Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Anita

w KRS

Anita Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anita
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Tarczyn (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąkowski Zbigniew Andrzej, Ciborek Sławomir, Gruszczyńska Beata Elżbieta, Ignaczak Agnieszka Dorota, Jasińska Monika, Korzeniewska Małgorzata, Michalak Magdalena Kinga, Pawelec Małgorzata, Pietrzak Tadeusz, Przyłuski Józef Ryszard, Rudecka Joanna Jadwiga, Uszyńska Bożena Stefania, Wasilewska Krystyna, Woźnicki Marek Stanisław, Włodarczyk Małgorzata, Zwierzchowska Anna Henryka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtczak Halina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Tarczynie, Tarczyn − KRS 0000052415
 2. Centrobud Tarczyn Latoszyński Gosiewski Wall Sp. J., Tarczyn − KRS 0000072317
 3. Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Tarczyn, Pniewy, Prażmów - Lokalna Grupa Działania, Tarczyn − KRS 0000256444
 4. Fundacja Ziemia Grójecka-równe Szanse, Grójec − KRS 0000093726
 5. Grupa Zakupowa Mazowsze Sp. Z O.O., Grójec − KRS 0000117885
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Pracach Małych, Prace Małe − KRS 0000161475
 7. Pol-agro S.A. Mazowieckie Zakłady Przetwórstwa Rolno-spożywczego, Grójec − KRS 0000175112
 8. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 9. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Polska, Warszawa − KRS 0000032296
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Janówek, Janówek − KRS 0000302791
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc, Grójec − KRS 0000171858
 12. Spółdzielnia Usług Rolniczych Tarpol, Tarczyn − KRS 0000266804
 13. Stowarzyszenie Dom Ludowy, Piaseczno − KRS 0000187894
 14. Stowarzyszenie Sposób Na Sukces, Brwinów − KRS 0000178969
 15. Tarczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Tarczyn − KRS 0000172361
 16. Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna, Tarczyn − KRS 0000107131

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Grójcu, Grójec − KRS 0000017217
 2. Finanse Kp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000503488
 3. Finway - Centrum Usług Finansowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000665290
 4. Konsorcjum Kruszywa Polskie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000251816
 5. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 6. Mazowiecka Spółka Leasingowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000060680
 7. Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000436213
 8. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Tarczynie, Tarczyn − KRS 0000066698
 9. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Prażmowie, Prażmów − KRS 0000190499
 10. Superdrob S.A., Karczew − KRS 0000053972
 11. Zakłady Mięsne Lipcarna Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000111919

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY NADARZYN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2016 -2019
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nadarzyn oraz jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 5, pkt. 1 (Dokumenty finansowe) do zamówienia, obejmująca następujące usługi: 1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego rachunku bieżącego budżetu Gminy Nadarzyn w którym zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego,
  2. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych; rachunków podstawowych i pomocniczych, rachunków tworzonych do obsługi projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Nadarzyn i jednostek organizacyjnych, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. (Uwaga: jednostki organizacyjne Gminy Nadarzyn podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach ustalonych w postępowaniu.), 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych 4. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 5. W ramach umowy Wykonawca zapewni indywidualną (bezkolejkową) obsługę pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w godz. min. 8.00 - 16.00, a w wyjątkowych sytuacjach przy wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego Wykonawca zapewni obsługę do godz. 18.00. W ramach usługi Wykonawca winien umożliwić dokonywanie wpłat osób fizycznych na rzecz budżetu Gminy Nadarzyn i jednostek podległych bez wypełniania dokumentów wpłat, wskazując wyłącznie numer rachunku i tytuł wpłaty. 6. Wydawanie blankietów czekowych 7. Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości tj. na banknoty jak i na bilon. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji ani opłat 8. Udzielenie Gminie Nadarzyn na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny in blanco. W roku 2016 limit kredytu w rachunku bankowym wynosi 2.000.000 złotych. W następnych latach do kwoty 5.000.000,00 zł. Kredyt oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniach, za które naliczane są odsetki i równy jest WIBOR 1 M powiększony o marżę w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia arytmetyczna wartości WIBOR 1 M z dwóch ostatnich dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków (Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym). Odsetki od kredytu naliczane są miesięcznie i pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca. 9. lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym także typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koncie każdego dnia z salda rachunku bieżącego Urzędu Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).10. Realizacja przelewów złożonych w formie elektronicznej na zewnątrz w tym samym dniu, jeśli zostaną złożone przed ostatnią sesją wychodzącą ELIXIR w Banku, natomiast przelewów złożonych w formie elektronicznej wewnętrznych w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. Takie sytuacje mogą mieć jedynie charakter wyjątkowy i Wykonawca winien wcześniej zawiadomić Zamawiającego o takim przypadku. 11. Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, -przygotowanie karty wzorów podpisów, -przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów 12. Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej (np. Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy, na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem. lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie. System ten winien umożliwiać w szczególności: -uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Nadarzyn, -dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową. -przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach , -składania poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków , -tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, -uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach, -informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie, -generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, -podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat. -generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu, -możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym. 13. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych. 14. Oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na miesiąc. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M, stanowiącego średnią wartość WIBID-u z poprzedniego miesiąca plus , minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża jest stała w całym okresie trwania umowy z zastrzeżeniem opisu dopuszczonych zmian umowy. 15. Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być wykonana), polegające na przekazaniu na koniec każdego dnia roboczego oraz z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 16. Przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki 17. Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji 18. Wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego. 19. Realizacja dyspozycji pisemnych złożonych w banku do godz. 13.00 w dniu złożenia, a złożone później mogą być przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 20. Pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 21. Zapewnienie dostępu Zamawiającemu do elektronicznych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach. 22. Sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego. 23. Prowadzenie przez bank, na rzecz obsługi Zamawiającego obsługi płatności masowych (wpłaconych w pieniądzu i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wpływy na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki wirtualne, do momentu przekazania ich na konto Zamawiającego nie są oprocentowane. Zamawiający zamierza kontynuować tę usługę w zakresie wpłat podatków. Szczegóły korzystania z usługi określi umowa. Uwaga: Zamawiający pracuje w systemie finansowo księgowym Księgowość budżetowa firmy U.I. Info-system oraz Podatki firmy U.I. Info-system (generują pliki w formacie xml). Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zapewnienia kompatybilności systemów: banku i Zamawiającego, jeżeli wystąpi taka okoliczność. 24. Ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo- księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: 24.1. eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego Księgowość budżetowa do systemu bankowości elektronicznej; 24.2. import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego Księgowość budżetowa. 25. Bank nie będzie pobierał od Gminy Nadarzyn i jej jednostek innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu: -opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku, -prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych. Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane gminie inne jednostki organizacyjne zostaną one włączone do tej usługi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych.26. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania oddziału banku, filii bądź placówki w miejscowości Nadarzyn, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy. 27. Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Inne osoby dla Lewandowska (1000 osób):