Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Agnieszka Ewa

w KRS

Agnieszka Ewa Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrostowski Czesław Stefan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawełko Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Satyr Chrostowski, Lewandowska Sp. J., Łomża − KRS 0000083957

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Łomżyńska Izba Przemysłowo - Handlowa, Łomża − KRS 0000010461

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Likwidacja barier architektonicznych w izbie przyjęć, w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej i w oddziale nefrologii ze stacją dializ. Numer sprawy: 02/2010.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
  Likwidacja barier architektonicznych w izbie przyjęć, w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej i w oddziale nefrologii ze stacją dializ w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach w następującym zakresie: - roboty rozbiórkowe w oddziałach (w tym toalety) - roboty remontowe i wykończeniowe w oddziałach (w tym toalety) - montaż poręczy, uchwytów oraz wykładziny antypoślizgowej w oddziałach - dostosowanie drzwi wejściowych (poszerzenie światła drzwi , umożliwiające swobodny przejazd wózkiem , łóżkiem, wstawienie nowych drzwi) Szczegółowy zakres zawiera: przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Modernizacja ciągów komunikacyjnych - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego Nr sprawy 5/PN/09
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, Kętrzyn
  Przewidywany zakres robót do wykonywania w ramach przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji technicznej zamówienia podstawowego nr 5/PN/09 oraz podpisanej umowy Nr 33/2009 z dn. 20 sierpnia 2009 r., na którą składa się kosztorys robót, opis techniczny - zwane dalej dokumentacją, która stanowi załączniki do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że powyższa dokumentacja nadaje się do realizacji, jest kompletna i nie ma wad uniemożliwiających realizację umowy.
  Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zrealizowania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz zgodnie z projektem, Specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej.
  Materiały, które dostarczy Wykonawca powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 ze zm.) a w przypadku ich braku powinny odpowiadać aktualnemu świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydanemu przez Instytut Techniki Budowlanej oraz być dopuszczone do używania w obiektach szpitalnych.
  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz atest Państwowego Zakładu Higieny. Atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt. Wszelkie inne uregulowania związane z przejęciem przedmiotu zamówienia, obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego oraz Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy.
  Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, normy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm./ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, z należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Wszystkie materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp.
  Wykonawca zorganizuje, zagospodaruje oraz należycie zabezpieczy plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczy przed przemieszczaniem się kurzu, pyłu itp. na pomieszczenia nie będące w danym czasie remontowane oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie technicznym. Wykonawca uporządkuje teren po wykonaniu robót. Wszystkie wykonywane prace muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym oraz prowadzone w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przebywających tam pacjentów oraz personelu medycznego.
 3. Wykonanie usługi w postaci dostawy i wymiany okien w budynku Internatu ZSZnr2 oraz dostawy i ułożenia wykładziny PCV w budynku B szkoły
  Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Białystok
  Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 2 zadania;
  zadanie 1 - wykonanie usługi w postaci dostawy i wymiany okien w ilości 65 szt w budynku Internatu ZSZnr2
  zadanie 2 - wykonanie usługi w postaci dostawy i ułożenia wykładziny PCV w pomieszczeniach o powierzchni łącznej 198 m kwadratowych w salach i korytarzu budynku B Szkoły.
 4. 1.Modernizacja ciągów komunikacyjnych z oporęczowaniem w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - obszar b - likwidacja barier architektonicznych na terenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. 2.Roboty posadzkarskie związane z zerwaniem i ułożeniem posadzek z wykładzin rulonowych w salach chorych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, Kętrzyn
  Zakres robót obejmuje wykonywanie etapami - w czynnym obiekcie szpitala nw. zakresu prac: 1.Wykonanie modernizacji ciągów komunikacyjnych z oporęczowaniem w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami - obszar B - likwidacja barier architektonicznych na terenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - zadanie realizowane na podstawie dofinansowania ze środków PFRON oraz własnych. Roboty remontowe ogólnobudowlane:roboty rozbiórkowe,roboty posadzkarskie w zakresie: zerwania i ułożenia posadzek z wykładziny rulonowej, roboty montażowe w zakresie: usunięcia starych oraz montaż nowych odbojnic, odbojoporęczy i naroży chroniących ściany przed uszkodzeniami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 2. Roboty posadzkarskie związane z zerwaniem i ułożeniem posadzek z wykładzin rulonowych w salach chorych - zadanie realizowane w oparciu o posiadane środki finansowe własne poza ww. projektem. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ - STWiORB oraz przedmiarowej. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zrealizowania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz zgodnie z projektem, Specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej. Materiały, które dostarczy Wykonawca muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 ze zm.) a w przypadku ich braku powinny odpowiadać aktualnemu świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydanemu przez Instytut Techniki Budowlanej oraz być dopuszczone do używania w obiektach szpitalnych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz atest Państwowego Zakładu Higieny. Atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt. Wszelkie inne uregulowania związane z przejęciem przedmiotu zamówienia, obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego oraz Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy. Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją SIWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, normy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm./ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, z należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Wszystkie materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp. Wykonawca zorganizuje, zagospodaruje oraz należycie zabezpieczy plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczy przed przemieszczaniem się kurzu, pyłu itp. na pomieszczenia nie będące w danym czasie remontowane oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie technicznym, bhp i ppoż. Wykonawca uporządkuje teren po wykonaniu robót i doprowadzi go do stanu bezpośredniego użytkowania. Wszystkie wykonywane prace muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym oraz prowadzone w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przebywających tam pacjentów oraz personelu medycznego

Inne osoby dla Lewandowska Agnieszka Ewa (162 osoby):