Kogo reprezentuje osoba

Lasota Henryk

w KRS

Henryk Lasota

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Lasota
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Trzebnica (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielecka Katarzyna Weronika, Bienias Lech, Brewka Andrzej, Bronowicka Halina, Fabrykowski Jan, Fitowska Beata Jadwiga, Fontin Magdalena Anna, Godycki Ćwirko Antoni, Gontarz Anna Ewa, Gosiewska Renata, Jażdżyk Grażyna, Kapinos Maria, Klimek Marta, Kolebska Helena, Kowalik Anna, Lecyk Małgorzata, Leszczyńksa Monika, Maliszkiewicz Joanna Urszula, Masztalerz Maria Elżbieta, Masłowska Katarzyna, Modelski Stanisław, Mularska Danuta Maria, Myśliborski Stanisław, Ozimek Janusz, Pajdzik Aleksandra Julia, Proga Bolesław, Przybyłka Joanna, Pultowicz Marta Anna, Pusz Agnieszka, Radota Józef Leszek, Radziejowska Maria, Smolak Hetman Monika Sylwia, Stępień Janina, Szydełko Danuta, Teodorczyk Barbara Jadwiga, Urban Marek, Wojnarowicz Agnieszka Anna, Woźniczko Jerzy, Zadka Maria, Żmijewska Jadwiga, Żółkiewicz Małgorzata, Żołnierz Urszula Janina, Łukomska Kazimiera

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Turkiewicz Katarzyna Aleksandra

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Trzebnicy, Trzebnica − KRS 0000045663
 2. Grupa Producencka Gramine Sp. Z O.O., Wisznia Mała − KRS 0000217894
 3. Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica, Trzebnica − KRS 0000229289
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Cerekwicy, Cerekwica − KRS 0000097845
 5. Popowice Development Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000331827
 6. Spółdzielcza Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku Delta, Wisznia Mała − KRS 0000341483
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Wisznia Mała − KRS 0000449735
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Trzebnica Z Siedzibą W Księginicach 149, Księginice − KRS 0000230078
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście-prasa, Wrocław − KRS 0000119858
 10. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Samopomoc Chłopska, Trzebnica − KRS 0000025696
 11. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała Integracja, Psary − KRS 0000244173
 12. Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała, Wisznia Mała − KRS 0000652428
 13. Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Przy Ppz S.A. W Niechlowie, Niechlów − KRS 0000234974

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Popowice, Wrocław − KRS 0000001711
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Trzebnicy, Trzebnica − KRS 0000040200

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Wisznia Mała, Wisznia Mała
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wisznia Mała oraz jej jednostek, tj. w szczególności: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Wisznia Mała i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ewentualne ich zamykanie; otwieranie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie obowiązywania zamówienia; prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym; udostępnienie usługi bankowości elektronicznej typu Home banking; uruchomienie usługi rozliczania masowych płatności, współpracującej z programem księgowym SIGID, stosowanym przez Urząd Gminy, umożliwiającej ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie; zakładanie lokat terminowych; dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego; wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego; wydawanie blankietów czekowych; świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów; lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight; oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach; udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Wisznia Mała do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej; posiadanie oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Wiszni Małej, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego
 2. Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego
  Zamawiający: Zespół Placówek Kultury, Żmigród
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego w
  wysokości 886.890,54 zł na prefinansowanie zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kędzie oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niezgoda w ramach umowy nr 00031-6922-UM010077/09 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu a Zespołem Placówek Kultury w Żmigrodzie;
  2. Kwota kredytu wynosi 886 890,54 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt zł 54/100);
  3. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego, w terminie do 5 dni
  roboczych w jednej transzy na konto wskazane przez Zamawiającego;
  4. Spłata odsetek - w 36 ratach miesięcznych płatnych 20 dnia każdego miesiąca
  kalendarzowego, przy czym termin rozpoczęcia spłat ustala się na dzień
  20 grudnia 2010 r. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych od
  21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca;
  5. Spłata kapitału - w 36 ratach miesięcznych płatnych 20 dnia każdego miesiąca
  kalendarzowego, przy czym termin rozpoczęcia spłat ustala się na 20 grudnia 2010 r.
  Pierwsza rata wynosić będzie maksymalnie 500 000,00 zł. Pozostałe raty w równej
  wysokości.
  6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość
  wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych
  dla niego terminach, bez uprzedniego zawiadomienia wykonawcy o zamiarze
  dokonania spłaty. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od
  niespłaconej kwoty kredytu, a Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek
  obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy;
  7. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu
  odsetkowego w oparciu o 3 miesięczny wskaźnik WIBOR powiększony o marżę
  banku stałą w okresie obowiązywania umowy;
  8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 1 % kwoty kredytu. Oferty z wyższą wartością prowizji przygotowawczej zostaną odrzucone;
  9. Oprocentowanie kredytu i prowizja przygotowawcza od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej
  (umownej) obsługi zadłużenia;
  10. Wysokość marży - stała w całym okresie trwania umowy;
  11. Zabezpieczenie kredytu: hipoteczne na nieruchomości Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie;
  12. Dopuszcza się możliwość prolongaty w spłacie kredytu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
  13. Dopuszcza się możliwość zamiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności
  zależnych od instytucji finansujących projekty, które realizuje Zamawiający - w
  zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) o czas oznaczony.
  Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed
  upływem okresu kredytowania określonego w umowie.

Inne osoby dla Lasota (316 osób):