 1M, notowaną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów kredytowania. W celu dokonania wyżej wymienionego wyliczenia winno zastosować się stawkę notowaną w dniu 30 maja 2011 r.(4,36%) Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok ma 360 dni , a miesiąc 30 dni. W przypadku nie podania w formularzu ofertowym powyżej wskazanych parametrów cenowych kredytu oferta będzie odrzucona przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskania opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu przez gminę. W przypadku jej nie uzyskania do momentu otwarcia ofert Zamawiający oczekuje, że wykonawca nie będzie warunkował uruchomienia kredytu od jej przedstawienia. Ponadto zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej wszelkie sprawozdania oraz informacje dotyczące budżetu miasta i gminy Nowy Staw w zakładce http://bip.nowystaw.pl/?id=123, Budżet (www.bip.nowystaw.pl/prawolokalne/budżet) Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..